zaterdag 20 augustus 2016

Van der Steur zijn veilige samenleving en sterke rechtstaat 'n lachertje; of brengt hij sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde NL-kinderen NU terug?!

Raad voor de Kinderbescherming kijkt toe en lacht bij 3e kinderontvoering!
 
Zoals sinds 26 januari 2016 op deze site gepubli-ceerd werd, is er van een wets-conforme en in het belang van de 3 kinderen zijnde 'recht'spraak in ons diep-trieste PAS-familiedrama absoluut geen sprake. Niet alleen bewezen zich, achtereenvolgens; het AMK/ BJZ Noord-Holland, BJZ Gelderland - zie rapport Nationale Ombudsman 2012/ 129; 'onredelijk' en (schijn van) 'partijdigheid' - en nu ook 'niet-Samenniet-Veilig' Midden Nederland zich als 'de wet en de kinderen-minachtend-en in-de-steek-latend'.

Drie Nederlandse meiden werden aan lopende ondertoezichtstelling - zoals door de rechtbank Gelderland/ mr. Van Son & Co juist in hun belang werd geacht - onttrokken en ontvoerd naar 'een onbekende bestemming' in die Heimat der Mutter... maar SVMN 'vond dat wel prima en deed niets', anders dan een - niet mogen ontvangen - verzoek tot vroegtijdige stop-zetting te willen indienen? Niet de wil van de rechter, maar 'moeders wil is wet' voor deze SVMN. Onbestaanbaar. Dat is directe minachting van de rechtbank en nog veel erger; geen enkel respect voor de rechten/ belangen van de kinderen.
 
'moet' dan een klacht indienenAlsof dat 'kan en zou helpen'...!
  
Deze SVMN-team'leider' dhr. S.S. weigerde zelfs (persoonlijk) te bevestigen bij welke gemeente er dan klacht in te dienen is (Veenendaal?) en blijkt niet in het SKJ-register te zijn geregistreerd en de al ingediende klacht jegens 'gezins'voogd mw. M.K. wordt door deze SKJ geweigerd te behandelen... (publicatie volgt)

Vertrouw nooit die 'kinderen helpende'-jeugd'hulp'-verleningssites en misleidende reclamespotjes van de Veilig Thuis'-kliek... alles is altijd beter dan dat! Dat ook de - jarenlang betroken en SVMN-controlerende? neen, gebleken: -  Raad voor de Kinder-en-niet-bescherming de facto geen enkel werkelijk interesse voor de betrokken meiden blijkt te hebben, maar slechts op 'geld en macht' uit waren/ zijn, is schokkend!

De RvdK verzaakt - bewust - in haar wettelijke taak!

De kinderbelangen en hun recht op familieleven met de eigen papa! werden jarenlang niet door GI SVMN en ook niet door de RvdK gediend... de vaderbelangen stelselmatig vertrapt. Tot, recent: 'wij keuren 3e, internationale kinderontvoering naar Duitsland tijdens (toen; nog steeds werd geen nieuwe? 'beschikking' d.d. 19-07-2016 ont-vangen van de rechtbank Gelderland) lopende ondertoezichtstelling goed en doen dan ook net alsof wij niet zouden weten waar de ziekelijk-egoistische 'moeder' nu weer heen vertrokken is', aan toe... schokkend en onacceptabel.

   Dat zijn 'juiste procedures', aldus dr. Jansen, Rvdk-regiodirecteur Arnhem.

   Dat zijn SVMNRvdK-criminelen, aldus drs. Groenendijk MSc. te Bussum.
 
Die aan, inmiddels 3e, wederom, internationale kinderontvoering door de ziekelijk-egoistische 'moeder' hun goedkeuring en medewerking verleenden. Met 100% sluitend bewijs; niets voor niets werd aangifte jegens hen gedaan en beklag ex art. 12 Sv. ingediend. Het doen van een valse aangifte is strafbaar en nochtans werd jegens Groenendijk geen procedure gestart: dat kan ook niet omdat hij enkel aangifte deed bij vaststaande en bewezen strafbare (non-) gedragingen. Zowel van SVMN, de RvdK maar ook van > 50 'recht'ers van het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel.
 
Herhaald werd het MinVJ over dit PAS-familiedrama bericht en reeds eerder geconstateerd dat mw. Van der Reijt namens '5x sorry'-minister VVDan der Steur wel even de bewezen misdrijven op het Ministerie van OCW afwijzen/ 'wegpoetsen' en ook jegens 2 zelf - op schrift met hun handtekening er-onder' - bedriegende 'hoofdofficieren' van het OM Amsterdam en OM Midden-Nederland aangifte geweigerd werd. Zie eerdere aankondiging (audio-publicatie volgt; in voorbereiding.


Groenendijk verwijst kortheidshalve naar zijn mail aan de RvdK = deel van het MinVJ en verzoek d.d. 18-08-2016 tot doorzending aan Van der Steur.
 
Hier het ingevulde contactformulier (max. 5000 woorden, geen bijlagen mogelijk) van de Rijksoverheid zoals op de site van Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' verschijnt...MinVJ per mail onbereikbaar voor burgers: alleen via algemene Rijksoverheid:
 
'U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het MinVJ doorgeven via het contactformulier. Uw vraag wordt dan door Informatie Rijksoverheid in behandeling genomen. Informatie Rijksoverheid is het informatieloket voor vragen aan de Rijksoverheid. De RVD coördineert het algemeen communicatiebe-leid van de Rijksoverheid. Beide diensten maken onderdeel uit van ministerie van Algemene Zaken. Vakministeries hebben een centrale directie Voorlichting of Communicatie.' aldus de overheidssites. 

In de praktijk: de Rijksoverheid reageerde met - automatische - mailbevestiging d.d. 19-08-2016 met niet-mijn maar 'hun kenmerk': E3333787 en volgende standaardtekst:
 
   Bedankt voor uw e-mail.
 
   Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht
   kunt u binnen twee werkdagen een reactie tege-
   moet zien. Uw kenmerk is E3333787
 
   Met vriendelijke groet, Informatie Rijksoverheid

Betekent dat 'binnen 2 werkdagen' zijn de 3 feite-lijk ontvoerde meiden opgespoord en weer naar hun Nederland teruggebracht...?

De Informatiedienst Rijksoverheid meldde nog diezelfde dag doorzending aan het MinVJ en neen, dhr. Groenendijk heeft geen behoefte aan deelname, want hij is zeer 'on-tevreden'...:

   Wij horen graag of u tevreden bent over onze reactie.

   U kunt hier deelnemen aan ons tevredenheidsonderzoek.Pakt Ministerie VJ/ Van der Steur de 'eigen' Raad voor de Kinderbescherming aan?
 
'In de traditie van vele illustere voor-gangers op dit ministerie ga ik mij inzetten voor een veilige samen-leving en een sterke rechtstaat. Twee thema’s die nauw met elkaar zijn verbonden en die goed met elkaar in balans moeten zijn.

In goede samenwerking met de colle-ga’s op het departement, bij de uit-voeringsorganisaties en onze partners in de diverse ketens, ga ik mij daar sterk voor maken!’

In theorie: het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenle-ving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven ge-opend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het enige dat wij wensen... en recht op hebben... is wat normaal burgergeluk en drie-dochters-vader-liefde! SVMN weigert dat, de RvdK weigert dat en Van der Steur... die 'maakt zich sterk'? Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.
 
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia