maandag 31 juli 2017

Jullie Oma Irene is morgen jarig, lieve meiden; doen de (klein-)dochters haar grootste wens uitkomen? Verjaardagszingen + felicitatie = lief/ kus!
Bij vallende sterren mag je een wens doen... 2 wensen zijn gelukt, lieve meiden!


Op internet las ik dat er gisteren, in de nacht van zon-dag op maan-dag weer... 'vallende sterren' te zien zouden zijn.


Is dat niet 'gevaarlijk'

       - danger? haha!

En inderdaad

Toen hij om 0:45 naar buiten ging en naar boven keek, zittend op de keukenstoel die mee naar het terras was genomen, zag deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. - PapaErik - aan de linkerkant van 'de hemel' (dit vanuit waar ik zat, gezien) heel snel... een kleine lichtflits.De 1e vallende ster en dan...
U weet/ begrijpt wat Groenendijk wenste...

maar niet zal uitspreken/ opschrijven opdat het uitkomt.

Omdat Groenendijk na 5 minuten toch al een stijve nek kreeg, werd de stoel omgeruild voor...

de dikke, rubberen buiten-mat en een kussentje van de bank. Heerlijk ok.


Het loonde de moeite want...

tien minuten later - en heerlijk ontspannend... languit liggend met frisse lucht en lekker koel buiten - was er recht vooruit een hele grote flits met vonken en het leek wel alsof ik het ook hoorde. Maar dat kan mijn eigen inbeelding zijn geweest..

Hoe dan ook; de 2e vallende ster en nog een wens!

Weer voor jullie, lieve meiden. Want mijn echte liefde en de waarheid duren het langst...

Voor een 3e wens was geen kans omdat de wolken over het huis trokken en het zicht onmogelijk maakte; de bewolking werd te dik - een volgende keer dan!
Maken jullie kleindochters de enige wens van Oma Irene waar? Zij hartje jullie!


Jullie Oma Irene wenst zich ook maar 1 'iets'... maken jullie haar blij?

Oma viert morgen namelijk weer haar 74e verjaardag - 1 augustus 1943 - en zou...

heel gelukkig worden van... jullie verjaardag-zingen en -felicitaties!

die wens spreekt Groenendijk wel uit.'
IRene Groenendijk-Wanner

- Het gemis van een opgroeiend kleinkind veroorzaakt veel verdriet:


29 juli om 18:30

het zou toch allemaal veel vriendelijker kunnen;

ook de kleinkind/ grootouder-relatie is belang-rijk om een evenwichtig mens te kunnen wor-den.

Dat later een goed gewortelde ouder wordt.'Papa hoopt dat jullie haar het mooiste cadeau ooit willen - kunnen? - geven... dank jullie wel, lieve grote (klein-) dochters!
Dikke kusknuf, PapaDelen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!Naschrift:

Oma Irene vierde:

 'een heel gezellige verjaardag; ik voel me echt jarig',

met familie, vriendinnen en vrienden; lekkere taartjes van de bakker in de Meent - complimenten, smullen! - mooie gele bloemetjes in de vaas, 2x witte struik-hortensia 'inclusief direct in de tuin zetten', een glas wijn of een biertje/ versnaperingen en ja, zelfs accordeon-muziek en percussie.

Inderdaad; heel gezellig.

Helaas konden/ mochten de meiden niet bellen, erg jammer. We hebben desondanks in liefde aan jullie gedacht... dikke kusknuf, lieve (klein-)dochters.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitiazondag 30 juli 2017

SKJ - WEG ERMEE; klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar... gepoogd in de doofpot te stoppen!

Groenendijk vordert - al dan niet vrijwillig - ontslag van SKJ-'voorzitter':


d.d. 28-07-2017 deed volhardend vader en rechtzoekend

burger drs. Groenendijk MSc. - PapaErik - deze oproep aan de
- zich zo noemende - 'rechter':


Neem ontslag!  --->

SKJ-'voorzitter'

of wordt oneervol verwijderd.

Want:

Eén jaar na klacht... en nog steeds geen inhou-delijke behandeling is... m.i. crimineel te noemen!
Eens kijken welke 'mooie? praatjes' de SKJ over zichzelf placht te vertellen:


Vandaag wordt dieper ingegaan op 'waar staat de SKJ voor - zeggen ze - en waarom het SKJ-bestuur orde op zaken moet stellen:


Waar zegt de SKJ voor te staan; wat is hun 'missie':


'De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (toen nog onder de naam Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)). 

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel:

- de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de hand-having van die kwaliteit, te waarborgen.'


Groenendijk zegt:

Welke 'kwaliteit'? Ik kwam vooral falende, bedonderende personen tegen; kwaliteit van 'likmevestje', noemen we dat. Handhaving van die kwaliteit waarborgen? Eerst de eigen toko op orde hebben, SKJ... voordat 'u' (eventueel) voor betere waarborging kunt zorgen door de verzakende jeugd'helpers?' passend te sanctioneren na klacht-indiening!


Met die NIP psycho-logen had Groenendijk al eerder zeer slechte ervaringen waarbij hun toen-nog-bestaande 'eigen' klachtbehandeling ook al een farce bleek.

De namen van betrokken? 'hulp'verleensters:

mw. Van Kraalingen en vooral: mw. Klein-Wassink borrelen naar boven...

Tzt. zal Groenendijk hun 'bijdrage' aan ons diep-trieste PAS-familiedrama even-eens openbaar maken!En de SKJ-'vi(e)sie' = de praktische omzetting van de 'missie':


'Professionals hebben een eigen professionele auto-nomie. Vanuit hun vakbekwaamheid -?- en deskun-digheid -?- hebben zij de ruimte om invulling te ge-ven aan hun professionele verantwoordelijkheid. 

Hierbij handelen zij volgens de beroeps (- 't streepje werd vergeten, SKJ) ethische normen die horen bij hun beroepsgroep.

Zij moeten verantwoording kunnen afleggen over hun beroepsmatig handelen. - inderdaad; geen ontkomen aan...Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd onderwerpen professionals - bij de SVMN en bij de SKJ zelf = ??? - zich aan de voor hun beroepsgroep geldende pro-fessionele standaard en aan het tuchtrecht. Via een systeem van permanente educatie houden ze hun vakbekwaamheid op peil.


Het tuchtrecht beoogt - maar maakt niet waar! - enerzijds dat een geregistreerde jeugdprofessional wordt beoordeeld op zijn professionele handelen. 

Anderzijds heeft het tuchtrecht als doel dat naast de jeugdprofessional de hele beroepsgroep van deze toetsing kan leren en zich-zelf kan verbeteren.

Dit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de pre-ventie van normoverschrijdend gedrag! en aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in het jeugddomein.

Met name het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.'


- o, ja? hahaha... nou, daar werd niets van gemerkt; integendeel.


Groenendijk zegt:


Deze SKJ 'leert helemaal niet' en stapelt bij herha-ling... analoog aan bekende Ome Willem:

   'eigen fout op eigen fout'!

In de praktijk staat m.i. vooral 'bewust verzaken'
hoog in het vaandel bij de SKJ en

leiden 'mooie? praatjes' - ook hier - niet... tot het vullen van 'de gaten'!

SKJ-gaten: onbehoorlijke, aangetoond onwettige en aldus zelfs criminele wijze van klacht'behandeling'! Onacceptabel.

Lees de statuten en wordt het SKJ-doel in de praktijk nagestreefd? Neen!


Heel opvallend... de statuten;

Niet alleen inhoudelijk maar... als niet-meester-in-de-rechten (schoolmeester vind ik dit een nog 'leukere'!) zijnde vraagt Groenendijk zich namelijk ook het volgende af:

tucht'rechters' die ondergebracht zijn in een stichting? Heh? Waar slaat dat op.. sinds wanneer is rechtspraak een 'organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.'? 

Dat stinkt toch? Dat klopt toch niet? Wat is dit voor een kul-'oplossing'?


Want:

Zijn dit dan andere 'rechters' dan de 'normale?' rechters die m.i. namelijk niet in 'stichtingsvorm' georganiseerd zijn?!

  • Waarom is de SKJ dan toch 'apart gezet' van de normale recht?spraak...?


Is dat omdat er zo ontzettend veel klachten over de jeugd'hulp' zijn en er zo/ op deze wijze van orga-nisatie namelijk;

'meer = alle controle' en 'zelf minder = geen (publieke; vandaar dat de SKJ overal 'VERTROUWELIJK'op zet en niet antwoordt als je dan navraagt 'hoezo'?) verantwoor-ding afleggen'

...voor de SKJ mogelijk is?

Dat (b)lijkt, aldus Groenendijk en herhaalt: SKJ - WEG ERMEE!

  • Want: de SKJ is niet te vertrouwen, geen 'recht'ers maar krommers!
'Mooie huizen, maar daden?' - 'Gerlint-Jacqueline'Elisabeth' aldus 'Eer-ik':


Met drs. Stuifmeel en mr. Abbing heeft vader/ burger Groenendijk nog 'een hele zak met appels te schillen' en 'grappig'... die mw. 'Gerlint-Jacqueline' Stuifmeel is van oorsprong Duitse; ging in Bussum naar het VO en verhuisde pas later (nu nog steeds?)


naar;

'vlakbij de SKJte weten: 

wonend in De Bilt


- hoe handig en ook 'wat mooi groen en buiten daar'! Ook een villawijk (zie onder)? 


'Elisabeth' Abbing woonde/ woont nog steeds? aan de Koningslaan te Bussum; midden in een van de oudste villawijken van NL; 'Het Spiegel'!

Waarschijnlijk/ mogelijk ook een jeugdvriendin van Stuifmeel...?

'It's a small world after all'... nietwaar?

Maar... aan 'een bezoekje afleggen' aan deze 'dames', heeft Groenendijk - ook niet na (eventuele) uitnodiging - absoluut geen enkele behoefteHij blijft liever in zijn 'arbei-derswijk' met aardige en 'gewone' buren!
'Hoe tracht - inderdaad;  zo 'lukt het natuurlijk nooit - of is dat het echte doel? - de stichting haar doel te bereiken?'

Door:

  • 'het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschap-pers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid';


Groenendijk

de SKJ-'mooie? praatjes/ pretenties' worden niet 'bij toverslag' gerealiseerd alleen maar omdat de 'hulp'verleners kunnen worden ingeschreven. Het addertje onder het gras ligt in het woord; 'kunnen'... dat hoeft dus niet en klaarblijkelijk zijn er heel veel 'professionals' die niet-ingeschreven staan; zoals bijvoorbeeld SVMN-team'leider' Steven S.!


Je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen dat die 'hulp'-verleners die er 'het meest 'n potje van maken'...

...nu juist verkiezen om zich dan maar niet te (laten) registeren.


En weg is het (eventuele) 'toezicht' van de SKJ...
kennelijk 'alleen voor de show' want;


a) geen algemene registratieplicht (bindend) en sowieso - aldus gebleken - 

b) geen behoorlijke klachtbehandeling conform de wet maar overduidelijk partijdig en onwettelijk!


Schokkend, nietwaar beste lezers? Maar dit is echt hoe het in NL aan toe gaat... onacceptabel. Dat pikt Groenendijk - en ook u - stelt u zich eens voor dat het uzelf of uw (klein-)kinderen zou betreffen - toch niet? Natuurlijk niet!  • 'het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak'

Groenendijk:

Bewezen:

SKJ-stelsel van tuchtrechtspraak voldoet geenszins - daar moet flink worden opgeruimd = de (strafrechtelijke dan wel volks-) bezem er door!

Zie: HIER alle - aanklikbare - achtergronden, nogmaals.


  • het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een in-schrijving in het register.'


Groenendijk: is punt 3 niet (bijna) gelijk aan eerst 'bullet'-point 1?

En: is dit een doel of... een beschrijving van de werkzaamheden van het secretariaat - vooral het laatste, vindt u ook niet?! Niet erg 'professioneel'?!

SKJ-bestuur wordt 'op het matje geroepen en dient te werken voor de dotatie'!Afbeeldingsresultaat voor mr. R.S. HageraatsGevolg/ de volgende stap:


In reactie op het kul-mailbericht van de SKJ d.d. 26-07-2017 tikte Groenendijk vandaag dan ook:


deze expliciete brief d.d. 30-07-2017!

zoals die per mail en d.d. 31-07-2017 ondertekend, per aangetekende post aan de SKJ wordt verzonden.Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zaterdag 29 juli 2017

's Nachts gerommel en gesnuif in de achtertuin; wie zou dat zijn? Gewa-pend met zaklantaarn + smartphone ging Groenendijk op onderzoek uit!
'Jong geleerd, is oud gedaan'; slapen in de tent, mijn achtertuin en egeltjes:


Toen wij vroeger als 3 kleine jongetjes met onze ouders ook gingen kamperen - altijd op fietsvakantie door Nederland en gelukkig na lang oefenen een stukje beter geworden in het 'tent-opzetten' dan Edwin Rutten (en leve de SVR; ik ben zelf nog steeds lid) - hoorden we 's nachts opeens iets langs onze kleine 'trekkers-tentjes' lopen maar het was geen mens...

Duidelijk iets kleiners. 'Het' maakte ook best wel herrie en was 'op zoek'; je kon het horen scharrelen...

Dus; 'dapper' en bewapend met de zaklantaarns gingen wij op onderzoek uit en het bleek...

  • een mooie, dikke egel te zijn, haha!

Geen gevaar, maar juist erg leuk. Dat vonden we toen en dat is bij mij (en broers) zo gebleven.

Gisteravond was ik druk geweest met het tikken en plaatsen van mijn vorige publicatie - dat kost name-lijk echt veel tijd en moeite, want het moet wel alle-maal kloppen (ik houd niet van half werk), werken en tot verder lezen verleiden!:


d.d. 28-07-2017 over die - niet-te-vertrouwen en onacceptabele - 'recht'er, mw. mr. Jacquemijns:En eigenlijk wilde ik net naar bed toe gaan toen...

...ik 'een bekend gerommel' hoorde in de achtertuin. Meteen wist deze volhardend vader, recht-zoekend burger en natuur-vriend Groenendijk - wat wil je anders met zo'n achternaam; ik houd van 'groen' - wat/ wie het was en het mobieltje (dat ik dus wel heb; maar pas op... en laat het uw ziel niet stelen/ u niet volgen (= big brother kijkt mee en slaat alles! op; dat vindt deze 'brave' Groenendijk niet fijn...) wat wie het was en dat ding was opgeladen, dus...

ging ik snel naar buiten toe:Lief toch? Wat een schattig stekel-beestje.

Al eerder kwam dit egeltje, een 'hij' zei ik maar het kan natuurlijk ook een 'zij' zijn ge-weest op bezoek en vrat toen de 1 gekookte aardappel die over was gebleven en een restje rijst. 
Nu mijn nieuwsgierigheid weer gewekt was, las ik over egels wat na:


Citaat-1: Natuurpunt.be: 'Egels zijn nuttige tuinbewoners


Met hun spitse neus, kleine kraaloogjes en duizenden stekels zijn egels geliefd bij de mens. De guitige diertjes wagen zich regelmatig in de buurt van mensen. Zelfs in de stad duiken ze op, als er maar voldoende groen is. Ook in jouw tuin scharrelen ze dus misschien wel rond.

Ze zijn immers niet alleen leuk om naar te kijken, ze verorberen ook rupsen, slakken, wormen en kevers die in je tuin heel wat schade kunnen aanrichten.'
  • Citaat-2:

'De kans dat men een egel hoort is groter dan dat men egel ziet want tijdens zijn zoek-tocht kan men vaak duidelijk het geritsel van de bladeren in de tuin horen.

Ook kunnen sommige mensen schrikken van een "snuivend" geluid in de tuin en denken soms dat er iemand in de tuin staat, dit geluid wordt echter ook veroorzaakt door de egeltjes.

Op zoek naar eten maken egels gebruik van een vaste route, dit betekent dat als u eenmaal een egeltje in de tuin hebt gezien, de kans groot is dat u hem vaker aan zult treffen.'

  • Citaat-3:

'Menukaart

De egel is een omnivoor, oftewel een alleseter, dit houdt in dat hij zowel plantaardig als dierlijk voedsel eet. Af en toe eet hij plantaardig voedsel zoals vruchten en bessen daarnaast eten ze ook wel eens paddenstoelen. Een enkele keer pikken ze een eitje, kikker of 'n hagedisje maar procentueel bestaat hun voedsel voornamelijk uit slakken, wormen, rupsen, pissebedden en insecten. Hun voorkeur gaat echter uit naar zachte ongewervelde prooien.'


Maar natuurlijk, domme Groenendijk... eten egels ook slakken dus die grote slak was daar 'op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip' en eindigde misschien wel als 'toetje' na de gevallen pruimen!

En ja, ook in huize Groenendijk worden de onbespoten - wat doen we tegen 'gif van boven'? actie! - pruimen regelmatig geoogst en gegeten! Lekker. Een verjaardags-cadeautje van mijn broer en schoonzus, inmiddels flink gegroeid en met veel paarse, nu wel rijpe bio-pruimen, dank jullie nogmaals!


Dat 'ons egeltje' zich flink moet volproppen om straks dik genoeg te zijn voor de winterslaap is duidelijk, maar eens kijken wat de egel-bescherming Nederland daar-over precies schrijft:


  • Citaat-4:

'De grootste bedreiging voor de egel zijn kou en nattigheid gedurende de winter-maanden en het vroege voorjaar. Deze tijd van het jaar zijn ze gevoelig voor lage tem-peraturen, vocht en overstromingen. En er bestaat het gevaar dat hun nest verstoord wordt. Biedt egels daarom een droge en beschutte plek waar ze een nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren en jongen kunnen grootbrengen.'


En hoe dat dan te doen?


Lees verder bij de egel-bescherming en koop dan wel timmer zelf een mooie plek dan wel 'laat je tuin wat ruiger = natuurlijker zijn'!

Citaat-5:

'Een nest bouwen is een hoop werk. Dit filmpje laat dat wel zien. De afspeelsnel-heid is verdubbeld omdat het anders wel een heel lang filmpje zou worden.'Eet en slaap lekker, egeltje; mooie dromen gewenst. 'Live long and prosperous'.


Groenendijk gaat weer 'boze brieven schrijven' en 'corrupte not-abelen ontmas-keren' want...

  • die moeten stoppen = gestopt worden!

Mijn lieve drie dochters worden enorm gemist en pas als deze vader hen weer in de armen sluit en Vrouwe Justitia in ere is hersteld, zal hij rusten.

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


Naschrift:

Ook vanavond d.d. 29-07-2017 was de pruimen-egel aan het smikkelen... maar ditmaal geen opnames; lekker ongestoord eten en het voorkomt ster-allures!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia