zaterdag 24 maart 2018

OIA-14: 'Jeugdzorg/ familierechters' verkrachten (belang van het) kind en dekken elkaar af; vieze criminelen! Rouvoet/ Christenunie = duivels!U zou dan toch ook heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg BOOS worden/ zijn?


Dank voor uw begrip en actieve steun:

Meld u aan:

 • OudersInActie@outlook.com


d.d. 24-02-2017: 'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;


Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'? 'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden:

Raad voor de Kinder'bescherming' 

<--- met 'bazin' mw. Roeters roept zichzelf...

...tot winnaar uit van 'Divorce challenge en nu is het de beurt aan Rouvoet...

= duivelse Christenunie, met zijn; 'Scheiden zonder Schade' om de - vaak prima, onterecht afgekraakte;


 • echte - ouders te beschuldigen terwijl juist 'de overheid onze kinderen verkracht!'

De omgekeerde wereld; dat pikt OIA nooit!

Ik hoop... dat God u en uw partij met al zijn gesels zat treffen en zal laten branden in het vagevuur voor uw satanische verraad aan de Bijbel, aan Jezus Christus, aan het Christendom en aan onze kinderen!

Ik bid elke dag dat uw God u moge treffen... met alle rampspoed die hij op uw hoofden en die van uw duivelse partijgenoten kan laten neerdalenZo helpe mij God almachtig!


Theorie: 'jeugdzorg/ familierechters dienen kinderbelangen: overheidspropaganda:d.d. 18-05-2011: RTV UtrechtWoerdense politicus Andre Rouvoet van de Christen-unie beleefde dinsdag 17 mei zijn allerlaatste dag in de Tweede Kamer. Zeventien jaar geleden kwam Rouvoet naar het Binnenhof als kamerlid voor de RPF. Hij was minister en vice-premier in het laatste kabinet Balkenende. 

André Rouvoet (Hilversum, 4 januari 1962) is een Nederlands bestuurder en voor-malig politicus. In het kabinet-Balkenende IV - 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010. - was hij minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier. Op 23 februari 2010, na de val van dit kabinet, werd hij als demissionair minister tevens benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot 14 oktober 2010Eerder was hij namens de ChristenUnie en de RPF lid van de Tweede Kamer. Op 29 april 2011 kon-digde hij zijn vertrek uit de politiek aan en op 14 mei nam zijn partij afscheid van Rouvoet.


d.d. 22-02-2018: Rijksoverheid'

 • Het kan en moet beter bij scheidingen,omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krij-gen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Vandaag presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechts-bescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS. De rapportage 'Scheiden… en de kinderen dan?' geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kin-deren als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steun-figuur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve schei-dingsprocedure bij de rechter.d.d. 22-02-2018: 'ROUVOET BEPLEIT ALTERNATIEVE PROCEDURES ECHTSCHEIDINGEN


Dat stelt André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. Donderdag presenteerde hij zijn verslag aan minister Sander Dekker (Rechtsbe-scherming) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).d.d. 04-02-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 matenMoeder Nadia/ Insiya op tv - vader Erik/ 3 dochters 3x ontvoerd, genegeerd!


 • Hun verdriet minder nieuws-waard-ig?'


d.d. 25-02-2018: DPN TV

 • 'Vandaag presenteerde oud-minister Rouvoet als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade zijn actieplan aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Rouvoet pleit voor in dit plan voor een steunfiguur voor het kind en een scheidingsloket bij de gemeente. 


d.d. 14-09-2017: RTL - 
André Rouvoet: 'Ik ben niet tegen scheiden, wel tegen schade voor kinderen'GRNgatverdamme; wat een smerige huichelaars! - Rouvoet: "Ik zie steeds meer scheidingen die eindigen in ruzie, ook in mijn omgeving."

U wordt voorzitter van het platform Divorce Challenge om de strijd tegen vechtscheidingen aan te gaan.  Een droom die uitkomt?

"Ik heb altijd al veel compassie gehad voor het gezin en kinderen. Ik wil me hier heel graag voor inzetten, er is veel te doen op dit vlak. Ik heb ook vrij snel ja gezegd. Al is het geen fulltime baan."


   d.d. 25-10-2017: PAS-expert J. Zander'   d.d. 31-10-2017: PAS-expert J. Zander
   'Divorce Challenge; de hele van ons gestolen
    nepinspraak-website teruggeplaatst.'

   In mijn vorige blog beschreef ik hoe de Nederlandse staat ons alle goede
   ideeën niet alleen gratis liet ophoesten, maar ze vervolgens ook nog
   eens integraal liet verdwijnen. Een soort stelen bij je eigen burgers.
   Hoe hard kun je ons op onze ziel trappen.

   Dat we een overheid hebben die in het geheel niet luistert wisten we
   al, maar dat ze ook nog eens watjes in hun oren stoppen en ons van
   zich aftrappen, nou dat weten we dan nu ook.U bent christen. Heeft uw geloof ook invloed gehad om u hiervoor in te zetten?

"Alles wat ik doe, doe ik vanuit een bepaalde passie en betrokkenheid. Mijn geloof speelt daarbij ook mee.

Ik ben altijd al begaan met het welzijn van kin-deren en jongeren. Dat had ik ook in de periode toen ik nog fulltime in de politiek zat. Die betrok-kenheid en kennis die ik opgedaan heb, heeft ook meegespeeld om mij voor deze opdracht te vragen."


GRN: die Rouvoet huichelt en huichelt en huichelt... wat een leugens, aldus deze -he;e-andere-ervaringen-deskundige!

 • Zeg, Andre; leugenaars gaan toch naar de hel?!!d.d. 22-02-2018: NMv - '
Slotbijeenkomst Platform Scheiden zonder Schade

Op 22 februari 2018 is in Den Haag de slotbijeen-komst van het Platform Scheiden zonder Schade. Tijdens deze bijeenkomst presenteert André Rouvoet de bevindingen aan de Minister voor Rechtsbescher-ming en de Minister van VWS. NMv-bestuurslid A. van Teijlingen vertegenwoordigt de NMv bij deze bijeen-komst.

Aan het platform nemen verschillende partijen deel die te maken hebben met scheidingen zoals de advo-catuur, de rechtspraak, hulpverlening, de gemeenten, wetenschappers en maatschap-pelijke organisaties waaronder ervaringsdeskundigen.


GRN werd niet gevraagd... en dat is geen toeval! Het volk 'moet' in hun smerige sprookjes geloven in plaats van de waarheid;

 • criminele jeugd'zorg'/ misdadige familie'rechters' verneuken onze kinderen!

Voormalig Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet is voorzitter van dit platform.


‘Scheiden zonder schade’ is het uitgangspunt van het platform.

De feitelijke praktijk - ook duivelse ChristenUnie laat drie meiden in de steek!


MinVJ/ OCW/ VWS, CPG/ OM, RB/ Hof Arnhem, RvdK/ SVMN/ curator:

100% bewezen liegende rechters, 'hulp'verleners en 'gezag'dragers meer in dieptriest PAS-familiedrama:

1,5 jaar geen omgang ondanks geldende zorgregeling = emotionele kindermishandeling!


di 08-09-2015, 23:46

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl;

r.dik-faber@tweedekamer.nl
Bussum, 08 september 2015
Geachte volksvertegenwoordigers,

Nederland een rechtstaat? In casu zéker niet: ik verwijs kortheidshalve naar expliciete documenten die reeds 100% bewezen zijn.

Ik ben benieuwd wélke volks'vertegenwoordigers' dit ook daadwerkelijk doen; dit dossier móet tot motie van wantrouwen leiden!

Met volhardende vadergroet,


drs. E.M. Groenendijk MSc
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen/ Nederlandse rechtstaat


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wanneer is Prinsessendag? Stop PAS-familiedrama nu! Misdadige gezag'dragers/ wets'loeders' en ´krommers´ bij RB- Hof zijn onacceptabel!


di 15-09-2015 01:40

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Aan: christenunie christenunie@tweedekamer.nl; a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweede-kamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; r.dik-faber@tweedekamer.nlBussum. 15 september 2015
Geachte 2e Kamerleden/ volksvertegenwoordigers, 

Vandaag Prinsjesdag, morgen 1,5 jaar géén omgang tussen 3 dochters/ vader ondanks geldende zorgregeling... dat is emotionele kindermishandeling en evidente schending van onze mensenrechten. In Nederland 2015!

Wanneer is ónze Prinsessendag? Wanneer stopt ú dit dieptrieste PAS-familiedrama? Nu!

Ook de koning zal verzocht worden om recht te doen (laten) gelden... alles in de openbaarheid.

Volhardend vader verwijst naar rappel;  expliciete kamervragen aan minister Van der Steur betreffen geen 'individueel geval' maar een reeds bewézen, gigantisch schandaal waarmee zijn aftreden/ ver-volging en een grootste schoonmaak op diverse plek-ken vereist is. Ik neem aan uw spoedigste reactie te mogen verwachten?

Vooraf werden diverse (nationale) media geInformeerd;


koning Willen-Alexander moet toch (kunnen?) navoelen wat dit voor de meiden en hun papa betekent en welk verdriet dit ons doet?

Ludieke demonstatrie/ acties staan gepland...
ik volhard, laat mij niet intimideren en/ of
'besodemieteren'!

Gelukkig hoef ik morgen pas later les te geven...

de jeugd heeft (?') de toekomst?!

Met volhardende burgergroet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Oproep aan koning Willem-Alexander - rechtsweigerende minister vd Steur - liegende rechters/ president RB Arnhem 100% bewezen!


do 24-09-2015 23:42

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: christenunie christenunie@tweedekamer.nl;
a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; c.schouten@tweede-kamer.nl; r.dik-faber@tweedekamer.nl


Bussum, 24 september 2015
Geachte volksvertegenwoordigers,

kortheidshalve verwijs ik naar mijn heldere brief aan de koning Willem-Alexander en enkele aangifte zoals naar verwezen werd. Gaarne uw spoedigste reactie, in naam van de kinderen en Vrouwe Justitia.

Stelt de 2e Kamer nog iets voor? Ook minister mr. Van der Steur weigert recht te doen laten gelden met weigering aangiften jegens MinOCW/ KACommissie Westerhof en CPG/ OM Adam

OM MidNl en schrijft kul = valsheid in geschrifte als zou ik misdrijf niet bewijzen kunnen. Wel degelijk: 100% middels het transcript en de integrale audio-opname van 'overleg'gesprek met BOA-directeur dhr. mr. L. de Lange/ MinOCW.

Ergo: Van der Steur loog bewust! Dat lijkt mij ook actueel interessant en gaat op directe weg naar de media.

Hoogachtend,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen


-------------------------------------------------------------------------------------------------


PAS-familiedrama;

geen rechtstaat, diverse aangiften jegens RB Arnhem, RvdK/ SVMN/ curator enz...

> 1,5 jaar geen omgang ondanks geldende zorgregeling is ziek. Dat moet NU stoppen....!
ma 28-09-2015 22:02

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: christenunie christenunie@tweedekamer.nl;
a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweede-kamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; r.dik-faber@tweedekamer.nl

Bussum, 28 september 2015
Geachte volksvertegenwoordigers,

1. al > 1,5 jaar is er geen omgang tussen kinderen/ vader ondanks geldende zorgre-geling en niet van toepassing zijn van art. 1:377a BW... hoe is dat in de Nederlandse 'recht'staat mogelijk? Een gigantisch schandaal!

 • Dat is PAS/ Parental Alienation Syn-drom, ouderverstoting,  emotionele kindermishandeling en ernstige schending van onze mensenrechten (EVRM). 

Onbestaanbaar, maar feit! Hoe dúrven ‘partijen’ drie kinderen al sinds 2008 in een ernstig loyaliteitsconflict te laten geraken en hen de altijd liefdevolle, veilige en zorg-zame vader af te (laten) pakken…?! In kindsnaam, dit móet nu stoppen!

2. jegens betrokken RB Arnhem/ mrs. Van Son - plv. 'rechter' en 'president' mr. Blaisse werd aangifte gedaan van strafbare feiten en 100% bewézen:

   'valsheid in geschrift, machtsmisbruik en bedrog', jegens;


 • de RvdK/ SVMN/ bijzondere curator vanwege 'emotionele kindermis-handeling', jegens het CTG/ RTGA 'valsheid in geschriften, machtsmis-bruik/ bedrog', idem jegens de KGDW Adam... allemaal direct verbonden aan het dieptrieste PAS- familie'dossier'. 

ot heden reageerde het OM MidNl/ CPG geheel niet; andermaal wordt geweigerd om récht te doen laten gelden... onacceptabel; Vrouwe Justitia draagt een blinddoek!

3. sterker nog: tot driemaal toe werd aangifte door de politie echter geweígerd van 100% bewezen 'valsheid in geschrift’ gepleegd door het MinOCW/ KACommissie Westerhof - dit middels transcript en integrale audio-opname van ‘overleg’gesprek op het MinOCW ter zake.

 • Het OM Adam/ MidNl maakten zich eveneens schuldig aan ‘valsheid in geschrifte en bedrog’, maar het CPG weigerde dit te corrigeren en maakte zich eveneens strafbaar.

4. dat namens de minister dhr. mr. Van der Steur zélfs gemeld werd dat ‘een straf-baar feit niet aangetoond zou zijn’ is een gotspé. Beide OM’s, het CPG en MinVJ vroe-gen gemaakte audio-opname niet eens op! Hoe is dan een dergelijke afwijzing dan te motiveren? Niet.

 • Het MinVJ weigerde keihard recht te doen laten gelden en strafrechterlijk onderzoek/ vervolging te starten.

Ik verwijs naar mijn recente correspondentie (bijlage) zoals vandaag aangetekend werd verzonden aan RB Arnhem, MinVJ en CPG; wat doet uw/ onze 2e Kamer zélf daaraan…?

5. herhaald werd ook ú persoonlijk/ fractie geïnformeerd en om actie/ steun aan kinderen en Vrouwe Justitia verzocht, maar bleef ook u doof/ blind voor ernstige schending van onze mensenrechten en voortdurende emotionele kindermishandeling. Dit bevreemdt mij zeer.

 • Kunt ú zich als ‘moeder/ vader’ voorstellen wat dat voor mijn drie dochters en mij betekent? Hoe dat voelt?

Waar is de geachte  Nederlandse ‘recht’staat gebleven? Nogmaals: geldende zorgregeling, maar 1,5 jaar géén omgang? Dat is ziek.

Onacceptabel en dient nu gestopt te worden! U wordt met andermaal met klem verzocht…

Uiteraard ben ik bereid tot verstrekking van nadere informatie - genoemde aangiften en audio-opname/ transcript! - en overleg ter zake. Dit ná mijn lestijden als VO-docent in A’dam of na afspraak. Gaarne verneem ik onverwijld… onze dank.

Met volhardende vadergroet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - vader, school’meester’, burger
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Het OM is een politiek orgaan en weigert 100% misdrijven van RB Arnhem te vervolgen:

NL is geen recht- maar kromstaat, publicaties aanstaande... Stop PAS-familiedrama NU.


zo 17-01-2016 22:16

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: christenunie christenunie@tweedekamer.nl;
a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweede-kamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; r.dik-faber@tweedekamer.nl

Bussum, 17 januari 2016
Lectori salutem!

Kortheidshalve verwijs ik naar mijn explosieve brief d.d. 15-01-2016 inzake PAS-fami-liedrama sinds 2008, mede dankzij - bewezen! - herhaalde misdrijven van 'rechters/ presidenten en griffiers' te Arnhem en weigering van het OM/ mr. Esbir Wildeman te vervolgen ondanks 100% meegeleverde bewijzen. Zoals binnenkort o.a. op de eigen website: StopPASfamiliedrama.blogspot.nl gepubliceerd zal worden...!

Voor dit moment verwijs ik met klem naar publicatie d.d. 17-01-2016

Mishandelen rechters kinderen?

op weblog https://joepzander.wordpress.com/ van PAS-expert dhr. J. Zander ter zake de 'krom'bank Arnhem alsmede eerdere artikelen over 'deze casus/ dit voortdurend onrecht' waaronder 'Arnhem schroef-jesfabriek'...

Met volhardende vadergroet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Update en rappel:

het OM is een politiek orgaan en weigert 100% misdrijven van RB Arnhem te vervolgen:

NL is geen recht- maar kromstaat, publicaties aanstaande... Stop PAS-familiedrama NU.


di 19-01-2016 00:21

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: christenunie@tweedekamer.nl;

a.slob@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; r.dik-faber@tweedekamer.nl; kinderrechterarnhem@

rechtspraak.nl; gezagenomgangsgriffie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl; wrakings-kamerarnhem@rechtspraak.nl;klachtenbureau.rb.gelderland@rechtspraak.nl


Bussum, 19 januari 2016
Lectori salutem!

Op mijn urgente brief met explosieve inhoud waaronder verzoek tot het maken van audio-/ video-opnamen met reactie deadline uiterlijk d.d. 18-01-2016 werd niet gereageerd door de Wrakingskamer van de 'krom'bank Arnhem. Ook dat zal binnenkort openbaar gemaakt worden met passende aandacht.

Te Arnhem is een kromstaat met misdadige 'rechters' en het allergrootste deel van 'volksvertegenwoor-digers' doet inderdaad niets anders dan de eigen zakken vullen/ belangen behartigen.

Een nepparlement en een neprechtstaat.

 • Alleen het volk is nog echt en pikt dit niet.

Rechtzoekend burger stelt vast dat de wrakingskamer Arnhem weigert inhoudelijk in te gaan op het verzoek gebaseerd op de wet! Nogmaals de wet > uw regels - om de boel te kunnen besodemieteren, nietwaar! Wordt vervolgd/ gepubliceerd.

Rechtzoekend burger stelt vast dat zitting d.d. 21-01-2016, 15:30 niets anders is dan een niet-rechtsgeldig 'toneelstukje' waar niet de werkelijke wrakingsgronden van de burger zoals deze d.d. 03-12-2015 werden geuit - waarvan audio-opname en aldus 100% bewijs van de(ze) omissie(s) van wrakingsgrond 2 betreffende de bemiddeling/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander! = valsheid in geschrifte waarvan aangifte en direct 'toevallig' sepot terwijl andere aangiften van hetzelfde delict en -daders er al maandenlang wordt getemporiseerd! - worden behandeld. Not my grounds,

 • not in my name.

Met volhardende 'groet' 

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bijlage: persverzoek dhr. N. van den Ham


PERSFACILITEITEN 

Van: Nico van den Ham (nico.vandenham@gmail.com)
Verzonden: maandag 18 januari 2016 23:02:55
Aan: media.rb-gel@rechtspraak.nl

Geachte mevrouw/heer,

In de bijgevoegde bijlage in deze mail vraagt ondergetekende toestemming voor het maken van audiovisuele opnames van de wrakingszitting op donderdag 21 januari 2015 om 15.30 uur met het zaaknummer: C/05/295444/KGRK 15/1184. 

drs. E.M. Groenendijk MSc. versus mrs. Van Son, Kuypers, Kroon. 

In afwachting op uw reactie,
Vriendelijke Groet,

Nico van den Ham 
Journalist - Amsterdam


-------------------------------------------------------------------------------------------------


'Democratische rechtstaat' van MP Rutte is een schijnvertoning;

zie weigering minister Plasterk om 100% criminele gemeente Duiven aan te pakken...!


zo 09-10-2016 11:52

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: christenunie@tweedekamer.nl; 

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Bussum, 09 oktober 2016
Geachte fracties in de Tweede Kamer,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,


1. hierbij informeer ik u andermaal over de niet-bestaande 'democratische rechtstaat' in casus PAS-familiedrama.

Minister-president Rutte reageerde niet en is inmiddels voor steeds meer Nederlanders...

totaal ongeloofwaardig.

Net als de rest van het huidige kabinet Rutte-2 en overige volks'vertegenwoordigers' in 1e en 2e Kamer...?!


2. Zie niet-gemaakte huiswerk Rutte met enkele voorbeelden van aangedaan onrecht en ernstig machtsmisbruik:


Minister-president Rutte blijft zich verstoppen in het Torentje na 'reality-shock?'; NL is geen 'democratische rechtstaat'... zie PAS-familiedrama! Make love , not war. Het volk wil géén oorlog, beste macht'hebber's ... ! Rutte komt binnen 1 week uit de kast; erkent de criminele, internationale ontvoering en zorgt voor terugkeer van 3 dochters naar hun eigen papa?!

Direct naar de video-boodschap/ les-1 voor Mark Rutte  (aanklikken) : Italië heeft  Pinokkio  en Venetië; wij hebben Amsterdam en  ...


3. Zie weigering Plasterk om criminele gemeente Duiven aan te pakken:


Ingrijpen of aftreden, dr. Plasterk! Niet-optreden bij criminele gemeente Duiven en internationale kin-derontvoering = einde van uw ministerschap!

stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Helaas : minister dr. Plasterk van Ministerie BZK blijkt ' verkeerd bezig te zijn '! Een andere conclusie kan over dr. R. Plasterk hela...

Gaarne verneem ik onverwijld van u... of bewijst ook de 2e Kamer zich inderdaad als een stelletje stemvee zoals in Noord-Korea? Want dit is werkelijk onacceptabel... als u enig respect voor de Nederlandse wet en  -volk heeft, nietwaar?!

Met volhardende, rechtzoekende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia-------------------------------------------------------------------------------------------------


Drie dochters van Seegers:

jullie vader heeft schijt aan mijn drie 3x ontvoerde dochters...

   moge hij branden in het vagevuur!

Net als de rest van die club tegen het volk!


di 17-10-2017 23:51


Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: g.Segers@tweedekamer.nl (g.segers@tweedekamer.nl);
christenunie dhr. Slob (christenunie@tweedekamer.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Bussum, 17 oktober 2017

Christen Unie, heer Segers,

nu uw naam wel correct gespeld - excuses! - en een nieuwe publicatie over de Christen Unie en uw non-reactie:

Trekt Gert-Jan Segers zich alsnog - op tijd? - terug uit Rutte-3 of blijft hij zitten in de trein - 1e klas, dat wel - maar enkele reis naar; het vagevuur?

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/10/trekt-gert-jan-seegers-zich-alsnog-op.html

red uw ziel en trek de CU terug uit Rutte-3!

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVoorgaand:
________________________________________

Verzonden: maandag 9 oktober 2017 23:22

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: g.segers@tweedekamer.nl
Onderwerp: Drie dochters van Seegers: jullie vader heeft schijt aan mijn drie 3x ontvoerde dochters... moge hij branden in het vagevuur! Net als de rest van die club tegen het volk!

Bussum, 09 oktober 2017
Heer Seegers,

U heeft drie dochters... ik ook. Maar waar? Wat alle mensen van u vinden? Zie verder:


Al > 3 jaar geen omgang tussen 3 dochters en vader; sinds 27 juni 2016 weer ontvoerd naar Dld. tijdens de lopende ondertoezichtstelling... dat is onbestaanbaar!

U was gewaarschuwd en toch... uw ziel verkocht:


Heer Segers,

Ik hoop dat God u en uw partij met al zijn gesels zat treffen en zal laten branden in het vagevuur voor uw satanische verraad aan de Bijbel, aan Jezus Christus en aan het Christendom.

 • Ik bid elke dag dat God u moge treffen met alle rampspoed die hij op uw hoofden en die van uw duivelse partijgenoten kan laten neerda-len.

Zo helpe mij God almachtig!

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Neen, GRN gelooft niet in goden... die zou(den) een leugenachtige, duivelse partij als de ChristenUnie namelijk niet toestaan en

 • 'met hel en verdoemenis' ingrijpen!

Meld u aan bij Ouders In Actie - en kom in opstand tegen criminele jeugd-'zorg' en misdadige familie'rechters';

 • OudersInActie@outlook.com; dank!

Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia