zondag 18 juni 2017

Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande! Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!


Klachtbehandeling advocatuur en tucht'recht'spraak is als een slechte soap!

Wat vooraf ging:

Klacht jegens de 'zeer bijzondere' kinder- = 'moeder-curator' Hopmans moest worden ingediend omdat zij 8 maanden niets deed om de omgang te herstellen terwijl de rechtbank Arnhem juist de opdracht had gegeven aan partijen om daartoe 'alles in het werk te stellen'...

Helaas bleek behandeling daarvan dermate partijdig dat ook jegens 1e deken Meijer/ Orde R'dam klacht moest worden ingediend (klachtbehandelaar beklaagd).

Echter: ook de behandeling van de klacht door de 2e deken Van Empel bleek niet-onafhankelijk en niet-betrouwbaar en moest andermaal klacht ingediend worden bij het hof van Discipline, ditmaal jegens deze Zeeland-W.-Brabantse klachtbehandelaar!


Voor nadere details:

d.d. 05-06-2017:

'Welkom in de helniet alleen bijna alle advoca-
ten, hun gilde = NOvA en College van Toezicht
maar ook de tucht'recht'spraak advocatuur...

...blijkt nep!'

d.d. 11-06-2017:

'Liegen Rutte, Plasterk en Blok over de niet-bestaande NL-'recht'-staat en bedriegen het volk?

Ja; dat (b)lijkt het geval: nu aftreden en oprotten!'

Reddingspoging 1e deken Meijer leidt tot ontmaskering 2e deken Van Empel!


Hahaha, Zeeland-W.-Brabantse deken, mr. Van Empelzet zichzelf in haar toga-hemd met d.d. 08-06-2017 gegeven, waardeloos/ te vernietigen!, deken 'ad-vies'!

Begeleidende brief bij ad-vies/ beklaagde 'secretaris' mw. mr. C.K.... niets geen 'antwoordformuliertje binnen 3 weken invullen' want:


Dit bewijst onomstotelijk dat zij/ de Orde

= door hof van Discipline/ plv. voorzitter Driessen-Poortvliet toegewezen klachtbehandelaar...

1) helemaal niet 'onafhankelijk' is en juist 

2) poogt voor te sorteren op een toekomstige af-wijzing door tucht-'recht'ers/ Raad van Discipline.

  • Onacceptabel

Niet alleen Meijer maar ook Van Empel... verliest! Feit. Want:Na formele klacht-indiening d.d. 15-04-2017 heeft Van Empel 'werk'zaamheden namelijk per direct te staken en...

dient eerst die klachtbehandeling...

jegens haar persoon doorgang te vinden!

De onheuse poging van Van Empel tot 'doordrammen met vrij?pleiten' van 1e beklaagd Rotterdams deken, mr. Meijer, is als 'een kat in het nauw maakt rare sprongen' te duiden!

Dit is absoluut geen behoorlijke klachtbehande-ling conform H9 Algemene wet bestuursrecht en de Advocatenwet - maar...

  • 'de ene bedrieger?! poogt de andere bedrieger?! te dekken'...

aldus volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. uit Bussum.Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar brief d.d. 18-06-2017 met een directe reactie op kul-brief van hof d.d. 08-06-2017...

met ditmaal ook een eigen - en 'officieel' = lol -

 antwoordformulier voor de OvA Zeeland (zie onder):


Betreft: K17-020

1. Reactie op kul-brief d.d. 08-06-2017 van beklaagde secretaris C.K. (i.o. Van Empel)

2. Onderzoek niet-afgesloten; geen deken ad-vies en 1 week voor herstel; uiterlijke ontvangst d.d. 25-06-2017

3. Melding openbaarmaking van klachtdossier jegens dekens Meijer, Van Empel & Co!


RETOURFORMULIER VERNIETIGING AD-VIES, EXCUSES EN SMARTENGELD


Inzake: K17-020

Drs. Groenendijk MSc. versus mr. Van Empel (nog) ‘deken’ en mr. C.K. (nog) ‘secretaris’/ Wan-Orde van Advocaten Zeeland-West- Brabant.

Deken en secretaris hebben kennis genomen van het standpunt (de visie) van de vol-hardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk en laten het volgende weten:

Svp. aankruisen:

accepteren de visie van de vader/ burger drs. Groenendijk MSc. (nog steeds!) niet en wachten de klacht-behandeling door een 3e deken na de verwijzingsbeslissing van het hof van Discipline af.accepteren de visie van vader/ burger drs. Groenendijk MSc. wel en in het geheel en

     bieden nederig, oprecht excuses aan voor wangedrag OvA Zeeland-W.-Brabant;

      bevestigen hierbij vernietiging van onheus deken ‘ad-vies’ d.d. 08-06-2017;

      bieden gepaste! financiële compensatie aan voor de geleden/ te lijden schade.Plaats: ................................................................

Datum: ...............................................................

Handtekening Van Empel: ....................................

Handtekening C.K.:   ............................................


Dit formulier binnen 1 week retourneren = ontvangst door dhr. Groenendijk, Papa-straat, Bussum; aldus uiterlijk d.d. 26-06-2017. Mijn dank bij voorbaat.


Klacht Van Empel door hof van Discipline 'niet begrepen' = nu zelf beklaagd!


Deken = advocaat; dus ook voor Van Empel...
geldt de advocatenwet, artikel 46:


De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onder-worpen ter zake van...

...enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat...

...een behoorlijk advocaat niet betaamt.

Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.


Hoe kan het dat het - zogenaamd - 'onafhankelijke' hof van Discipline ter zake mijn klacht jegens 2e deken Van Empel d.d. 20-04-2017 tegelijkertijd meldde;

  • 'Het is mij niet duidelijk wat u van het hof verlangt'
en
  • 'Uw klacht jegens de deken Zeeland W.-Brabant laat ik even rusten'.

Dat spreekt elkaar toch tegen...
'slimme, beklaagde griffier A.K.'?!

Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar:

  • Klaagschrift met indiening d.d. 15-04-2017 met 3 punten is duidelijk/ aan vereisten voldaan + 1 additioneel klachtpunt d.d. 13-06-2017 en is aldus te behandelen door het hof van of juist... sof zonder Discipline!


Zie: d.d. 13-06-2017

'Criminele? tucht'recht'ers/ hof van Discipline weigert wet uit te voeren en spant samen met beklaagde advocaat/ Zeelands deken Van Empel...!'


Dat kan alleen als... het hof van Discipline inderdaad een sof zonder Discipline is.

  • Deze tucht'recht'ers die... niet de wet uitvoer-en = ingediende klacht (nochtans) weigeren te behandelen, hoewel dat wettelijk vereist is...

verdienen hun onmiddellijk en oneervol ontslag!
Hun 'redenen' daarvoor; waarom 'ze' dit doen/ nalaten?


Enkel en alleen om 'belangen' van hun 'vriendjes-advocaten en dekens' te dekken...!

Hun soort mensen helpt hun soort mensen en dat werkelijk... 'ten koste van alles'.

Gatverdammebahbahbah. 

Zoals andermaal blijkt uit de:


van/ namens het hof van = bewezen 'sof zonder Discipline', wederom ondertekend door zelf-beklaagd 'secretariaatsmedewerker' mw. J.M., dit 'i.o' = in opdracht van de ook beklaagde 'griffier' mr. A.K., dit namens eveneens beklaagde plv. 'voorzitter' mw. mr. Driessen-Poortvliet.

  • Het regent klachten en allemaal terecht (ingediend)!


In hun 'antwoord'.. tot 2x toe... geen enkele in-houdelijke reactie... op de urgente en expliciete brieven van rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 03-06-2017 en d.d. 13-06-2017.

  • 'Voorzitter' Van Dijk deed (nochtans) niets!

en wacht klaarblijkelijk op zijn pensionering en laat zijn opvolg(st)er met zijn m.i. - corrupte- bewuste falen achter... hoe laf, nietwaar?!In - crimineel?! - samenspan tussen 'recht'ers en beklaagde deken(s)...

...blijkt de 'recht'staat in Nederland helemaal niet te bestaan als het die not-'abelen' niet past.

Schokkend en onacceptabel

In het belang van de kinderen en van Vrouwe Justitia... wordt vervolgd!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerdoprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia