vrijdag 27 mei 2016

Hof Arnhem: valse handtekeningen onder 'beschikkingen'; stinkende PAS-doofpot door criminele 'rechters' en (nog) president Van der Winkel

Diverse 'beschikkingen' Hof Arnhem werden valselijk opgemaakt

Zowel in procedures naar het familie- alsook naar het strafrecht deed 1) herhaal-delijk de inhoud van 'beschikkingen' geen recht aan de waarheid/ feiten en 2) werden (zelfs meest basale) vorm-vereisten zoals door de wet voorgeschreven, herhaaldelijk niet nagekomen. maar juist (bewust) overtreden. Wat nou de 'recht'-spraak en 'recht'-staat? Kul! Onzin, lariekoek, 'gewoon' niet waar! Door het hof = Sof Arnhem werd 100% bewezen in het sinds 2008 voortdurende en ons diep-trieste PAS-familiedrama geen 'recht gesproken' maar juist 'onrecht gedaan'! Onbestaanbaar. Alle bewijzen verzameld!

Na vasthoudende verzoeken tot dossierinzage en het uiteindelijk - met hun grote tegenzin - d.d. 04-09-2015 'toegestaan' werd bij persoonlijke controle in het 'Paleis van Misdaad' van een beperkt aantal (niet alle) 'beschikkingen' van aldus crimine-le Hof Arnhem vastgesteld dat:


1) tenminste een tweetal 'beschikkingen'; 1x naar familierecht en 1x naar het straf-recht de facto - 100% bewezen - niet conform wettelijke vorm-vereisten - en zeker ook wat betreft de inhoud, maar dat nu terzijde - voorzien werden van een valse hand-tekening = valselijk opgemaakt werden en derhalve 'van rechtswege nietig' zijn.


Afbeeldingsresultaat voor griffier

2) tenminste 1x 'beschikking' van het Sof Arnhem niet door de behandelend 'rechter' - krommer dhr. mr. Lieber, maar alleen door de griffier mw. mr. Nagelhout en collegelid mw. mr. Oostrom keurde dat als zijnde 'erg mooi' goed. De vereiste handtekening van rechter mr. Lieber ontbrak geheel op de daarmee valselijk opgemaakte 'beschikking' die 'van rechtswege nietig' is.3) diverse hooggeplaatsen, maar diepgezonken 'rechters' alsook de (nog) president van het Sof Arnhem/ dhr. mr. Van der Winkel - die per aangetekende postverzending en op directe weg per mailbericht over zijn criminele 'rechters verzocht werd 'orde op zaken te stellen', maar dat niet deed = criminele 'doofpot'handelswijze - maakten zich de facto schuldig aan diverse strafbare (non-) gedragingen waaronder; 'valsheid in ge-schrifte, bedrog en machtsmisbruik' waarvan uiteraard aangifte werd gedaan bij de politie Gooi & Vechtstreek/ Midden-Nederland.


Afbeeldingsresultaat voor politie gooi en vechtstreek


Voor nadere uitleg/ details van het - m.i. bewuste! - verzaken = de wet negeren en kinder-/ burger-belangen, zelfs grondrechten - op een familieleven alsook eerlijk proces - vertrappen door dit misdadige Sof onder 'fuehrung' van (nog) president mr. Van der Winkel wordt 'kortheidshalve' verwezen naar

mijn brief d.d. 10-10- 2015 (schokkend!) in reactie op hautaine 'kluitje in het riet sturen'-brief van (nog) Sof-president mr. Van der Winkel d.d. 24-09-2015


en daaruit bijvoorbeeld onderstaande citaten:

a) 'beschikking' werd niet-ondertekend door de rechter en de griffier maar enkel door de griffier/ mw. mr. Nagelhout en de facto door een niet-daartoe bevoegde medewerker; D. Satter 'in plaats van' de wettelijk vereiste ondertekening door de behandelend rechter dhr. mr. Lieber:Bovendien werd deze ‘beschikking’ alleen door haar en een daartoe niet-bevoegde secretariaatsmedewerker dhr./ mw. D. Satter ondertekend en niet door rechter mr. Lieber, zoals vereist! Aldus de facto valselijk opgemaakt en van rechtswege nietig.

Klaarblijkelijk vond mr. Lieber dat ook/ was hij niet op de hoogte van de inhoud - laat staan dat hij deze zelf in de openbaarheid uitsprak! - en weigerde deze ‘beschikking’ te ondertekenen middels zijn ‘natte’ handtekening. De facto staan onder betreffende, aldus valselijk opgemaakte, akte namelijk: de handtekeningen van 1. aanwezige griffier mr. Nagelhout (Wytske) en 2. op zitting afwezige secretariaatsmedewerker dhr./ mw. D. Satter; duidelijk herken/ leesbaar.


Afbeeldingsresultaat voor wet op het strafrecht
Zie ook: 'beschikking' d.d. 26-08-2013' met precies dezelfde - de facto valselijk opmakende en van rechtswege nietig zijnde - 'werk'-wijze van het Sof Arnhem/ 'rechters' mrs. R. van den Heuvel, met leden M. Keppels en P.H.A.J. Cremer en griffier H. Roetgerink.

Onbestaanbaar. Dit zijn allemaal misdadigers waartegen aan-gifte gedaan werd... maar het OM & Co weigerden (nochtans, ruim 7 maanden later niet eens een ontvangstbevestiging, laat staan besluit tot sepot dan wel vervolging naar het strafrecht!) daartegen op te treden!b) 'beschikking' werd opgesteld door behandelend griffier mw. mr. Wytske Nagelhout in plaats van door de alleen daartoe bevoegde/ -noemde en betaalde rechter; mr. Lieber en lid van meervoudig college mw. mr. Nora Van Oostrom vond dat 'erg mooi' geregeld?!2. de ‘beschikking’  d.d. 07-11-2013 naar het familierecht met het zaaknummer 200.131.654/02 en behandeld door, in naam van mrs. J.H. Lieber/ voorzitter en leden A. Roelvink-Verhoeff en N.C. van Oostrom-Streep niet door rechter mr. Lieber maar eigenstandig opgesteld werd door de griffier mr. W. Nagelhout, zoals blijkt uit het interne mailbericht van lid mw. mr. Oostrom! ‘Nora’ bedankte namelijk mr. Nagelhout/ ‘Wytske’ op d.d. 04-11-2013 - kort voor het opstellen van ‘beschikking’ door de griffier en ‘ging akkoord’ met de inhoud.

Het volledige citaat, mailbericht, op pagina 7 mijn brief:
Nora van Oostrom n.vanoostrom@planet.nl d.d. 04-11-2013, 09:16 uur, Re: MB 24 sept. jl.

Beste Wytske, geheel akkoord met de inhoud. De beschikking inzake kindertehuis vind ik erg mooi opgebouwd. Nora’

Klaarblijkelijk stelde dus niet voorzitter/ rechter mr. Lieber maar de griffier de ‘beschikkingop en mr. Oostrom ging daarmee kort voor het vereiste ‘openbaar uitspreken door voorzitter mr. Lieber’ - namens hem/ alle leden of in ‘twee-spraak’?! - akkoord. Wat is dat voor een curieuzerecht’sopvatting? Onacceptabel.

Bovendien werd deze ‘beschikking’ alleen door haar en een daartoe niet-bevoegde secretariaatsmedewerker dhr./ mw. D. Satter ondertekend en niet door rechter mr. Lieber, zoals vereist! Aldus de facto... valselijk opgemaakt en van rechtswege nietig.


Zie artikel: 'Rechtspraak door en door corrupt' - Nico van den HamAfbeeldingsresultaat voor corrupte rechter


Klaarblijkelijk vond mr. Lieber dat ook/ was hij niet op de hoogte van de inhoud - laat staan dat hij deze zelf in de openbaarheid uitsprak! - en weigerde deze ‘beschikking’ te ondertekenen middels zijn ‘natte’ handteke-ning. De facto staan onder betreffende, aldus valselijk opgemaakte, akte namelijk de handtekeningen van 1. griffier mw. mr. Nagelhout (Wytske) en 2. van de secretariaatsmedewerker dhr./ mw. D. Satter; duidelijk herken/ leesbaar.c) Daarmee is niet alleen bewezen dat de ‘beschikking’ naar het familierecht d.d. 07-11-2013 valselijk opgemaakt werd, van rechts-wege nietig is en betrokkenen zich aan een ernstig misdrijf schuldig maakten, maar ook dat de ‘beschikking’ naar het straf-recht d.d. 26-08-2013 valselijk werd opgemaakt, van rechtswege nietig is en betrok-kenen zich aan een ernstig misdrijf schuldig maakten.

Want: met vergelijking van de ‘paraaf/ handtekening’ van behandelend griffier mw. mr. Nagelhout (moet van haar afkomstig zijn, de andere is van mw./ dhr. Satter! die zich als rechter voordeed!) op akte d.d. 07-11-2013 met beide (de facto zelfs drie verschillende!) handtekeningen/ ‘krabbels’ op akte d.d. 26-08-2013 met daarvan 1 van de rechter mr. Van den Heuvel afkomstig en de andere van - ook daar! - griffier Nagelhout (zou) moeten zijn! - blijkt echter geen enkele ‘krabbel’ (geenszins!) met de - aldus vastgesteld - van haar afkomstige ‘handtekening’ overeen te komen. Meest basale wettelijke (vorm)-vereisten werden door het hof geschonden!

Ergo: zowel de ‘straf-beschikking’ d.d. 26-08-2013 alsook de ‘familie-beschikking’ d.d. 07-11-2013 werd valselijk opgemaakt, want zeker niet door de griffier mr. Nagelhout respectievelijk rechter mr. Lieber ondertekend, zoals vereist en daarmee tevens van rechtswege nietig!
Afbeeldingsresultaat voor papierversnipperaar


Niet alleen blijken de ‘handtekeningen’ niet-rechtsgeldig te zijn, waarmee formele ver-eisten werden genegeerd maar is ook de inhoud van de valse ‘beschikking’ als niet in het belang van de drie kinderen te duiden. Onjuist, totaal eenzijdig en altijd geheel ‘con-form de wensen van BJZNL en de moeder’. Waarvoor ik ook destijds waarschuwde, maar vol-gens het hof ‘niet vaststaand’ bleek steeds/ nochtans uit te komen of de waarheid te zijn! De kinderen daarvan de dupe. Onacceptabel.

Ik herhaal expliciet dat bij inzage d.d. 04-09-2015 geen minuutakte/ beschikking van deze zaak werd overlegd en aldus geen verificatie van ‘natte’ handtekeningen kon plaatsvinden. Ik verwijs naar mijn brief van die datum.

Aangifte jegens het Sof Arnhem maar het OM zwijgt in alle talen!

Ter zake werd aldus d.d. 16-10-2015 bij de politie aangifte gedaan jegens het hof = Sof Arnhem, diverse betrokken 'rechters', te weten:

1. mrs. R. van der Heuvel/ voorzitter en leden M. Keppels en P.H.A.J. Cremers met als griffier mr. H. Roetgerink en een onbekende, derde ondertekenaar/ secretariaats-medewerker - de ‘beschikking’ d.d. 26-08-2013 met zaaknummer ‘K12/0365 en K14/0153’

2. mrs. J.H. Lieber/ voorzitter en leden A. Roelvink-Verhoeff en N.C. van Oostrom-Streep met als griffier mr. W. Nagelhout maar de facto ondertekenende medewerker D. Satter - ‘beschikking’ d.d. 07-11-2013 met zaaknummer ‘200.131.654/02’

3. mrs. E.H. Schulten/ voorzitter en leden R. Krijger, M.A.J.S. de Vries Robbé-de Roy van Zuydewijn met als griffier mr. W. Nagelhout en een onbekende, derde ondertekenaar/ secretariaats-medewerker - ‘beschikking’ d.d. 18-03-2014 en het ‘proces-verbaal’ van zitting d.d. 04-03-2014 met zaaknummers ‘200.131.654/01 en 200.143.639’

4. mrs. E.H. Schulten/ voorzitter en leden R. Krijger, M.A.J.S. de Vries Robbé-de Roy van Zuydewijn met als griffier mr. W. Nagelhout en een onbekende, derde ondertekenaar/ secretariaatsmedewerker (mogelijk) ‘D.C. Haan’ - de ‘beschikking’ d.d. 10-07-2014 en het ‘proces-verbaal’ van de terechtzitting d.d. 05-06-2014 met zaaknr ‘200.131.654/01'

alsmede (nog) president mr. Van der Winkel. Dit onomstotelijk en sluitend bewezen. Geen speld tussen te krijgen; zij gaan allemaal 'nat' = de gevangenis in waar ze thuis behoren...!Kortheidshalve verwijs ik voor dit moment naar:


1. mijn 'concept-aangifte' d.d. 15-10-2015


2. gerealiseerde aangifte d.d. 16-10-2015 en

3. aanvulling op aangifte d.d. 22-10-2015; dit nadat de identiteit van genoemde 'onbekende' en niet-bevoegde 3e ondertekenaar alsnog werd vastgesteld, zijnde: mw. D. Hmoumi-Alaoui Ismaili.
Afbeeldingsresultaat voor de waarheid is hardAls u mocht 'geloven' dat 'rechters en president' van Hof = Sof Arnhem 'van onbesproken gedrag zijn en zich uiteraard aan de wet houden', dan dient u nu... van dat geloof te vallen. Want: bovenstaande wordt niet op internet gepubliceerd met mijn naam en foto erbij indien ik niet 1000% zeker weet dat dit de feiten zijn, dus geen 'persoonlijke mening of complot-denken'. Neen, keihard bewezen!


Ook: het doen van een valse aangifte is strafbaar en deze recht-zoekend burger en bovendien; volhardend vader heeft vele uren op diverse politiebureau's doorgebracht om aangiftes te doen - maar werd nooit betrapt op het doen van enige leugen in proces-verbaal of ongepast gedrag op het politiebureau; als het niet waar zou zijn wat ik beweer = bewees, dan hadden ze mij toch allang 'anders weg kunnen werken'...! - om nog maar niet te spreken over de vele dagen van mijn leven die ik besteedde aan het bestuderen van alle stukken, het (auto-didactisch) begrijpen van wetteksten en het consequent opbouwen van sluitend PAS-bewijsdossier.

Dat is geen 'hobby' van deze 'boze burger/ vader' maar helaas noodzakelijk geble-ken om de eigen drie meiden - binnenkort! - weer in de armen te kunnen sluiten. Daarvoor was het niet alleen nodig om de complete jeugd'hulp'verlening - eerst het AMK/ BJZ-NH, toen BJZ-Gelderland en nu BJZ Utrecht = SVMN 'te slopen' maar... zelfs om aan te tonen dat wij in Nederland wel degelijk met criminele, misdadige 'rechters' en dito 'besturen/ presidenten' te maken hebben. Onbestaanbaar.


De Hoge Raad, de Raad van de Rechtspraak en de Orde van Advocaten alsmede - andermaal, tot heden geen reactie op mijn 1e verzoek, zie artikel - alle Faculteiten der 'Recht'sgeleerdheid worden binnenkort schriftelijk en met publicatie opgeroepen 'actie te ondernemen' en 'te pogen om nog enigszins het aanzien van de 'bakbanana-corruptiebliek' te redden' met de vereiste stappen = omdraaiing huidige situatie en einde aan PAS-familiedrama.


Want: het OM/ niet-behandelend of ten onrechte seponerende officier van 'Justitie', dhr. mr. R. Esbir Wildeman - wie weet meer over hem? dan gaarne melding, dank! - en College Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar alsook het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' met nu al onbetwist 'alleen maar doofpotten-lakei' mr. Van der Steur en niet-mijn 'koning Kluns' zijn allemaal niet van plan om onze drie burger-prinsessen te redden uit de klauwen van de misdadige (diverse aangiftes jegens hen van 'emotionele kindermishandeling' zijn al maandenlang 'in onderzoek' bij de politie/ het OM - jeugd'hulp'-verlening van niet-'Samen Veilig' Midden-Nederland, alsook de zeer bijzondere curator 'trol' mr. Hopmans - binnenkort publicatie van de schokkende audio-opname van gesprek met deze kinder-verlakkende 'mevrouw' en haar schandalige 'taak'-opvatting als 'curator/ trol'-) en criminele 'rechters/ presidenten' te Arnhem.


Dan gaat de Hoge Raad onder druk van schokkende publicaties
en het verstandige en wetsgetrouwe volk = wij dat samen doen.

Afbeeldingsresultaat voor pas familiedramaDe pacifistische revolutie en/ of 'bestorming van het Paleis van Misdaad' te Arnhem is aanstaande. In het belang van drie kinderen van nu 14, 12 en 10 jaar en hun eigen, altijd liefhebbende, veilige en zorgzame vader, in het belang van Vrouwe Justitia en in belang van de Nederlandse rechtstaat/ ons mooie land aan de Noordzee.


Aankondiging:

nadere publicaties ter zake 'bedrog/ machtsmisbruik' in eerder en lopend beklag ex art. 12 Sr. bij het Sof Arnhem in voorbereiding.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia