zondag 29 mei 2016

Onomstotelijk bewezen: misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der 5x Sorry' en 'koning Kluns'...!

Keihard bewezen: criminele 'rechtersbesturen' in Paleis van Misdaad Arn-hel!

Met publicatie d.d. 30-04-2016 van de integrale audio-opname van het telefoon-gesprek met de politie Arnhem openbaar gemaakt. In dit gesprek met een gewoon vriendelijke en wel dienstbare agente werd de koppeling gemaakt tussen de PL0900-nummers van de politie Gooi & Vechtstreek met PL0600-nummers van de politie Gelderland-Midden. Dit betrof 2 van een tiental aangiftes jegens o.a. de 'recht' = krombank Arnhem waaronder jegens plaatsvervangend 'rechter' = krommer mw. mr. Van Son en secretariaatsmedewerker dhr. Kraehe alsmede mrs. Van Son, Kuypers en Kroon die zich allen op misdadige wijze gedroegen. 'Valsheid in ge-schrifte en/ of machtsmisbruik en bedrog' werd onomstotelijk en zonder enige twijfel 100% bewezen.


Afbeeldingsresultaat voor onjuist sepotOp de bij politiekorpsen ingediende klacht werd geen reactie gegeven, laat staan klachtenprocedure gestart, zoals conform de AWB wel vereist is. Voor nadere uitleg van de achter-grond van deze twee aangiftes en gestarte 'artikel 12 procedure' wordt verwezen naar betreffend artikel: 'Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof te Arnhem; 100% bewijs!'Na onjuiste seponering van deze twee aangiftes - dit namens de niet-behandelend officier = dhr. mr. R. Esbir Wildeman, aldus de politie G&V - zoals door de politie Gelderland-Midden werd gemeld (sepotbrief) diende deze recht-zoekend burger en volhardend vader een beklag ex artikel 12 Sr. - artikel 12 procedure - in, maar het Hof = Sof Arnhem weigerde (nochtans) om deze in te schrijven en weigerde deze te behandelen! Zij keurt het misdadig gedrag van de bovenstaande 'krommers en dito medewerker' daarmee impliciet goed? Onbestaanbaar!

Dit 'omdat' de PL0600-nummers van de sepotbrief van de politie Gelderland-Midden 'niet overeen (zouden) komen' met de PL0900-nummers van de aangiftes bij de politie Gooi & Vechtstreek. Kul. Zoals in het ingediende beklag reeds werd ondervangen en eenduidig deze 'koppeling'/ PL0600 = PL0900 was gemaakt en nader toegelicht. Helaas tevergeefs/ te moeilijk voor het 'domme Sof'...Levering audio-opname 'omnummering door politie' maar geen inschrijving beklag? 


Uiteraard pikte deze boze burger dit niet en per brief d.d. 13-04-2016 en met een rappel d.d. 01-05-2016 werd zowel de krombank alsook het Sof Arnhem verzocht het ingediende beklag per direct in te schrijven. Dit zeker nadat het Sof Arnhem per aangetekende post een USB-stick met de bovenstaande integrale audio-opname van politie-omnummering van 'PL0900-nrs. naar PL0600-nrs.' werd toegezonden. Zie verzendbewijs aangetekende post d.d. 02-05-2016 alsook de directe mailverzending.


Luistert u zelf naar dit gesprek met de politie Arnhem waar de strafbare (non-) gedragingen van mr. Van Son/ plaatsvervangend familie- 'rechter' kort worden uitgelegd aan de dienstdoende agente en zij de door de politie zelf doorgevoerde 'omnummering' bevestigde/ toelichtte:
Kortheidshalve wordt voor nadere uitleg omtrent de onjuiste - en absoluut onwettige! - weigering van het Sof Arnhem tot inschrijving van d.d. 08-03-2016 ingediende beklag ex art. 12 Sr. en publicaties d.d. 07-05-2016 alsmede d.d. 08-05-2016 verwezen waar u een keihard en gewetenloos liegende (nog) president van de krombank/ mr. Blaisse kunt horen... in haar marmeren hok in Paleis van Misdaad te Arnhem.Voortdurende non-reactie = rechtsweigering door Sof Arnhem bewezen; naar de Hoge Raad!

Afbeeldingsresultaat voor usb-stickFeitelijk werd van het Sof Arnhem 'nochtans' niet eens een ontvangstbevestiging van deze door hen zeker ontvangen audio-opname - USB-stick bijge-sloten in envelop van rappel-brief d.d. 01-05-2016 - gezonden, laat staan dat mijn beklag alsnog/ onver-wijld, zoals verzocht, formeel werd ingeschreven en de behandeling en daarmee strafvervolging - want 100% schriftelijk en audio-bewijs; onontkomenlijk! - van criminele 'rechters' gestart werd.

Hoe kan dat, Sof-bestuur? nog President Van der Winkel?


Inmiddels bijna 1 maand verder reageerde noch de krombank, noch het Sof Arnhem op dit toegezonden en doorslaggevende bewijsstuk - zijnde USB-stick (en openbare publicatie op internet van betreffend bewijs) met 'omnummering door de politie' en 'sepotbrief past dus wel bij de aangifte-nrs. zoals klager reeds bij de initiele indiening van beklag - bijna 3 maanden geleden! - schreef'. Waarmee er geheel aan de door het Sof Arnhem gestelde 'eis' tot inschrijving van mijn beklag ex art. 12 Sr. werd voldaan.

Dat nog geen bevestiging van inschrijving en behandeling beklag werd toegezonden, is te duiden als 'pure rechtsweigering in crimineel samenspan' tussen de 'misdadige kleine zus = krombank' en de 'misdadige grote zus = Sof' Arnhem. Onbestaanbaar in 'keurig' Nederland, maar (nog) wel de huidige status quo in het 'Paleis van Misdaad te Arn-hel'.Misdaad onder (nog) ge'recht'shofbestuur: mrs. Van der Winkel, De Groot en Van Kuijck:
Onthoud deze criminele namen:

'mrs. R. Van der Winkel/ 'Fred Flutstone'- president 

en J.B. de Groot (klein 'lid' Jan Bram) en 'niet-recht

(maar kromm-)erlijk lid'- M.H. van Kuijck -want het zijn misdadiger van het allerlaagste allooi en 'slaafse medebestuurs-leden' waartegen door mij reeds d.d. 16-10-2015 aangifte werd gedaan. Uiteraard met sluitend en onomstotelijk bewijsdossier - wordt te zijner tijd nader openbaar ge-maakt - maar waarop 'Overheids Misdadiger' mr. Esbir Wildeman geen enkele reactie gaf... dit klaarblijkelijk in opdracht van zijn 'baas/ opper-lakei Van der Sorry'.


Voor nu: zie publicatie d.d. 26-05-2016 met 1e opsomming van door het Sof te Arnhem gepleegde misdrijven en publicatie d.d. 22-05-2016 met weigering van het 'Overheids Misdadigers'/ ovJ mr. Esbir Wildeman, het College Procureurs-generaal-'oorverdovend stille'-/ mr. Bolhaar, het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' met - namens hem liegende - mr. Van der Steur en zelfs niet-mijn 'koning Kluns' om bewezen misdadigers naar ons wetboek van Strafrecht te (laten) vervolgen. De wet geldt in Arnhem niet voor criminele 'recht'-selite? Dat pikt het volk niet!

Ergo: criminele 'rechters en besturen' plegen in hoofde van hun justitiele functies/ bevoegd-heden - 100% bewezen nogmaals! - ernstige ambtsmisdrijven waarmee drie kinderen van nu 14, 12 en 10 jaar klem blijven zitten in ons diep-trieste PAS-familiedrama. Onbestaanbaar. In het belang van de kinderen en van Vrouwe Justitia gaat dat NU beeindigd worden.

Want: de feiten liegen niet, zoals deze criminele 'rechters en besturen' dat wel blijken te doen... L
eve de pacifistische revolutie, weg met niet-mijn 'koning Kluns en zijn slaafse lakeien'.Update: afschuiven 'koning Kluns' op niet-reagerend Min.'Vuiligheid & Jokkebrokken'


Afbeeldingsresultaat voor commissie oosting
Van het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' en/ of van het 'Kabinet van deze Kluns' werd de 'verdwenen MinVJ-brief' nog steeds niet - in kopie - ontvangen. Misschien dat er een 3e 'commissie Oosting' aan het werk kan gaan?

Of klungelde die zelf en weigerde de doofpot op te graven?

Deze 'weigering criminele rechters te vervolgen'-doofpot werd reeds 100% be-wezen en ook de 'Ministerie van OCW-doofpot/ KACommissie 'Westerhof' zal binnenkort 'netjes opgepoetst' voor heel Nederland gratis en met onbeperkte openings-tijden tentoongesteld worden.

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia