zaterdag 13 februari 2016

Emotionele kindermishandeling 'goedgekeurd/ veroorzaakt' door de misdadige 'hulpverlening, politie/ OM en rechtbank'

Direct naar schokkend telefoongesprek met bijzondere curator Hopmans:
Weglachen/ narcistisch goedpraten minister-president/ corrupte politici

Terwijl minister-president VVD-Rutte een staande ovatie van 'de elite/ gecensureerde media' voor een
simpele 'spin'-grappen oogstte, gaat het onrecht in de Nederlandse 'recht = kromspraak' gewoon door. Samen met PvdA-Samson wordt dit 'weggelachen' of verwezen naar een (niet-) bestaande 'Ombudsman' die echter ook niets doet aan de misdadige 'rechters/ justitie'. Illustratief is het (korte) interview van burgerjourna-list N. van den Ham met beide 'niet-te-vertrouwen/' niet-(meer)-het-volk-vertegen-woordigende-maar-enkel-eigen-belangen-behartigende-'heren'. We lachen alles weg, verschuilen ons achter de niet-bestaande 'scheiding der machten' en verwijzen van het kastje naar de muur...Dat
Vrouwe Justitia in Nederland stelselmatig op 'gangbang-achtige wijze' werd/ wordt verkracht - goede, wetsgetrouwe en edelachtbare rechters: sta op tegen dit onrecht; niets doen, maakt u medeschuldig en is laf/ in strijd met uw ambtseed - komt echter niet op het NOS-journaal - of wordt pas jaren later als 'een gerechtelijke dwaling' afgedaan. Maar dit alleen na afgedwongen te zijn door het volhardend ver-zet van het slachtoffer(s)/ de nabestaande(n) of een klokkenluider; maar zeker niet 'vrijwillig'/ als eigen-correctie...


Nee, dat 'Jan met de Pet' in civiele zaken (bijna) altijd vermorzeld wordt - wel of geen gelijk/ recht c.q. de wet aan de zijde, het doet er helemaal niet toe... je verliest het toch, staat voor zelf betrokkenen/ kritische en geinformeerde burgers als een paal boven water. Zie ook de recente publicatie van de Consumentenbond over 'vrijwel altijd kansloze burgers'.

Deze vader weigert desondanks al jarenlang om 'ja en amen' tegen hun smerigste leugens/ bedrog te (moeten) zeggen om met zijn drie eigen kinderen samen te kunnen zijn! Dat is pure chantage met wel/ geen om-gang als drukmiddel. Liever rechtop 'sterven' dan knielend leven. Mijn drie kinderen hebben recht op/ belang bij hun vader en niet een 'marionet van BJZ' zonder ruggen-graat. Ook zij kunnen/ gaan deze website lezen en de waarheid over ons diep-trieste PAS-familiedrama tot zich nemen...

'Sadistische' jeugd'hulp'-verlening en misdadige 'krom'spraak


Hoe ziek/ sadistisch kan de BJZ/ bijzondere curator/ 'hulp'-verlening zijn? Heel erg misdadig; zie de - diep-trieste - dodelijke familiedrama's zoals bij Ruben en Julian - ruste in vrede - en 2 tot 4x meer seksueel misbruik in overheidsinstellingen bijvoorbeeld.

Niet 'ondanks BJZ, maar juist mede dankzij...';

daarvan is ook deze vader overtuigd. Red de kinderen van de 'beesten'; stop de kinderen-/ ouder(s) kapotmakende jeugd-'hulp'?verleningsindustrie! Stop PAS.

Nu de andere rechtsgetrouwe en eerlijke burgers (nog meer) overtuigen dat de huidige, daadwerkelijke 'recht'spraktijk helaas verder dan ooit staat van 'waar-heidsvinding en een rechtvaardige justitie'. Alleen met feiten/ bewijzen zullen u kunnen overtuigen dat van een behoorlijke en vertrouwenswaardige rechtsgang in dit PAS-familiedrama absoluut geen sprake (meer) is. Het 50-ordners bewijsdossier is sluitend en (herhaalde) misdrijven van meerdere partijen staan 100% onomstotelijk vast. Nadere publicaties volgen.
'Court-Fixing' = verlies rechtzoekend burger staat bij voorbaat vast!

Analoog 'match-fixing' vindt 'court-fixing' - het a priori bepaalde resultaat van een gerechtelijk geschil, waarbij de rechter blijk heeft gegeven van vooringenomenheid t.a.v. een van de in het geschil betrokken partijen - in Nederland regelmatig plaats. U wordt verwezen naar de
recente publicatie(s) van prof. dr. ir. Van Putten/ Van Putten-Veeken waar, helaas, de vele praktijkvoorbeelden uit ons PAS-familiedrama aan toegevoegd kunnen worden. In duidelijke taal: u wordt opgelicht door... een 'recht?er'.


Het overeind houden van de juridische firma 'leugen en bedrog' over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en hun volhardend vader is klaarblijkelijk de werkelijke en enige taakopvatting van (nu nog) president mr. Blaisse alsook (plaatsvervangende) 'krommers' mrs. Van Son en Kuypers, Kroon, Sluijters, mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen, Van Gameren (recent).


Na aangiftes - dit inclusief meegeleverd en 100% bewijs! - weigert het Openbaar Ministerie (OM)/ mr. Esbir Wildeman - nochtans - om criminele 'president/ rechters/ griffiers' = misdadigers te vervolgen...?!

Cynisch: 'want; wat doet dat er toe' als de ons besturende/ over ons oordelende 'rechters' zelf - reeds bewezen! - misdadigers zijn die zich zelf niet aan de wet plachten te houden en de kinderbelangen, laat staan die van deze vader, 'geen ene mallemoer' interesseert en desondanks (nog) niet worden vervolgd naar het wetboek van strafrecht...?! Dat is het einde van de 'recht'staat! Dat zou er toch zeker toe moeten doen, nietwaar, 'Overheids Misdadigers'...?

Waar misdadige 'rechters' kennelijk 'boven de wet staan' en juist door politie/ OM 'de hand boven het hoofd wordt gehouden'; dit ter bescherming = verraad aan de 'recht'staat/ rechtzoekend burger! Dat is in het geheel niet om te lachen, maar reden voor 'revolutie'...

Twee aangiftes 'emotionele kindermishandeling/ negeren mensenrecht'

Nogmaals: vandaag reeds 694 dagen geen omgang tussen drie meiden en hun vader ondanks geldende zorgregeling - om de week papaweekend en de vakanties ge-deeld - en niet-van toepassing zijn van art. 1:377a BW. Ook de eigen oproep van 'krom'bank/ mr. Van Son aan de partijen om 'alles in het werk te stellen om de omgang te herstellen' in door haar afgegeven 'beschikking' d.d. 10-04-2015 leidde tot niets.


Sterker nog: alleen de vader deed ten 3e male een pragmatisch voorstel tot om-gangsherstel - dat direct werd afgewezen - terwijl de 'tegenpartij' geen enkele poging of zelf een alternatief voorstel deed! De beschikking en het kinder- en hun vaderbelang werd 'simpelweg, zonder enige sanctie genegeerd'. Dat is ziek! Dat is PAS en onacceptabel. Arme meiden; papa vecht verder...!


Afbeeldingsresultaat voor logo raad voor de kinderbescherming

Jegens Raad van de Kinder'bescherming', BJZ Utrecht = 'Samen Veilig' Midden Nederland en zeer bijzondere curator mr. Hopmans werd - na 590 dagen geen omgang en onomstotelijk bewijs van misdadige, behandelend 'rechter'/ mr. Van Son & Co - aldus d.d. 11-08-2015 de 1e aangifte van 'emotionele kindermis-handeling' gedaan onder het pv. nr.: PL0900 2015-244474; zie vooral ook mijn uitleg. Helder en omvattend geduid.
Van het Openbaar Ministerie/ mr. Esbir Wildeman werd geen beslissing ter zake vernomen - dat zijn > 6 maanden non-beslissing = misdadig plichtsverzuim! - maar ondertussen dendert de zeer misdadige 'krom'trein door. Dat is onbestaanbaar.


Diegene die juist geacht worden ons - kinderen/ burgers - te beschermen, zijn daadwerkelijk diegene die 'hooggeplaatste' misdadigers in bescherming ne-men ten koste van de gewone burger/ 'Jan met de Pet'. Dat is geen complot-denken of bewering van een gefrustreerd vader, maar feitelijke waarheid. Wordt wakker en geloof alstublieft de 'misdadigers-marketing' niet! Wees kritisch en ga zelf op onderzoek uit... veel dank!


Overzicht aangiftes en ware aard van zeer bijzondere curator Hopmans:

Jegens nu ook de 'krom'bank Arnhem/ mrs. Van Son, Kuypers, Kroon, Sluijters en de Raad van de Kinder'bescherming', BJZ Utrecht/ 'Samen Veilig' Midden-Nederland alsmede zeer bijzondere curator mr. Hopmans werd - na 672 dagen geen omgang en geen enkele stap/ poging van 'de altijd tegen-partij' daartoe! - werd d.d. 22-01-2016 opnieuw
aangifte gedaan van 'emotionele kindermishandeling en negeren van de wetbeschikking d.d. 10-04-2015.

'Kortheidshalve' wordt verwezen naar mijn brief d.d. 16-01-2016 aan de politie/ het OM, diverse overige partijen en de heldere toelichting op deze 2e aangifte.
 
De ware aard van zeer bijzondere curator - 'trol'?! - Hopmans blijkt uit het onprettige telefoongesprek na contactopname door de vader d.d. 23-12-2015

waarin haar

opmerkelijke 'taak'-opvatting te horen is;

vanaf pagina 9 in bovenstaande toelichting... schokkend!
Politie huichelt 'uw 2e - ook de 1e? - aangifte is in onderzoek genomen':

Dat de politie Gooi & Vechtstreek vervolgens d.d.
02-02-2016 na deze 2e, recente aangifte meldde dat 'het onderzoek naar emotionele kindermis-andeling was gestart en met de officier mr. Esbir Wildeman overleg gevoerd zou worden', klinkt mooi, maar werd vervolgens direct weer ontkracht door te melden dat; 'u geen resultaat op korte termijn hoeft te verwachten'. Daarin kan met de beste wil van de wereld geen vertrouwen gesteld worden!

Verwezen wordt naar mijn brief d.d.
06-02-2016 als korte reactie; repliek van de politie/ het OM of melding van de stand van hun 'onderzoek' mocht nochtans niet ontvangen worden... 


Alleszeggend en tegenstrijdig met de Politiewet dat als hun taak omschrijft:

Afbeeldingsresultaat voor poliegt
'De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Waar het gaat om straf-rechtelijke handhaving, treedt de politie op onder gezag van de officier van justitie'.

'In criminele organisatie', aldus vader op grond van overtuigend bewijs, zijn het juist politie Gooi & Vechtstreek/ Gelderland, Openbaar Ministerie, College Procureurs-generaal en Ministerie van Justitie en Veiligheid die met de inderdaad zeer bijzondere - partijdige en onredelijke - curator mr. Hopmans en de GI-instelling 'Samen Veilig' Midden Nederland alsmede misdadig college van de 'krom'bank en 'Sof' Arnhem samenspann(/d)en en het PAS-familiedrama (mede) mogelijk maakten en nu verkozen - aldus bewust - om dit onrecht/ deze doofpot in stand te houden!

  • Onbestaanbaar en tevergeefs. Heel Nederland kotst van u!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia