zondag 14 februari 2016

President mr. Blaisse 'kent de wet niet' en poogt misdadige doofpot dicht te houden; tevergeefs!

Niet alleen behandelend familiekamer met mrs. Van Son - de voorzitter/ plaatsver-vangend 'rechter' - en Kuypers, Kroon - collegeleden - met Sluijters - griffier - maar ook de wrakingskamer met mrs. Van Groeningen - de voorzitter/ plaatsvervangend 'rechter' - en Van der Mei, Van Leeuwen - collegeleden - Van Gameren - griffier - en president mr. Blaisse van deze 'krom'bank te Arnhem bewezen zelf dat zij allen misda-digers zijn. Dit omdat zij allemaal een strafbaar feit pleegden - zie diverse aangiften naar het wetboek van strafrecht! en nochtans 'in behandeling' van het OM/ mr. R. Esbir Wildeman zijn. Hoedt u zich dan ook voor (deze) criminele 'recht'ers!


 Afbeeldingsresultaat voor paleis justitie arnhem'Overleg'gesprek d.d. 04-08-2015 met president/ misdadiger mr. Blaisse over gang van familiezaak

De - net benoemde en nu al weer af te zetten - 'president' mw. mr. M.J. Blaisse is 'aan de beurt' voor publicatie, zoals haar ook persoonlijk in ons 'overleg'-gesprek over de misdadige gang van zaken in de 'krom'bank/ onder haar (eind-) verantwoordelijk-heid d.d. 04-08-2015 reeds werd aangekondigd. Toen wist zij echter (nog) niet dat deze deelnemer aan ons gesprek ook een integrale audio-opname maakte en daarvan volgend ontluisterend,
feitelijk transcript opstelde.

Ook met haar voorganger dhr. mr. Naves had ik zeer negatieve, vergelijkbare erva-ringen maar daarover later mogelijk meer. Hij werd weggepromoveerd naar krom-bank Amsterdam ter vervanging van de dito voormalig president mw. mr. Eradus. Voor nu verwijs ik naar de
open brief van melder van misstanden/ de journalist N. van den Ham. Ook ik kan mij goed in zijn kritiek vinden...


Afbeeldingsresultaat voor mes in de rug

Dit is de daadwerkelijke 'krom'praktijk te Arnhem/ bij mr. Blaisse dat met een behoorlijke, vertrouwenswaardige rechtsgang conform de wet niets te maken heeft, maar juist hun zeer smerige en 'criminele organisatie/ werkwijze' bewijst. Absoluut schokkend!

Normaliter ligt het 'stiekem maken van audio-opnames' absoluut niet in mijn aard en druist in tegen mijn principes maar na de vele 'figuurlijke messen in de rug', was rechtzoekend burger gewaarschuwd en trof daarom deze 'voorzorgsmaatregel'. Dat bleek achteraf/ ex post wederom noodzakelijk omdat ook de president van de 'krom'-bank zonder enige scrupules/ geweten en kennelijk ook zonder feitelijke wetskennis ter zake poogde om deze rechtzoekend burger te bedriegen/ met een 'kluitje in het riet te sturen'.
Hoe president mr. Blaisse poogde om mij te besodemieteren:Kortheidshalve wordt verwezen naar de brief d.d. 05-08-2015 - per mailbericht - van president mr. Blaisse (haar gedigitali-seerde handtekening) waar bleek dat zij helaas een heel andere 'herinnering' aan ons 'overleg'gesprek had, haar 'samen-vatting' m.i. eenzijdig/ onvolledig of incorrect was en haar eindconclusies niet-valide!

Met mooie woorden/ hautain 'ivoren toren'-gedrag werd ge-poogd om verwarring te scheppen en met gekunsteld, niet ter zake doend 'verhaal' over digitale en 'natte = met de hand geschreven' handtekening' te pretenderen dat 'alles in orde' zou zijn. Dit geheel contrair de waarheid/ feiten en de wet...!

Ergo: president mr. Blaisse 'liegt dat zij barst'/ is een misdadiger!
De gelukkig niet-vergeten rechtsgang/ wettelijke achtergrond:

Uiteraard is namelijk wettelijk vereist dat een beschikking/ proces-verbaal wordt ondertekend door behandelend rechter en griffier. Zij ondertekenen na openbare uitspraak van het vonnis/ het oordeel beiden persoonlijk deze formele akten en staan aldus garant voor de juistheid van o.a. de zakelijke samenvatting van het op de terechtzitting behandelde = gedane/ gezegde door partijen et cetera.

Kortheidshalve wordt verwezen naar het
artikel ter zake 'nietigheid van rechts-wege' bij gesjoemel bij de ondertekening van formele akten, in casu 'beschikking/ proces-verbaal' van prof. dr. ir. Van Putten en Van Putten-Heeken.


In een weggestopt kamertje van de 'krom'bank durft president mr. Blaisse kei-hard te liegen, maar of zij bereid is te reageren - schriftelijk/ voor lopende camera.. vast niet?! Met het bewijs geconfronteerd, blijken dit soort mensen namelijk 'opeens' niet bereid - en/ of rennen hard weg (naar de gevangenis!) - op deze schokkende onthulling van haar eigen misdaden in poging om de dito gang van zaken bij de familiekamer onder leiding van 'een van onze beste rechters'/ misdadiger mr. Van Son te verhullen? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...
Want: in casu bleken - herhaald - niet de behandelend rechter en de griffier be-treffende 'beschikkingen/ proces-verbalen' in dit PAS-drama te ondertekenen maar 'derden/ bijvoorbeeld een secretariaatsmedewerker (bewezen met vergelijking 'krabbels' onder diverse correspondentie van de 'krom'bank) = iedereen kan daarmee een 'krabbel' zetten in Arnhem?! Zonder op de inhoud van deze akten te hoeven in-gaan, staat daarmee niet-rechtsgeldigheid reeds vast.

De wet geldt ook/ juist voor rechters, nietwaar?! In de docentenopleiding wordt dat als 'das gelebte Beispiel/ het geleefde voorbeeld' geleerd. Je kunt niet van anderen iets eisen/ verwachten als je dat zelf (ook) niet doet... Dit is logisch voor ieder (school-) kind, maar - feitelijk bewezen! - helaas niet voor president mr. Blaisse & Co?!
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in!


Wederom wordt verwezen naar mijn
brief d.d. 27-09-2015/ voorgaande waar nog-maals helder uiteengezet werd dat 'de krombank Arnhem in de voor deze vader gegraven valkuil ter zake de benoeming/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander viel'. Smerig en puur misdadig gedrag over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en hun volhardend, altijd liefhebbend en veilige vader/ PapaErik. Onbestaan-baar.

Afbeeldingsresultaat voor valkuil
 

Kennelijk wilden betreffende 'rechters', waaronder mr. Van Son, geen 'persoon-lijke schade' gaan ondervinden van de leugens/ het bedrog in betreffende stukken - alleen goed voor de papierrecycling - en maakte(n) zich daarmee juist zelf strafbaar. Eigen schuld, dikke bult.

Conform de wet en door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie bepaald staat het niet-ondertekenen door de rechter/ griffier gelijk aan 'valsheid in geschrifte' op grond van artikel 225 Sr. en aldus werd aangifte gerealiseerd - zie vorige artikelen. Noch-tans 'in behandeling' bij het OM/ officier van justitie mr. Esbir Wildeman...

 


 Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia