maandag 1 februari 2016

De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:

Ook leugens in en manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'

Na wettelijk onmogelijke weigering van de wrakingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren - om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op zitting ge-dane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan. Kan het nog erger? 
Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd. Het zijn 'krommers' = misdadigers; wederom met 100% bewijs!
Casus-vervolg - in het 'kort'Benoeming/ betaling PAS-expert met omgangsherstel als doel


Op de familiezitting d.d. 10-12-2014 - bijna 9 maanden geen omgang ondanks de geldende zorgregeling en niet van toepassing zijn van artikel 1:377a BW (ontzeg-gingsgronden) - stelde de vader voor om PAS-expert dhr. J. Zander een onafhankelijk onderzoek naar deze trieste familiezaak te laten doen waar sprake (b)lijkt te zijn van ouderverstoting; - Engels - Parental Alienation Syndrom. Naar 'knalharde' publi-caties over deze zaak op website: joepzander.wordpress.com/ wordt met klem verwezen.


De moeder meldde de kosten voor de uiteindelijk 'overeengekomen' bemiddeling tot omgangsherstel door dhr. Zander niet te kunnen dragen. Ook de vader meldde dat niet te kunnen en ook niet te willen; hij stelde juist voor om dit door SVMN uit ots-budget te laten betalen. Ondanks hun jarenlange 'professionele = onredelijke en par-tijdige hulp' en evident grote belang van omgangsherstel - EVRM: art. 8: recht op familieleven - was hen dat helaas niet gelukt... 'Logisch' ook: zij deden praktisch niets om dit te bereiken! Maar ondertussen werd/ wordt er wel jarenlang 'aan kinder- (en vader) leed' verdiend? Niets doen, maar wel 'lucratief' ots-budget incasseren = BJZ-Nederland...!Omgangsherstel in 'reguliere' traject door BJZNL gedwarsboomd


Het 'reguliere' traject tot omgangsherstel had namelijk 'geen resultaat gehad' en op slinkse wijze werd gepoogd om dit - ten onrechte! de vader - in de schoenen geschoven. Terwijl de vader meerdere pragmatische oplossingsvoorstellen deed en zowel de 'gezins'voogd(en), team-leider(s) en later bijzondere curator herhaald uitnodigde, waren zij in de 3 jaar onder toezichtstelling (ots) nooit - in bijzijn van de kinderen - op bezoek gekomen in Bussum. Klaarblijkelijk wilden zij helemaal niet langskomen omdat dan gerapporteerd zou moeten worden dat het 2e thuis bij hun vader inderdaad een prima/ beter alternatief is dan te (blijven) wonen bij de helaas ziekelijk-egoistische moeder!Valselijk opgemaakt 'proces-verbaal' = van rechtswege nietig en ingediend bezwaarschrift niet behandeld zonder advocaat = kul


Terwijl beide ouders op familiezitting d.d. 10-12-2014 meldden dat zij de kosten verbonden aan bemiddeling van PAS-expert Zander niet konden dragen, werd in het d.d. 12-05-2015 opgeleverde 'proces-verbaal' enkel vermeld dat moeder daar-toe geen financiele middelen had. Dezelfde melding van de vader en zijn gedane suggestie tot betaling door SVMN werd echter niet opgenomen...! Hoe kan dat nu? In totaal 10 personen waren aanwezig en zullen in de komende strafrechtelijke procedures  - onder ede - als getuige worden opgeroepen.In de 'beschikking'/ van mr. Van Son kreeg de vader 75% van deze kosten van PAS-expertbemiddeling 'toebedeeld' tot een maximum van 2.000,- euro, de belastingbetaler 25% en de moeder zou helemaal niets hoeven te betalen...?!

Ergo: terwijl de 'krom'bank Arnhem, met plaatsvervangend 'rechter'/ mr. L.A. van Son en griffier H.A. Kraehe op zitting wisten dat de vader deze kosten niet kon betalen, zou hij desondanks diegene moeten zijn die daarvoor moest bloeden? Wetende dat de vader dit niet kon betalen en hem desondanks daartoe 'veroordelen', staat gelijk aan 'voor-sorteren op mislukking van omgangsherstel'... nietwaar?!
Wettelijk is vastgelegd dat een proces-verbaal - zakelijke weergave van op zitting gedane/ gezegde - onverwijld/ gelijktijdig met afgifte van een be-schikking verzonden dient te worden. In casu werd deze formele akte echter pas > 6 maanden later verzonden met essentiele omissie in het evident achteraf in elkaar geknutselde 'proces-verbaal'.

Dit leidt niet alleen tot 'nietigheid van rechtswege' = 'proces-verbaal en beschikking' zijn de facto niet-rechtsgeldig maar werden ook valselijk opgemaakt, zoals de Hoge Raad in vaste jurisprudentie bepaalde. Van haar kul-uitleg ter zake door de (nog) 'presidentmr. M.J. Blaisse in hautain 'overleg'-gesprek d.d. 31-07-2015 werd een integrale audio-opname gemaakt, feitelijk transcript opgesteld alsmede d.d. 23-08-2015 aangifte gedaan vanwege 'machtsmisbruik/ bedrog'. Ik verwijs kortheidshalve naar mijn brief d.d. 22-08-2015 en geregistreerd onder pv. nr.: PL0900 2015-244347 en 'in behandeling' van het Openbaar Ministerie/ mr. R. Esbir Wildeman - gemeld behandelaar...


Conform geldende procedure werd aldus jegens 'beschikking/ proces-verbaal' d.d. 30-04-2015 een gemotiveerd en tijdig ingediend bezwaar-/ verzoek-schrift ingediend maar door 'krom'bank Arnhem - ten onrechte! - geweigerd in behandeling te nemen en tot 2-maal toe retour-gezonden. omdat 'alleen met advocaat = dat zijn (bijna) allemaal oplichters! stukken ingediend zouden kunnen worden. Kul. Dat is evidente rechts-weigering; recht-zoekend burger/ volhardend vader voert eigen verdediging. Nadere publicaties ter zake volgen...
Aangiftes jegens 'krom'bank Arnhem en onjuiste seponering door OM


Uiteraard werd jegens mr. Van Son en dhr. Kraehe d.d. 07-08-2015/ pv.nr.: PL0900 2015-240154 aangifte gedaan van de facto 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. - zijnde omissie van door deze vader gemeld onvermogen tot betaling van PAS-expert en daarmee nietige! - 'proces-verbaal. Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud van mijn concept-aangifte voor nadere uitleg.


Terwijl het OM/ Esbir Wildeman op de in totaal 16 - gegronde, met 100% bewijs meegeleverd - aangiftes in 2015-2016 geen enkele melding deed van onderzoek, laat staan beslissingen (vervolging of seponering) nam, ontving rechtzoekend burger ge-dateerd d.d. 07-01-2016 van de politie Gelderland - terwijl gemeld was dat Gooi & Vechtstreek dit zou gaan behandelen?! - 'namens de(ze) officier van justitie juist ter zake deze 2 aangiftes een 'opvallend snelle' sepotbeslissing. Hoe doorzichtig.


Dit betrof niet-'toevallig' genoemde aangifte 1. d.d. 07-08-2015 jegens mr. Van Son/ dhr. Kraehe alsmede 'recente' aangifte 2. d.d. 15-12-2015/ pv.nr.: PL0900 2015-378676 jegens mrs. Van Son/ A. Kuypers en A.S.W. Kroon dit opnieuw vanwege - 100% bewezen - 'valsheid in geschrifte en niet-nakomen van art. 162 Sv.' De andere 14 aangiftes werden genegeerd = misdadige 'goedkeuring' van zich absoluut niet aan de wet houdende 'rechters = krommers'.


Niet alleen deze misdadige krommers, 'verdienden' hun (meerdere) aangifte(s), maar ook jegens voorzitter van de wrakingskamer/ mr. R.J. Jue, de Raad van de 'Kinderbescherming', de GI-instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland (voor-malige BJZ Utrecht) en ook jegens zeer bijzondere curator mr. A.J.H.M. Hopmans moest aangifte gedaan worden. Daarover blijft het OM juist maandenlang 'oorverdovend' stil terwijl de - herhaald bewezen - misdadige 'krom-trein' te Arnhem gewoon doordendert...?De schokkende conclusie dat het (huidige) Openbaar Ministerie een politiek-orgaan is (geworden) zeker gegrond en is er - in casu - geen sprake van de vereiste 'scheiding der machten/ trias politica' maar juist 'beschermen van misdadigers/ onrecht door het OM'. Precies de omgekeerde wereld. Onbestaanbaar.Uiteraard zal binnen termijn van 3 maanden wederom een artikel 12 procedure ge-start worden en strafvervolging afgedwongen (moeten) worden. Over eerder 'meten met twee maten en politieke weigering tot strafvervolging' van het Hof = 'Sof' Arnhem zal eveneens gepubliceerd worden!


Niet alleen over 'krommers' in Arnhem, maar ook in Amsterdam blijken bij het Regio-naal Tuchtcollege van de Gezondheidszorg (RTGA en CTG) en de Kamer voor Ge-rechtsdeurwaarders (KGDW) en in Den Haag bij het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' alsmede het Ministerie OCW en Ministerie VWS vele misdadigers/ wel erg 'domme' mensen te werken...
'Rationale' achter leugens: de 'recht'bank viel in de eigen valkuil


Maar waarom vermeldde de 'krom'bank dan niet in het 'proces-verbaal' dat ook de vader meldde niet te kunnen betalen en vond dat SVMN daarvoor budget - uit ons be-lastinggeld - aangewend moest worden'?


Heel simpel: 1. dat zou SVMN geld gaan kosten alsook 2. het geplande 'kalt-stellen' van deze vader doen mislukken. Want:


Terwijl de Nationale Ombudsman/ mr. F.J.W.M. van Dooren in het 'rapport' d.d. 18-02-2015 vaststelde dat het deze vader juist niet te verwijten viel dat omgangs-herstel in 'regulier traject' was mislukt, werd door krombank Arnhem gesuggereerd dat dit wel aan hem te (ver)wijten was. Dat is echter keihard gelogen en wederom niet-correct.Afbeeldingsresultaat voor in de eigen valkuil vallen
Het geplande 'kalt'-stellen bestond namelijk daarin dat 'nu de vader alleen wenste in te stemmen met PAS-expert Zander maar hem na zijn benoeming - andermaal gelogen! - niet wilde betalen, daarmee vaststaat dat hij helemaal geen omgang wenst en zou daarmee geldende zorgregeling op grond van art. 1:377a BW stopgezet gaan worden'...


hoe smerig en doortrapt. Maar tijdig doorzien!De 'krom'bank viel in de eigen valkuil en zakte nadien alleen maar verder in het diepe moeras van eigen leugens/ bedrog. Want: daadwerkelijk door de vader op zitting ge-melde kan niet alleen door strafrechtelijk onderzoek onder ede bewezen worden maar blijkt dit ook onomstotelijk uit de mail- en briefcorrespondentie tussen teamvoorzitter familierecht mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn en PAS-expert Zander.

Hierin meldde zij onder meer dat het ueberhaupt niet mogelijk is om de staat tot 25% van de kosten van PAS-expert te 'veroordelen' omdat dit altijd door (een van) de partijen te dragen is. Schokkend!Ergo: bij voorbaat vaststaand/ daarvan op de hoogte (behoren te zijn), 'veroordeelde' de 'krom'bank Arnhem/ mr. Van Son niet alleen de vader tot hoge kosten om zijn drie kinderen (mogelijk/ eindelijk weer) te kunnen zien wetende dat hij dat niet betalen kon, maar bromde ook de Nederlandse belastingbetaler 25% kosten op terwijl dat wettelijk onmogelijk is! Hoe krom kun je doen...?


Ik verwijs met klem naar deze correspondentie en aldus d.d. 24-01-2016/ pv.nr.: PL0900 2016-025503 gedane aangifte alsmede uitleg in detail jegens Ackermans-Wijn vanwege 'valsheid in geschrifte, machtsmisbruik en bedrog'. Andermaal 100% bewezen. Wie waarheid schrijft, die blijft; wie leugens/ bedrog schrijft, gaat de ge-vangenis in. Niet andersom!
Wraking van misdadige meervoudige kamer/ mrs. Van Son, Kuypers en Kroon en daadwerkelijk genoemde gronden:


Het voltallige college bestaande uit misdadigers moest derhalve d.d. 03-12-2015 ge-wraakt worden waarvoor jegens mr. Van Son 3 gronden en jegens Kuypers/ Kroon 2 gronden werden genoemd.


Ik verwijs 'kortheidshalve' naar het transcript van de integrale audio-opname van deze zitting waaruit onomstotelijk blijkt dat door de vader als 2e wrakingsgrond jegens Van Son de 'misdadige gang van zaken/ bedrog ten aanzien van de benoeming/ betaling van PAS-expert Zander' werd genoemd. Zie ook mijn brief d.d. 29-11-2015 en weigering van mrs. Kuypers en Kroon zich van mr. Van Son te distantieren, dit door zitting te nemen in het college en geen aangifte conform artikel 162 Sv. te willen doen. Medeschuldig dus...Afbeeldingsresultaat voor bedrogGelet op de eerdere, negatieve ervaringen/ valsheid in geschrifte door mrs. Van Son/ Sluijters werd de wrakingskamer direct om vaststelling van de juiste/ volledige, daadwerkelijk ge-noemde wrakingsgronden verzocht. Er volgde geen enkele reactie.

Tot d.d. 05-01-2016 het d.d. 11-12-2015 gedateerde verweer van de krommers toege-zonden werd waaruit bleek dat zij inderdaad zoals reeds bevreesd op niet-juiste, onvolledige/ gemanipuleerde - niet mijn! - wrakings-'gronden' reageerden. Het is onbestaanbaar dat sprake is van een rechtsgeldige behan-deling van het wrakingsverzoek als niet de daaraan ten grondslag liggende wrakings-gronden behandeld worden.
De facto blijkt de 4e wrakingsgrond zoals die door de wrakingskamer achteraf - in 'beschikking' d.d. 21-01-2016 vermeld staat verschillend te zijn aan de 4e wrakings-kingsgrond in het verweer van de krommers waarop mede het betoog van verzoeker op zitting was gebaseerd.


Verifieer zelf het - valselijk opgemaakte 'samenvatting'! - 'proces-verbaal' van de wrakingskamer met het daadwerkelijk gezegde / feitelijk transcript (en vergelijking) alsmede mijn reactie op de dito 'beschikking'. Constateer zelf dat er gerommeld werd met de 4e wrakingsgrond = 2e jegens mr. Van Son te weten: de misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling PAS-expert. En dat zou 'recht'sgang zijn? Een afgang is het... met 100% bewijs!


Ergo: of deze wrakingskamer/ mrs.  Jue, Van Groeningen, Van der Mei en Van Leeuwen of de gewraakte krommers Van Son, Kuypers en Kroon 'zijn de weg hele-maal kwijt'. Rechtzoekend burger meent: alle genoemde personen zijn 'verdwaald' en stelde aldus opnieuw een bezwaar-/ verzoekschrift 'nietigheid van rechtswege' op dat tijdig d.d. 05-02-2016 - binnen 1 week na ontvangst - werd ingediend.


Jegens behandelend college van wrakingskamer mrs. Van Groeningen, Van der Mei en Van Leeuwen alsmede jegens de griffier mr. Van Gameren zal binnenkort op grond van andermaal valselijk opgemaakte 'beschikking' en dito 'proces-verbaal' (vervolg) aangifte gedaan worden.


Binnenkort zullen ook genoemde documenten middels links ter eigen verificatie be-schikbaar gesteld worden; lezing van dit stuk vergt al veel en ik ben toe aan een goede nachtrust...


Ook 'het schokkende vervolg' van de 'krom'bank Arnhem dat meldde d.d. 18-03-2016 (of eerder) zonder voortzetting van geschorste zitting d.d. 03-12-2015 beschikking te zullen afgeven wordt gepubliceerd in volgende artikel.


Wordt vervolgd... (eventuele) reacties gaarne naar:


stoppasfamiliedrama@outlook.com

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia