woensdag 27 januari 2016

Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem

Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…

Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en iedereen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wet-boek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg. Zo zou het toch ook moeten zijn? Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een ‘sprookje’ was of inmiddels tot het ver-leden behoort. We leven anno 2016 in Nederland in 'n kromstaat met een nep-parlement in een nep-democratie. Dat is de trieste waarheid… geloof het NOS-journaal niet, maar ga zelf op zoek naar échte informatie! Lang leve de alternatieve media.


Afbeeldingsresultaat voor sprookje van rechtsstaat

Maar… gelukkig; de ‘gewone’ mensen zijn meestal wel ‘goed/ rechtschapen, eerlijk’ en zij/ wij voelen aan alle kanten te worden ‘besodemieterd’. Het volk heeft meer dan genoeg van de ‘über-elite/ niet-volksvertegenwoordiger’ die enkel zichzelf verrijkt en - als enige! - in eigen leugens/ bedrog poogt te geloven. Wij trappen er echter niet meer in; het volk wil de waarheid en een échte regering die ónze belangen dient.


Geen enkel vertrouwen kan (meer) in de ‘recht’ bank Arnhem gesteld worden na de 100% bewezen, herhaaldelijk strafbare (non-) gedragingen waarvan deze burger consequent aangifte deed, maar het Openbaar Ministerie (OM)/ officier van justitie mr. R. Esbir Wildeman - ondanks onomstotelijke, schriftelijk  en deels zelfs audio-bewijs! - al maandenlang wel/ niet wordt ‘onderzocht/ vervolgd’? Revolutie!


In dit artikel wordt u ‘in het diepe gegooid’ van een diep-triest (mogelijk) PAS-familiedrama sinds 2008 waarbij onze drie minderjarige dochters van nu 14, 12 en 10 jaar oud al sinds d.d. 21-04-2014 = bijna 2 jaar hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige papa niet meer zagen/ konden knuffelen ondanks geldende zorgregeling - om de week weekend, vakanties gedeeld - en niet-van-toepas-sing-zijn van artikel 1:377a BW (gronden tot ontzegging van omgang). Stop PAS-drama, red de kinderen!


Uitleg: PAS = Parental Alienation Syndrom/ ouderverstoting, ‘samengevat’: psychiatrische stoornis waar het kind/ de kinderen middels jarenlange leugens/ manipulatie door de ene ouder - meestal de moeder(s) - tegen de andere ouder - vaders - opgezet wordt, zij op (emotionele en fysieke) afstand gebracht worden en vervreemding/ omgangs-onthouding het doel van de ziekelijk-egoïstische ouder is. Dit mogelijk gemaakt door een falende jeugd’-hulp’-verlening die ten onrechte, in casu zelfs bewúst het slachtoffer(s) - de kinderen en vader - en dader - hun moeder - ‘verwisselde’ en de verkeerde ouder blijft steunen. Dit volstrekt in strijd met de kinderbelangen, iedere denkbare wet en het gezond verstand...!Hoe is dat in - gepretendeerde -‘recht’staat Nederland überhaupt mogelijk?

Onbestaanbaar. Maar waar…! Uiteraard verweert/ vecht deze volhardend vader en rechtzoekend burger sinds 2008 tégen deze ziekelijk-egoïstische moeder, ge-holpen door de firma ‘leugens & bedrog’ BJZNL, zeer bijzondere curator mr. Hopmans en goedgekeurd door misdadig zwart toga-tuig! Waaronder president van de ‘krom’bank Arnhem/ mr. Blaisse alsook mr. Van Belzen/ ten onrechte afpakken vaderlijk gezag en mr. Van Son/ misdadig doordrammen en (eind)ver-antwoordelijk voor deze kindermishandeling. In komende publicaties zal het schokkende bewijsdossier ‘in hapklare, begrijpelijke brokken’ over deze en andere partijen openbaar worden gemaakt zodat ieder burger zélf kan verifiëren dat zeker niet-edelachtbare ‘krommers’ de facto het PAS-familiedrama niet alleen mogelijk maakten, maar dit ook bewust in stand (pogen te) houden om zelf niet ‘gigantisch de billen te verbranden = ontslag en strafvervolging’.


Tevergeefs; openbaarmaking met naam (en foto) en de feitelijke misdaad zal geschieden. 


Terwijl de wet/ rechtstaat als schild dient voor de individuele burger tegen wille-keur/ onrecht, blijkt in de huidige rechtspraktijk dat de wet juist als wapen tegen diezelfde/ deze burger gebruikt wordt.Afbeeldingsresultaat voor burger pesten
In plaats van de burger te be-schermen, worden de politie, het Openbaar Ministerie en zelfs de ‘recht’bank en het ge‘recht’shof ingezet om de dappere enkeling die zich (juridisch) verzetten tegen onrecht kapot te (laten) maken, alles (de kinderen) af te pakken en blijken deze partijen zélf de wet (herhaald) te negeren. de facto ‘schijt aan onze rechtstaat en (mensen-) rechten’ te hebben!

De omgekeerde wereld. Onacceptabel. 

Misdadige casus: wrakingskamer te Arnhem, mrs. Van Groeningen, Van der Mei en Van Leeuwen

Op de zoveelste familiezitting d.d. 03-12-2015 werd het behandelend college, bestaande uit mr. Van Son - voorzitter en collegeleden mrs. Kuypers en Kroon (met mr. Sluijters als griffier) op diverse gronden gewraakt en was het nood-zakelijk d.d. 15-12-2015 jegens hen aangifte te doen van ‘valsheid in geschrifte, machtsmisbruik en negeren art. 162 Sv.’. Inhoudelijke publicatie volgt binnenkort.

Na wraking van een rechter(s) = twijfel over de onpartijdigheid/ onafhankelijk-heid van ‘gewraakten =  rechter of krommer’ is objectief gerechtvaardigd, schrijft de Algemene Bestuurs Wet dwingend voor dat desbetreffend behan-delend voorzitter enkel nog naar de wrakingsgronden dient te informeren en dient de zitting vervolgens geschorst te worden. Niets meer, niets minder of anders… simpel, zou je denken. Echter: tussen het ‘proces-verbaal’ van mrs. Van Son/ Sluijters en het eigen transcript van de integrale audio-opname van zitting werden grote discrepanties en essentiële omissie vastgesteld. Ook daarin vermelde wrakingsgronden bleken niet correct/ onvolledig, maar ondanks mijn verzoek aan mr. Jue/ voorzitter wrakingskamer tot vaststelling van juiste gron-den, aan gewraakten gezonden met verzoek om verweer. Ook dat is niet correct; de gedane aangifte is nochtans ‘in behandeling’ van het OM...

Met het desondanks ‘doordrammen’ van de Wrakingskamer/ mr. Jue met een ‘recht’szitting op basis van niet-mijn wrakingsgronden kán er geen sprake zijn van een behoorlijke rechtsgang conform de wet, zoals ik vooraf reeds meldde. Na diverse mutaties bestond het behandelend college uit mr. drs. Van Groeningen - voorzitter en leden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen (met mr. Van Gameren als griffier) en bleken de gewraakten Van Son, Kuypers en Kroon ‘te laf’ om zich persoonlijk te verweren in bijzijn van wraker. Het verzoek van de journalist N. van den Ham - met instemming van de wraker - tot het maken van audio-/ video-opnamen en ook zijn aanwezigheid werd middels niet-valide ‘reden’ afgewezen. Een gewaarschuwd burger telt echter voor twee; desondanks gemaakte audio-opname bleek ‘ex post’ wederom noodzakelijk te zijn geweest, want:Afbeeldingsresultaat voor paleis van justitie arnhemOp d.d. 21-01-2016 vond bij de wrakings-kamer te Arnhem in 36e - geen typefout! - zitting namelijk een wettelijk onmogelijk en daarmee onbestaanbaar rechtsunicum plaats!

Dit omdat behandelend voorzitter mr. Van Groeningen weigerde om gehoor te geven aan mijn wrakingsverzoek jegens de kamer op grond van voorbereid - wel valide! - zestal schriftelijk ingediende en mondeling toegelichte daadwerkelijke wrakingsgron-den! Pardon? Mijnheer de ‘krommer’ negeerde de wet en poogde de belangen van rechtzoekend burger en volhardend vader wederom te vertrappen? Nooit.


Met klem wordt verwezen naar het transcript van de integrale audio-opname en mijn brieven d.d. 21-01-2016 en d.d. 25-01-2016 aan de wrakingskamer/ ‘krom’bank. Typische 'werk'wijze van deze misdadigers is het mailbericht d.d. 26-01-2016 waarin zij secretariaats-medewerker ‘G.P.’ melding laten doen van de ‘mondelinge uitspraak’ (?!) van de behandelde wrakingskamer/ mr. Van Groeningen & Co met een inhoudelijk oordeel: ‘uw wraking van mrs. Van Son, Kuypers en Kroon’ zou ongegrond zijn… kul


Voor eenieder/ eerlijk lezer duidelijk: dat is wettelijk onmogelijk/ onbestaanbaar en ‘doorgestoken kaart’! Meer dan onbehoorlijk… feitelijk misdadig. Direct d.d. 24-01-2016 werd andermaal aangifte gedaan van ‘machtsmisbruik, misleiding/ bedrog’ jegens alle collegeleden. Voor nadere uitleg verwijs ik u naar mijn expli-ciete concept-aangifte. U bent gewaarschuwd voor deze personen die ook nog als advocaat ‘bijklussen’.

Het OM/ dhr. mr. Esbir Wildeman alsmede CPG/ College Procureurs-generaal, dhr. mr. Bolhaar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie/dhr. mr. Van der Steur en Koning Willem-Alexander werden op directe weg wederom op-geroepen 'orde op zaken te (laten) stellen'. Het volk zal nu uw keuze(s) volgen en (be)oordelen… wordt vervolgd.


Deze vader zal zijn kinderen nooit in de steek laten en altijd onze belangen blijven behartigen. Alles komt goed.


Ik volhard, laat mij niet intimideren of ‘besodemieteren’ door deze (en andere) ‘mrs. in de rechten’ die zich aantoonbaar wetteloos gedragen en mijn inziens ook geen enkel geweten hebben
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia