zondag 14 april 2019

Voelt RAAD vd JOURNALISTIEK zich 'IN HAAR KRUIS GETAST? De WAAR-HEID = HARD: GRN houdt hoopkracht op peil door nergens op te hopen!
1997 - Simplisties Verbond - Van Kooten & De Bie: 'Op hun pik getrapt'
GEEN 'OPLOSSING IN DEN MINNE MOGELIJK', aldus GRN. Schneider zwijgt, wedden?!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtugid GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was écht
van plan om vandaag, d.d. 13-04-2019 weer te gaan demonstreren tégen Rutte-3 en vóór Nederland.

Samen met de GELE HESJES FAMILIE in zuidelijke EINDHOVEN. Die arme PSV-supporters 'n hart onder de riem steken, samen onze strijdpunten:


   Echte Democratie, Onafhankelijke Rechtstaat
   en Eerlijke Welvaartsverdeling aan de massa 
   kenbaar te maken en daarna lekker barbecueën... 

   maar helaas, het mocht niet zo zijn. Andere keer.

   GRN was 'gewoon' veel te moe: hoewel de geest
   wel wilde, besloot het lichaam... dat er lang  
   geslapen  moest worden. Dwars door de wek-
   ker heen en pas om half twaalf wakker... sorry, maar dat is de waarheid en niets dan de waarheid. GRN moe(s)t op zichzelf letten en werd 'door het lichaam gedwongen' om toch maar (beter) naar de dokter luisteren:


GRN ging dus niet naar het verre Eindhoven - maar niet vergeten (Enschede idem) - en evenmin naar het dichtbije Amsterdam. Zelfs in Bussum werd niet rondgelopen maar 'wat onwennig op zaterdag'... zelfs zónder Geel Hesjes naar de begraafplaats getreind om aldaar het graf van ons vader 'lente-klaar' te maken. Opruimen van wat oude stronken zonnebloem, harken en de nieuwe zaadjes (gedroogd van vorig jaar) weer de grond in plus wat andere mooie pluimen (naam is GRN vergeten). Daar had GRN be-hoefte aan en die 'klus' wél geklaard.


Ondanks de frisse wind maar mét mooie luchten niet met de trein terug gereden van de geboorteplaats Hilversum naar woonplaats Bussum maar...

...naar (t)huis in Zuid gewandeld!

Dwars over de hei, door het bos en bijna helemaal alleen... heerlijk en gezond voor lijf en geest. Fijn.

Ontspannen, nadenken, lopende zaken waar mogelijk afsluiten en nieuwe - ook Gele - plannen smeden...

  • GRN heeft nog véél - ontspannends - te doen!
WAT VOORAF GING:


d.d. 04-04-2019: 'RAAD VOOR DE JOURNALIS-
                           TIEK = RAA& ONLOGISCH
                           die leidraad:


   RVDJ: IETWAT GEPIKEERD:

   'DEED TOCH NIETS VERKEERD?!'

   GRN:

   1) 'GEEN OPLOSSING IN DE MINNE MOGE-
        LIJK!' - RVDJ-EIS = ONZIN;

   2) WAARHEID = GEEN REDEN ZICH 'OP DE
       PIK GETRAPT TE VOELEN';

3) BEKLAAGDE 'OPLOSSING' AANGEBODEN & STUKKEN ZIJN ONDERWEG!   VOORAFGAANDE POLEMIEK GELE HESSER GRN en RvdJ/ KOENE - SECRETARIS:  • GRN aan RvdJ - zondag 31-03-2019, 23:52:

      Van: drs. E.M. Groenendijk MSc. - stoppasfamiliedrama@outlook.com
      AanRaad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>

      Onderwerp: Formele klachtindiening - per post ondertekend nagezonden


Geachte secretaris, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc....

...dient hierbij formeel klacht in jegens 'de Gooi & Eemlander, de Gooi & Eembode, het Noord-Hollands Dagblad' en hoofdredacteur Schneider en journalist Mascini.

GRN verwijst naar de bijlagen: begeleidende brief en klachtsamenvatting.

Met journalistieke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland

  • RvdJ aan GRN - maandag 01-04-2019, 08:42:

       Van: Raad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
       Aandrs. E.M. Groenendijk MSc.

       Onderwerp: uw klacht tegen L. Mascini, H. Schneider
                           en de Gooi- en Eemlander


Geachte heer Groenendijk,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van gisteren met drie bijlagen. Naar aanleiding daarvan bericht ik u het volgende.

De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aan-leiding van een klacht of met de gewraakte journalis-tieke gedraging al dan niet journalistiek zorgvuldig is gehandeld. Daarbij moet de kla-ger een 'rechtstreeks belang' hebben bij een oordeel van de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de journalistieke gedraging en daar-door persoonlijk in zijn of haar belang is geschaad. In het algemeen kan worden ge-zegd dat dit het geval is als een publicatie gaat over klager of klager althans in die publicatie is genoemd.

In de loop der jaren heeft de Raad algemene standpunten geformuleerd over journa-listiek handelen, die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klach-ten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke erantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad, die is gepubliceerd op onze website (zie: www.rvdj.nl/leidraad).

Ook alle conclusies (uitspraken) van de Raad, die kort gezegd de journalistieke waar-den en normen (ethiek) betreffen, zijn integraal op onze website gepubliceerd. Aan de hand van trefwoorden kunnen specifieke uitspraken worden opgezocht. Via ‘vrij zoeken’ kunt u eigen zoektermen invullen.

Op onze website is verder informatie te vinden over onze klachtenprocedure (www.rvdj.nl/procedure). Daarin kunt u onder meer lezen dat een klager zich met zijn bezwaren eerst moet wenden tot het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur) en pas daarna bij de Raad een klacht kan indienen. Dit houdt in dat een klager de klacht die hij door de Raad wil laten beoordelen in (min of meer) dezelfde bewoordingen/strekking eerst aan het medium moet hebben voorge-legd.

Achtergrond van deze bepaling is dat – in het kader van een goede zelfregu-lering door de media – uitgangspunt verdient te zijn dat partijen eerst samen overleg voeren om te bezien of zij tot een minnelijke oplossing van het pro-bleem kunnen komen.

Volgens ons reglement dient een klager zich binnen drie maanden na de journalistieke gedraging (meestal: de publicatie) tot het betrokken medium te wenden en heeft het medium hierna (maximaal) één maand de gelegenheid de klacht af te handelen.

Als het medium de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost of niet heeft gereageerd, dan kan de klager vervolgens een klacht bij de Raad indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging. De klager dient ons dan informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe het medium de klacht heeft afgehandeld (zie artikel 2 lid 2 van onsreglement). Zo mogelijk moet de klacht zijn voorzien van een kopie van de gewraakte publicatie en andere re-levante stukken, zoals de correspondentie met het medium.

Uit de stukken blijkt niet (voldoende) dat u de klacht zoals u die nu bij de Raad hebt ingediend, eerst hebt voorgelegd aan de hoofdredacteur.


Daarom verzoek ik u om de inhoud van uw klacht aan de Raad eerst nog volledig voor te leggen aan de hoofdredacteur

viaredactiesecretariaat@
hollandmediacombinatie.nl

Als de hoofdredacteur niet binnen de termijn van één maand naar tevredenheid heeft gereageerd, kunt u ons laten weten dat u de klachtprocedure bij de Raad wenst voort te zetten. Bovendien ontvang ik dan graag nog een kopieën van het artikel waartegen u klaagt en van de diverse stukken waarnaar u in uw brieven hebt verwezen.

Ten slotte wijs ik u er alvast op dat de Raad geen sancties kan opleggen, zoals u ver-zoekt. Als de Raad meent dat (deels) journalistiek onzorgvuldig is gehandeld, dan vraagt hij het betrokken medium om de conclusie (uitspraak) integraal dan wel in sa-menvatting te publiceren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van een en ander nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, mw. mr. D.C. Koene - secretaris

Raad voor de Journalistiek - Postbus 12040 - 1100 AA Amsterdam
T: 020 – 31 23 930 - F: 020 – 31 23 934 - E: raad@rvdj.nl - W: www.rvdj.nl

  • GRN aan RvdJ - donderdag 04-04-2019, 00:24:

       Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
       AanRaad voor de Journalistiek

       Onderwerp: Oplossing in de minne onmogelijk - onmiddellijke klachtbe-
                           handeling!


Geachte mr. Koene, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Kortheidshalve verwijst volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. naar meest recente publicatie d.d. 03-04-2019:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/04/nepkrant-g-deur-in-je-gezicht-voor-ll.html

Nepkrant G&E: 'deur in je gezicht, voor l#l 30 min. laten wach-
ten, niet op brief reageren'. RvdJ: éérst 'minnelijke oplossing'? Dat is KUL, mr. KOENE!

Gaarne verneemt GRN per omgaande en verblijft,

Met journalistieke groet,


drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland   • RvdJ aan GRN - donderdag 4-4-2019, 08:00:

       VanRaad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
       Aandrs. E.M. Groenendijk MSc.

       Onderwerp: RE: Oplossing in de minne onmogelijk - onmiddellijke klacht-
                                 behandeling!


Geachte heer Groenendijk,

Naar aanleiding van uw e-mail van vanmorgen herhaal ik wat ik u eerder heb bericht:

Uit de stukken blijkt niet (voldoende) dat u de klacht zoals u die nu bij de Raad hebt ingediend, eerst hebt voorgelegd aan de hoofdredacteur. Daarom verzoek ik u om de inhoud van uw klacht aan de Raad eerst nog volledig voor te leggen aan de hoofdredacteur
viaredactiesecretariaat@hollandmediacombinatie.nl.
Als de hoofdredacteur niet binnen de termijn van één maand naar tevredenheid heeft gereageerd, kunt u ons laten weten dat u de klachtprocedure bij de Raad wenst voort te zetten.

Behalve kopieën van uw correspondentie met de hoofdredacteur, ontvang ik dan graag nog een kopieën van het artikel waartegen u klaagt en van de diverse stukken waar-naar u in uw brieven hebt verwezen.

Zonder bovenstaande aanvullende informatie kan uw klacht niet in behande-ling worden genomenDe verwijzing naar uw website is hiervoor onvoldoende.

Met vriendelijke groet, mw. mr. D.C. Koene - secretaris


  • GRN aan RvdJ - donderdag 04-04-2019, 12:28:

       Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
       AanRaad voor de Journalistiek

       Onderwerp: Waar is de secretaris (niet) mee bezig? Beklaagden weigeren
                           te reageren, dat is juist 1 van de klachtonderdelen!


Mw. mr. Koene, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,


1. Reeds vóórdat de RvdJ tot 'klachtbehandeling' zou overgaan, staat al vast dat er van een onafhanke-lijke beoordeling géén sprake kan zijn/ is!

Want: ondanks het feit dat GRN tot 3x toe poogde om 'in contact te komen met om zodoende een oplossing in den minne te bereiken' en toen 3x werd genegeerd door beklaagden, herhaalt mr. Koene (= secretaris van lik-me-vessie, aldus GRN):

• 'Daarom verzoek ik u om de inhoud van uw klacht aan de Raad eerst nog volledig voor te leggen aan de hoofdredacteur via redactiesecretariaat@hollandmediacombinatie.nl.'

Zónder op de argumenten van GRN in te gaan dat dit bewezen geen enkele zin heeft en er expliciet om een klachtoordeel van de RvdJ gevraagd werd waarbij juist die non-reactie van beklaagden als klachtonderdeel werd ingediend!


2. Is GRN nou 'zo slim' of is mr. Koene nu 'zo dom'? Voelt u zich wel helemaal 'lekker', mw. Koene? Wat een onzin! Ook de beklaagden wensen geen oplossing in den minne, zoals andermaal blijkt uit hun reactie op GRN's melding 'aangifte te moeten doen als de GRN niet zou reageren':

'Wij wachten de aangifte wel af, mijnheer... goedendag'! 

Met GRN's eis om direct te starten met de klachtbehandeling wordt de facto niet afge-weken van 'de procedure' maar omdat reeds vastgesteld werd dat 'oplossing in den minne' niet mogelijk want door beide partijen klaarblijkelijk ongewenst is, werd daarmee die stap al afgerond! Geen 4 weken zinloze vertraging maar directe behandeling dus!

3. En nogmaals: per post werd de RvdJ betreffend smadelijke/ lasterlijke artikel van de G&E/ Mascini, Schneider reeds toegezonden - inmiddels ontvangen? Tip: de RvdJ kan die toch ook zelf nogmaals even printen vanaf het internet?

• 'Behalve kopieën van uw correspondentie met de hoofdredacteur, ontvang ik dan graag nog een kopieën van het artikel waartegen u klaagt en van de diverse stukken waarnaar u in uw brieven hebt verwezen. - De verwijzing naar uw website is hiervoor onvoldoende.'

Correspondentie met? Die reageren niet! Of bedoelt u nu GRN's publicaties? Wilt u die uitgeprint toegezonden krijgen? En wat te doen met de video's waarin de zaak duide-lijk wordt uitgelegd? Wilt u die op een USB-stick ontvangen ofzo? Ook die kunnen door de RvdJ zelf via het internet gehaald/ bekeken worden!


4. Omdat GRN geen behoefte heeft aan een polemiek via de mail met secretaris Koen, zal de RvdJ telefonisch benaderd worden om in direct overleg tot onmiddellijke start van klachtbehandeling te komen!

Helaas: om 14:20 uur blijkt de Raad voor de Journalistiek... telefonisch onbe-reikbaar te zijn! GRN sprak in met het verzoek om per omgaande teruggebeld te worden - telefoonnummer werd ingesproken en tot 17:00 uur bereikbaar!


5. Tot slot:

Waar kan er geklaagd worden...
over de klachtbehandelaar? Lol.

Met journalistieke 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.

In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en NL


  • GRN aan RvdJ - donderdag 4-4-2019, 23:01:


       Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
       Aan: Raad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>

       FW: Waar is de secretaris (niet) mee bezigBeklaagden weigeren
              te reageren, dat is juist 1 van de klachtonderdelen!


Geachte mr. Koen, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Kortheidshalve verwijst volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. naar meest recente publicatie d.d. 03-04-2019:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/04/nepkrant-g-deur-in-je-gezicht-voor-ll.html

Nepkrant G&E: 'deur in je gezicht, voor l#l 30 min. laten wachten, niet op brief reageren'. RvdJ: éérst 'minnelijke oplossing'? Dat is KUL, mr. KOEN! Raad voor Journalistiek verwijst naar deur-dicht-smijtende-en-niet-reagerende-G&E ?!

Gaarne verneemt GRN per omgaande en verblijft,

Met journalistieke groet,


drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland 


En gepubliceerd:

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK = RAAR & ONLOGISCH die leidraad: géén minnelijke oplossing mogelijk, tóch dat 'eisen'? ONZIN, secretaris KOENE!

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/04/raad-voor-de-journalistiek-raar.html

Met journalistieke 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. 
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
NIEUW - NIEUW - NIEUW - WIL GEPIKEERDE NVJ NIET BEGRIJPEN? - NIEUW - NIEUW:  • RvdJ aan GRN - maandag 08-04-2019, 11:44:

       VanRaad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
       Aandrs. E.M. Groenendijk MSc.

       Onderwerpuw klacht tegen L. Mascini, H. Schneider
                           en de Gooi- en Eemlander


Geachte heer Groenendijk,

Naar aanleiding van uw twee berichten van 4 april jl. op ons antwoordapparaat en uw e-mails van 4 en 5 april jl. bericht ik u het volgende.

Ik begrijp niet goed waarom u meent mij te moeten antwoorden op de wijze zoals u heeft gedaanNaar mijn mening heb ik u op een correcte manier geïnformeerd over onze klachtprocedure. Daar hoort ook bij u te wijzen op onvolkomenheden in uw klacht, zoals het ontbreken van bepaalde stukken.

Tot op heden hebben wij geen stukken van u per post ontvangen. Voor de goede orde herhaal ik nog eens dat u ook de aanvullende informatie waarom ik eerder heb ver-zocht, aan ons dient toe te sturen. Dat kan zowel per post als per e-mail.

GRN: Alle publicaties worden opgeslagen en alsnog per mail/ uitgeprint nagezonden! De Originele klachtbrief werd d.d. 11-04-2019 verstuurd per post.


Het is niet mogelijk om aanvullende informatie telefonisch te verstrekken, omdat het volledige dossier schriftelijk aan de wederpartij en aan de Raadsleden moet worden toegestuurd.

GRN: Nergens werd verzocht om aanvullende informatie 'per telefoon' te verstrekken... waar slaat deze suggestie op, mr. Koene? GRN wilde telefonisch enkel navraag doen waarom u vasthoudt aan 'oplossing in de minne' terwijl duidelijk aangegeven werd dat dit volgens klager allang niet (meer) mogelijk is. Er werd nota bene eveneens aangifte gedaan jegens beklaagden en dan denkt de RvdJ dat er 'in goed overleg tot akkoord gekomen kan worden?'

Dáárover wilde GRN met de secretaris spreken maar klaarblijkelijk beseft ook mr. Koene dat 'verkrampt vasthouden aan de leidraad' in deze casus niet goed verdedigbaar is. Ergo: GRN heeft gelijk, dat weet ook de RvdJ en die vindt het 'niet leuk' daarop gewezen te worden en dat gepubliceerd te zien.

De RvdJ toont zich 'op hun pik getrapt', aldus GRN. Jammer dan. De waarheid mag, neen; moet gezegd worden!


Ten slotte attendeer ik u erop dat het secretariaat van de Raad vanwege de kleine bezetting helaas niet altijd direct bereikbaar isDaarom kan een boodschap op het antwoordapparaat worden achtergelaten en bellen wij vervolgens – normaal gesproken – zo snel mogelijk terug. Aangezien u hebt aangekondigd telefoongesprekken met ons op te nemen, zullen wij u echter niet telefonisch te woord staan; wij wensen niet op deze wijze te communiceren.

GRN: Dan moet de RvdJ eerlijke 'openingstijden' op internet plaatsen en niet doen alsof ze 'van dan tot dan bereikbaar zijn' terwijl dat niet zo blijkt te zijn, om wat voor 'personele redenen' dan ook. Het zou 'zo maar' blijken kunnen te zijn dat de RvdJ 'bij voorkeur nooit direct telefonisch bereikbaar is' om aldus 'nooit met moeilijke vragen geconfronteerd te worden?'

Ook: waar is de RvdJ bang voor? Als GRN niet gemeld had 'op te nemen' dan zou de RvdJ wél telefonisch te woord staan? Dan hebben ze 'dus iets te verbergen', nietwaar? Wat een rare opstelling ten opzichte van een échte journalist!


Indien u ons op een fatsoenlijke wijze van de verzochte informatie voorziet, zullen wij uw klacht conform de gebruikelijke procedure in behandeling nemen. Mocht u me-nen ons opnieuw te moeten benaderen op de manier zoals u in uw recente e-mails hebt gedaan, dan zullen wij daarop niet meer reageren.

GRN: Fatsoen? Dat moet de RvdJ doen! Mogelijk dat u het niet prettig vindt dat de waarheid duidelijk wordt gezegd, maar nergens werd de grens van het onfatsoen-lijke overscheden! Waar dan? Wilt u mij niet indirect beschuldigen', mr. Koene? Als u uw taak naar behoren vervult, zult u van GRN geen enkele last hebben, integendeel! Echter: uw sneer/ suggestie: 'indien u ons op een fatsoenlijke wijze...' zegt 'alles over u en niets over mij', laat dat duidelijk zijn!

Met vriendelijke groet, mw. mr. D.C. Koene - secretaris

Raad voor de Journalistiek - Postbus 12040 - 1100 AA Amsterdam
T: 020 – 31 23 930 - F: 020 – 31 23 934 - E: raad@rvdj.nl - W: www.rvdj.nl


GRN: Met duidelijke groet én wordt gepubliceerd - uiteraard!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia