donderdag 31 januari 2019

Al honderden kijkers = komers?! GELE HESJES GRN naar HILVERSUM voor 'ZILVEREN CAMERA' = NEP-UITREIKING... de GELE CAMERA is WEL ECHT!!d.d. 31-01-2019: 'GELE HESSER GRN-DEMO = ECHT TEGEN-GELUID: 13:00 uur GOOILAND - HILVERSUM. TEGEN NEP-NOS en TEGEN WILLEM-ALEXANDER - KOM OOK!'

Ook weer op RevolutionairOnline van drs. M. Kat - Samen sterker dan 'zij' - GELE DANK, Micha!


'PROTESTEN GELE HESJES TEGEN CRIMINELE PEDO-MEDIA KOMEN OP STOOM: MORGEN HILVERSUM'

Geplaatst in: media, politiek op: 31 januari  Auteur: m k

LAATSTE NIEUWS: ER WORDT ONDERHANDELD DOOR FEMKE HALSEMA EN DE GELE HESJES OVER HET ONTVANGEN VAN EEN ‘DELEGATIE’ ZOALS DOOR HAAR IS BE-LOOFD.

WANHOPIGE VADER VANDRIE BURGERPRINSESSENGROENENDIJK IS NIET TE STOPPEN NADAT HIJ EEN ONTVANGST AFDWONG VAN EEN ‘DELEGATIE’ BIJ FEMKE HALSEMA [video] * MORGEN PROTEST TEGEN NAZI-PERS 13:00 IN HILVERSUM BIJ UITREIKING ZILVEREN CAMERA VOOR DE BESTE PEDO-PROPAGANDA-FOTO * MEER INFO'
GRN VRAAGT DEMONSTRATIE AAN BIJ GEMEENTE HILVERSUM:Van: drs. Erik M. Groenendijk MSc.
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 16:56
Aan: 'Koen' <koen@hilversum.nl>

Onderwerp: Aanmelding demonstratie bij uitreiking Zilveren Camera/ Gooiland en Museum Hilversum
Urgentie: Hoog


Geachte heer K. gemeente Hilversum,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

1. Conform artikel 9 van de Grondwet - recht op vergadering en betoging - doet vol-hardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. (persoonlijke gegevens onderaan) formeel aanvraag voor een demonstratie - in samenwerking met GELE HESJES NL - tegen/ bij...

...de uitreiking van de Zilveren Camera,
d.d. 01-02-2019 in Theater Gooiland en aan-sluitende opening tentoonstelling in het Hilversums museum.

2. Gelet op de (nochtans) onduidelijke begin- en eindtijd meldt Groenendijk demonstratie-tijd aan van 10:00 - 18:00 uur op genoemde locaties en het gehele centrum.

3. Groenendijk meldt weliswaar deze vreedza-me demonstratie aan maar weet niet hoeveel mensen hem daar komen steunen (geen - 500 mensen?). Er zal mogelijk gebruik worden gemaakt van een megafoon en spandoek/ -bord(en).


4. In de bijlage vindt u een kopie van mijn identiteitsbewijs/ rijbewijs (na gemeentelijke check svp deleten, dank!). 

Indien u nog vragen heeft of de aanmelding niet volledig zou zijn, dan gaarne uw ommegaande reactie.

Bevestiging van aanmelding wordt eveneens verzocht, bij voorbaat dank.

5. In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland,
                                                            Groenendijk groet!
REACTIE GEMEENTE HILVERSUM - medewerker 'Koen':

 • Aanvullende gegevens DEMONSTRATIE ZILVEREN CAMERA

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Do 31-1-2019 00:52


Geachte heer K., gemeente Hilversum,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Dank voor onderstaande melding; de aanvullende gegevens zijn aldaar toegevoegd:


Van: Koen <koen@hilversum.nl> namens Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl> Verzonden: woensdag 30 januari 2019 17:16
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp:

 • RE: Aanmelding demonstratie bij uitreiking Zilveren Camera/ Gooiland en Museum Hilversum

Geachte heer Groenendijk,

Dank voor uw melding voor een betoging voor vrij-dag. In de APV is het gemeentelijk regime ten aan-zien van optochten, betogingen en manifestaties beschreven, zie hieronder.

Graag ontvang ik van u nog aanvullende gegevens, zodat politie en gemeente samen met u goede af-spraken kunnen maken voor een ordelijk verloop
van de betoging.

 • Vraag 1) Wat is het doel van de betoging? Waartegen u gaat demonstreren?


Doel van de betoging is het laten horen van een kritisch tegengeluid

   - zilveren camera = prut-prijs
   voor nep-journalisten.

Nep-nieuws/ FAKE NEWS en maken van videoma-teriaal om die boodschap te promoten.

Tevens: hoe kan het dat niet-mijn 'koning' o zo trots is op zijn drie dochters maar drie burgerprinsessen, mijn 3 dochters LJI, keihard in de steek liet?

Zie:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/afzetten-die-nep-koning-willem.html

Graag wordt WA daaraan herinnert..
leve de Republiek!

Dus: Tegen Fake News en Tegen de Monarchie!

 • Vraag 2) We willen graag weten of er sprake is van een route, of van een statische betoging bij de twee genoemde locaties. Kun u dat aangeven?

Route: Opwachten van genodigden/ BNers, nep-journalisten en niet-mijn koning WA + filmen voor Gooiland/ Emmastraat, dan wachten tot stoet verder gaat via de Langestraat naar het Hilversums Museum op de Kerkbrink. Eventuele wijzigingen afhankelijk van de VUP's... Groenendijk volgt. Twee statische locaties en 1 route daartussen dus.

 • Vraag 3) Welke maatregelen gaat u zelf treffen voor een vreedzaam en rustig verloop?


GRN en GELE HESJES NEDERLAND zijn ALTIJD VREEDZAAM, maar ook VASTBERADEN en steeds MASSALER!

Concreet: vreedzame karakter van iedere betoging staat vast en wordt als zodanig gecommuniceerd op de eigen site: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl.


Ook ter plekke zal er indien nodig - uiteraard - herinnerd worden aan het pacifistische karakter van de demonstratie. De waarheid is ons wapen... veel krachtiger dan ge-weld!

Tot slot: GRN is weliswaar aanspreekpunt voor de politie en zal zich meewerkend opstellen, maar is niet verantwoordelijk te maken voor onverwacht wangedrag van andere individuen.

 • In de regel stellen wij dat de organisatie van een betoging zelf moet zorgen voor    een zogenaamde ordedienst (mensen die de manifestatie of demonstratie ordelijk laten ver-lopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.

GRN: Een ordedienst als regel stellen?

Dat is de taak van de politie en als GRN alleen zou komen dan kan hij niet 10% tijdelijk afscheiden om de andere 90% bij de orde te houden! Indien bekend is of en hoeveel mede-demonstranten er zouden kun-nen komen, is dat bij de oproep te zien maar nu niet te voorspellen. 

GRN hoopt natuurlijk dat er heel veel wakkere, eerlijke en zelf-nadenkend burgers zullen komen demonstreren... in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland!

Met GELE GROETdrs. E.M. Groenendijk MSc.
GRN - GELE HESJES NEDERLAND


HoogachtendDhr. K. - Koen
Coördinator Openbare orde en veiligheid | Gemeente Hilversum | koen@hilversum.nl - (035) 629 2349


Muzikaal intermezzo - luister ook naar de TEKST:


d.d. 02-03-2015:   Dub Fx • Intensions

WETTELIJKE & GEMEENTELIJKE DEMONSTRATIE-REGELS:


Meer informatie:

Het recht om betogingen te organiseren of eraan deel te nemen is verankerd in artikel 6 en artikel 9 (lid 2) van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 7 Grondwet. Deze grondrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden beperkt. Juist omdat vrijheid van betoging, levensovertuiging en meningsuiting grondrechten zijn is in de WOM niet gekozen voor een vergunningenstelsel, maar voor een kennisgevingstelsel. De burgemeester kan op grond van de kennisgeving van een openbare manifestatie eventueel voorschriften en beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de betoging ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. De WOM bepaalt in artikel 5 lid 2 sub c dat de burgemeester een manifestatie kan verbieden:

ter bescherming van de gezondheid,

in het belang van het verkeer en

ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.


APV gemeente Hilversum

Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1 Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur voordat deze gehouden zal worden, schrifte-lijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2.1.2.4, eerste lid, hierover is bepaald.

2 Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met uitzondering van een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 2.1.2.3 Afwijking termijn

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid, genoemde termijn van 48 uur verkorten en/of een mondelinge kennisgeving ontvankelijk verklaren.

Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens

1 Bij de kennisgeving kan de burgemeester een opgave verlangen van:

a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
d. de plaats en voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

2 Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.
ONTVANGST KENNISGEVING BURGEMEESTER BROERTJES:


Bewijs van kennisgeving betoging
Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl>
Do 31-1-2019 16:59

Hierbij het bewijs van kennisgeving voor de aangekondigde betoging:

Geachte heer Groenendijk,

U heeft een betoging / demonstratie aangekondigd voor vrijdag 1 februari a.s. Doel van de betoging is het laten horen van een kritisch tegengeluid tegen journalisten en voor de republiek (geformuleerd in uw melding:

 • Tegen Fake News en Tegen de Monarchie.

De duur van de betoging is van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het aantal deelnemers is onbekend. Locaties: bij theater Gooiland en aansluitende opening tentoon-stelling in museum Hilversum.

U wilt gebruik maken van een megafoon, spandoek en borden.

Met deze brief krijgt u een bewijs van kennisgeving. Wel verbind ik voorschriften aan dit bewijs, zie hieronder.


 • Elke aanwijzing van de politie tijdens de betoging dient meteen te worden opgevolgd.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • Als u geluidsversterkers zoals luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • De norm ligt rond de 65 dB op vijf meter afstand, als u boven die norm komt moet u een ontheffing geluidsoverlast aanvragen.
 • U moet de plek waar u de demonstratie of manifestatie houdt schoon achterlaten. Als u flyers uitdeelt en mensen gooien ze op de grond, moet u ze zelf opruimen.
 • Alle betogers dienen de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer, fietsers en winkelend publiek mag op generlei wijze belemmerd worden.

 • De politie is aanwezig voor de handhaving van de orde, tegelijkertijd moet u zorgen voor een zogenaamde ordedienst (mensen die de mani-festatie of demonstratie ordelijk laten verlopen) van 10% van het aantal deelnemers.
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.


Deze vooraf gemaakte afspraken dienen stipt te worden opgevolgd.

Demonstreren is in Nederland een grondrechtMet
de genoemde voorschriften willen we gezamenlijk de mo-
gelijke risico´s verminderen.

Ik vertrouw erop dat de betoging ordelijk en vreed-zaam verloopt.

Hoogachtend,

De burgemeester van HilversumP.I. Broertjesd.d. 31-01-2019:


'Ingebruikname piano door virtuoze Jayden Ordòñez (6) en Maxim Nieuwenhuis (9) op Hilversum CS:

 • 'de (muzikale) jeugd heeft de toekomst'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia