donderdag 9 november 2017

Onmogelijke combinatie = Roeters/ Raad voor de Kinderbescherming en moeder-curator Hopmans in panel over waarheidsvinding en jeugdrecht!


Eerder opgenomen; morgen is desbetreffend LOC-congres al...
bent u wel naar waarheid zoekende? Lees dan verder, dank!
 
Beste congresgangers... helaas, zonde van uw geld/ interesse; 2x nep-sprekers:


Volhardend vader en recht-zoekend burger en met-hen-ervaringsdeskundige drs. E.M. Groenendijk MSc. is namelijk van - onderbouwde - mening dat ze voor dat;


         drs. Roeters

         mr. Hopmans


...echt de verkeerde sprekers uitnodigden, althans;

 • indien LOC Zeggenschap in de zorg poogde om oprechte panel-leden te strikken, aldus GRN! Waarom? Lees verder:

Weet LOC wel wie ze uitnodigden? GRN hekelt 'praatjesmakers-congres':


'LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert.


LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de sectoren:

jeugdhulp; geestelijke gezondheidszorg; maatschap-
pelijke opvang; thuiszorg; verpleging & verzorging; verslavingszorg en welzijn.'d.d. 10-11-2017: Landelijk congres LOC

 • 'Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen'

- GRN: contradictio in terminis; aan waarheidsvinding wordt in de justitiële jeugdketen nu juist NIET gedaan! Diana Hopmans is GEEN geschikt panel-lid en GRN zou nooit naast haar willen zitten en evenmin naar haar luisteren! Want: wat zij zegt, komt niet overeen met dat wat zij doet want:

 • zij legt beschikking(en) van de rechter naast zich neer!


'13:50 Paneldiscussie-2:

'Het tweede panel gaat vooral in op het feitenonderzoek tijdens de zitting van een kinderrechter', aldus LOC.

 • Hoe kan feitenonderzoek tijdens de zitting van de kinderrechter worden verbeterd?

Met Diana Hopmans (jeugdrechtadvocaat) Bas van ’t Hof (Vaderkenniscentrum) Esther Donkervoort (zittings-vertegenwoordiger) Jeugdbeschermer (Jeugdbescher-ming Brabant) Ellen van Kalveen (kinderrechter) en Jolande uit Beijerse (Erasmus School of Law)'.


'15:20 Paneldiscussie-3:

'Het derde panel bestaat voornamelijk uit beleidsmakers en bestuurders en zal ingaan op de vraag hoe alle betrokken partijen samen kunnen werken aan beter feitenonderzoek én welke taak zij daarin hebben.'aldus LOC.

 • Hoe werken we samen aan beter feitenonderzoek?

Met Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66) René Meuwissen (Jeugdbescherming Brabant) Annette Roeters (Raad voor de Kinderbescherming) Harry van den Bosch (Nederlands Jeugd-instituut) en Ellen van Kalveen (Expertgroep Kinderrechters)


Eens kijken of overige panel-leden hun verantwoordelijkheid nemen... of niet?


Verzonden per mail aan:

                 D66 kamerlid - Bergkamp --->

Uit BeijerseVan 't Hoff, Van den Bosch.De overigen panel-leden;

<--- Van Kalveen (kinderrechter)

en Esther Donkervoort ('Veilig' Thuis Brabant)

bleken (voor mij) helaas onbereikbaar per mail ...
Bussum, 08 november 2017
Geachte heer/ mevrouw,

1. Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. werd recent geinformeerd over uw deelname aan de paneldiscussie 2 en/ of 3 van het;

       LOC congres d.d. 10-11-2017

 • ‘'Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen'. 


  2. In panel-2 zal tevens mr. Hopmans en

  in panel-3 drs. Roeters plaatsnemen…

  met u aan dezelfde tafel(s) dus. Echter:

  Bent u zich ervan bewust dat wat Hopmans en Roeters in de praktijk - dit in tegenstelling tot hun ‘mooie woorden’ straks - deden/ doen en waar zij voor staan…

     niet door de beugel kan?

  Dat beiden niet-te-vertrouwen-zijn, aldus GRN op grond van zeer slechte ervaringen met beiden!


  Wist u dat:

  mr. Hopmans ten onrechte… de omgang tussen drie dochters en deze vader blokkeerde en 8 maanden lang de opdracht van de rechtbank Gelderland/ Van Son om ‘alles in het werk te stellen om de omgang te herstellen’ naast zich neerlegde en niets deed

  drs. Roeters niets deed… tegen de huidige, 3e en internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tijdens i.e.g. t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling van de gi ‘Samen Veilig Midden Nederland’


  Om maar een paar voorbeelden te noemen!

  ‘Kortheidshalve’ wordt verwezen naar de site en komende publicatie d.d. 09-11-2017.
  3. Ter voorkoming van ‘besmetting’ raadt GRN u dan ook met klem aan om… uw deel-name afhankelijk te maken van ‘verwijderen’ van beide, storende, personen. Als u blijft zitten en hen niet aanspreekt op genoemde zaken, verliest u iedere achting mijner-zijds…

  Wie aan tafel blijft zitten met nepperds, is dat zelf ook, nietwaar?

  Dat is logisch!


  Uiteraard ben ik bereid om u nadere informatie/ uitleg te verstrekken omtrent Hopmans en/ of Roeters en

  verneem gaarne of u wel/ niet met hen in een LOC-panel wenst te zitten…  maak uw (goede?) keuze! Een non-reactie wordt ook gepubliceerd.


  Ervan uitgaande u naar behoren te hebben bericht en in afwachting van uw reactie, verblijft

  Met vriendelijke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

  d.d. 08-11-2017: 'Jeugdzorg SVMN verneukt onze kinderen

  en SKJ-toezichthouder verzaakt bewust = crimineel!

  • Verbod audio-opname door nep-'rechter' Jacuemijns!'
  d.d. 03-01-2017: '
  Zeer bijzondere kinder-?..of enkel moeder-!.. curator 

  mr. Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank;

  • 'alles te doen voor omgangsherstel'!


  Schokkend gesprek

  met de kinder? - of juist enkel en alleen 'moeder!'- curator:

  die 'toevallig' in het bestuur van dezelfde advocatenvereniging VJAR zitting heeft.

  Hopmans als de voorzitter en mw. mr. Verbeke - advocaat van de 3x onze 3 dochters ontvoerende - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' - als de penningmeester. Dat verzin je niet... schokkend 'vertrouwenwekkend'!

  Hoe bedoel je - evidente - belangenverstrengeling...?

  • Het 'Hof = Sof te Arn-hel' vond dat echter geen probleem'... jaja, 'recht'staat; neen!'
  d.d. 03-08-2016: GRN - 'Raad voor de Kinder'bescherming' doet niets bij


  internationale ontvoering van drie Nederlandse meiden...

  ...tijdens lopende ondertoezichtstelling!'

  Ze 'durfden' zelfs te beweren dat er helemaal geen sprake van ontvoering zou zijn, 'want';

  • SVMN zou 'op afstand op onbekende locatie in het buitenland ook wel toezicht kunnen houden'...

  aldus dr. Jansen, dit mede namens

                      zijn bazin: drs. Roeters --->

  • Hoe verzin je het? Schokkende l#l-koek!

  Dat is praktisch onmogelijk en in het buitenland heeft SVMN daarnaast helemaal geen jurisdictie!  Ergo: dit is puur bedrog en oplichting!


  En dat weet de RvdK zelf ook, vandaar hun;

  • 'geen toestemming voor publicatie'

  =
  bang voor ontmaskering?!                dr. Jansen  --->

  Groenendijk gaat uiteraard door met Nederland waarschuwen voor jullie, inclusief 'te-misleiden-congresgangers' en overige (onwetende?) panel-leden.


  Wordt vervolgd.


  No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia