dinsdag 19 september 2017

Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme hand-tekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!

Deze burger pikt het niet; roept allen op zich te verenigen voor Vrouwe Justitia!Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - meent dat het de hoogste tijd voor een bestorming is...

wanneer de SKJ-'rechter en secretaris' weigeren om hun naam onder een recht?erlijke uitspraak te zetten...

het definitieve einde
van de NL-'recht'staat!


Het is werkelijk meer dan schokkend = onacceptabel hoe de SKJ - in alle geledingen, inclusief het 'bestuur' met nep-'voorzitter' hahaHageraats poogt om...

 • krom recht te doen lijken. Gatverdamme...

Leest u hieronder svp. verder waarom:

d.d. 05-05-2017: SKJ zoekt nieuwe klachtbehandelaars = bedriegers!SKJ citaat-1:

'Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voert de wettelijk verplichte registratie en toetsing van jeugdprofessionals uit en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in Nederland. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein, zoals;

beroepsverenigingen, werkgevers, cliëntorganisaties en overheden. Een goede samenwerking die essentieel is voor het werk van SKJ binnen een werkveld dat nog volop in ontwikkeling is.'


GRN: in de praktijk blijkt dit een vrijwillige registratie en dus niet verplicht te zijn. Dit dus in tegenspraak met de SKJ-melding van 'wettelijke registratieplicht'! 


Bedoelt de SKJ dat met 'een werkveld dat nog volop in ontwikkeling is' = al jarenlang verzaken zoge-naamde jeugd'professionals' het om zich te laten registreren en de toezichthouder = de SKJ deed daar helemaal niets tegen?

Want als de registratie inderdaad wettelijk verplicht is dan wordt deze, op grote schaal!, helaas niet nagekomen door die jeugd'professionals'... 

hoe kan dat? Op mijn vragen ter zake werd ook GEEN antwoord gegeven door de SVMN en/ of de SKJ = BINGO. Dat stinkt dus gigantisch, want dit betekent dat nu juist :


 • die jeugd'zorg'medewerkers en gedrags'wetenschappers' die NIET voldoen aan 'bepaalde eisen van vakbekwaamheid' zich ook NIET laten inschrijven.


Voorbeeld: 'gezins' = moeder-voogd mw. Marieke K. - 'ingevlogen om GRN kapot te maken' - van 'niet-Samen, niet-Veilig Midden-Nederland' bleek wel ge-registreerd te staan - maar dat bleek in casus geen garantie voor vakbekwaamheid; integendeel...

er werd niet voor niets over haar geklaagd! - terwijl haar baas;

zogenaamde team'leider' Steven S. helemaal niet geregistreerd blijkt te staan!

Ergo: 'Marieke' moet dat doen wat 'Steven' zegt en als het mis gaat dan is het 'Marieke' die de klacht aan haar broek krijgt en 'Steven' blijft buiten schot = weigert om zelf verantwoording af te leggen voor uitvoering van zijn bevelen!

Het zwart(st?)e SVMN-schaap verstopt zich in het donker... hoe 'dapper' die 'Steven S.'!SKJ citaat-2:

 • 'Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein. SKJ heeft hiervoor een open-baar register ingericht, waarin op dit moment jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers worden ingeschreven als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.'


GRN: de theorie klinkt weer prachtig en in mooie volzinnen omschreven. Echter: in de praktijk blijkt dit 'gewoon' niet het geval te zijn...

precies het tegenovergestelde is het geval.
Niet 'vakbekwaam'... maar 'ongeschikt'.

Ook: 'op dit moment' = al jarenlang register maar geen enkele dwang tot daadwerkelijke registratie door de SKJ en wordt dus niet serieus genomen door de jeugd'zorg'werkers/ gedrags'wetenschappers'.


Hun 'bepaalde eisen van vakbekwaamheid' zijn NIET of je a) hart voor kinderen en b) een passende opleiding daarvoor hebt en c) met de ouder(s) het belang van het kind/ de kinderen dient, zoals u zou verwachten... neen, was het maar waar.


Hun 'bepaalde eisen' zijn WEL of je a) kinderen als handelswaar ziet; b) bereid bent om voor geld levens van andere mensen kapot te maken en c) keihard kunnen liegen en bedriegen...

...dan ben je uitermate geschikt om bij de jeugd'zorg' te gaan werken! 

Dat zijn de werkelijke persoonlijkheidskenmerken van het allergrootste deel van de jeugd'professionals' in NL die niet het belang van de kinderen maar alleen van zichzelf dient.


Over de ruggetjes van onze kinderen en die van de ouder(s).

 • Dat is de werkelijke jeugd'zorg'... daar maakt u zich toch ook hard TEGENDank u zeer, mede namens alle kinderen en hun ouder(s)!SKJ citaat-3:


 • 'Werken bij het Kwaliteitsregister Jeugd is werken bij een unieke orga-nisatie, die de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Zijn er vacatures bij SKJ, dan kunt u ze hier vinden. Ook voor vacatures bij de diverse raden, colleges en commissies kunt u hier terecht.'


GRN:

het Kwaliteit?sregister Jeugd heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt = het regent klachten tegen de jeugd'zorg'...

niets om 'trots' op te zijn, nietwaar?!

Eerder: zeer zorgwekkend! Onze kinderen worden naar de knoppen geholpen door de jeugd'zorg'... en de SKJ doet niets daartegen!


Sterker nog: zij doet alsof zij 'streng is en voor kwa-liteit zorgt' maar in werkelijkheid dekt zij juist die jeugd'professionals' die beklaagd worden en spelen onder 1 hoedje met die beklaagden.

De klagende burger trekt hoe dan ook aan het kortste eind - in 99% van de gevallen en slechts bij 'onbe-langrijke zaken/ punten' winnen de ouders eens een keertje om de schijn op te houden - en de (bewust) verzakende niet-'professional' gaat daarna 'gewoon' verder met kinderen en hun ouder(s) in het verdriet storten...

dat is hoe het er in NL werkelijk aan toe gaat, beste gelukkig (nog?!) niet ge-/ betroffen ouders/ medeburgers. En dat kan toch niet?

Dat is niet in het belang van de kinderen en dus ook niet in het belang van ons allemaal. Groenendijk pikt dat niet en u toch ook niet - svp. artikel delen, dank?!


SKJ citaat-4:

 • 'Het tuchtrecht neemt binnen het SKJ-organisatiemodel een bijzondere plaats in. Enerzijds zijn de tuchtcolleges onafhankelijke organen en ander-zijds is het bureau van SKJ voorwaardenscheppend en ondersteunend binnen het uitvoerproces van de tuchtrechtklachten. SKJ is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit proces en de kwaliteit van de colleges.GRN: en meteen gaat het fout; niets geen 'onafhankelijke organen' maar keihard 4-handen op 1 buik.

Beklaagde jeugd'professional' en 'rechter' zijn van dezelfde club en de klager = genaaid ouder.... verliest altijd. Wij worden genept en dat is precies het werkelijke doel van de SKJ:

'doen alsof om boze ouders het idee te geven dat er serieus naar hun klacht wordt gekeken, maar in werkelijkheid is dat slechts een uitlaad-klep en staat 'vrijspraak voor de professionele dader(s)' bij voorbaat al vast'...

dat is hoe het gaat en hoe het systeem is opgezet! En niet anders.SKJ citaat-5:


 • 'De afdeling tuchtrecht, bestaande uit een vast team van senior en junior secretarissen, werkt nauw samen met de voorzitters van de tuchtcolleges. Samen met de voorzitters en de leden van de tuchtcolleges is het doel voor komend jaar om het tuchtrecht uit te bouwen, te verfijnen en verder te professionaliseren.'


GRN: neeeeeeeen, er kan geen sprake zijn van tucht'recht' bij een niet-onafhankelijke SKJ waar leugens en bedrog = aangetoond; onwettelijke plannetjes/ onbehoorlijke klachtbehandeling de 'normaalste gang van zaken' is en ook het SKJ-bestuur weigert om in te grijpen!


Wat nodig is, is een zeer grondige herfst-schoonmaak waar de hele SKJ-top eruit en vervolgd moet worden!

Weg met de SKJ, weg met Jacquemijns, weg met Hageraats en al die andere nepperds = volksbedriegers bij de SKJ! Weg, weg, weg...

of de toorn des volks zal over u komen c.q. uw 'ziel' zal branden in de hel (naar gelang waar de SKJ-er in wenst te geloven)!
SKJ citaat-6:

 • 'Wat gaat u doen?

Als junior secretaris verleent u inhoudelijk ondersteu-ning aan de senior secretarissen en aan de tuchtcol-leges bij de voorbereiding en afdoening van tucht-klachten. De junior secretaris verzorgt alle correspon-dentie rond tuchtzaken en onderhoudt verder contact met de partijen, advocaten en andere betrokkenen onder leiding van een senior secretaris.

 • U schrijft preconcepten voorafgaand aan een zitting, de voorzittersbeslissingen en in minder complexe zaken de eindbeslissing. Voorts neemt u deel aan werkoverleggen.'


GRN: keihard bewijs! Niet de 'rechter' maar een junior secretaris/ jurist schrijft 'pre-concepten voorafgaand ('pre' betekent 'vooraf' en 'preconcept voorafgaand aan' is dus een dubbelzegging, SKJ!) aan een zitting' = al voordat de zitting is geweest, wordt de beslissing al door het secretariaat voorbereid/ in concept klaar gemaakt.


Dat betekent dat reeds voorafgaand vaststaat of u 'wint u verliest' = het laatste en de behandelend 'rechter/ griffier' enkel nog voor de show daar zitten en zelfs hun handtekening niet persoonlijk maar 'digitaal = ingescand' wordt gezet - door het secretariaat!

En nog erger: 'in minder complexe zaken neemt het secretariaat zelfs de eindbeslissing'! Niet de 'rechter' en zonder zitting wordt door een junior jurist...

wel even uw zaak behandeld = 'afgewezen' en dat is het dan? No way! 

Echter: de SKJ zet dit gewoon? = zonder blikken of blozen als taakomschrijving voor nieuwe volksbedriegers op hun website onder 'vacatures'! Dat kan toch niet waar zijn?


Jawel, hoor... hahaHageraats en friends, inclusief de anonieme wrakings'rechter/ secretaris' (= door het secretariaat zelf opgesteld, aldus GRN en geen enkele mr. wenste zijn/ haar naam aan die onzin te verbinden!) denken dat ze overal mee weg komen.

Dat dacht Groenendijk niet.

U bent allen ontmaskerdnaming and shaming!


d.d. 30-07-2017: GRN eist ontslag nep-'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns


Citaat GRN:

'1. Om herhalingen te voorkomen, verwijst deze Groenendijk allereerst naar expliciete publicatie d.d. 28-07-2017 waar om het vertrek van (nog) ‘plaats-vervangend voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns werd verzocht = geëist (of anders te worden verwij-derd door het boze volk!):


 • ‘Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd.

Eén jaar na klacht... en nog geen inhoudelijke behandeling is crimineel te noemen!’

2. Vervolgens herhaalt Groenendijk dat er van een behoorlijke klachtbehandeling con-form de wet bij de SKJ absoluut geen sprake is! Die blijkt namelijk de facto niet-be-hoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Het is, helaas, ‘een zooitje’ gebleken waar van uw ‘missie en visie’;

Registratie bij de SKJ geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.’

in deze ‘casus’ = PAS-familiedrama sinds 2008! ,  helemaal niets omgezet werd. Niets.'

d.d. 08-03-2017: SKJ aan GRN bevestigt klacht waar ontslag werd gevraagd!


Geen reactie op de inhoud = eis tot ontslag van Jaquemijns en wel 'iets anders verzinnen' = afleiden van daar waar het om gaat. Dat doen ze expres... dat is zoals in het handboek van 'hoe het volk te bedriegen', staat!SKJ citaat-7:

'Geachte heer Groenendijk, 

 • Uw klacht d.d. 30 juli 2017  is in goede orde ontvangen en wordt in samenspraak met uw andere klachten over SKJ in behande-ling genomen door de klachtencommissie.

Inhoudelijke klachten over uw lopende tuchtzaak worden niet in behandeling genomen door de klachtencommissie.

Aan uw klacht over SKJ is klachtnummer 2017032K gekoppeld. Ik verzoek u met dit nummer in de onderwerpregel te corresponderen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijs ik u naar de klachtenregeling van SKJ. Deze is te vinden via onderstaande link:
https://skjeugd.nl/media/downloads/Reglementen/20160302_Klachtenregeling_SKJ_versie_1_d.d._31_augustus_Webversie.pdf 

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Secretaris klachtencommissie SKJ'
d.d. 08-10-2017: GRN aan SKJ - is de SKJ nu helemaal van de pot gerukt of... 


...weten ze heel precies
hoe smerig ze bezig zijn en

doen ze bewust alsof 'Hageraats het niet begrijpt'?

Ontslag-eis is geen klacht-indiening; dat begrijpt iedereen...


...behalve de SKJ; dat stinkt, stinkt, stinkt gigantisch, nietwaar?!

 • Onmiddellijk ontslag van Jacquemijns is vereist!

Negeren/ niet-serieus nemen? Dat pikt Groenendijk niet en weer werd aldus 'voorzitter' Hageraats/ SKJ-bestuur aangeschreven:


Verzonden d.d. 11-08-2017Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv


1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017; niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist; uw ‘klacht’behandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op de website:


Citaat GRN:

'...in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatsteklachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme! secretaris van de SKJ-klachtencommissie meldt volhardend vader/ recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) beschreven en

b) werd om het onmiddellijke ontslag van (nog eventjes) plaatsvervangend ‘voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de website!'

2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onderdeel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/geen-klacht-maar-ontslag-skj.html


Geen klacht maar ontslag: SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep! In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit…

maar de feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist... een groot horror-verhaal!


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-bestuur/ voorzitter Hageraats ‘binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenendijk (dit per mail en vervolgens ondertekende nazending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die anonieme nep-‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijnlijk - of deed de beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!


Dat klopt toch nietbestuursleden:Wat? Vindt u het ‘erg vervelend’, SKJ-bestuur… dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?!


Want: dit valt niet meer ‘goed te spin-dokteren’… met Groenendijk heeft ‘u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken!
d.d. 14-09-2017: SKJ aan GRN - anonieme uitspraak nav niet-ingediende klacht

hahaHageraats; wat een nep! Verzonden door secretariaat d.d. 14-09-2017:


SKJ citaat-8:

 • 'De klachtencommissie - wie dan? welke namen? naam van de behandelend 'rechter' en dito 'secretaris'? - heeft zich evenwel gebogen over de procedurele kant, de niet inhoudelijke kant, van uw tuchtzaak en constateert dat er door het bureau geheel volgens procedure is gehandeld.'

GRN: 'geheel volgens procedure gehandeld', stelt de anonieme (en niet-'onafhankelijke) klachtencommissie... weer een smerige leugen!

'Wie schrijft, die blijft'? Dat dacht Groenendijk niet; de misdadige (non-) gedragingen van de SKJ staan vast en werden (deels) gepubliceerd... keihard ontmaskerd.

Daar verandert het anonieme SKJ-mailbericht als zijnde 'uitspraak' ivm. d.d. 30-07-2017 helemaal niet-ingediende klacht! HahaHageraats... dat kan toch niemand serieus nemen? Het is 1 grote zwendel; een schijnvertoning... de hele SKJ bewijst zich als nepper-dan-nep!SKJ citaat-9:


 • 'Uw audio-opnames van uw ontvangst bij SKJ leiden niet tot ongerustheid; u lijkt netjes te zijn ontvangen; het bureau heeft u op nette wijze te woord gestaan; u heeft tijdig stukken ontvangen.'


GRN: in wat voor parallel universum = zieke denk-wereld leven die SKJ-ers eigenlijk? Totaal wereldvreemd c.q. 'verwarde' = criminele! personen! Want:

De audio-opnames bewijzen niet alleen dat mr. Jacquemijns in haar 'verdediging'/ verweer bij de wrakingskamer niet alleen loog ten aanzien van die opnames - separaat artikel volgt zsm! - die zij niet wenste toe te staan (omdat daarmee onomstotelijk bewijs van de criminele SKJ-klacht'behandeling' vergaard kan worden en werd!) maar dat ook de daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden onvoldoende/ niet overeenkwamen met de 'samenvatting' daarvan door de SKJ = 'voorsorteren op afwijzing', zoals vervolgens inderdaad geschiedde.

Dat betekent echter niet dat de procedurele afhandeling correct verliep, maar slechts dat ook mrs. Van Riemsdijk en Van Papendrecht 'lid van de club van het volk-bedonderaars' zijn.

'Hun soort dekt hun soort, ondanks alle bewijzen van het tegendeel'. Dat is geheel gehandeld volgens de smerige SKJ-procedures maar niet conform een behoorlijke = eerlijke, onpartijdige en betrouwbare klachtbehandeling (H9 Awb.) zoals zou moeten.


Ergo: de SKJ bedriegt het volk en dat pikt Groenendijk en alle andere ouders niet... wordt het niet tijd om de de SKJ te gaan bestormen?

Daar vraagt de SKJ toch zelf om,
nietwaar meneer Hageraats & Co?!


En dan heeft Groenendijk het nog niet eens over de collusie waar de SKJ-man met eng baardje tijdens de schorsing van de behandeling eerst met mr. Jacquemijns en daarna met de beklaagde partij SVMN/ Marieke K. overleg voerde, maar dit niet in bijzijn van de klager/ GRN deed... een doodzonde = einde oefening, althans in een 'rechtstaat'/ bij behoorlijke klachtbehandeling!

En ook de 'twee-man' beveiliging die op intimiderende wijze door de SKJ ingehuurd waren - hoezo? is dat standaard? neen! waarom bij GRN? geen enkele aanleiding toe gegeven = ze zijn bang voor de waarheid! - en zich met de lopende zaak wenst te bemoeien: 'dit is geen collusie'... enzovoorts. 

'U heeft tijdig stukken ontvangen', - hahaHageraats! We zijn inmiddels 1,5 jaar bezig en nog steeds geen behoorlijke, inhoudelijke klachtbehandeling mogelijk gebleken bij de SKJ. En dat vindt de anonieme klachtencommissie 'volgens procedure'? Nou, die procedure is alleen al vanwege de onmogelijk lange behandelduur... een groot schandaal, SKJ-ers!

'De ontvangst lijkt netjes en het bureau heeft u netjes te woord gestaan' - een net ontvangst? door twee brede mannen van de deur tot aan een wachtruimte = glazen vissenkom waar nieuwsgierige medewerkers 'aapjes kwamen kijken' begeleid worden en zelfs als je naar de wc gaat, komen ze achter je aan'.. dat noemt u een 'net ontvangst'? Bij mij thuis gaat dat heel anders en 'net'; daar verstaat GRN ook niet dat onder wat bij de SKJ ervaren moest worden!


Het blijkt bij de SKJ helemaal niet netjes aan toe te gaan en de SKJ weigert antwoord te geven - ook ter plekke ondanks herhaalde navraag; wat is de naam van die 'man met eng baardje die met Jacquemijns en SVMN overleg voerde maar dit niet in het bijzijn van klager deed? - en de collusie er van alle kanten vanaf druipt!

Het leek wel zoals destijds bij de Stasi ging... alles willen weten en controleren maar zelf... niet eens de naam van de 'rechter/ secretaris' van de klachtencommissie bekend willen maken? Dat stinkt enorm, dat begrijpt iedereen. De SKJ is nep! SKJ citaat-10:

 • 'Wij vinden het spijtig dat u het vervelend vindt een anonieme - niet persoonlijk ondertekende - mail van het secretariaat te krijgen.'

GRN: de hoeveelste leugen is dit van de SKJ? Ze vinden het helemaal niet spijtig en 'per mail en niet-persoonlijk ondertekend' = niet-rechtsgeldig!

Niet het secretariaat dient te tekenen, maar de behandelend 'rechter' en 'secretaris' en ja, die namen dienen wettelijk openbaar te zijn!

 • Wat de SKJ hier deed is misdadig en zal tot aangifte moeten leiden, Hageraats en rest van het SKJ-bestuur! 

De SKJ zakt door de laagste ondergrens en toont haar ware, niet-wettige gezicht; onacceptabel!SKJ citaat-11:

 • 'Na navraag blijkt dit - door uw toedoen - om privacy redenen te zijn gebeurd. Medewerkers vinden het niet fijn om op uw website bij naam genoemd te worden. Dat schaadt hen in het gevoel van privacy en veiligheid.'

GRN: wie vraagt bij wie na? De anonieme 'klachten-commissie' - jaja; nooit ingesteld... dit komt direct van het secretariaat zelf, aldus GRN - 

'door uw toedoen'?

Pardon? Dat is gelogen en dat pikt Groenendijk dus niet! Want: de namen van behandelende 'rechters/ secretarissen' zijn wettelijk geregeld wel degelijk openbaar - uiteraard - en daar kan de SKJ dus geen bezwaar tegen maken.

De namen van andere SKJ-medewerkers werden door GRN altijd enkel met hun initialen vermeld... dus ook daar kan geen bezwaar tegen zijn.

Namen van overige medewerkers die voluit vermeld staan, werden door de SKJ zelf op hun website of aldaar gepubliceerde stukken openbaar gemaakt.


Ergo: er is geen enkele grond voor deze smerige SKJ-bewering = weer een leugen en zal aldus tot aangifte jegens de anonieme klachtencommissie en het bestuur moeten leiden - en/ of ingrijpen door (nog) minister Schippers - alsmede tot deze publicatie. SKJ citaat-12:

 • 'Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, onleesbare paraaf van een anonieme 'rechter/ secretaris'

Klachtencommissie SKJ


GRN: niet-rechtsgeldig zonder herleidbare handtekening! Dit is misdadig... schokkend.

 • De SKJ? Weg ermee!

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia