vrijdag 8 september 2017

Kotsmisselijk: NL is geen 'rechtstaat': juist de top is zo crimineel als wat; hulpjes Hiemcke/ Van Dijk en 'klets'koek-Bakker zijn niet-te-vertrouwen!


Laat Groenendijk nu precies hetzelfde krijgen van de Raad voor de Recht?spraak!

En wel hierom: herhaalde video...
d.d. 05-09-2017:

'Terreur-alarm: de Raad voor de' Rechtspraak'/ mr. Bakker dekt criminele 'rechters' en 'president' Van der Winkel van Paleis van Justitie te Arn-hel!'

Dit is echt schokkend,


geachte eerlijke en weldenkende medeburgers:


Het overkoepelende bestuur van alle rechtbanken en -hoven in Nederland, tevens bestuurlijk schakel/ - overlegpunt tussen ministerie van 'Veiligheid en Justitie'/ Stef Blok (= wetgevende macht) en de rechterlijke macht (zie: trias politica) blijkt niet te willen optreden tegen aangetoonde misdaden maar juist de criminelen in het Paleis van Justitie te Arn-hel te dekken!

Precies het omgekeerde van dat wat die Raad voor de Kromspraak zou moeten doen. Ook het 'bestuur' = hun hoogste 'inspectiedienst' bewijst zich als grote nep! Een schijnvertoning...

  • In plaats van onze Vrouwe Justitia te dienenbeschermt de Raad juist 'recht'erlijke en 'presidentiele' misdadigers. Feit.Baas RvdKrom     = mr. Bakker;

hulpje-1              = mr. Hiemcke en

hoger? hulpje-2  = dr. Van Dijk...

zijn niet geschikt voor hun functies

en worden hierbij 'vriendelijk' verzocht om de biezen te pakken en 'vrijwillig' ontslag te nemen...

voordat het volk hen daartoe zal dwingen! Want:'Baas Bakker en Co' negeerde(n) o.a. deze misdaden:


a) 'geheim-gehouden' tussen-beschikking van mr. Mintjes en niet-nakomen door het OM van behandeling van ingediende art. 12 beklag Sv.;

b) audio-bewijs van de raaskallende Blaisse die beschikking(en) zonder onder-tekening door de behandelend rechter en griffier = valse handte-keningen... desondanks 'rechtsgeldig' vond (= keiharde leugen! hoe arrogant ben je dan?!);

c) schandalige poging tot behandeling in raadkamer van beklag art. 12 jegens 100% criminele 'rechters en griffiers' betreffende het Paleis van Justitie te Arnhem.... in Arnhem; dit onder verantwoordelijkheid van volledig vage Van der Winkel!

Ergo:

  • 'De Arnhemse slager wilde het eigen - verrottende! - vlees gaan keuren' = (schijn van) belangenverstrengeling! Onacceptabel.


Wettelijk - en logisch! - is dat onmogelijk! Puur bedrog, niets geen 'recht'staat!


d.d. 16-08-2017:  - leest u alle details zelf na -

PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!’

d.d. 17-08-2017:

NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering.


  • Hof te Arnhem is zelf misdadig!’

d.d. 20-08-2017
'Rechtspraak'= volk bedonderen met 'mooie? praatjes' en dan 'het mes in de rug steken'! Word wakker en verdedig onze Vrouwe Justitia!’

Groenendijk verzoekt Bakker om misdadig hof onmiddellijk aan te pakken:d.d. 16-08-2017GRN: verzoekt = 'eist' ingrijpen door RvdR/ Bakker:


8. Echter:

de RvdR is wel degelijk ‘ontvankelijk’ voor mijn klacht over en tevens urgente oproep

onmiddellijk ‘orde op zaken te (laten) stellen’


bij het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel.


Beide (nog) ‘presidenten, mr. Blaisse (recht? = krombank) en mr. Van der Winkel (hof? = sof) zijn

oneervol te ontslaan en zelfs te vervolgen… 

aangifte werd jegens beiden en vele criminele ‘rechters’ gedaan waarnaar Groenendijk hier kortheidshalve verwijst (= 2e en 3e artikel 12 procedures!).


9. Vaststaat dat het Paleis van Misdaad te Arn-hel haar medewerking verleende aan = ons diep-trieste PAS-familiedrama pas mogelijk werd ‘dankzij’ hun kinder-onterende, nogmaals;

criminele (non-) gedragingen van ‘tuig in toga’ dat steeds weer de onzin van de jeugd’zorg’ (te weten: AMK/ BJZ-NH; BJZ Gelderland, SVMN en moeder-‘curator’ mw. mr. Hopmans) goedkeurde en de kinderbelangen feitelijk keer op keer vertrapte.

Laat staan dat de vader-belangen = papa blijven, zoals altijd… meegewogen werden. Gatverdamme; dit was/ is m.i. pure vader-dsicriminatie!

‘Oprotten, je bek houden en betalen’;

dat is wat Paleis van Misdaad tegen echte vaders zegt. Schokkend en onacceptabel.

Wie/ wat denken ze daar wel niet dat ‘ze’ zijn? Criminelen, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk. En dat zegt drs. MSc. alleen omdat hij dat ook:

100%, onomstotelijk en wettig overtuigend bewijzen kan…!


10. En ja, GRN zal dat allemaal gaan publiceren, inclusief meerdere, onomstotelijke audio-opnames van liegende en bedriegende, zogenaamde ‘rechters’, o.a. te Arn-hel. Alles op meerdere (geheime) locaties veiligge-steld en diverse personen volledig op de hoogte…

= dit komt zeker uit en zal tot een landscrisis van formaat leiden… dag Rutte en Co!

Luistert u maar eens naar de audio-opname van de (nog) ‘president’ krombank Blaisse die totale onzin tracht te verkopen = keihard liegt als zij zegt dat ‘beschikkingen met niet handtekening van de behandelend rechter en griffier’ maar o.a. ondertekend door een secretariaatsmedewerker desondanks ‘gewoon rechtsgeldig zouden zijn’…


d.d. 08-05-2016: ‘Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs van bedrog 'recht'bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!’

Hoe kan het dat die mevrouw nog steeds ‘de scepter zwaait’ in het krom-paleis’? Zij hoort daar niet vanwege duidelijke ongeschiktheid, nietwaar? Of is de RvdR het met Blaisse eens?

Nee toch? Gaarne uw - mr. Bakker/ presidium - inhoudelijke reactie en bevestiging van start van de noodzakelijke ontslagprocedures van Blaisse en Van der Winkel…

of valt ook ‘u en de uwen’ door de mand als ‘deel van die kliek’?


11. Daaaaaaaaaaaaag al die personen die niet de wet uitvoerden maar enkel ‘geld, macht en…’ = hun eigen ‘belang’ nastreefden.

Daaaaaag alle personen die daaraan meewerk(t)en. Dat wordt ‘pek en veren’ = ga direct naar... de ge-vangenis (EBI) en ja, de sleutel wordt weggegooid

En uiteraard: de personen aldaar krijgen van ons nog steeds te eten/ drinken en worden wel fatsoenlijk behandeld. Des te langer dat er dan door hen-  jarenlang - nagedacht kan worden over begane zonden en aangedane pijn, verdriet en ellende…


12. Want: wat zegt de RvdR over de volgende, recente publicaties waaruit - overdui-delijk! - blijkt dat de (non-) behandeling van het 3e!

- de 1e jegens mw. Solvig S. vanwege het 9 maanden lang negeren van destijds vastgestelde zorgregeling/ omgang tussen de kinderen en hun vader werd afgewezen (= omgang onthouden werd geheel niet bestraft, maar ‘wit-gewassen’!) en de 2e jegens criminele ‘rechters en griffiers’ nochtans geweigerd überhaupt te behandelen (wordt gepubliceerd) - 

beklag ex art. 12 Sv. eveneens al > 6 maanden niet wordt behandeld; aangever Groe-nendijk  geen afschrift van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ mw. mr. Mintjes werd toegezonden (of op andere wijze daarover verwittigd werd); de door haar vast-gestelde hoorzitting d.d. 23-12-2016 geen doorgang vond omdat de advocaat-generaal van het arrondissementsparket Arnhem-Leeuwarden niet ‘binnen 2 maanden’ de noodzakelijke stukken indiende en..

dat tot op heden nog steeds niet deed! Dat is toch ‘niet goed’, Raad voor de Recht-spraak?

Onacceptabel toch, RvdR? Dit is pure oplichting/ bedrog in criminele vereniging tussen

het OM = Overheids Misdadigers en het Paleis van Misdaad te Arn-hel, nietwaar RvdR?

En laat ‘toezicht daarop’ nu wel tot uw taak behoren, RvdR. Onmiddellijk ingrijpen is vereist, nietwaar mr. Bakker? Niet weer ‘weken temporiseren’; de vakantiepe-riode is al voorbij voor vele burgers en er ‘moet gewerkt worden’, ook door de RvdR!


13. Kan het nog erger? Helaas wel… echt schokkend.

Want: het beklag van Groenendijk tot huidige niet- - maar 1000% wel! noodzakelijke - ver-volging van strafbare (non-) gedragingen van o.a. criminele ‘rechters, griffiers, medewerkers en beide presidenten’ van het Paleis van Justitie? te Arnhem

kan natuurlijk niet door datzelfde Paleis, door het hof Arnhem behandeld worden! Zoals in punt 8 van dat beklag ook aan Van der Winkel werd medegedeeld.

Dat is niet alleen een kwestie van logisch nadenken maar aldus ook wettelijk vereist ter ver-mijding van (schijn van) belangenverstrengeling/ partijdigheid, zoals RvdR vast (h)er-kend.


14. Hoe kan het dan - hahaha, het hof = sof viel keihard in de voor Groenendijk gegraven valkuil want werd doorzien – dat aangever/ recht-zoekend burger toch opgeroepen werd tot horen in raadkamer bij… het hof te Arnhem, gepland d.d. 18-08-2017?


Dat kan helemaal niet… maar geschiedde toch, namens diezelfde ‘rechter’ Mintjes (zij is o.a. bekend van schijn?!-proces waar Jansen Steur werd vrijgesproken); dat is ‘nepper dan nep’!


15. En vooral: onwettig… typisch voor het Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Kortheidshalve/ om herhaling te voorkomen, verwijst Groenendijk naar recente publicaties waarvan de inhoud als ingelast bij deze brief te beschouwen is:


d.d. 07-08-2017: ‘Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!

d.d. 08-08-2017: ‘Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes & nog-kort-'burgemees-ter' De Lange en team'leider' Hoogstraten 'n lesje natuurkunde gegeven!’

d.d. 11-08-2017: ‘Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!’

d.d. 12-08-2017: ‘Middelvinger naar 'minister-president of landverrader' Mark Rutte & Co... verdedig je 'Vrouwe Justitia' of 'laat je 3 ontvoerde meiden in de steek'?!’

d.d. 13-08-2017: ‘Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!’

d.d. 14-08-2017: ‘Ik plak niet-mijn 'koning' Willem-Alexander altijd 'op z'n kop' en ram er 3x met mijn vuist op!

Leve de Volksrepubliek...
         van echte Nederlanders!’

d.d. 15-08-2017: ‘Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes: zij wil als 'slager het stinkende vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.’


16. alsmede de eerste 2 publicaties over de Raad voor de Recht?spraak zelf, waar uw taken ook staan beschreven en in herinnering worden gebracht, net als de ook door ‘u en de uwen’ afgelegde ambtseed voor ambtenaren:


d.d. 10-07-2017: ‘Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?’ en

d.d. 19-07-2017: ‘Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat... 'eerst maar eens weken op vakantie'?!


Leven we in Nederland

in een democratische rechtsstaat

of is dat slechts nep?!’17. Dat zal blijken. En ook of  ‘Bakker en rest van het presidium’ inderdaad wel-edel-

of juist niet-edelgestrenge dames en heren’ zijn? We gaan het zien en wel heel snel…

Want: ter zake de ‘recht’?bank en ge’recht’?shof Arnhem is de RvdR namelijk wel verant-woordelijk c.q. dient toezicht te houden. Eens kijken of zij Blaisse en Van der Winkel aan- pakken (= exit-traject) en hetzelfde geldt voor mr. Mintjes…

het lijkt Groenendijk duidelijk wat de RvdR/ voorzitter Bakker te doen staat. Of hij/ ‘zehet nu leuk vinden of niet.


18. Maar ja, om iedere twijfel te voorkomen, somt Groenendijk hieronder de concrete en onmiddellijke = per direct, stappen op die de RvdR/ Bakker zijn inziens nu moeten zetten:

a) oneervol ontslag mrs. Mintjes, Blaisse en Van der Winkel (laten)  bewerkstelligen en strafvervolging (om te be-ginnen; er volgen nog > 50 andere criminelen!);

b) verplaatsing naar en inhoudelijke behandeling op open-bare recht!-szitting bij het hof Utrecht van ingediend 2e en 3e beklag art. 12 Sv. (stukken in bezit van hof Arnhem);

c) bewerkstelligen van het vergoeden door de staat van een redelijk honorarium van nader door Groenendijk te benoemen advocaat in verband met noodzakelijk de toekomstig te voeren recht!-szaken en door voorgaande, criminele overheidsgedraging-en nu uitgeput budget voor juridisch verweer;

d) (laten) bewerkstelligen van ‘vrijwillig ontslag’ van hof-medewerkers mrs. L.Z. en H.P. alsook uw eigen verzakende medewerker mr. Hiemcke;

e) contactopname met de (nog) demissionair ‘minister Blok en -president Rutte’ en bewerkstelligen van hun inhoudelijke, schriftelijke reactie(s) op mijn (recente) correspondentie en passend ingrijpen zoals ook hen duidelijk kenbaar gemaakt werd;

Een simpel en duidelijk abcde-tje, nietwaar mr. Bakker? Voor iedereen te lezen. Net als uw komende, persoonlijke! reactie = melding… van inwilliging, toch?!


19. Desgewenst is Groenendijk in aanvulling, dus niet ter vervanging bereid om, dit uiterlijk d.d. 21-08-2017 met mr. Bakker, Blok dan wel Rutte in persoonlijk overleg te treden om…

…een eventuele oplossing ‘in der minne’ te bereiken, zeker resulterende in de terugkeer van mijn drie, nu 3x ontvoerde kinderen naar Nederland - voor begin van het nieuwe schooljaar!


20. En ja, dat kan door hen inderdaad
met het Duitse ‘Jugendamt’…

- want daar werden mijn drie dochters LJI d.d. 27-06-2016 tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling naartoe ontvoerd door Duitsemoeder’/ Solvig S. naartoe ontvoerd, dit met criminele medewerking van de gemeen-te Duiven/ Gelderland, (nog) ‘burgemeester’ De Lange


worden gerealiseerd en is ook absoluut in hun belang…

…eindelijk weer naar PapaErik kunnen en een dikke, echte liefde-knuffel krijgen!

Thuis is Bussum, Nederland.


Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft in af-wachting van uw onmiddellijke ingrijpen 

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


En neen; dit pikt Groenendijk niet - uiteraard niet; stelletje nepperds!


Frans van Dijk - Directeur Raad voor de rechtspraak

maakt zich wel druk om 'het geld',

citaat d.d. 15-06-2017:

'Het kabinet houdt zich niet aan de Wet op de rechterlijke organisatie. Volgens deze wet moet zoveel geld als objectief nodig is voor goede rechtspraak ter beschikking worden gesteld.

Het feit dat dit niet gebeurt is niet alleen in strijd met de wet, het tast ook de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aan.' 

maar 'het recht'/ de wetten = Vrouwe Justitia...

  • interesseert ook hem m.i. geen ene zier! Bahbahbah:


LinkedIn zelf-reclame... hoe 'verward' ben je dan, dr. Van Dijk?


Ik ben directeur van de Raad voor de recht-?-spraak. Ik ben bezig met de strategie- en organisatie-ontwikkeling van de Raad zelf en van de Recht-spraak als geheel.

De Rechtspraak is in hoog tempo aan het ver-anderen: snelheid, (digitale) toegankelijkheid en deskundigheid zijn vanuit maatschappelijk belang topprioriteiten.

Verandering kan echter alleen succesvol zijn als die gedragen wordt door de rechters en liefst door hen wordt bedacht. Ook moet verandering er niet toe leiden dat we het steeds drukker krijgen. Dat hoeft ook niet. Ik ben trouwens econoom en doe af en toe zelf onderzoek op het terrein van recht(spraak) en economie.

Bijvoorbeeld experimenteel onderzoek naar fouten in rechterlijke beslissingen en onderzoek naar de economische betekenis van de rechtspraak.d.d. 28-08-2017:

na 1e hulpje Hiemcke werd nu 2e hoger hulpje Van Dijk door 'baas Bakker' opgetrommeld = voor-geschoven om 'niets te zeggen en niets te doen'...

  • gatverdamme!

Zij schamen zich helemaal nergens voor; ook deze mr. of dr. blijken hun ziel te hebben verkocht...

...dat is de enige, juiste conclusie; vindt u ook niet?

Dat vindt zeker deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. = PapaErik en dankt u voor het delen van deze publicatie...

  • In het weekend zal schriftelijk op de - smerige! - 'wegduik'-brief van de RvdR/ koeken-Bakker gereageerd worden...


Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia