maandag 1 mei 2017

Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uit-leggen dat criminele burgemeester De Lange/ Duiven niet in de cel zit...?!Lees hoe (destijds) voor de kinderen bij toneelvereniging PlanB de rol van 'koning Barabas' spelende Groenendijk.. politie Zevenaar naar de kerkers laat verbannen?drs. Groenendijk MSc.

Papastraat
       Bussum

stoppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:

1. Melding ‘met open vizier’ recente publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. Uw non-reactie op mijn expliciete brief d.d. 08-04-2017 nav uw anonieme brief d.d. 14-02.

3. Waarom weigerde de politie Zevenaar om criminele burgemeester & Co aan te pakken…?

4. Herhaling onbeantwoorde en aanvullende (voorlopige) vragen; uw reactie < d.d. 08-05?

5. Persoonlijk: waarom dan wel het leven van deze meiden en vader ‘kapot (laten) maken’?
Politie Zeve-Naar?


Basisteam Rivierenland-Oost
Afdeling recherche

Bezoekadres Postadres
Zonegge 24-04 Postbus 618
6903 HH Zevenaar 7300 AP Apeldoorn

Bussum, 30 april 2017
Politie Zevenaar, afdeling Recherche,
Geachte burgers van Nederland,


1. Allereerst verwijs ik u andermaal - met open vizier - naar recente publicaties waaronder:

2. Helaas mocht ik van uw organisatie/ de politie Zevenaar tot op heden, ondanks directe, ondertekende zending per aangetekende post, geen enkele reactie ontvang-en op mijn duidelijke brief d.d. 08-04-2017 betreffende uw anonieme politie-brief d.d. 14-02-2017


- waarin betreffende rechercheur ‘het lef?’ had om te melden dat hij/ zij ‘over te weinig informatie en/ of aanwijzingen zou beschikken om de gedane aangifte jegens o.a. (nog) burgemeester van Duiven/ drs. De Lange in behandeling te kunnen? = niet willen, nemen! -

hoe kan dat nou?


De kinderen stonden t/m d.d. 03-08 onder toezicht maar werden enige weken eerder; d.d. 27-06-2016 door hun - helaas - ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ Solvig S. met - voor ieder eerlijk, weldenkend mens, ‘behalve de politie Zevenaar’, allang duidelijk: - criminele! medewerking van de gemeente Duiven van de BRP naar RNI-deel overgeschreven en aldus onttrokken (= ‘moeder’ de mogelijkheid geboden om) aan het door de rechtbank Gelderland juist in hun belang geachte toezicht van de (nog) 'gecer-tificeerde instelling' (gi) van de jeugd’zorg’ (in casu: niet-Samen niet-Veilig Mid-NL!


Schokkend.Natuurlijk kun je als ‘gemeente Duiven niet de (toen) geldende ots-beschikking negeren door tenuitvoerlegging van een gerechte-lijk vonnis onmogelijk te (laten) maken; want naar het buitenland = Register Niet-Ingezetenenergo;

...de gemeente wist dus dat drie kinderen
naar Duitsland ontvoerd zouden worden!


Schokkend, nogmaals. En dat vindt de ‘rechercheur’ niet erg?

  • Echter: niet de ‘moeder’ en ook niet ‘de gemeente Duiven’ hebben/ hadden te beslissen, maar de rechter en die had ‘onder toezicht’ t/m d.d. 03-08-2016 besloten!


Ook (nog) minister dr. Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en herbe-noemde commissaris van niet-mijn ‘koning’/ drs. Cornielje bewezen zich als 'schrij-nende gevallen’ door niet in te grijpen en te huichelen dat ‘alles in orde/ wettig’ zou zijn… wat een kul.3. Deze volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. meende in Nederland in ‘n ‘rechtstaat te leven; waar criminelen = personen die het wetboek van Strafrecht overtreden (leest u nog maar eens goed na, ‘anonieme recher-cheur’: artikel 279 Sr. onttrekken aan ouderlijk gezag of aan toezicht van gecerti-ficeerde instelling) en waartegen dan een aangifte werd gedaan… door de politie - Zevenaar? hoezo antwoordde u eigenlijk? het plaats delict was de facto Duiven en niet in uw gemeente! waarom niet politie Duiven zelf?! - in ieder geval eens...


...‘uitgenodigd wordt voor verhoor/ een goed? gesprek op het bureau?!


Dat u zou deze drie personen zou vragen stelling
 te nemen, zich te verdedigen op het door deze aangever gedane verzoek tot strafrechtelijke vervolging na constatering – en bewijsvoering! - van wan-gedragingen die naar wetboek van Strafrecht te vervolgen zijn… maar, helaas.Uw politie deed helemaal niets.

Criminelen = De Lange, Papjes en Hoogstraten zitten ‘met uw instemming’ nog steeds - maar niet meer... voor lang! - ‘op het pluche/ in het gemeentehuis’ over de inwoners van Duiven te ‘heersen’.

Misdaad loont in Duiven;

...‘bestuurlijke integriteit’ en ‘ambtseed’ zijn kennelijk onbekende c.q. vergeten woorden bij de gemeente en de politie.


Want: uw politie weigerde zelfs maar de aangifte in behandeling te nemen… volgens deze volhardende Groenendijk ‘omdat er dan - ooit, weer maanden later - een sepot dient te volgen en hij daarmee weer een beklag artikel 12 Sv. zal gaan indienen terwijl op dit moment bij het hof Arnhem/ (nog) ‘president’ Van der Winkel reeds 2x artikel 12-procedures geweigerd worden!’

Wij zijn echter ‘niet dom’ en laten ons niet 'intimideren of besodemieteren’…Wat u gezamenlijk deed/ doet, is schandalig -

aldus Groenendijk - en wordt gepubliceerd.

4. Voor de zekerheid herhaal ik hier door uw politie Zevenaar (nochtans) onbeant-woorde vragen in mijn expliciete brief d.d. 08-04-2017, alsnog uw respons - alstublieft?! - :

a) Welke medewerker verzond d.d. 14-02-2017 het poststuk met uw kenmerk: PL0600-2016463841-1? Waarom werd dit niet direct vermeld? Ik wens namelijk tegen betreffende medewerker een formele klacht in te dienen en daarvoor is zijn/ haar naam (dienstnummer desnoods) vereist. Tevens verzoek ik u om melding van de klachtenpro-cedure bij de politie en overige daarvoor noodzakelijke informatie toe te zenden; dank daarvoor.

Ook: waarom werd niet tevens het PL0900-nummer waaronder de facto aangifte werd gedaan in uw brief d.d. 14-02-2017 vermeld? Door dit verzuim werd toe-ordening van uw reactie bijna onmogelijk, zeker toen bleek dat ook door u/ politie Zevenaar vermel-de aangifte-datum... niet correct was! Hoe kan dat? Gaarne uw 'uitleg' van deze.. 'vals-heid in geschrifte'?

b) Hoezo meldde deze medewerker dat 'wij hebben op dit moment te weinig aanwij-zingen of informatie om een onderzoek te starten'? Dat is naar mijn stelligste overtui-ging... lariekoek! Een standaard afwijs-zinnetje zonder enige nadere, inhoudelijke on-derbouwing van deze 'beslissing' = politiek (= beerput!) gemotiveerd, aldus onderge-tekende.


Gaarne verneem ik concrete, ge-detailleerde onderbouwing van zijdens deze 'rechercheur' zodat... ook gemotiveerd bezwaar aangete-kend kan worden. Nu weet deze... volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. niet eens 'wat er dan zou missen'?

Volgens mij is de zaak zo simpel als wat en alle bewijzen daarvoor verzameld, werden reeds aangeleverd... mijn inziens weigert de politie Zevenaar om een criminele burge-meester aan te pakken. Schokkend. Dat is m.i. plichtsverzuim; onacceptabel en aldus te publiceren. We leven toch in een 'recht'staat en niet in een politiestaat... of toch?

c) Waarom werd niet binnen redelijke termijn gemeld dat de politie mijn aangifte niet in bebehandeling zou nemen? Nu werd feitelijk pas (bijna) een half jaar later een ano-nieme 'flut-brief' verzonden... schandalig!

d) Waarom werd niet de aangifte niet, zoals eerder steeds geschiedde, door 'een ano-nieme of niet-te-bereiken' OvJ geseponeerd? Maar werd ditmaal verkozen om de aan-gifte niet eens in behandeling te - willen?! - nemen, terwijl de zaak simpel is en de bewijzen onomstotelijk en reeds vergaard/ aangeboden op een gouden dienblad met strik erom???

Overduidelijk weer een nieuwe temporisatie-tactiek... wat sneu dat de politie zich tot dit bedenkelijke niveau verlaagt, aldus Groenendijk.

e) Zou u/ de 'beslisser c.q. brief-verzender' ook zo handelen als het uw eigen kind/ kinderen zou betreffen? Vast niet..

ergo: u moet zich diep schamen, aldus Groenendijk.

Een gemotiveerd bezwaar vereist ook een gemotiveerde afwijzing, nietwaar?!5. (Voorlopige) aanvullende vragen:

a) Waarom werd mijn aangifte met plaats delict Duiven door uw politieorganisatie en niet door uw collega’s van het politiebureau Duiven? Dat is zeer ongebruikelijk… en m.i. ook niet-‘toevallig’.

Gaarne uw uitleg/ motivatie uwerzijds; ook de politie Duiven zal gevraagd worden; waarom zij betreffende aangifte niet zelf behandelden?! Dit om ‘naar elkaar wijzen’ te voorkomen!

b) Tevens verneemt Groenendijk graag wanneer? en door welke? hulpverlenings-instantie (SVMN?/ ‘zeer bijzondere’ moeder-curator Hopmans?) werd dan ‘een melding jegens mijn persoon gedaan en waarvan?’ waarmee uw collega ‘GNV123’ van toen gemeente Bussum, nu ‘Gooise Meren? - zonder meren!’ zich d.d. 15-04-2016 op mijn woonadres ‘naar binnen praatte’ en hij uiteindelijk vriendelijk verzocht werd om het huis te verlaten; ‘rot op, u bent hier niet meer welkom’… dit svp. binnen 1 week na dagtekening; ‘dat moet lukken’, dank.

Uiteraard zal ook bij SVMN/ Hopmans en de politie Bussum nagevraagd worden; wederom om ‘naar elkaar wijzen’ te voorkomen!6. Een persoonlijke noot/ vragen aan desbetreffende - anonieme! hoe ‘dapper’ of werd dit ‘landelijk’ besloten en vanuit Apeldoorn gekomen, zoals de bezorging per dito dienstauto… ‘heel vroeg in de ochtend en snel weer weg’? - ‘rechercheur’ en overige ‘betrokkenen?’ (punt 1):

a) U heeft toch de ambtseed af moeten leggen toen u agent/ rechercheur/ Justitie-medewerker werd? Al weer vergeten wat u daar toen aan ons beloofde? Daar lijkt het wel op, aldus Groenendijk.

Waarom houdt u zich daar dan niet aan? Althans, volgens mij. Of wilt u als politie Zevenaar zijnde ‘volhouden’ dat u ‘goed werk verricht(e) en de wet(ten) naleeft/ uw belofte nakomt?


b) Heeft u zelf kinderen? En ja, dat is wel degelijk relevant omdat u dan (‘enigszins’; maar dat kunnen alleen de ervaringsdeskundigen met/ de drie kinderen als de meest trieste slachtoffers!) zou moeten kun-nen ‘voelen’ dat… je dit hen/ drie meiden en ook deze vader… nooit aan zou (laten) doen, toch?

Ja, natuurlijk.

U dient zich allen heel diep te schamen en kunt alleen nog ‘uw ziel/ enig respect/ vertrouwen redden?’ door mee te helpen om hen terug te laten komen, onmiddellijk.

Of uw dochter(s) en/ of zoon(s) nog steeds ‘trots op u zullen zijn als ze uw... ware ‘werk’zaamheden zouden kennen - met de bewijzen erbij?’ en hetzelfde geldt voor uw ouders c.q. overige familie, vrienden en kennissen? Neen… en dat weet u/ ‘anoniem-pje’!

  • Waarom dan wel het leven van 3 meiden/ vader ‘kapot (laten) maken’?Heeft u dan werkelijk ‘zo weinig ballen’ om ‘nee’ te zeggen? ‘Daar doe ik niet aan mee’ of juist; ‘Ik geef de vader een anonieme tip met de info/ verdere bewijzen over dit schandaal…

Heeft u er dan ‘geen probleem mee om ten koste van drie kinderen/ hun vader zelf- mogelijk - beloond te wor-den en promotie te maken?’

Of ‘bent u zo bang voor uw... ‘eigen hachie’/ het geld dat u voor uw eigen kind(eren)/ partner ‘nodig’ heeft dat u...

...op deze wijze met andere kinderen/ mensen placht om te gaan?

  • Groenendijk raadt u ‘eens goed na te denken of dit de persoon is die u wilt zijn en dit de maatschappijn waar u ‘trots op’ bent uw - ieder radertje in de machine is belangrijk/ maakt zelf die keuze! - ‘bijdrage’ aan te hebben gele-verd/ te leveren…


Wij weten wat de waarheid is en binnenkort alle, eerlijke en weldenkende, burgers van Nederland!
7. Tot slot:

Wie denkt u bij de politie Zevenaar - en uw 'vriendjes elders' - wel niet dat 'u' bent? Niet-te-vertrouwen, aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger…

Wordt vervolgd en gepubliceerd op de site: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/


Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 30-04-2017 aan https://www.facebook.com/politie.zevenaar/ gezonden en d.d. 01-05-2017 ondertekend, per post.
Het bewijs van aangetekende postverzending, naast het bericht dat ik via de FB-pagina verzond, vindt u hier... de politie Zeve-naar?! ontving dus absoluut zeker mijn grieven.

  • Eens kijken of... en wat ze gaan doen?


Mijn aangifte jegens - 100% zeker! - criminele burgemeester De Lange, 'op grond van deze nieuwe informatie/ aanwijzingen' dan wel 'na heroverweging' toch maar in behandeling nemen,... (nochtans) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en team-leider Hoogstraten 'voor onderzoek uitnodigen'... en vervolgens 'heel snel' aan een be-trouwbare OvJ/ het Openbaar Ministerie doorzenden ter strafvervolging!

  • Dat is wat zou moeten gebeuren... naar de stelligste overtuiging want gestaafd met 100% bewijs/-publicaties door vader/ burger Groenendijk.Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; bij voorbaat dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia