dinsdag 2 mei 2017

Criminele burgemeester De Lange vs. liefhebbende vader Groenendijk is als Klitschko vs. Joshua; Duiven gaat na 3e kinderontvoering... knock-out!

Had burgemeester De Lange/ Duiven 'geen hart' toen hij 3 meiden voor de 3e keer liet ontvoeren uit gemeente Duiven tijdens lopende ondertoezichtstelling? Dat (b)lijkt zo...

De waarheid en echte liefde voor mijn drie dochters... duren altijd het langst!


drs. Groenendijk MSc.    =    PapaErik
Papastraat
        Bussum

stoppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:


1. Melding ‘met open vizier’ recente publicaties op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. Dank toezending ‘waslijst van vereisten’ voordat je ‘mag demonstreren’; dank drs. R.W.!

3. Verkeerd gedacht! De feiten staan vast; bewijzen zijn verzameld en worden gepu-bliceerd.

4. Hoe kunt u het over uw hart? verkrijgen... mee te doen aan PAS-familiedrama? Triest.  

5. Verlies van publieke functie/ baan is onontkoombaar; u maakt het alleen maar erger!
Gemeen-te Duiven

Tav. criminele (nog) burgemeester;
drs. H.B.I. De Lange (PvdA)

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven


Bussum, 30 april 2017
Gemeente Duiven, (nog even) burgemeester De Lange,
Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,


1. Allereerst breng ik u op de hoogte van recente publicatie d.d. 11-04-2017:De burgemeester 'crimineel' noemen? 'Geen probleem' = dus waar! En: 'u mag demonstreren' maar die misdadiger wordt niet? vervolgd = schande!

'Je mag demonstreren... met je rug tegen de muur en alleen als je geld hebt - of als je (nu nog wel) de burgemeester van Duiven bent - is de vrijheid niet duur' - dan wordt de wet...

...nochtans straffeloos genegeerd?


  • No way; De Lange & trawanten! Van uitstel komt geen afstel...!


Uw medewerking aan 3e internationale kinderontvoering is bewezen en gaat uw amb-telijke loopbanen doen beëindigen! Van het pluche naar de cel, dat is pas recht(vaar-digheid), aldus deze volhardende vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. 

Dit in aanvulling op de goed-bekeken/ gedeelde ‘uitleg-video’ d.d. 08-04-2017 ter zake de criminele medewerking aan 3e internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tij-dens t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling door teamleider Hoogstraten, secretaris Papjes en onder verantwoordelijkheid van - niet-meer-lang! - burgemeester De Lange, zie video:Hoe criminele (nog) burgemeester De Lange met hulp van de politie - dit in samenwerking met? burgemeester Staatsen - Zevenaar/ Gooise Meren pogen om hun falen c.q. misdaden 'in de doofpot te houden' en de jarenlang
volhardende vader en rechtzoekende burger Groenendijk daarbij kapot maken'...

  • over de ruggetjes van onze 3,                         ...nu 3x ontvoerde dochters!


2. Ten tweede dank ik uw medewerker drs. R.W. voor toezending van de door mij gevraagde informatie ter zake vereisten voor het houden van een demonstratie voor het gemeentehuis te Duiven/ Willem-Alexanderplein 1 en tevens rondgang door de publieke locaties (= veel mensen!).

Uiterlijk 48 uur van tevoren… zal u over de datum/ verloop geïnformeerd alsmede aan de - vele! - overige voorwaarden voldaan worden.


Uiteraard zal door de media/ burger-journalist dhr. N. van den Ham een passend videoverslag gemaakt worden en publicatie(s) volgen.

U mag demonstreren, maar met de rug tegen de muur en ook de politie Duiven zal niet ver weg zijn’, toch?

Op uw vergaderkalender zal een ge-schikte dag/ avond gevonden worden!


3. Ten derde: denkt u nu werkelijk dat ik u - de reeds 100% onomstotelijk bewezen - burgemeester, secretaris, teamleider Burgerzaken...

...‘laat wegkomen’ met - de facto - criminele medewerking aan de 3e internationale kinderontvoering, minachting van de rechtbank Arnhem/ mw. mr. Van Son en uw vertrappen van kinderbelangen/ -rechten en die van vader/ burger Groenendijk?

  • Verkeerd gedacht! De feiten staan vast en de bewijzen zijn verzameld.


Uwvriendjes’ bij de buurgemeente Zevenaar/ dhr. mr. Staatsen; bij politie Duiven alsmede die van Zevenaar (in 3-hoeks- c.q. burgermeesteroverleg) en de officieren van de ‘Overheids Misdadigers’ kunnen u niet redden.

U zult ‘exposed’ worden… nog veel meer dan nu!Voor iedereen begrijpelijk… totdat uw positie(s) on-houdbaar zijn geworden en u /‘de uwen’ inclusief de gehele gemeenteraad Duiven die - met slechts 2 (af-wijzende) mailreacties- , allen ‘akkoord ging’…!

Ook gemeenteraadsleden en het College deden niets tegen deze overheids-misdaden. Waar vereist zul-len alle betrokkenen...

...verantwoording naar het wetboek van Strafrecht gaan afleggen.

Desnoods voor het Volkstribunaal, na de (komende!) - pacifistische - volksrevolutie…?!4. Ten vierde en voor mij, als ‘normaal?’ mens...
toch zeer belangrijk:

Hoe kunt u het over uw hart? verkrijgen om mee te werken aan 3e internationale kinderontvoering waardoor drie NL-meiden nu al bijna 1 jaar geen enkel contact... laat staan omgang met hun eigen vader konden hebben!

  • Heeft u zelf geen kinderen en zou u hen dit aandoen?

Maakt u zo uw ouders - uw vrouw/ man, familie, bekenden en kennissen; de inwoners van Duiven, ons Nederland - ‘trots’ en vindt u nu werkelijk dat u de belangen van drie (voormalige) inwoners van uw gemeente diende?

Kunt u goed slapen...

...wetende van 3 huilende kinderen?


Ging het u alleen maar om de gigantische beerput van jeugd’zorg’ en de ‘recht’ers - in wiens opdracht?! - gesloten te houden en ‘Groenendijk maar over de grens naar zijn kinderen te laten zoeken dan zijn wij van hem af?’

  • Dat (b)lijkt er sterk op, maar... tevergeefs.


Want: u verliest alles. Te beginnen met uw publieke functie = baan! Deze vader/ burger drs. Groenendijk MSc. pikt dit niet en maakt de feiten openbaar!


5. Wordt vervolgd...

Ervan uitgaande de criminele gemeente Duiven = De Lange, Papjes, Hoogstraten en keurig antwoord gevende medewerker R.W. hiermee naar behoren te hebben ge-waarschuwd/ geïnformeerd, verblijft


Met volhardende ‘groet’,


drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo –
In belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaDisclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 30-04-2017 per mail aan gemeente@duiven.nl gezonden en d.d. 01-05-2017 ondertekend, per post nagezonden.
Geeft burgemeester vrijwillig op of verkiest in de volgende ronde knock-out te gaan
?


Het bewijs van aangetekende postverzending d.d. 01-05-2017 vindt u hier... en directe mailverzending d.d. 30-04-2017 de criminele gemeente Duiven, met 'heren' De Lange, Papjes en Hoogstraten ontving(-en) dus zeker mijn grieven.


  • Eens kijken of... en wat ze gaan doen?

Vrijwillig 'de eer?' aan zichzelf houden of ge-dwongen worden af te treden enzovoorts...?

Denkt u goed na, raadt deze Groenendijk u aan; de 100%-bewijzen verdwijnen niet en zijn uiter-aard op diverse locaties veiliggesteld.
Ook vele andere mensen zijn op de hoogte van - alle details - in dit diep-trieste PAS-familiedrama dat wederom ernstig escaleerde met uw - onomstotelijk vaststaande; - criminele mede-werking aan huidige 3e internationale kinderontvoering middels hun - door 'de uwen' - ambtelijke overschrijving d.d. 27-06-2016 van de BRP naar het RNI-deel daarvan in uw gemeentehuis/ onder uw verantwoordelijkheid...

...tijdens de door de rechtbank Arnhem in ieder geval t/m 03-08 in het belang van de kinderen geachte ondertoezichtstelling; dat kan niet en dat...


...weet u alle-drie donders-goed.


<-- 'Duizend bommen en granaten', inderdaad. Keihard betrapt en 'exposed'!

Nederland wordt op de hoogte gehouden van uw wel? = geen! aldus Groenendijk...

...'bestuurlijke integriteit?' en 'naleving van de wet? (op de Jeugdzorg bijvoorbeeld, waar de gemeente juist zelf (eind-)verantwoordelijk is voor tenuitvoer-brenging daarvan) in gemeentehuis van Duiven op het Willem-Alexander-plein nr. 1... of dat 'toevallig' is?!

Regionale krant 'de Gelderlander'/ hoofdredacteur Jansen om publicatie verzocht:


Criminele burgemeester Duiven/ De Lange 100% bewezen!


di 2-5-2017 22:16
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: p.jansen@gelderlander.nl

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Drs. Groenendijk MSc.

Papastraat
       Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:

1. PAS-familiedrama: 3 meiden voor 3e keer tijdens lopende ondertoezichtstelling ontvoerd.

 
2. Criminele medewerking van gemeente Duiven 100% bewezen; negeren van beschikking!

 
3. Politie Zevenaar weigerde aangifte in behandeling te nemen = doofpot-poging/ beerput.  • Oproep tot overleg over publicatie in ‘de Gelderlander’ mbt. criminele burgemeester Duiven
Hoofdkantoor De Gelderlander
Tav. hoofdredacteur dhr. P. Jansen

Winselingseweg 10
6541 AK Nijmegen
Postbus 36
6500 DA Nijmegen

p.jansen@gelderlander.nl
Bussum, 02 mei 2017
Geachte Gelderlander, geachte hoofdredacteur Jansen.
Geachte inwoners van Gelderland, burgers van Nederland,1. Hierbij vraag ik (opnieuw) uw aandacht voor een schokkend PAS-familiedrama waar 3 NL-meiden voor de 3e keer ontvoerd werden uit Duiven - door hun helaas, ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ - tijdens lopende ondertoezichtstelling met criminele medewerking van gemeente Duiven/ (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten.

Niet alleen bewezen deze personen zich als ‘niet-(bestuurlijk) integer’ en negeerden zij hun ambtseed, maar negeerden de geldende ots-beschikking en vertrapten aldus door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son vastgestelde kinderbelangen. Schokkend en 100% bewezen!
2. Zelfs de politie Zevenaar blijkt ‘mee te doen’ aan - vergeefse poging tot - ‘in de doofpot stoppen’ en weigerde de jegens deze gemeenteambtenaren gedane aangifte zelfs maar in behandeling te nemen.

Jaja… hoe bedoel je ‘een zeer stinkende zaak’.


Absoluut nieuwswaardig en volledig onderbouwd met onomstotelijk bewijs; daar zou ‘de Gelder-lander’ toch interesse voor moeten tonen…

...als zij tenminste een bron van ‘onafhankelijke, kritische nieuws-brenging’ is.


3. Kortheidshalve verwijs ik naar recente publicaties op de eigen, goed-bezochte, website:

d.d. 02-05-2017: Criminele burgemeester De Lange versus de liefhebbende vader Groenendijk is als Klitschko vs. Joshua; Duiven gaat na 3e kinderontvoering... knock-out!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/05/criminele-burgemeester-de-lange-vs.html

Had burgemeester De Lange/ Duiven 'geen hart' toen hij 3 meiden voor de 3e keer liet ontvoeren uit gemeente Duiven tijdens lopende ondertoezichtstelling? Dat (b)lijkt zo...


  • De waarheid en echte liefde voor mijn drie dochters...

 duren altijd het langst!


en d.d. 01-05-2017: Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uitleggen dat criminele burgemeester
De Lange/ Duiven niet in de cel zit...?!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/05/is-politie-zevenaar-keihard-zelf.html


Ervan uitgaande spoedig een reactie van u/ uw redactie te ontvangen om nader overleg te voeren ter zake deze ‘primeur voor de Gelderlander’ (?), verblijft

Met vriendelijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - vader, burger, school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Re: Criminele burgemeester Duiven/ De Lange 100% bewezen!


Jansen, Peter <p.jansen@gelderlander.nl
>
di 2-5-2017 22:16
Aan: drs. Groenendijk MSc.

stoppasfamiliedrama@outlook.com

Tot en met 5 mei ben ik afwezig. Met tips en/of vragen over de inhoud van de krant kunt u terecht bij chef nieuws Joris Gerritsen (j.gerritsen@gelderlander.nl) (+31) 610509843. Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met stafmedewerker Ine Dulos (i.dulos@gelderlander.nl) tel.(+31) 611597030.

Vriendelijke groet,
Peter Jansen

hoofdredacteur de Gelderlander

Kaapstander 24, 6541 EX Nijmegen
(+31) 880132217
(+31) 613613494


De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk, auteursrechtelijk beschermd en alleen bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u dringend verzocht de verzender hiervan te informeren (telefonisch of per e-mail) en het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken of ter kennis van derden te brengen.

Primeur ondanks afw. Jansen: criminele burgemeester Duiven/ De Lange = 100% bewezen!


di 2-5-2017 22:23
Van: drs. Groenendijk MSc.

Aan:
j.gerritsen@gelderlander.nl; i.dulos@gelderlander.nl

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Wordt vervolgd......eens kijken of 'de Gelderlander' reageert?!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; bij voorbaat dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia