zaterdag 8 april 2017

Is het justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat? Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!


Weer een interview met journalist Nico van den Ham - melder van misstanden:

(Nog) burgemeester De Lange werd reeds ontmaskerd; als 100% crimineel!


En uiteraard werd de criminele gemeente Duiven d.d. 08-04-2017 - 'met open vizier' - over deze nieuwe publicatie geïnformeerd en demonstratie voor het gemeentehuis op Willem-Alexanderplein aangekondigd. De waarheid moet - luid - verkondigd worden... daar heeft deze (nog) burgemeester toch geen probleem mee, naar ik aanneem? Tot op heden weigert hij zich - inhoudelijk - te verdedigen.

Wie zwijgt, stemt toe... nietwaar? De automatische ontvangstbevestiging van deze criminele gemeente Duiven vindt u hier en het stinkt gigantisch daar ->En deze brief wordt maandag per post aan de politie te Zevenaar gezonden:


Drs. E.M. Groenendijk MSc
Papastraat
    Bussum
Nederland

Betreft: uw curieuze brief d.d. 14-02-2017 met weigering aangifte jegens criminele gemeente Duiven/ Gelderland in behandeling te nemen. Schokkend; plichtverzuim?Politie Zevenaar
Basisteam Rivierenland-Oost
Afdeling recherche

Bezoekadres              Postadres
Zonegge 24-04           Postbus 618
6903 HH Zevenaar      7300 AP ApeldoornBussum, 8 april 2017
Politie Zevenaar, afdeling Recherche,
Geachte burgers van Nederland,

1. met open vizier doe ik melding van de volgende publicatie o.a. ter zake uw m.i. falende organisatie, d.d. 08-04-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/04/is-het-justitieel-apparaat-politie-om.html

Is het justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat? Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!


2. Voordat ik mijn bezwaar tegen uw beslissing = bewuste keuze tot medewerking aan 3e internationale kinderontvoering en 'in bescherming nemen van criminele medewer-kers van de gemeente Duiven waaronder de burgemeester - dhr. De Lange', aldus deze Groenendijk, bij de OvJ Oost-Nederland zal indienen, verzoek ik u volgende vragen - per ommegaande - te beantwoorden; mijn dank daarvoor bij voorbaat.

Vragen:

a) Welke medewerker verzond d.d. 14-02-2017 het poststuk met uw kenmerk: PL0600-2016463841-1? Waarom werd dit niet direct vermeld? Ik wens namelijk tegen betreffende medewerker een formele klacht in te dienen en daarvoor is zijn/ haar naam (dienstnummer desnoods) vereist. Tevens verzoek ik u om melding van de klachtenpro-cedure bij de politie en overige daarvoor noodzakelijke informatie toe te zenden; dank daarvoor.

Ook: waarom werd niet tevens het PL0900-nummer waaronder de facto aangifte werd gedaan in uw brief d.d. 14-02-2017 vermeld? Door dit verzuim werd toe-ordening van uw reactie bijna onmogelijk, zeker toen bleek dat ook de door u/ politie Zevenaar ver-melde aangifte-datum... niet correct was! Hoe kan dat? Gaarne uw 'uitleg' van deze... 'valsheid in geschrifte'?

b) Hoezo meldde deze medewerker dat 'wij hebben op dit moment te weinig aanwij-zingen of informatie om een onderzoek te starten'? Dat is naar mijn stelligste overtui-ging... lariekoek! Een standaard afwijs-zinnetje zonder enige nadere, inhoudelijke on-derbouwing van deze 'beslissing' = politiek (= beerput!) gemotiveerd, aldus onder-getekende.

Gaarne verneem ik gaarne concrete, gedetailleerde onderbouwing van zijdens deze 'rechercheur' zodat ook gemotiveerd bezwaar aangetekend kan worden. Nu weet deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. niet eens 'wat er dan zou missen'? Volgens mij is de zaak zo simpel als wat en alle bewijzen daarvoor ver-zameld en werden reeds aangeleverd... mijn inziens weigert de politie Zevenaar om een criminele burgemeester aan te pakken. Schokkend.

Dat is m.i. plichtsverzuim; onacceptabel en aldus te publiceren. We leven toch in een 'recht'staat en niet in een politiestaat... of toch? Zie bijvoorbeeld:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/07/criminele-overheid-100-bewezen-svmn.html 
Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend. 

c) Waarom werd niet binnen redelijke termijn gemeld dat de politie mijn aangifte niet in behandeling zou nemen? Nu werd feitelijk pas (bijna) een half jaar later een ano-nieme 'flut-brief' verzonden... schandalig!

d) Waarom werd niet de aangifte niet, zoals eerder steeds geschiedde, door 'een ano-nieme of niet-te-bereiken' OvJ geseponeerd? Maar werd ditmaal verkozen om de aan-gifte niet eens in behandeling te - willen?! - nemen, terwijl de zaak simpel is en de be-wijzen onomstotelijk en reeds vergaard/ aangeboden op een gouden dienblad met strik erom???

Overduidelijk weer een nieuwe temporisatie-tactiek... wat sneu dat de politie zich tot dit bedenkelijke niveau verlaagt, aldus Groenendijk.

e) Zou u/ de 'beslisser c.q. brief-verzender' ook zo handelen als het uw eigen kind/ kinderen zou betreffen? Vast niet.. ergo: u moet zich diep schamen, aldus Groenendijk.

Een gemotiveerd bezwaar vereist ook een gemotiveerde afwijzing, nietwaar?!

3. Tot slot: wie denkt u bij de politie Zevenaar - en uw 'vriendjes elders' - wel niet dat 'u' bent? Niet-te-vertrouwen, aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger...


Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

d.d. 24-02-2017Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!


Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'?

'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden:

Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. werd in ons voortdurend, diep-trieste PAS-familiedrama niet alleen met een - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder', Solvig S. geconfronteerd maar ook met daaraan meewerkende, onredelijke en partijdige jeugd'hulp'-verlening en de facto > 50 criminele 'recht'ers en dito 'bestuur-ders'... allemaal omdat hij niet akkoord ging (en nooit zal aan) met het 'stelen van kinderen met leugens en bedrog' en wel 'verzorgende, echte' vader wilde blijven, ook na het uiteengaan van de ouders.'Samen spelen, samen delen', dat leerden wij onze drie dochters; helaas 'vergat' mw. Solvig S. dat na door haar gewenste einde van onze (bijna) 10-jaar relatie. Zij beweerde/-t weliswaar 'n goede moeder te zijn die de kinderen tegen vader moet beschermen'...


  • In werkelijkheid is het precies andersom!


Zij stelde (en stelt) haar eigen 'belang van terugkeer naar ihre Heimat' boven dat van de kinderen en ont-voerde onze drie meiden d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer naar Duitsland, tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezicht-stelling van de gi 'niet-Samen niet-Veilig' Mid-NL..

De kinderen dienen tegen juist de liegende, bedrie-gende en manipulerende 'moeder' beschermd te worden; dit in het belang van hun gezond en emotio-neel evenwichtig (verder) opgroeien, aldus hun vader.

Mw. Solvig S. verdient de eretitel 'moeder' niet (meer) en bewijst niet echt van onze kinderen te houden, maar alleen van jezelf... arme meiden.Papa houdt altijd echt en
onvoorwaardelijk van jullie!

Hoeveel? 'Tot de maan en weer terug', zoals in het kinderboekje dat werd voorgelezen. Kom maar naar Bussum, altijd in mijn hart en... welkom thuis!


d.d. 18-03-2017Recherche Zevenaar weigert de misdadige gemeente Duiven te (laten) vervolgen... ondanks bewezen medewerking aan 3e internationale kinderontvoering!

  • 'Ongelooflijk' maar helemaal waar!

De 100% bewijzen werden verzameld en zijn ook op diverse plekken zekergesteld; nochtans werd slechts de top van de criminele ijsberg gepubliceerd...

In het belang van Vrouwe Justitia en mijn/ alle kinderen en hun vaders (soms ook moeders) worden mijn negatieve ervaringen nu allemaal gedeeld. De feiten liegen niet, zoals inderdaad 'alle anderen' dat wel doen. Deze vader meent dat de waarheid en zijn echte liefde het langste zullen duren.


Dan zult u vast (beter) begrijpen dat deze 'papa heel erg boos is'... dat zou u ook zijn, nietwaar? Natuurlijk. Kunt u het zich voorstellen... zo lang zonder hun eigen vader/ uw kind(eren) te moeten zijn? Diep-triest.


Vandaag al 1.111 dagen geen omgang tussen...

'mijn' drie dochters en hun eigen, enige vader!

Altijd een goede vader zijn en hun belangen boven-aan stellen maar nu niet eens weten waar je kinderen zijn?

Dat is onacceptabel en zeker niet in het belang van onze drie meiden... dit is 'georganiseerde vader-vervreemding' en leidt (moge-lijk) tot 'PAS'...


  • Red de/ onze kinderen, stop deze ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S., stop de misdadige 'hulp'verleners en stop de criminele 'recht'ers!

d.d. 21-03-2017Wrakingskamer Arnhel; geen recht- maar misdadigers! Van-Groeningen, Van-der Mei, Van-Leeuwen, Van-Gameren moeten naar-de-gevangenis?!


Ook de integrale audio-opname van de 'recht'-szitting waar mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren de waarheid in het gezicht werd gezegd:

  • jullie zijn/ u bent een misdadiger(s)!

wordt gepubliceerd. Maar desondanks werd de parket-politie niet geroepen om mij te arresteren vanwege - in dat geval/ vermeende! - belediging'...


  • Klaarblijkelijk zei deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. aldus de waarheid en niets dan de gehele waarheid!


Nederland zal horen dat deze nep-'recht'ers niet te handhaven zijn en 'ga-niet-langs-start-maar-direct-naar-de-gevangenis' (EBI) zullen moeten! Net als > 50 collega's...

Het transcript - feitelijk/ woordelijk (op)schrijven wat er gezegd werd op deze te'recht'zitting van de wrakingskamer in het Paleis van Misdaad te Arn-hel - is inmiddels klaar en nu ga ik verder met de audio-opname.

Binnenkort kunt u zelf horen wat Groenendijk zei en wat de misdadige 'recht'ers zeiden zonder dat (nog) 'president' van het 'sof te Arn-hel'/ mr. Van der Winkel mij daar-voor juridisch kan aanpakken... hij verliest.

Zie ook (vanaf) mijn allereerste publicatie d.d. 27-01-2016:
Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem:

  • Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…


Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en ook iedereen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wet-boek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg.

Zo zou het toch ook moeten zijn?

Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een ‘sprookje’ was of inmiddels tot het verleden behoort.

We leven anno 2016 - en in 2017 gaat dat alleen maar erger worden! - in ons mooie Nederland in een kromstaat met een nep-parlement in een nep-democratie. Dat is de trieste waarheidEn artikel 2 over deze wrakingskamer d.d. 01-02-2016:

     De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:
     Ook leugens in en manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'alsook artikel 3 d.d. 11-02-2016

     Misdadige 'krom'bank/wrakingskamer dramt door met PAS-familiedrama

     en is te laf om vader nogmaals in de ogen te zien! Genoemde wrakings-
     grond niet in proces-verbaal vermeld = bedrog!De meervoudige familiekamer te Arnhem/ mrs. Van Son (foto links) - voorzitter en collegeleden Kuypers, Kroon met Sluijters als de griffier besloot de 2e wrakings-grond, zijnde het genoemde bedrog...

- de misdadige gang van zaken omtrent de benoeming en de betaling van PAS-expert Zander -

....zoals op de te'recht'?zitting d.d. 03-12-2015 door deze volhar-dend vader uitvoerig werd toegelicht, bleek niet in het daarmee valselijk opgemaakt 'proces-verbaal' te zijn vermeld...!

Schokkend. Dit is de feitelijke stand van onze kromstaatWordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia