dinsdag 18 oktober 2016

Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel; hij wil kinderontvoering mogelijk makende gemeente Duiven niet aanpakken... nu optreden of aftreden?!

Weigering om de criminele gemeente Duiven aan te pakken? Rot op, Ronald!

Keihard bewijs van de huidige, weer internationale kinderontvoering tijdens onder-toezichtstelling en mogelijk gemaakt door aldus criminele, gemeente Duiven maar... minister Plasterk ziet 'niets onrechtmatigs of strafbaars'? Maak dat de kat c.q. uw eigen kinderen maar wijs... wat een onzin! Wie denkt hij wel niet dat hij is? In ieder geval minder slim dan dr.-titel zou laten vermoeden... in casus vooral: 'schlimm'!

Volhardend vader/ rechtzoekend burger eist vervolging criminele gemeente!


De gemeente Duiven/ Gelderland - burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten - negeerde de ots-beschikking van de rechtbank Gelderland door de kinderen op verzoek van de ziekelijk-egoistische 'moeder' d.d. 27-06-2016 van de BRP naar het RNI-deel over te schrijven terwijl zij in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht waren geplaatst en handelde aldus op criminele wijze... onbestaanbaar!

Deze Gelderse gemeente leverde 3 kinderen en volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk gemene streken!


De feiten op een rijtje:


d.d. 21-07-2016GRN aan RvIGtoenmalig directeur Keizer-Balde1. Valse voorstelling van zaken door - de facto: crimineel - College B&W Duiven; BRP/ RNI-registratie

2. Korte vastlegging telefonisch overleg RNI d.d. 21-07-2016 inzake de wettelijke (on)-mogelijkheden

3. Waarschuwing: RvIG dient zich niet voor misdadi-ge gemeentekar/ non-‘oplossing’ te laten spannen!d.d. 23-07-2016GRN aan RvIG/ Keizer-Balde

  
1. Voortrazen van criminele gemeentetrein met brief Hoogstraten d.d. 21-07-2016

2. Mijn reactie d.d. 22-07-2016: aangifte en openbaarmaking wangedrag gemeente Duiven

3. Verzoek om opheldering en door-de-RvIG-te-ondernemen stappen jegens gemeente (art. 162 Sv.)


d.d. 27-07-2016: MinBZK aan GRN/ directeur concern-ondersteuning Sutherland - temporisatiebrief zonder een inhoudelijke reactie
d.d. 10-08-2016MinBZK aan GRN/ toenmalig directeur Keizer-Balde

- afleidingsverhaal over BRP/ RNI-registratie maar geen antwoord op criminele overschrijving per d.d. 27-06-2016 terwijl de kinderen door de rechtbank Gelderland t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht waren geplaatst van SVMN...!
d.d. 20-08-2016GRN aan MinBZK/ Plasterk en Blok, brief

  
1. Reactie op brief gemeente Leeuwarden/ G.G. d.d. 05-08-2016; formele klachtindiening
  
2. Reactie op brief RvIG/ Keijzer-Balde d.d. 10-08-2016; afschuiven naar Leeuwarden terwijl een RNI-afschrift gemeld reeds d.d. 28-07-2016 verkregen werd en non-optreden tegen criminele gemeente Duiven is schokkend... hierbij formele klachtindiening ter zake jegens de 'directeur'! 

3. Finale oproep aan ministers Plasterk/ Blok (en collega's Van der Steur/ Bussemaker) om 'onze' drie Nederlandse kinderen sinds 14, 12 en 10 jaar voor start van schooljaar 2016-2017 weer terug te laten keren/ brengen (in samenwerking met de Duitse autoriteiten; het ontvoeradres is bekend!)d.d. 21-08-2016GRN aan MinBZK/ Plasterk en Blok, mailverzending


d.d. 21-09-2016: MinBZK aan GRN/ onjuiste/ onvolledige brief ontvangen d.d. 23-09-2016 van (nog) minister 'weledel?zeergeleerde heer' Plasterk.'Na herhaald contact met de gemeente Duiven is mij niet gebleken van enig onrechtmatig dan wel strafbaar handelen.

Derhalve zie ik nog steeds geen aanleiding om actie te ondernemen.'
Gatverdamme! Feitelijk onjuist; aldus hypocriet en (mogelijk) ook strafbaar; zie ambtseed...!

Alle politieke partijen in de Tweede Kamer werden op de hoogte gesteld van het PAS-familiedrama en de onacceptabele weigering van (nog) minister Plasterk om de wettig en overtuigend bewezen criminele gemeente Duiven aan te pakken...


Ook Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met burgemeester van Utrecht, drs. Van Zanen als hun voorzitter, gaf blijk 'geen probleem met een misdadig verenigingslid c.q. geen interesse in uw melding te hebben'. Schokkend; zie o.a. publicatie d.d. 11-09-2016.d.d. 03-10-2016: GRN aan MinBZK/ minister Plasterk 


1. Drie NL-kinderen werden d.d. 27-06-2016 door hun ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ bij de gemeente Duiven van de BRP naar het RNI-deel overgeschreven terwijl de onder-toezichtstelling door de rechtbank Gelderland t/m d.d. 03-08-2016 in hun belang werd geacht en dat vindt MinBZK ‘prima’… schokkend!

2. Onmiddellijk herstel van onacceptabele, want onvolledige en niet-correcte brief d.d. 21-09-2016.

3. Einde van ‘democratische rechtstaat’ bij non-ingrijpen leidt tot openbaarmaking be-wijsdossier

d.d. 04-10-2016 verzonden per mail en ondertekend per aangetekende post d.d. 11-10-2016.

Alsnog 'vrijwillig' ingrijpen of - gedwongen! - aftreden, minister Plasterk:

Deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk herhaalt de casus; de (nog) minister dr. Plasterk is verplicht om 'orde op zaken' te stellen en de criminele gemeente Duiven die aan internationale kinderontvoering tijdens de lopende ondertoezichtstelling meewerkte aan te (laten) pakken... uiteraard.Nietsdoen = werkweigering en vereist aftreden!


Zowel intern, betreffende de RvIG - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - in overleg met Ministerie van Economische Zaken waar toenmalig directeur mw. drs. Keizer-Balde nu 'werk'zaam is - en BZK-eigen juridische afdeling/ hoofd Stolk; de directeur concernondersteuner Sutherland alsook extern; de criminele gemeente Duiven/ Gelderland met als daar de (verantwoordelijke) actoren; burgemeester De Lange, gemeentesecretaris Papjes en teamleider Hoogstraten.Binnenkort zullen de fractievoorzitters van alle Nederlandse politieke partijen alsmede de leden van de Tweede Kamer direct en persoonlijk op hun wettelijke taken en het eigen geweten en hart gewezen worden. Het is onbestaanbaar... dat 'akkoord' wordt gegaan met een bewust verzakende 'minister' die willens en wetens weigert om actie te (laten) ondernemen tegen een bewezen criminele gemeente Duiven die huidige, onacceptabele internationale kinderontvoering sinds d.d. 27-06-2016 mogelijk maakte.Vandaag hebben de kinderen hun eigen vader al 940 dagen niet (Lizzy, Juultje en Babetje = Lina, Jördis en Imkekunnen zien of knuffelen en ook al maanden niet eens meer kunnen spreken... 'omdat' de helaas ziekelijk-egoistische 'moeder' zich evenmin aan geldende bel-regeling - maandag's om 19:00 uur - houdt... Kunt u zich voorstellen wat dat voor - ook - 'mijn' dochters betekent? Ver weg in een vreemd land en geen enkel contact met hun eigen papa? Dat is diep-triest en kan nooit in hun belang zijn; stop PAS nu!

MinBZK is 'er als de kippen bij' om dossier gesloten te houden... tevergeefs!


Schokkend:

Na de ontvangst d.d. 05-10-2016 van mijn brief d.d. 03-10-2016 liet 'Hoofd afdeling Juridisch Adviseur Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving'/ dhr. mr. P.J. Stolk alsnog de 'werkelijke aard van het beestje/ het huidige MinBZK' zien door te melden:Citaat 1:

'Op 5 oktober jl. stuurde u mij als aangetekende brief een kopie van uw brief van 20 augustus jl. Deze brief werd reeds door het ministerie ontvangen en beantwoord. De eerste versie was geadresseerd aan de heer Blok als vervang-end minister van BZK, de tweede aan de heer Plasterk, als minister van BZK.'


In reactie:

Mijn brief d.d. 20-08-2016 - met als bijlage mijn brief d.d. 23-07-2016 - zowel aan Plasterk als Blok geadresseerd, was reactie op 'schokkende', want zeer hypocriete en onjuiste brief d.d. 10-08-2016 van uw toenmalige RvIG-directeur drs. Keijzer-Balde en werd door het MinBZK geenszins naar behoren en evenmin volledig beantwoord.

Het MinBZK poogde enkel af te leiden van crimineel gemeente-gedrag - 100% bewezen! - en dat werd reeds als 'erg laf, smerig' geduid en doorzien! Ben ik nou zo slim of doen zij zo (erg) dom?! Of verzaken zij juist bewust = crimineel...?!

Het MinBZK weigerde namelijk ook maar 1 woord te melden over het criminele feit dat door de gemeente Duiven werd gepleegd, te weten de BRP/ RNI-overschrijving d.d. 27-06-2016 terwijl de ondertoezichtstelling t/m d.d. 03-08-2016 was uit-gesproken door de rechtbank Gelderland. Feit: de gemeente Duiven handelde in directe tegenstelling tot de ots-beschikking van de rechter(s) en gaf eigenstandig 'groen licht' voor huidige, 3e, internationale kinderontvoering naar Duitsland.

  • Dat was belemmering van de rechtsgang/ eigenrichting van de aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland...onwettig en onbestaanbaar!Groenendijk verwijst kortheidshalve naar gedane aangifte d.d. 29-08-2016 jegens de criminele gemeente Duiven in de provincie Gelderland die zeer gemene streken met de drie Nederlandse kinderen en hun altijd liefhebbende, prudente en veilige vader uithaalde...!Citaat 2:

'Op 21 september jl. heeft het ministerie uw brief van 20 augustus beant-woord met een brief, kenmerk 2016-563652, die ondertekend is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk zelf.

  • Hiermee is uw brief ons inziens reeds voldoende beantwoord.
Voor uw informatie sluit ik een kopie van deze antwoordbrief bij.'In reactie:

De 'beantwoording' d.d. 21-09-2016 van mijn brief d.d. 20-08-2016 door (nog) minister Plasterk - niet persoonlijk ondertekend maar slechts een automatische, elektronische 'handtekening' - was niet alleen onjuist, maar ook onvolledig... zoals in mijn laatste brief d.d. 03-10-2016 (door u ontvangen d.d. 05-10-2016) inhoudelijk werd onderbouwd.


Met uw 'hiermee is uw brief ons inziens reeds voldoende beantwoord.' bewijst het MinBZK/ mr. Stolk, namens minister dr. Plasterk, dat zij 'geen antwoord heb-ben/ smoes weten' op de feitelijke constatering en 100% bewezen criminele gemeente Duiven. In plaats van op te treden tegen de misdadige burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten, pretendeert het MinBZK alsof de burger 'het verkeerd ziet'... totaal misplaatst en tekenend voor de huidige 'arrogantie van de macht'

Schokkend. Met de 2e zending van een kopie van de 'smerige' brief van nu (nog) minister Plasterk wederom blijk van deze arrogantie; uiteraard werd deze door mij ontvangen en d.d. 03-10-2016 werd daarop reeds inhoudelijk gereageerd.

  • Het is juist het MinBZK dat (nog) steeds weigerde om 'verantwoording en actie te (onder)-nemen' en op de argumenten = feiten in mijn brief d.d. 03-10-2016 in te gaan c,q, vragen te beantwoorden.Het is minister Plasterk die zelf 'met de (kleine) billen bloot' zal gaan. De bewijzen werden vergaard en de feiten staan vast.

Gemeentelijke uitschrijving per d.d. 27-06-2016 terwijl de ots t/m d.d. 03-08-2016 liep, was crimineel... uitroepteken!


Citaat 3:

'Ik wil u er op wijzen dat het ministerie de correspondentie over dit onder-werp als beeindigd beschouwt. Verdere brieven over dit onderwerp zullen dan ook slechts voor kennisgeving worden aangenomen.'


In reactie:

Volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk wil u, zowel hoofd Stolk alsook minister Plasterk er op wijzen dat uw ambtelijke loopbanen binnenkort als beeindigd beschouwd kunnen worden. Uw 'analyse' is niet-volledig en onjuist... en daarvoor gaat u publiekelijk verantwoording afleggen. Neemt u dat maar vast 'ter kennisgeving aan' of gaat u nog pogen om 'de eigen ziel te redden'...?!


Conclusie: hiermee is duidelijk dat MinBZK-brief d.d. 21-09-2016 van (nog) minister Plasterk geenszins voldoende en volledig antwoord op de gestelde vragen en aangeboden feiten was.

Duidelijk is ook dat het MinBZK/ dr. Plasterk nog steeds weigert om tegen een 100% bewezen criminele gemeente Duiven op te treden! 

Onacceptabel; uw doofpot wordt opengebroken en alle 'lijken vallen uit de kast', ditmaal Plasterk & Co en met volgende publicaties dr. Bussemaker van het MinOCW en mr. Van der Steur van het MinVJ...!Politieke en publieke einde van minister Plasterk (en kabinet) is aanstaande!

Zijn 'wij-gooien-geheel-ten-onrechte-de-deur-in-uw-gezicht-dicht'-brief van d.d. 10-10-2016, ontvangen d.d. 12-10-2016, is aldus niet alleen inhoudelijk onjuist en onacceptabel maar bewijst ook dat minister Plasterk totaal ongeloofwaardig is en denkt 'boven de wet te kunnen staan'... onbestaanbaar! Hoogmoed komt voor de val.

 


Een fatale misrekening en aldus einde van zijn (politieke en maatschappelijke) loopbaan. Eerst dient u maar eens in 'de binnenkant van de ge-vangenis te gaan bekijken' voordat 'weer samen met vrouw en twee zoons van het leven geno-ten zou kunnen worden', Ronald Plasterk... dat is niet alleen 'meer dan redelijk en billijk' maar vooral; conform het Nederlandse wetboek van Strafrecht!

De 2e Kamer zal binnenkort dan ook om een motie van wantrouwen alsook om uw strafvervolging verzocht worden; met 5 echte hoeders van de rechtstaat c.q. volksvertegenwoordigers bent u 'de klos'... volkomen terecht. Publiekelijk wordt u reeds nu in de verantwoording geroepen worden... wie denkt dr. Plasterk wel dat hij (niet) is? In ieder geval niet-eerlijk en een zeer slecht minister, dat staat vast.Zijn 'baas Rutte' en niet-mijn koning WA worden, net als burger Groenendijk, niet blij van het 'naast de pot piesen' van deze (nog) minister Plasterk en aldus om onmiddellijke actie/ stappen verzocht.

Of blijken ook zij - et tu, Brute - niet te deugen...?! De democratische 'recht'staat een schijnvertoning?!Hetzelfde geldt voor criminele gemeente Duiven/ het gehele College van B&W dat ondanks levering van 100% sluitend bewijs weigerde om afstand te nemen van burgemeester, secretaris en teamleider.

Ook de Duiven/ -lse gemeenteraad weigerde om haar democratische controletaak te vervullen...!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia