woensdag 7 september 2016

Schokkende aangiftes tegen criminele burgemeester De Lange/ Duiven en liegende 'curator' Hopmans; nu vervolging door OM/ Rijksrecherche!

Aangifte gedaan: nu vervolging liegende, 'bijzondere curator' mr. Hopmans

Hierbij een update sinds de publicatie d.d. 28-08-2016 - ondertussen gebeurde er weer 'van alles' waaronder realisatie van meerdere aangiftes, bewerking van audio-opnames, ontvangst van een curieuze 'dreig?'-brief van (nog) 'zonnebril'-president van het hof = 'Sof' te Arn-hel/ dhr. mr. Van der Winkel en de, positieve, start van het schooljaar 2016-2017 in de regio Noord - betreffende de noodzakelijke en aldus verzochte vervolging naar wetboek van Strafrechtvalsheid in geschrifte door:'zeer bijzondere' kinder?curator
mw. mr. A.J.H.M. Hopmans


die niet alleen:

a) keihard loog op schrift en dat ondertekende = 'valsheid in geschrifte'

- art. 225 Sr. - middels op d.d. 18-07-2016 te melden 'ik ben benoemd in het kader van een aanhangige procedure. Deze procedure is beeindigd.',

terwijl de - sinds d.d. 04-02-2011 steeds verlengde - ondertoezichtstelling van de 3 Nederlandse kinderen zoals door de rechtbank Gelderland/ Van Son in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 in hun belang geacht werd! Keihard betrapt want feitelijk onjuist.


maar ook:
  
b) jarenlang geen enkele moeite deed om met deze volhardende vader en recht-zoekend burger Groenendijk in - oprecht! - overleg te treden, anders dan '1x voor de show' na haar benoeming d.d. 18-03-2014. 'Papa non grata' bleek haar getoonde opstelling!

c) en daarop direct d.d. 23-03-2014 met 'smerigst leugen-advies' iedere omgang tussen drie dochters en hun eigen vader ondanks geldende zorgregeling om de week papa-weekend en de vakanties gedeeld;

d) wees nadien 3x pragmatische voorstellen van de vader tot omgangsherstel af en deed zelf geen tegen-voorstel anders dan herhalen van het onacceptabele 'ergens in een omgangshuis ipv in hun 2e thuis';

e) bewees zij haar diepe minachting voor de wet en de rechter door, ondanks de eenduidige op-dracht van de rechtbank Gelderland/ mr. Van Son d.d. 10-04-2015 'alles te doen om tot omgangsherstel tussen de minderjarigen en hun vader te komen' in periode van 8 maanden 'helemaal niets deed', anders dan d.d. 02-12-2015 'even moeder bellen en van haar horen dat de kinderen hun vader niet (meer) zouden willen zien' = kul. Aldus de facto de rechterlijke opdracht te negeren en nog veel erger:

3 sinds bijna 15, 13 en 11 jaar Nederlandse kinderen keihard in de steek te laten;

f) wat 'begrijpelijk' is? gelet op haar taakopvatting dat 'het niet betekent dat ik als bijzondere kinder-curator actief aan het werk moet gaan om deze omgang te herstel-len'... schokkend; wat deed zij dan wel? Alleen 'honorarium cashen'!


Onbestaanbaar; wat een 'piep'...!

Een engels woord - 5 letters en klinkt als 'rich'. Vult u het verder zelf maar in... tot haar criminele 'niveau' wenst Groenendijk zich hier niet publiekelijk te verlagen.

De openbaarmaking van haar feitelijke wangedragingen spreekt voor zich en is slechts de 1e stap in het 'media-traject'. Voor het strafrechtelijke traject werd het Openbaar Ministerie in de plicht geroepen.

Aangiftes jegens Hopmans- en Gemeente Duiven bleek 'meer werk dan gehoopt'

De vriendelijke agent(e) liet, zoals zaterdag d.d. 27-08-2016 in goed overleg telefonisch overeengekomen, inderdaad een aangepaste, 2e versie van het proces-verbaal van aangifte jegens mr. Hopmans - dit omdat bij 'plaats delict mijn prive-adres op-genomen was, terwijl Hopman's misdrijf (waarschijnlijk) te Rotterdam op haar kantoor bij het Advokatenkollektief Oud-Charlois plaatsvond - in het 'nog te tekenen-vakje bij de balie op het politiebureau Hilversum achter. Prima... althans dat dacht Groenendijk.


Op maandag d.d. 29-08-2016, 16:00 uur stond

1) de aangekondigde aangifte jegens de criminele burgemeester van Duiven/ Gelderland, dhr. drs. De Lange, gemeentesecretaris Papjes en teamleider Hoogstraten en

2) het ophalen van de 'verbeterde'/ 2e versie aangifte jegens mr. Hopmans gepland. Dit na start van het schooljaar; met welkoms-woord van de nieuwe directeur, (team)-vergaderingen en inrichten van het leslokaal et cetera. Keurig op tijd verscheen de volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk 'voor de zoveelste keer' bij het politiebureau te Hilversum - op de Groest.


Met volgende 'resultaten':


1) het 'verbeterde' proces-verbaal - werkadres van crimineel Hopmans ipv het adres van aangever - bleek helaas andermaal 'niet correct' te zijn.

In plaats van de straatgegevens, zoals vermeld in het concept proces-verbaal: 'Rockanjestraat 13a-d' stond een - aldus door de politie(systeem?) zelf inge-vuld - postbusadres vermeld...?

Hoe dat kon gebeuren, begrijpt Groenendijk niet, maar dat kon aldus helaas niet ondertekend worden. Met de dienstdoende agente aan de balie werd - na lang 'geharrewar'? - overeenge-komen dat er een mailbericht aan betreffende 'aardige agent(e)' werd gezonden met verzoek tot herstel.
  

2) uiteindelijk mocht Groenendijk in de 'beruchte aangiftekamer' - direct aan de dienstkamer van de politie en met de deur open (prullenbak ertussen) kon iedereen meeluisteren... gezellig; gelukkig scheen ditmaal de zon niet en was de temperatuur/ atmosfeer te behappen - plaatsnemen om aan-gifte, waarvoor via 0900-8844 een afspraak was gemaakt, jegens de criminele gemeente Duiven - De Lange, Papjes en Hoogstraten - te kunnen laten opnemen.


3) tot mijn - oprechte, al wilde deze agente dat niet aannemen - verbazing werd deze burger Groenendijk gemeld dat 'de uitdrukking op zijn gezicht? en de toon van zijn melding? van de criminele gemeente Duiven en internationale kinderontvoering' de agente niet aanstond en meer van dat soort fraais'... totaal misplaatst en onte-recht. Hoe het met de 3 ontvoerde kinderen of hun vader ging, werd niet gevraagd... typisch en aldus ter plekke benoemd.
  
'Aan zijn gezicht' kan Groenendijk (43 jaar inmiddels) ook niet veel doen en de veronderstelling(en) van deze agente die zij daaraan meende - ?! - te kunnen aflezen, waren niet alleen onjuist maar (b)leken - aldus de burger - enkel een ander 'doel' te dienen.

Aan het voorkomen en gedragingen van deze agente behoeft geen verdere woorden gespendeerd te worden anders dan 'de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet'.

Als Groenendijk 'ook maar 1 ding verkeerd zou zeggen of doen dan... zou de aangifte niet opgenomen en hij de deur gewezen worden.', althans dat is de stelligste indruk die van betreffende agente werd verkregen (en aangetoond kan worden indien noodzakelijk; of zij mij dat (toekomstig) nu in dank afneemt of niet).


4) geruime tijd later en na 'veel heengaan in de dienstkamer/ 'backoffice' en weer terugkomen in de piepkleine aangiftekamer' kon de verzochte aangifte dan op-genomen worden. Echter: het overtypen van de concept-aangifte van 5 pagina's zou 'ongeveer een uurtje duren' en afgesproken werd dat Groenendijk eerst even naar huis zou gaan - voor het avondeten enz. - en dan om 20:30 uur zijn handtekening onder klaar-liggende aangifte te komen zetten.

Hoewel de hulpofficier van Justitie op zaterdag meldde dat er 'geen USB-stick' geopend kon worden, keerde aangever na enkele stappen op straat weer terug en bood deze 'be-hulp-zame?'-agente aan de 'concept-aangifte te mailen'. Dan kon zij - na virus-check door politie - deze alsnog middels 'knip en plak' gebruiken en hoefde er geen 5 pagina's overgetypt te worden... we willen best meedenken en zo makkelijk mogelijk maken! Haar 'mailadres' werd ontvangen en Groenendijk verzond bij thuiskomst om 17:31 uur betreffend document.


5) wederom tot grote verbazing werd Groenendijk om 19:55 uur door de agente thuis opgebeld met de vraag: 'heeft u de concept-aangifte/ het bestand al naar mij gezonden?'... daar brak mijn Bussumsche klomp en was het geduld ten einde. Wat een kul.

'Eh, ja, hoor. Dat werd direct bij thuiskomst als bijlage per mail verzonden aan u op het door u opgeschreven mailadres' dat aan de balie op lees-baarheid gecontroleerd en door haar werd bevestigd als zijnde 'correct'...

Er werd evenmin een 'cannot deliver to this mail-account' ontvangen zoals normaliter bij een niet-bestaand mailadres als foutmelding verschijnt .

'Oh, ja dat klopt niet; er moeten puntjes tussen voornaam.tussenvoegsel.achternaam@gooi.politie.nl' Had u dat niet meteen (goed) kunnen melden? Haar 'verbeterde mailadres' dus bleek niet alleen 'opeens met puntjes' te moeten, maar ook zonder 'gooi'... @politie.nl. Dat is opmerkelijk; twee 'fouten' in het eigen politiemailadres... of dit weer 'toeval' is of niet, staat voor Groenendijk - en de eerlijke, weldenkende lezer - reeds vast.


6) Hoe dan ook: door Groenendijk voorgestelde oplossing makkelijk en 'nog die avond' kon de het proces-verbaal van aangifte desondanks gerealiseerd worden. Want: gelet op haar dienst tot in ieder geval 22:00 uur en eerdere melding 'ongeveer 1 uurtje nodig te hebben voor overtypen', zou - na toezending op gemelde 2e, wel juiste mailadres - het proces-verbaal binnen 30 minuten (?) klaar te maken zijn...

Uiteindelijk werd aldus overeengekomen waarnaar Groenendijk voor de 2e keer die dag op het politie-bureau te Hilversum verscheen en 'aan de balie' - en met een vriendelijke agent als 'secondant/ toe-zichthouder?' - het proces-verbaal van 'behulpzame' agente eerst doorgelezen en vervolgens 'in tweevoud' ondertekend;

1 voor het OM en 1 voor de aangever. De bijlagen van aangifte werden 's middags reeds afgegeven.

Hier kunt het uiteindelijk d.d. 29-08-2016 om 21:30 uur opgehaalde proces-verbaal van aangifte jegens de criminele gemeente Duiven/ misdadige (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten nalezen. Let wel: het doen van een valse aangifte is - uiteraard - strafbaar, zelfs met een gevangenisstraf en Groenendijk herhaalt:

1) medeweten en -werking aan 3e, internationale ontvoering van drie Nederlandse kinderen sinds d.d. 27-06-2016, dit tijdens door de rechtbank Gelderland in hun belang geachte ondertoezichtstelling t/m d.d. 03-08-2016, middels de 'kans' = misdaad van de ziekelijk-egoistische 'moeder' om onze drie meiden van de BRP naar het RNI-deel daarvan na invulling van een 'emigratie' = ontvoer-formulier.

2) in de Nederlandse 'recht'? blijkt kromstaat heeft de rechter het laatste, beslissende woord... niet de 'moeder', niet jeugd'zorg' = 'Samen Veilig' Midden Nl en ook niet de 'zeer bijzondere' curator Hopmans en niet de criminele gemeente Duiven met misdaad-burgemeester De Lange die door de Commissaris van de Koning Gelderland/ dhr. drs. Cornielje benoemd werd op het Koning Willem-Alexanderplein 1. Wat een 'prachtige reclame voor Oranje en het koninkrijk'... dat kan geen toeval zijn; 


onbestaanbaar, onwettig en onmenselijk. Alle drie; wordt vervolgd... Of het Openbaar Ministerie onder leiding
van 5x-sorry minister mr. Van der Steur

dan wel de Rijksrecherche - aldus Groenendijk de laatste club - onder directe verantwoordelijk-heid van het College Procureurs-generaal met voorzitter
                                  mr. Bolhaar als 'de baas' optreedt...

dat 'ist mir Wurst'. Als ze het maar doen...NU.


Vaststaat dat betraptebewezen criminele 'bestuurders' van de gemeen-te Duiven - en elders - voor hun aandeel in de huidige, per direct te stoppen, interna-tionale kinderontvoering naar Duitsland te bestraffen zijn. Oneervol ontslag en vervolging voor medewerking aan onttrekking aan gezag - artikel 279 wetboek van Strafrecht; want dat is zoals het hoort in een rechtstaat en niet anders.


Gebeurt er niets, dan bewijzen mrs. Van der Steur (links) en


(rechts) Bolhaar & Co zich 

niet als wet'hoeders', maar als eveneens criminele 'loeders'... onacceptabel.
U verliest. 

Niets doen tegen internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling zoals juist door de rechtbank Gelderland besloten was t/m d.d. 03-08-2016 en niets doen tegen de 100% bewezen criminele gemeente Duiven is een misdadige non-gedraging an sich.

Dan naar het strafrecht te vervolgen en een politieke doodzonde... voor beiden. Zowel het OM als de CPG bedrijven in dat geval niet-gelegitimeerde politiek en weigeren te vervolgen hoewel de wet dat vereist. Dat zou niet alleen het einde van hun publieke loopbanen maar ook het failliet = instorten van de bouwval-kromstaat bewijzen. De kinderen terug en zij weg! Want:


De Nederlandse overheid blijkt dan - en dit voor ieder eerlijk, weldenkend burger overtuigend bewe-zen - keihard crimineel en onmenselijk door drie kinderen te laten ontvoeren enzovoorts.

Gaat minister-president mr. Rutte/ VVD ook daarvoor 'sorry'-zeggen... en vervolgens niets doen? Neen, bedankt. En uw '1000,- euro fantasie-/ = om-koopgeld kunt u - samen met welke vriendin(nen) dan? wat een gespin en geleuter, aldus Groenendijk en velen met hem, beste Mark... is die kast dan zo veilig? - ergens anders instoppen! Als nu 1 miljoen mede-opgelichte Nederlanders hetzelfde doen... dan voelt ook Rutte dat wij 'schijten' op goedkope (verkiezings)praatjes/ -excuses niet geaccepteerd zijn. Of Rutte zich toch een man, met ballen, toont... en werkelijk opkomt voor de rechtstaat? Dat zal Groenendijk ook hem persoonlijk vragen.


Net zoals dat aan 'koning Kluns' gevraagd werd maar die verwees 2x naar een niet-bestaande brief van het MinVJ/ Van der Steur...

ziet u hoe het - niet - werkt

Leidend tot jarenlange emotionele kindermishan-deling, minachting voor Vrouwe Justitia en goedkeuring/ medewerking aan misdaden tegen onze mensenrechten!

Niet-mijn 'koning' Willem-Alexander heeft alleen oog voor zijn 3 dochters, maar 3 ontvoerde burgerprinsessen en de bewezen criminele burgemeester laten hem volledig koud... want ook hij deed - bewust - niets. Nederland oh Nederland, u verdient betere, echte leiders... niet dit 'zooitje ongeregeld dat kinder- en vader-levens kapot laat maken'!


(Inter)nationale stappen van Groenendijk volgen. Met uw naam, foto en misdadige (non-) gedraging-en erbij in 3 talen... de 'ludieke' acties zijn in voor-bereiding.

Nederland zal weten wie er 'geen hart voor kinderen en rechtstaat/ Vrouwe Justitia' heeft en wie wel... ondanks nu al bijna 3 jaar 'geen omgang, geen verblijfplaats en geen stemmen van de kinderen'.

Wie denken 'deze tegenpartijen wel dat ze zijn'...?


Papa houdt echt van jullie en laat zijn meiden nooit in de steek!Niet alleen 'het fundament' van de 'recht'?staat blijkt op vele plekken ernstig ver-rot, maar vooral ook 'aan de top' (b)lijkt - in casus en elders - dermate aangetast door 'de corruptie-boktor' dat deze vervangen moet worden. Per direct en rigou-reus, anders stort alles in... wat is dat voor een 'bouwvallig gebouw van recht'? Geen bestuurlijke integriteit en geen respect voor geldende ots-beschikking, laat staan voor de kinderen of hun vader. Weg met die lui...!

Hoe schandalig en smerig kan het nog worden? Sinds 2008 over de ruggetjes van 3 minderjarigen en de altijd (op)rechte rug van hun eigen vader. Het aangetaste, want criminele bestuurshout dient verbrand te worden om zo niet alleen de levende torren - sorry dames en heren - maar ook de gelegde eitjes te vernietigen.

Mogelijk dat 'de rechtstaat' dan nog te redden valt en Vrouwe Justitia in ere hersteld wordt; met onmiddel-lijke terugkeer van onze meiden.
Melding aangifte vs. Hopmans en indiening klaagschrift Orde van Advocaten 

Groenendijk zond de betrapte, criminele kinder?curator mr. Hopmans d.d. 04-09-2016 een rappel (per mail en ondertekend, aangetekende post) naar zijn brief d.d. 25-08-2016, waarin zij onder andere geconfronteerd werd met onomstotelijk bewezen leugen d.d. 18-07-2016 dat zij 'niet meer in dienst zou zijn omdat de onderhavige procedure naar het familierecht beeindigd zou zijn', maar mocht nochtans geen verweer/ 'verdediging' van haar ontvangen. Lees (kort) verder: aan-klikken... 

Tevens werd 'zeer bijzondere' Hopmans verwezen naar recente publicatie en aan-gifte jegens haar persoon d.d. 28-08-2016 vanwege haar 100% bewezen 'valsheid in geschrifte' met ernstige gevolgen en indiening van formeel klaagschrift d.d. 03-09-2016 bij de Orde van Advocaten/ afdeling Rotterdam op grond van meerdere punten.

Hier vindt u de 'concept-aangifte' en de uiteindelijk gerealiseerde aangifte d.d. 27-08-2016 - met nu opgenomen het juiste plaats delict: kantoor Advokaten-kollektief, Rockanjestraat 13a-d, 3082 SM Rotterdam. Mijd dat enge gebouw en haar 'collega's' daarin svp allemaal... = google-maps/ streetview!


Het d.d. 03-09-2016 gedateerde klaagschrift dat volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 04-09-2016 middels directe mailverzending bij de Orde van Advocaten/ deken dhr. mr. O.E. Meijer jegens betrapte 'curator' Hopmans indiende en d.d. 05-09-2016 ondertekend per aangetekende post nazond - zoals in de brief zelf vermeld stond (onderaan) - kunt u hier weer nalezen.

Een relatief 'simpele zaak' (streeetview) gelet op de zeer ernstige misdragingen van advocaat Hopmans in de rol van bijzondere kindercurator en de badkuip vol met onomstotelijke bewijzen, dit zowel schriftelijk alsook schokkende audio-opnames.


'Keurig, per omgaande' verzond deken mr. Meijer d.d. 05-09-2016 een schriftelijke bevestiging van ontvangst en doorzending aan beklaagde Hopmans met verzoek om verweer.

Een standaard-brief.... zoals bleek. Dit omdat in de - aangetekende - post-nazending de Rotterdamse deken mr. Meijer verzocht:

     'Graag ontvang ik van u nog een onder-
     tekend exemplaar van uw klachtmail.'

terwijl - zie einde klaagschrift, onderaan; na de 'disclaimer', kopje 'verzending' - d.d. 05-09-2016 zoals wettelijk verplicht is en na betaling van opnieuw 8,15 euro verzendkosten reeds in het klaagschrift zelf vermeld/ aangekondigd stond.

Maar... positief bekeken: de ingediende klacht is in behandeling genomen en binnen 3 weken, aldus uiterlijk d.d. 26-09-2016, dient Hopmans 'verweer' gezonden te hebben. Wordt vervolgd.


Groenendijk - en u - zal - zult - lezen, horen en zien? hoe de beklaagde mr. Hopmans - schriftelijk en op hoorzitting - gaat reageren en hoe de Orde van Advocaten/ deken Meijer van AKD-advocaten te Rotterdam...


c.q. Raad van Discipline/ mw. mr. Baaij              

tevens werkzaam als 'senior rechter bij de rechtbank Den Haag' over het

'zeer bijzondere' (nog) gildelid Hopmans

zal gaan ('ver-')oordelen... en uiteraard weer
o.a. op deze site gepubliceerd wordt.
     
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia