donderdag 28 juli 2016

Liegende burgemeester De Lange van Duiven doet mee aan 3e internationale kinderontvoering: 100% bewijs... ook provincie Gelderland - commissaris van de Koning/ Cornielje en commissievoorzitter Prins 'stinken'!

Waarschuwing en oproep aan de bewoners van Duiven/ Gelderland:
 

Onttrekking aan ots? 'Samen Veilig' Midden Nederland vindt het prima?!

'Kindermishandeling door jeugd'zorg'-professionals;
daar maakt u zich toch zeker ook sterk' tegen?!'
 
 
 
Wilt u een echt veilig thuis voor kinderen? Dan:
bescherm de kinderen tegen SVMN-criminelen!


Kom net als deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk in - pacifistische! - opstand tegen deze niet-'Veilig' en niet-'Thuis'-organisatie SVMN; aldus deze zeker niet-gestoorde, niet-labiele en zeker ook niet-gevaarlijke vader/ papa! Het is juist deze SVMN die helemaal geen kinderen beschermt, maar hen emotioneel (laat) mishandelt (mishandelen) en toestaat dat (door) hun helaas ziekelijk-egoïstische 'moeder' onze drie dochters nu al 857 dagen geen omgang met hun goede, lieve en veilige papa laat hebben... dat is puur crimineel en niets anders dan dat. Onmenselijk.

Want: deze 'gecertificeerde instantie' voor jeugd'zorg' SVMN bewees zich niet alleen tijdens hun 3 jaar 'uitvoering' aan de ondertoezichtstelling zoals 'recht'-bank Arnhem in het belang van de kinderen acht(te) - en voor een periode van 1 jaar was verlengd - herhaald onredelijk, partijdig en ondeskundig, maar nu ook als puur misdadig en crimineel. Kinder-onterend en geen respect voor de mensenrechten of hun -belangen! Feit. Dat is inderdaad nogal wat... en 100% sluitend en zonder enige twijfel bewezen! Dat is kindermishandeling onder  SVMN-toezicht en met hun instemming!


Omdat? Enkel en alleen 'vanwege' de jarenlange 'leugens & bedrog' van de 'moeder' en daaraan meewerkende, criminele opeenvolgende 'professio-nals' van AMK/ BJZ-Noord Holland (ook: Leger des Heils = OC Trompendael; schijnheilig!) - 'onre-delijk'; aldus rapport Nationale Ombudsman 2012/ 129) - BJZ Gelderland - en (schijn van) partijdig-heid - en nu 'Samen Veilig' die zich herhaald onre-delijk, partijdig en... zelfs ook misdadig bewees! - lopende art. 12 procedure bij 'hof' = Sof Arnhem -
GI-SVMN negeert opdracht van de rechter(s) en de geldende beschikking!

Terwijl de kinderen  in opdracht van de rechtbank Arnhem onder toezicht van SVMN - ook op moment van de 3e, internationale kinderontvoering - d.d. 27-06-2016 - staan en deze 'moeder' (die 'eretitel' is zij niet waard) met onze drie meiden (die al 14, 12 en 10 jaar in Nederland opgroeien) opeens verdwenen is naar 'een (on?-)bekende bestemming', gebeurt precies het tegenovergestelde wat in een derge-lijke situatie verwacht mag worden van SVMN!

Klaarblijkelijk 'zonder zorgen of urgentie: meldde 'gezins'voogd M.K. per korte mail en bevestigde (publicaties volgen) dat vervolgens telefonisch:


hebben besloten om 'dan maar niets te doen?!' en

vroegtijdige beëindiging van de ots
te willen gaan aanvragen!
 


Wat?! Drie Nederlandse kinderen die onder SVMN-'toezicht' staan, zijn niet 'verhuisd', maar de facto, ten derde male door hun helaas ziekelijk-egoïstische 'moeder' ontvoerd (naar waarschijnlijk Oost-Duitsland/ 600 km afstand!)
 
en 'u'/ SVMN & Co doet helemaal nietsanders dan pogen onder uw - dit door de rechtbank Arnhem opgedragen! - verantwoordelijkheid uit te komen'?!
 
Heeft SVMN de recente berichtgeving uit dat land dan niet gezien? Groenendijk maakt zich grote zorgen over de emotionele en lichamelijke gezondheid van zijn kinderen die hier hun wortels hebben, opgroeiden en in Nederland ook verder zullen gaan doen!
 
 
De team'leider' dhr. S.S. meende, na door Groenendijk daarop gewezen te zijn dat het praktisch onmogelijk is om het door de Nederlandse rechter opgedragen toezicht op de kinderen te kunnen houden als SVMN niet eens weet waar zij zijn (althans, dat wordt door hen beweerd), dat:
 
'De kinderen staan onder ons toezicht maar moeder heeft aangegeven hoe wij op afstand contact met haar kunnen onderhouden zodat wij ons toezicht kun-nen blijven uitoefenen. Van een onttrekking aan ons toezicht is derhalve thans geen sprake.
 
 
Toezicht op afstand? Omdat 'moeder' heeft aange-geven hoe dat zou kunnen? Onmogelijk! Wat een kul. Zoals keurig geformuleerd en onderbouwd als repliek volgde en binnenkort gepubliceerd wordt. De klacht-waardige (of aangifte!) melding per - niet-rechtsgel-dige - mailbericht van de team'leider' S.S. luidde:

'Gelet op het voortdurende bestaan van verschil van inzicht tussen u en samen Veilig over de uitvoering van de ondertoezicht-stelling acht ik het niet zinvol op uw overige vragen en beweringen in te gaan.'
 
 
Betrapt. 'Het verschil van inzicht' is een 'schokkend understatement' en bewijst direct hoe serieus deze 'heer' zijn taken oppakt en verbinding met de realiteit (b)lijkt te hebben verloren. Het verschil is dat Groenendijk de feiten benoemt - geen beweringen - en recht/ meiden wil, (b)lijkt 'u' een 'ordinaire misdadiger te zijn die de 'moeder' geen strobreed in de weg wenst te leggen in - vergeefse - poging om zo eigen SVMN-falen te laten 'verdwijnen'...! Hoe kort- en doorzichtig; daarnaast puur crimineel.
 
Drie kinderen die onder SVMN-toezicht zijn 'foetsie' en hij 'acht het niet zinvol om op uw overige vragen en beweringen in te gaan'...? Aangetoond werd aldus dat deze team'leider' van SVMN enkel selectief mijn gegronde vragen wenst te beantwoorden en waar het zijn de facto criminele (non-) gedragingen betreft... wenst hij - als een volleerd verdachte - om aan zijn desondanks komende, oneervol ontslag en straf-rechtelijke veroordeling mee te werken.
 
Want: feitelijk weigerde SVMN/ team'leider' S.S. verantwoording af te leggen over de 3e kinderontvoering tijdens 'zijn' ondertoezichtstelling en smeet opnieuw de deur in het meiden- en rechtzoekende gezicht van altijd volhardend vader. Dat is het enige waar deze team'leider' sterk in is... ongeschikt voor zijn taak!

 

 
'Geen ouderinformatie en geen belcontact? 'Samen Veilig' vindt het prima!
 
Die ondanks de duidelijke beschikking(en) waarin staat dat de 'moeder' iedere twee weken hun vader van ouderinformatie over 'het wel en wee' (gewich-tige zaken omtrent de kinderen en hun vermogens) van onze drie dochters dient te verschaffen en dat structureel niet/ zeer beperkt doet middels '3 algemene en herhaalde zinnen', des-ondanks geen formele schriftelijke aanwijzing aan haar wilde geven. Volgens 'gezins'voogd per mail: 'er vindt toch informatie-uitwisseling plaats?'... volstrekt onvoldoende en nietszeggend, maar 'ach', dat interesseert deze M.K. 'geen ene zier'. Heeft zij eigenlijk wel een 'geweten' en 'hart'? Kent zij de wet op de Jeugdzorg wel?


Hetzelfde geldt voor de belregeling die door de rechter te Arnhem vastgesteld werd op maandag om 19:00 uur tussen de kinderen en hun vader - het enige contact dat zij nog met elkaar hadden sinds ruim 2 jaar! ondanks de opdracht van rechter Van Son aan - ook - SVMN ('er is niets gebeurd') en de 'zeer' bijzondere curator mr. Hopmans ('het behoort niet tot mijn taak om actief aan het werk te gaan om de om-gang te herstellen') om 'alles in het werk te stellen om tot herstel van de omgang te komen - in hun belang werd ge-acht, maar ook al maandenlang helaas niet (meer) wordt nagekomen. Zelfs dat; ons gezellige geklets werd de 'meiden en papa' afgenomen...

Terugkeer kinderen vóór start schooljaar en arrestatie 'moeder'/ partner
 
Drie Nederlandse kinderen die in opdracht van de rechter 'onder toezicht staan', zijn 'verdwenen' - aldus moeder naar een 'geheim adres'; ja, dat wil zij graag - en dat keurt SVMN 'gewoon goed'...? Niet de wil van de rechter is in casus wet, maar de wil van deze ziekelijk-egoïstische 'moeder' S.S.!

Wat is dat voor een toezicht waaraan deze 'moeder' S.S. zich zonder ook maar  enig probleem kan onttrekken? Er dient nu juist 'groot alarm' geslagen te worden; de drie Nederlandse meiden opgespoord en teruggebracht worden. Dit voor het begin van het komende, Nederlandse, schooljaar 2016-17.


Jegens de 'moeder' S. S. en partner K. B. is een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen omdat zij drie kinderen aan het toezicht van SVMN onttrokken. Dat is de enige, juiste en wettige weg. Niets meer, niets minder. Misdaad mag nooit lonen!
Paleis van Misdaad vindt mishandeling/ vertrappen mensenrechten prima!

Dat vader Groenendijk volkomen ten onrechte wel een schriftelijke aanwijzing kreeg, terwijl later bleek - schriftelijk bewijs! = verklaring van de school - dat hij 'helemaal geen gebruik van het pufje voor de middelste had verboden' en ook dat 'de basisschool dat helemaal niet aan (toen) BJZGL gemeld had'! Hoewel slechts 'n kleinigheid werd de aldus aangespannen juridische procedure tot 'vervallen verklaring van deze aanwijzing' afgewezen... ongelofelijk?! Welnee, want 'krom'bank Arn-hel en SVMN zijn '100% partners in crime'. Daar kan alles! Behalve - altijd gegronde! - kritiek... dan word je als 'kleine, rechtschapen burger' gepoogd kapot te maken en als 'straf' - vooral voor de - kinderen afgepakt. Dat is de 'recht'staat Nederland anno 2016.


Meer dan 50 'recht'ers werden met naam genoemd en enkelen 'in het gezicht voor misdadigers' uitge-maakt, maar desondanks werd Groenendijk niet op-gepakt? Waarom niet? Omdat hij keihard gelijk heeft, maar dat niet 'mag' krijgen omdat dan 'inder-daad de recht -welke?-staat in elkaar dondert'!

Een 'catch-22'; je hebt gelijk, maar je krijgt geen gelijk, juist omdat je gelijk hebt!

Probeer daar maar eens uit te komen... hoe dan ook staat voor iedereen vast dat het onbestaanbaar is dat drie Nederlandse meiden en hun eigen vader geen enkel contact en omgang met elkaar kunnen hebben; niet eens te weten waar ze zijn? Onmenselijk!

Dat is feitelijk emotionele kinder- (en vader-) mishandeling en meest ernstige schending van onze mensenrechten!Dat betrokken partijen 'met hun eigen wapens' - het wetboek en schriftelijk/ audio-bewijzen - verslagen zijn en hun 'probleem Groenendijk' hoopten 'kalt zu stellen'/ te neutraliseren door 'moeder' S.S. opnieuw onze 3 Nederlandse kinderen naar haar Heimat- Duitsland te laten ontvoeren, is tekenend voor deze 'slechte verliezers van de tegenpartij(en)'.

Het 'over de grens gooien/ laten gaan', betekent dat het PAS-familiedrama verder escaleert - voor zover dat nog mogelijk was - en feitelijke medeplichtig-heid aan 3e, internationale kinderontvoering van SVMN, de curator en ook de gemeente Duiven. Ongelofelijk? Helaas waar... en nu ook keihard bewezen!
Waarom (b)lijkt: 'deze moeder's wil is wet' te gelden en niet Nederlands recht?
 
Dat aan 'Samen Veilig' Midden Nederland geen enkel kind toevertrouwd kan worden, is vader Groenendijk - en hopelijk ook u; ga alstublieft nooit akkoord met deze organisatie van misdadigers! - allang duidelijk...

Dat ook de vele, vele 'recht'ers - nadere publicaties incl. audio-opname van 'recht' = krom-zitting(en) volgen! - te Arn-hel (en elders) zich juist - en dat 100% bewezen! - zelf niet aan de wet houden en op zeer arrogante wijze veel pijn, ellende en verdriet veroorzaken bij de drie dochters en deze 'gewone man' (en vrouw) moge ook duidelijk zijn.


Dan is Nederland geen 'recht'staat waar wetten een individuele burger juist dienen te beschermen tegen de willekeur van de overheid/ 'macht', maar in casus = dit diep-trieste PAS-familiedrama worden onze mensenrechten en geldende wetten 'ge-woon' genegeerd als SVMN & Co het anders niet kunnen 'winnen' van de 'simpele school-meester'...

die het uiteraard nooit zal pikken dat de eigen vader uit het leven van de kinderen geband werd zonder enige gegronde 'reden'!


Enkel 'omdat' de 'moeder' niet begrijpt/ wil begrijpen dat wat wij onze kinderen leerden: 'samen spelen, samen delen', ook voor haar geldt. Dat is geen gezonde, maar juist een hele zieke geest. Bescherm de kinderen tegen haar!  Dat roept vol-hardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk al sinds 2008, het begin van alle ellende toen de 'moeder' voor de 1e keer de kinderen 1 week voor het begin van de zomervakantie naar Duitsland ontvoerde (en bij haar jeugdvriend S.S. wilde gaan wonen - waarmee ze de vader bedrogen had, bleek later - maar hij dat niet wilde.

Waar deze 'moeder' eerst beweerde dat het een te-vroeg gestorven gemeenschap-pelijke vriend was; zelfs de doden worden in haar denkwereld ingezet! Na kort geding keerde zij toen 'vrijwillig'/ gedwongen terug naar Nederland en begon verhardde het ouderlijk conflict: 'ich musste schlucken dass ich nicht nach Deutschland gehen koennte; jetzt bist du dran. Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'.


Tot ons grootste verdriet lukt(e) dat haar ook nog - nochtans; wordt vervolgd! - en dit 'dankzij' de mis-dadige medewerking van de 'professionals' en 'not- abelen'. Onbestaanbaar. Alles wordt openbaar gemaakt zodat iedereen zelf kan vaststellen dat de 'beweringen' = feiten door Groenendijk worden ge-zegd en geschreven; in alle openbaarheid en met filmpjes erbij... voor de meiden en hun papa.

De waarheid mag, neen, moet iedereen - als eerste onze dochters - weten. Ook al is die erg verdrietig en hard. Ik heb geen andere keuze, lieve meiden. Pas goed ondertussen goed op jezelf en weet dat ik ook nu altijd bij jullie blijf...! Dikke kusknuf, papa.


Destijds werd bijvoorbeeld - reeds vooraf aangekondigde - ook aangifte jegens de 'moeder' gedaan vanwege onttrekking aan het (toen nog) vaderlijk gezag, maar na - onbehoorlijke! aldus Groenendijk - seponering door het Openbaar Ministerie (= 'Overheids Misdadigers') weigerde ook het hof = 'Sof' Arnhem daarna de - gelijke monniken, gelijke kappen; aldus vereiste! - strafvervolging en verwees naar een 'civielrechtelijke' afhandeling door! Wat een kul.


Er werd met 2 maten gemeten; kromgesproken! Want: waarom staat artikel 279 onttrekking dan
überhaupt in het wetboek van Strafrecht? Vaders die bijvoorbeeld 2 dagen te laat hun kind(eren) te-rugbrengen, krijgen een arrestatieteam op hun dak; worden gearresteerd, veroordeeld en zien het (/de) eigen kind(eren) daarna niet meer. Hoezo gebeurt dat andersom niet...? Een vrijbrief aan moeders!Feitelijk negeerde deze 'moeder' namelijk 9 maanden de geldende zorgregeling en ondanks ots weigerde toen BJZ Gelderland om in te grijpen: 'het is aan de ouders om zich aan beschikkingen te houden; daar kunnen (= willen) wij niets aan doen'. Zelfs na 2x kort geding bij rechtbank Rotterdam met uitspraak oplegging van dwangsom (die slechts gedeeltelijk betaald werd) met tot direct omgangsherstel kon daarmee door de 'moeder' geheel straffeloos genegeerd worden en de kinderen (verder) onthecht worden. 'Moeder's wil blijkt wet'...?!
Burgemeester, secretaris en teamleider Duiven zijn crimineel: 100% bewijs!
 
Dat ook de gemeente Duiven/ provincie Gelder-land 'niet te vertrouwen is', bleek al bij de eenzijdige aanmelding van de kinderen door 'moeder' na de 2e, nationale kinderontvoering vanuit toen Bussum/ de Meent naar een (nu te huur staand) Blijfhuis te Vlaardingen maar kon recent ook 100%; sluitend en onomstotelijk bewezen worden! Want:Terwijl toenmalige wethouder van Onderwijs en nu PvdA-fractievoorzitter Schols destijds wel 'zijn rug recht hield' - dit weliswaar na met integrale audio-opname van ons gesprek in het gemeentehuis te zijn geconfronteerd - en na de verwijzing van de gemeente Bussum naar Duiven als zijnde 'diegene die een - onheuse! - 'zorg'melding deed' - met een uitnodiging tot een onprettig gesprek bij de Bussumse GGD tot gevolg! - als lariekoek afwees. Goed zo.


Dat wij een 'pittig gesprek' hadden is juist, maar altijd constructief en 'logisch' gezien de omstandig-heden waaronder de kinderen 'opeens in Duiven' stonden ingeschreven = feitelijk 2e, nationale ontvoering etc. U maakte zich geen zorgen - schriftelijk bevestigd - en daarmee de leugens van de gemeente Bussum (destijds burgemeester: dr. Schoenmaker; nu Gouda) werden bewezen. De GGD te Bussum bleek helaas - niet-'toevallig', maar aldus 'besteld door de gemeente!', aldus Groenendijk - onheuse rapportage opgesteld te hebben en moest ter zake na de ingediende klacht - uiteraard! - schriftelijke excuses aan hem aan-bieden (= uitspraak klachtenprocedure).


Echter: de burgemeester van Duiven en zijn medewerkers veroorzaakten - 'namens het college B&W' - een gigantisch schandaal waarbij o.a. 'valsheid in geschrifte' en het weigeren 'ook maar iets te doen' na 3e, internationale kinderontvoering van drie minderjarigen uit hun 'gemene gemeente' bewezen kon worden door de 'vader/ burger in shock'. Daar is 'uw excuus' geen remedie tegen en wordt niet geaccepteerd. Wie denken zij wel dat ze zijn? Zouden zij zelf 'genoegen nemen' met een niet-gemeend 'sorry', terwijl er onderwijl nog steeds niet aan het gegronde verzoek tot informatie-verstrekking werd voldaan? Neen, natuurlijk niet. Waarom dan wel hier pogen door te drammen? Ga snel weg! Ook de gemeente Duiven bewijst zich misdadig te gedra-gen en zal daarvoor publiekelijk ter verantwoording worden geroepen.

Want: je kunt niet aan de ene kant beweren 'van niets te weten of niet verantwoor-delijk te zijn', terwijl tegelijkertijd de SVMN die toezicht op de drie kinderen dient te houden - in opdracht van de rechtbank - niet eens weet waar ze zijn... maar deze gemeente Duiven aan de andere kant - dat wel weet maar - weigert dit mede te delen. en ten onrechte naar het RNI verwees alsof de kinderen niet in de BRP van Duiven ingeschreven stonden. Onzin; daar is de firma 'leugens & bedrog' aan het 'werk'!

De burgemeester, secretaris en teamleider van gemeente Duiven te Gelderland zijn dermate 'heel erg verkeerd bezig'...


dat dit tot tenminste tot vroegtijdig vertrek = oneervol ontslag en vervolging naar het wetboek op Strafrecht van de criminele:

burgemeester drs. De Lange (PvdA);en

teamleider dhr. Hoogstraten zal moeten leiden.
Feitelijk 'onbehoorlijk bestuur en misbruik van macht' waarbij herhaald 'valsheid in geschrifte' - want er werd een wettelijke onmogelijkheid door de gemeente 'als oplossing uit de hoge hoed getoverd' en door hen ondertekend werd - 100% bewezen kon worden. Aangifte wordt binnenkort gerealiseerd.

De poging(en) van gemeente Duiven om - ten onrechte - naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) te verwijzen als 'uw aanspreekpartner' is op dit moment correct - want niet meer in Nederland - maar dat de kinderen niet in de BRP (Basisre-gistratie Personen) van Duiven ingeschreven hebben gestaan is keihard gelogen!Correspondentie aan/ van gemeente Duiven en Rijksdienst Niet-Ingezetenen

Sowieso is het 'van den zotte' dat deze gemeente 'niets wenst te doen' bij het verdwijnen van drie kinderen 'omdat zij nu in de RNI' (Register Niet-Ingezetenen) staan! Wat is dat voor een curieuze wijze van bestuur/ omgang met voormalig = drie ontvoerde ingezetenen van Duiven/ Gelderland?! Dat is niet alleen onwettig en puur misdadig, maar vooral ook: 'onmenselijk', aldus deze vader/ burger Groenendijk.


'Kort'heidshalve: hieronder aanklikbaar, gemeente Duiven en RvIG:

d.d. 14-07-2016 GRN aan gemeente:
                            melding kinderontvoering en verzoek BRP-info

d.d. 15-07-2016 van gemeente/ Hoogstraten:
                            weigering verzoek tot verstrekking van BRP-gegevens
                                                
d.d. 17-07-2016 GRN aan gemeente:
                            reactie op ongepaste brief van Hoogstraten; 15-07

d.d. 18-07-2016 van gemeente/ De Lange en Papjes:
                            intrekken weiger-besluit en 'konijn'-doorzending naar RvIG

d.d. 19-07-2016 GRN aan gemeente:
                            1e reactie op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07

d.d. 19-07-2016 GRN aan gemeente:
                            2e reactie na telefonisch 'overleg' met gemeente - verbinding
                           werd door de gemeente verbroken? op ongepaste brief De
                           Lange/ Papjes; 18-07-2016 (n.a.v. mijn 17-07)

d.d. 19-07-2016 Gemeente aan RvIG:
                            afschuifpoging gemeente en onjuiste doorzending mijn 14-07

d.d. 21-07-2016 van gemeente/ Hoogstraten:
                           melding telefonisch overleg met RvIG en zij melden zich?

d.d. 21-07-2016 GRN aan RvIG:
                           vastlegging telefonisch overleg en waarschuwing gemeente

d.d. 22-07-2016 GRN aan gemeenteraad/ o.a. Schols:
                           navraag bij PvdA-fractievoorzitter dhr. Schols

d.d. 23-07-2016 GRN aan RvIG:
                           reactie op gemeld telefonisch overleg gemeente en RvIG

d.d. 24-07-2016 GRN aan gemeenteraad/ alle fracties:
                           update dossier aan de gehele gemeenteraad

Provincie Gelderland: commissaris Cornielje en Prins om actie(s) verzocht!
 
Aangezien hij de burgemeester van Duiven, dhr. De Lange (PvdA) benoemde, werd de...
Commissaris van de Koning van provincie Gelderland,

de heer Cornielje (VVD), persoonlijk verzocht om 'orde op zaken te (laten) stellen' in de 3e kinderontvoering...

zijn schoolmeester & meer-c.v. op Wikipedia en
zoals bij de Provincie Gelderland zelf vermeld....zoals in de 'samenvattende', urgente vaderbrief van zaterdag d.d. 23-07-2016 gedateerd, vermeld staat en zondag d.d. 24-07-2016 per mail op zijn eigen account en direct op maandag d.d. 25-07-2016 ondertekend en per aangetekende post zowel aan de Commissaris alsook aan mevrouw Prins...met haar c.v. bij de VVD

...de voorzitter van de commissie Algemeen be-stuur van de Provinciale Staten van Gelderland gezonden werd.

Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar de heldere en directe inhoud van deze brief die aan hen beiden werd gezonden. Om snelle hulp werd verzocht...
Ondanks de allerhoogste urgentie - 3 Nederlandse kinderen zijn ontvoerd naar 'een onbekende bestemming' - werd woensdag d.d. 27-07-2016 een feitelijk onmogelijk 'automatische' ontvangstbevestiging van de provincie Gelderland ontvangen... van slechts 4 'standaardzinnen' maar met - weer, ditmaal - een provinciale blunder! Hoe 'slim' kun je zijn...?!


Die in 1 klap duidelijk maakt, dit zelfs voordat de Commissaris van de Koning Cornielje en commissievoorzitter Prins überhaupt inhoudelijk (zouden willen) reageren, en bewijst:

1) dat ook de provincie Gelderland 'in het criminele complot zit' en
 
2) zal gaan pogen om de facto criminele burgemeester De Lange en college van wethouders, secretaris en teamleider van Duiven 'te redden'. Nietwaar?


Een hele foute keuze. Want: in plaats van de 3 Nederlandse kinderen (en hun vader) die hulp te geven die zij verdienen, - en recht op hebben; te beginnen met familieleven! - verkoos de Provincie 'de eerste 8 weken niets te doen' en 'mee te doen met liegen en bedriegen', althans dat is nu melding. Schandalig!
 


Citaat-1: datum en zin 1-3:

'Datum: 26-07-2016                                    Zaaknummer: 2016-010480
Uw brief d.d.: 24-07-2016                            Onderwerp: Ontvangstbevestiging

Onderwerp: inkomende correspondentie Kabinet (2x 'onderwerp'?!)
is ontvangen op: 26-07-2016

en toegezonden aan afdeling/ team: KAB/K

U wordt verzocht het bovengenoemde zaaknummer te vermelden in (eventuele) verdere schriftelijke of mondelinge communicatie over deze zaak. Indien uw brief om een reactie van onze kant vraagt, streven wij naar een reactie binnen maximaal 8 weken. Mocht dit langer duren, dan ontvangt u hierover bericht.'       

Citaat-2, laatste zin in hogere schriftgrootte dan rest van de - gepretendeerd! - 'automatische' ontvangstbevestiging zonder ondertekening; kennelijk wil er bij de provincie niemand verantwoording dragen voor dit bedrog! aldus vader):

'Dit bericht is automatisch aangemaakt en is daarom niet ondertekend.'
Met simpele logica is aantoonbaar en te begrijpen dat als Groenendijk:
 
1) op zondag d.d. 24-07-2016 zijn brief op 23-07 verzond per mail, die dan ook de Provincie/ Cornielje en Prins 'per direct' (reeds zondagavond) - en dus praktisch vóór kantoorbegin op maandagochtend - d.d. 25-07 ter beschikking stond.

Niet dus pas d.d. 26-07; dat kan niet zijn mail-bericht zijn geweest...


2) op maandag d.d. 25-07-2016 de brief onderte-kende en per aangetekende post nazond, dat nor-maliter betekent - en zoals geschiedde - de bezorging dan 1 dag later, aldus d.d. 26-06 plaatsvindt. Precies zoals ook werd bevestigd...


dan is het wel 'zeer opmerkelijk' = wederom aangetoonde 'leugens & bedrog' dat er gemeld werd door de provincie Gelderland dat de van hen ontvangen - en inderdaad niet-ondertekende brief - daadwerkelijk 'automatisch opgesteld zou zijn', zoals zij Groenendijk wil doen laten geloven. Want:
 
a) een automatische ontvangstbevestiging op mijn mailverzending van 24-07 geschiedt - indien zo ingesteld, inderdaad - automatisch en 'per omgaande'.
Niet pas gedateerd dinsdag d.d. 26-07 - de mail wordt niet pas 2 dagen later aan de provincie doorgezonden!

b) het is feitelijk onmogelijk dat 'automatisch' d.d. 24-07 de ontvangst van 'uw brief' op d.d. 26-07 werd bevestigd. Ergo: provincie Gelderland bevestigde ontvangst van mijn brief - 25-07 verzonden = 26-07 bezorgd; klopt precies - en dus zeker niet het mailbericht...


Dus: terwijl de provincie Gelderland/ Commissaris van de Koning Cornielje en commissievoorzitter Prins beiden per mail 24-07, aldus vóór hun kantoor-begin 25-07 als .doc-file de beschikking hadden over mijn brief (per mail) d.d. 23-07-2016 en daarin de volhardend vader/ rechtzoekend burger een ultieme poging deed om eindelijk een rechtschapen en wetsgetrouwe diender van het volk te vinden, blijken beide...

...feitelijk 'schijt te hebben aan drie ontvoerde Nederlandse kinderen' en

...klaarblijkelijk 'alleen voor het (warm-)houden van marketingpraatjes/ van het eigen - en criminele anderen - bestuurderspluche interesse tonen en bereid zijn 'te gaan zitten en wat te praten/ bellen!' Alleen voor macht en geld.
 
 
'Die drie kinderen kunnen best 'nog 8 weken wachten' en dan het begin van het Nederlandse schooljaar 2016-2017 missen'... dat is kennelijk hoe Cornielje en Prins denken, dit afgaande op de schandalige en weinig goeds-belovende want valselijk opgestelde en zeker niet-'automatische' ontvangstbevestiging.

Vaststaat dat ook bij provincie Gelderland de 'corruptie hoogtij viert' en de schriftelijke ontvangstbevestiging wel degelijk 'door een persoon' en niet-'automatisch' werd opgesteld... dat is gelogen! Maar door wie c.q. in opdracht van? Heeft er iemand het 'lef' zich alsnog te melden; vast niet...! Keihard betrapt.Hoe dan ook: Commissaris Cornielje en commissievoor-zitter Prins worden met klem aangeraden om - uiterlijke ontvangst mijnerzijds d.d. 30-07-2016 - alsnog 'orde op zaken te (laten) stellen'; bij de criminele gemeente Duiven en ook bij de provincie Gelderland zelf... u bent naar deze burger mag aannemen op de hoogte van artikel 162 wet op de Strafvordering, ?!

Mocht er op genoemde datum - onverhoopt; iedere dag wor-den drie kinderen langer in de steek gelaten door 'u' - geen inhoudelijke reactie van Cornielje en Prins ontvangen zijn, mag ervan worden uitgegaan dat beiden het geheel met de volhardend vader en rechtzoekend burger eens zijn en dat zij aangifte hebben gedaan jegens de betrokken, criminele gemeenteambtenaren en een intern onderzoek naar niet-'automatische', maar door een laffe persoon aldus valselijk opgestelde 'ontvangstbevestiging' laat uitrichten. Wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia