maandag 16 mei 2016

Een beetje erg dom doen in PAS-familiedrama = komende ondergang van 'misdadig wegkijkende koning Kluns' = NEP-VADER-DES-VADERLANDS!
d.d. 2011-2015: PRANK4LIFE - 'Drunk King Gets Tased Trying to Escape with Beer in Hand'


De koning dient het volk en niet andersom! Beetje dronken geweest?!

Met tegenzin, maar noodzakelijk, stelt deze recht-zoekend burger en
 
volhardend vader van eigen prinsessen van nu 14, 12 en 10 jaar u het Kabinet van de 'grootste kluns des vaderlands'/ niet-mijn 'koning Pils' voor;

het 'secretariaat van WA' -

dertig slaafse lakeien - die namens/ voor hem 'de post beantwoorden' maar desondanks niet in staat bleken om de 

- klaarblijkelijk niet-bestaande?! - brief van het Ministerie van 'Vuiligheid & Jokkebrokken' waar-mee d.d. 04-02-2016 de deur met een knal in het gezicht werd gesmeten - WA verwijst naar het MinVJ maar die reageren nergens op en zonden geen brief! - 'uit de doofpot te krijgen', met...drs. F.J.J. Princen MPA
master of public administration


en Verzoekschriften-lakei


mr. M. Beuker

afdeling Wet- en Regelgeving
en Verzoekschriften


versus  altijd Volhardend Vader  en  gegrond Recht-zoekend Burger

Met foto's uit de kindervoorstelling 'De fee met sproeten' in 2013 van theater-groep PlanB uit Bussum waar onze drie meiden en hun oma Isabel - uiteraard - in het publiek zaten, enorm genoten en vrolijk meezongen met o.a. deze theater-'koning' Barrebijt:
drs. E.M. 
Groenendijk
MAT
  


oftewel 'gewoon'


 
'Meester Groenendijk' en 'Papa(Erik)': 


Dan weet u nu met wie u te doen heeft...: 'koning Pils' kent u, maar wat weet u werke-lijk van hem? Dat wat de pr-machine van 'koninklijk huis' over ons uitstort of kent u ook de (mogelijke zeer) duistere kanten van 'de Oranjes'...? Zijn Kabinet/ secreta-riaat werd voorgesteld en burger-koning Groenendijk nam de 'mislukte' fee - want met sproeten - graag in het paleis op: 'Mijn moeder doet u groeten... ik ben een spree met voeten!' Ze trouwde zelfs met zijn zoon; eind goed, al goed.
'Recht'staat Nederland: brief-1 aan 'grootste Kluns des Vaderlands'
Deze brief-1 werd aan de politie Gooi en Vechtstreek en de politie Gelderland, het Openbaar Ministerie/ ovJ dhr. mr. R. Esbir Wildeman, College Procureurs-generaal - liegen doen ze allemaal!/ voorzitter mr. Bolhaar, Ministerie van 'Vuillig-heid en Jokkebrokken/ mr. Van der Steur en aan de 2e Kamerleden inclusief de vaste kamercommissie 'Veiligheid en Jusititie'/ drs. Ypma gezonden.

Ook 'grootste koning/ kluns des lands' - die met zijn wan-gedrag feitelijk onze voorouders op hun graven spuugt! - werd via zijn 'Kabinet van onderdanigste hypocrieten' bericht over enorm maar vooral: diep-trieste PAS-familie-schandaal = feitelijke verkrachting van Vrouwe Justitia dat al jarenlang in zijn naam plaatsvindt en verzocht om orde op zaken te (laten) stellen.

Samengevat:

1. Formele klacht-indiening jegens de politie G&V en politie Gelderland ivm het 'heen en terug zenden van aangifte tussen beide korpsen, maar geen inhoudelijk on-derzoek c.q. strafvervolging van de facto 'liegende & bedriegende 'rechters' - willen - ondernemen'...

2. Formele klacht-indiening jegens Openbaar Ministerie/ niet-'behandelend' officier van 'lik-me-vessie-Justitie' vanwege zijn evidente weigering om 'misda-digers in marmeren paleizen' aan te pakken ondanks de gegronde aangiftes met sluitend en onomstotelijk bewijs daarvan.

3. het OM steunt niet het volk en voert de wet niet uit, maar poogt juist om de burger 'te verne#ken' en misdadigers bij o.a. de 'recht-' = krombank en hof = sof Arnhem - waar-onder de beide besturen met mrs. Blaisse en Van der Winkel alsook mrs. Jue, Van Son, Sluijters en Van Groeningen - GI-'Samen Veilig' Midden Nederland (SVMN), bijzondere curator = 'trol' mr. Hopmans, de Raad van Kinder'bescherming', Kamer voor Gerechts-deurwaarders (KGDW), het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (RTGA) en Centraal Tuchtcollege Den Haag enzvoorts... 'ongemoeid en onbestraft hun misdadige gang te laten gaan'. Dit geheel bewust en met voorbedachte rade...! Onacceptabel, mr. Esbir Wildeman.

Afbeeldingsresultaat voor der untergangHun eigen ondergang...! Want: u begrijpt namelijk ook dat dit betekent: 'klagend' = recht-zoekend burger heeft keihard gelijk!

Het kan niet zo zijn dat door hem benoemde 'rechters' = de facto misdadigers zijn die te Arnhem 'gewoon recht' ??? spreken.

  • Dat is krom en onmogelijk...!

Gegronde conclusie: het OM bewees zich in ons diep-trieste PAS-familiedrama herhaaldelijk zelf misdadig door kennelijk 'gevoelloos' te weigeren om de reeds 100% bewezen 'juridische monsters' aan te pakken conform het wetboek van strafrecht!
Samenspan politie, OM, SVMN, Paleis Misdaad en 'koning Kluns'?

In plaats daarvan werd d.d. 15-01-2016 politie G&V/ wijkagent te Bussum op deze eerzaam, wets-getrouwe burger afgestuurd... wat op een fiasco voor hem uitliep en de bewapende wijkagent op de vlucht ging voor de feiten...! Weigerde - nog steeds - om zijn dienstnummer te melden en nochtans is ook non-reactie op de formele en schriftelijke klacht-indiening jegens deze wijkagent zeer opvallend.

Waar is de politie bang voor? Een feitenrelaas? 


Afbeeldingsresultaat voor poliegtOf juist hun verzaken in alle openbaarheid? Daar gaan de schijnwerpers op en zal ook op facebook gedeeld worden tot NO-Stumperds moeten bericht-en. Voor ieder eerlijk lezer is dit zo klaar als een klontje; daar hoeven wij/ hoeft 'het volk' geen Sherlock Holmes voor te zijn... wordt vervolgd, ook naar het strafrecht.

Als de feiten niet onderzocht 'mogen' worden, bewijst dit dat deze 'feiten' inderdaad kloppenDe waarheid; ontluisterend en... onbestaanbaar. Een lachwekkend en tegelijkertijd schokkend hoorspel: veel plezier gewenst - onderaan artikel te klikken...! 


De criminele energie en samenspan van de politie/ OM/ CPG, de zeer bijzonder curator 'trol' Hopmans, onder hun toezicht-staande SVMN, de Raad van de Kinder'-bescherming' maar ook vele 'rechters en beide besturen van het Paleis van Misdaad te Arnhem' tot aan de top/ kroon van koning Kluns aan toe is ongehoord en lijkt onmogelijk... maar is - nogmaals 100% - bewezen!

  • Onomstotelijk, sluitend en zonder enige twijfel.


Afbeeldingsresultaat voor wij zijn het volkDe feitelijke gang van zaken in de praktijk van politie, Justitie, 'hulp'verlening en zelfs lands-bestuur! Het volk doet dat zelf beter!

De Nederlandse 'recht'staat waarin u verteld wordt 'te geloven', is anno 2016 een corruptie-bliek' geworden. Waar de wet niet meer - voor iedereen - geldt en alleen 'de elite' wetsbescher-ming geniet.

Waar onze Vrouwe Justitia vastgebonden met de eigen blinddoek door hen 'te pakken wordt genomen'... Dat pikt de(ze) recht-zoekend - want gelijk-hebbendkrijgend! - burger(s) en zeker volhardend vader uiteraard niet.


Zie publicatie d.d. 17-02-2016:


'F#ck de Koning; emotionele kindermishandeling/ PAS-familiedrama 'gesteund'. 


De Nederlandse overheid 
'steelt' onze kinderen!'


'Recht'staat Nederland: brief-4 aan 'grootste Kluns des Vaderlands'
Kortheidshalve wordt verwezen naar deze 4e brief en publi-catie d.d. 29-02-2016 waarin het 'Kabinet van koning Kluns' en het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' per aan-getekende post verzocht werden om onverwijlde toezen-ding van de niet-'bestaande' brief van het MinVJ waarnaar koning Kluns d.d. 04-02-2016 liet verwijzen als kul-'reden'

  • waarom hij niets voor onze drie burger-prinsessen wenst te doen die zo klem blijven zitten 'dankzij' - zijndoor hem benoemde, oneervol te ontslaan! - corrupte 'rechters'!

'Uw' afschuiven naar de 'bewust slapende' (nog steeds, ondanks 5x 'sorry moeten zeggen - klaarblijkelijk heeft deze kluns-lakei geen enkel zelfrespect!) minister mr. Van der Steur is niet 'koninklijk'... integendeel.

Kennelijk herinnert ook deze niet-mijn koning Kluns zich zijn inhuldigingsbelofte niet meer? Aftreden, meteen!

  • Zo helpe hem God almachtig tegen de toorn des volks!

Om herhaling te voorkomen wordt ook verwezen naar publicatie d.d. 29-02-2016 met mijn brief d.d. 29-02-2016 waarin zowel 'koning Kluns' - via zijn kabinet - alsook Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' expliciet verzocht (zie punt 4) om deze = m.i. niet-bestaande MinVJ-brief 'met kennelijk nadere uitleg waarom koning Kluns niets 'kan' = niets wil, doen!' (eerst-/ nogmaals?) aan mij toe te zenden.

Over de misdadige gang van zaken bij krombank Arnhem en gedane aangifte jegens het bestuur met (nog) president mr. Blaisse en uitleg ter zake vindt u in de 'concept-aangifte' zoals in de publi-catie d.d. 04-03-2016 te lezen is. Verwezen wordt ook naar publicatie/ herinnering aan de 'hooggeplaatsen, maar - 100% bewezen! - diep-gezonken' partijen d.d. 14-03-2016.
'Recht'staat Nederland: brief-5 aan 'grootste Kluns des Vaderlands'


d.d. 27-04-2016:

mijn brief met oproep 'toezending brief MinVJ

Ondanks herhaalde oproepen d.d. 29-02-2016, d.d. 29-03-2016 en d.d. 03/04-04-2016 aan de partijen waaronder 'koning Kluns', ondanks publicaties en dankzij? het 'gang-bezoek' van wijkagent XYZ bleven zowel het Ministerie VJ en 'koning Kluns' oorverdovend stil... want keihard betrapt, nietwaar?!

Ten laatste male werd d.d. 27-04-2016 - onze toekomstige: 'Dag van het Volk' - zowel MinisterieVJ alsook de 'koning Kluns' opgeroepen om een einde te (laten) maken aan dit PAS-familiedrama.Kortheidshalve wordt verwezen naar deze 5e brief - verwijderd - waarin:


1. Navraag omtrent gedane formele klacht-indiening jegens wijk-agent XYZ werd en deze puntsgewijs werd toegelicht.

2. Klacht werd ingediend jegens de politie ter zake hun onjuiste en onbegrijpelijke - zie (nochtans) non-inschrijving van mijn beklag ex art. 12 Sr. - omnummering van aangiftes en de huidige weken-/ maandenlange = misdadige non-reactie.

3. Navraag naar de stand van d.d. 02-20-2016 gemeldonderzoek naar uw aangifte van emotionele kindermishandeling’ en navraag aangiftes van de overige, ernstige misdrijven werd gedaan.
'Even wachten'.... twee maanden; geen MinVJ-brief maar weer kul!


Pas 64 dagen = ruim 2 maanden na mijn 2e brief - met verzoek tot toezending van (een kopie van) betreffende = niet-bestaande MinVJ-brief - d.d. 29-02-2016 en laatste brief d.d. 27-04-2016 met 'dezelfde' strekking ontving deze recht-zoekend burger/ volhardend vader pas d.d. 06-05-2016 'als respons van koning Kluns' de...


Afbeeldingsresultaat voor beschimmelde pizza
d.d. 03-05-2016 gedateerde brief van mr. M. Beuker, dit namens de directeur - drs. C. Breedveld en drs. F. Princen MPA - van het 'Kabinet van niet-mijn koning WA' - dus namens 'Beetje dom-Willempie' himselfie. En wat denkt u? Zou daar de kopie van MinVJ-brief meegezonden zijn die mr. Beuker/ namens (nog) directeur drs. Breedveld en daarmee dus namens 'koning Kluns' in opdracht gaf in hun initiele doorstuurbrief d.d. 15-10-2015? Inmiddels bijna een half jaar later zou antwoord-MinVJ-brief dan toch 'gevonden' kunnen zijn...?U raadt het al... na filmrolletje en bonnetje blijkt 'de brief' als MinVJ-antwoord waar-naar niet-mijn 'koning Kluns' blijft verwijzen, helaas ook 'on-vindbaar' te zijn = niet te bestaan. Nederland oh Nederland...

Wat een misdadige klucht; een schijnvertoning; het failliet van de Nederlandse 'recht'staat; keihard bewijs van doortrapte wetsloeders die schijt hebben aan eerlijke burger(s); een 'koning Kluns' die enkel oog heeft voor zijn eigen prinsessen 3A maar de mijne/ burgerprinsessen jarenlang PAS-familie-drama kennelijk gunt door zijn misdadige 'rechters' veroorzaakt desondanks niet te willen - oneervol - ontslaan...!De achterbakse 'reden' zoals, in slecht Nederlands, vermeldt:

Afbeeldingsresultaat voor vuile leugenaar
'Tot mijn spijt ik u nogmaals meedelen,
dat het voor de koning niet mogelijk is
verdere tussenkomst te verlenen'

is de facto onjuist.

Natuurlijk kan, als 'koning Kluns' dat wil en sterker nog; dat zou hij moeten, deze brief kennelijk niet zelf - ? - 'een kopie voor de eigen administratie van het MinVJ' ontvangen heeft, dan had hij natuurlijk (nog) minister Van der Steur daar opdracht toe kunnen geven - zoals verzocht - en hij eerder deed.

Met andere woorden: het kabinet - 'koning Kluns' kletst uit zijn vette nek... wat een onzin! Deze volhardend vader/ recht-zoekend burger laat zich ook niet met een 'koninklijke kluit kul in het riet sturen'... maar dat betekent pacifistische revolu-tie tot iedereen het weet!

Als 'koning Kluns' maakt hij m.i. formeel namelijk deel uit van de regering - primus inter sukkeltjes - en kan aldus wel degelijk ook minister-lakei Van der Steur/ het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkenbrokken' opdracht geven om de MinVJ-brief waar hij d.d. 15-10-2015 aldus melding van mr. Beuker zelf opdracht toe gaf (nog- =) eerst!-maals aan deze burger toe te (laten) zenden.

De herhaalde melding dat het voor 'koning Kluns' niet mogelijk is - WA deed de facto tot op heden niets anders dan naar het niet-reagerende MinVJ af te schuiven - verdere tussenkomst te verle-
nen', terwijl de facto hij wel degelijk 'alle macht' heeft om met een 'eenvoudige tussenkomst = zorgen dat burger een kopie van/ deze MinVJ-brief daadwerkelijk toegezonden wordt, maar dit kei-hard - met een 'l#l-letje rozenwater-smoes' ten 2e male placht te (laten) ontkennen.

Ben ik nu zo slim of is hij nu zo dom...? En niet een beetje, maar heel erg dom...

Misschien een 'slimme' tip voor Maxima; 'buena idea'... - al wil ik dat triple A niet aan laten doen - ga snel scheiden; de prinsessen kunnen dan mee naar Argentinie en op bezoek bij opa/ tenminste 'besmeurde' Zorreguieta zonder dat je 'koning Kluns' ooit hoeft laten te komen, maar betalen dat moet hij wel. Want... zo gaat dat in de Nederlandse 'recht'staat.


Kinderen stelen, wordt niet alleen goedgekeurd maar zelfs aangemoedigd; zie ons diep-trieste PAS-familiedramaTot dan: deze 'koning Kluns' heeft hoe dan ook geen enkel fatsoen in zijn lompe lijf en verkiest het om - bewezen - 'zijn corrupte rechters/ systeem in stand houden' boven het (laten) beeindigen van dit diep-trieste PAS-familiedrama... wat een kl##tzak.

  • Er staat een - kuch - 'koning' op de hoek, we schoppen zijn ballen uit de broek, o-la-die-je... kent u dat lied? De komende zomerhit.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia