woensdag 5 juni 2019

RENÉ DE MONCHY/ NVJ móet ingrijpen bij RAAD van de HOERNALISTIEK - ONTSLAG van PARTIJDIGE alsook VERWARDE NEP-SECRETARIS VEREIST!
ONMIDDELLIJK NVJ-INGRIJPEN bij hún 'RAAD voor de HOERNALISTIEK' VEREIST!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gaat uiteraard niet-akkoord met recente;

  • 2e POGING van de RAAD VOOR DE HOERNA-LISTIEK/ NEP-SECRETARIS KOENE om een BEWEZEN PARTIJDIGE KLACHTBEHANDE-LING DOOR TE DRAMMEN!

       DAT GAAT NIET GEBEUREN, mr. KOENE.

Zoals gisteren aan de NVJ - NLse VERENIGING voor JOURNALISTEN, voorzitter RENÉ DE MONCHY, na het telefoniche overleg met het bestuurssecretariaat/ mw. P. Niels, schriftelijk = per mail werd medegedeeld.

Nochtans mocht GRN helaas:

  • GÉÉN REACTIE van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten
      RENÉ DE MONCHY = 
       VOORZITTER ontvangen.


RARARA, HOE KAN DAT NOU? LOL. WEL 'ONMIDDELLIJKE DOORDRAM-BRIEF van de RVDJ maar NIETS van de NVJ/ DE MONCHY... terwijl de VOORZITTER om INGRIJPEN BINNEN 2 DAGEN werd VERZOCHT

Zou het zo kunnen zijn dat de NJV/ De Monchy niet wíl reageren 'omdat'...
daarmee duidelijk wordt dat GRN inderdaad en HELEMAAL GELIJK HEEFT?

  • NVJ/ DE MONCHY is BANG óók ONTMASKERD TE WORDEN!

De BRIEF van mr. KOENE (onderstaand) komt in ieder geval 'ALS MOSTERD NÁ DE MAALTIJD' aangezien 'haar rol reeds is uit-gespeeld' - AL ONTMASKERD werd met haar (schijn van) PARTIJDIGE GE-DRAGINGEN/ 'meten met 2 maten = 7 weken vs. 2 dagen en géén repliek mogelijk!'. Ergo:


RvdJ- mw. mr. D.C. KOENE BE-WIJST ZÉLF... TOTAAL ONGE-SCHIKT TE ZIJN ALS SECRETARIS en GRN EIST DAN OOK HAAR ONTSLAG OP STAANDE VOET, NVJ/ DE MONCHY!

  • De 100RvdJ-WANVERTO-NING is ONACCEPTABEL én tegelijkertijd zeer LEERZAAM VOOR DE MASSA!


WAT VOORAF GING:   'MET DE BILLEN BLOOT:

d.d. 04-06-2019:       RvdJ ontmaskerd als 'RAAD vd HOERNALISTIEK'.
LEEST U ZELF svp. DE NIEUWSTE KUL VAN KOENE:


POGING tot DOORDRAMMEN


       van bewezen; PARTIJDIGE én kennelijk
        ook; VERWARDE NEP-SECRETARIS

NEEN, RAAD VOOR DE HOERNALISTIEKOP DEZE WIJZE KÁN ER...

  • GEEN SPRAKE ZIJN VAN EEN BEHOORLIJKE en ONPARTIJDIGE KLACHT-BEHANDELING, ZOALS WETTELIJK VERPLICHT is!

Deze té late KOENE-brief komt echter 'als MOSTERD NÁ DE MAALTIJD' aangezien 'haar rol reeds is uitgespeeld' - al ONTMASKERD WERD als zijnde (schijn van) PARTIJDIG (-heid)/ 'meten met 2 maten = 7 weken vs. 2 dagen en géén schriftelijke repliek op verweer mogelijk!'. Ergo:

  • MR. D.C. KOENE BEWIJST 'TOTAAL ONGESCHIKT' ALS RVDJ-SECRETARIS en de KLACHTBEHANDE-LING BLIJKT TOTALE NEP te zijn!

INGRIJPEN door nochtans NVJ/ voorzitter RENÉ DE MONCHY = GELIJKE INFORMATIESTAND én SCHRIFTE-LIJKE REACTIEMOGELIJKHEID plus het ONTSLAG OP STAANDE VOET van betreffende NEP-SECRETARIS is nu VEREIST, aldus GRN.

Dus: NVJ-VOORZITTER RENÉ DE MONCHY:


ÚW INGRIJPEN = NOODZAKELIJK of...

   ÓÓK de NVJ blijkt TOTAAL BEDROG te zijn!!

   U HEEFT NOG 1 DAG TE TIJD... GRN trekt
   de juiste CONCLUSIES én PUBLICEERT aldus.

'Wie zwijgt, stemt toe/ heeft geen bezwaar' ~ u werd geïnformeerd en opgeroepen om in te grijpen... de feiten staan vast.NIEUW - ONTSLA die TOTAAL ONGESCHIKTE RVDJ-'SECRETARIS' - NIEUW:

GRN: Mijnheer DE MONCHY.. GAARNE UW INGRIJPEN!

  • In het belang van ÉCHTE JOURNALISTIEK = DE GELE CAMERA!
GRN gaat niet-akkoord met kul van Koene! Natuurlijk niet - haar ontslag werd verzocht...

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Volhardend Vader

Wo 5-6-2019 14:55
  • Raad voor de Journalistiek;
  •  Adje Groen


Raad voor de Journalistiek = Hoernalistiek, secretaris Koene,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

GRN verwijst kortheidshalve naar publicatie van vandaag: ú bent uitspeeld en dient ontslagen te worden!
De beurt is nu aan de NVJ/ voorzitter De Monchy...

Met écht journalistieke 'groet',
drs. E.M. Groenendijk MSc. - De Gele Camera


Mail aan de NVJ:


Van: Volhardend Vader <stoppasfamiliedrama@outlook.com>
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 14:49
Aan: vereniging@nvj.nl; pniels@nvj.nl
Onderwerp: Herinnering - nog 1 dag voorzitter Monchy + nieuwe publicatie!

Geachte NVJ, voorzitter De Monchy via bestuurssecretariaat Niels,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

Geen enkele reactie van de NVJ maar wel van de RvdJ... neen; dat is nu te laat. Voorzitter De Monchy is nu aan de beurt en dient in te grijpen om nog enige 'geloofwaardigheid' voor de NVJ te behouden?!

GRN verwijst kortheidshalve


In afwachting van uw reactie, verblijft

met journalistieke groet,
drs. E.M. Groenendijk MSc.


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia