vrijdag 20 april 2018

Bah: criminele 'jeugdzorg' + misdadige 'rechters/presidenten' te Arn-hel: drie dochters/ Lina, Jördis, Imke - 3x ontvoerd, lieve PapaErik afgepakt!!PapaErik en allerliefste dochters Lina, Jördis en Imke  = echte papa-meiden-liefde!

Wie aan mijn kinderen durft te komen, krijgt met deze Groenendijk te maken:Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vraagt nep-'president' = crimineel mr. Van der Winkel alsook mogelijk; mr. drs. Boogaard-Derix (bestuursvoor-zitter) nogmaals:

hoe zit het nu met de 2 artikel 12 procedures die reeds d.d. 08-03-2016 en d.d. 31-08-2916 (zie verder), werden ingediend? Twee keer = in twee onafhankelijke zaken = andere 'rechters' maar... GRN ontving slechts 1x formele be-vestiging met hun kenmerk/ 'Sr.-nr.': 

 • K16/0751 dat na > 2 jaar temporisatie en in de doofpot pogen te houden door het hof Arnhem. Van der Winkel doorgezonden aan het hof Den Bosch/ Boogaard-Derix die er 'hun kenmerk'; K18/200125 aan plakken?!


'Simpelweg' meewerken aan ons diep-triest PAS-familiedrama sinds 2008 door 2 jaar later de mis-daden van het hof Arn-hel als hof Den Bosch zijnde...

...'gewoon' te accepteren; onacceptabel!


 • De feiten staan vast maar svp. nog heel even geduld; gemaakte audio-opname = 1000% bewijs, wordt - binnenkort - gepubliceerd...!

Het bewerken daarvan kost echter heel erg veel tijd en GRN moet ook gewoon voltijd-werken en deze zaterdag;Waar gaat het nu eigenlijk precies om? Mijn liefste 3 dochters die werden gestolen:


d.d. 27-06-2016: 'Het sprookje van de Neder-landse recht’staat;


Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…

Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en iedereen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wet-boek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg. Zo zou het toch ook moeten zijn? Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een ‘sprookje’ was of inmiddels tot het ver-leden behoort.d.d. 01-02-2016: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:


Na wettelijk onmogelijke weigering van de wrakingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren - om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan. Kan het nog erger?

Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd.

 • Het zijn 'krommers' = misdadigers; wederom met 100% bewijs!
d.d. 08-03-2016: 'Beklag art. 12 Sv: (nog) niet-vervolgen van misdadige magistrat(t)en te Arnhem blijft onacceptabel!'

Misdadigers in het familie'recht': d.d. 03-12-2015:

 • 100% audio-bewijs bedrog door 'krom'bank Arnhem 

Dat het misdadige college bestaande uit de voorzitter, plaatsvervangend 'rechter = krommer' mr. Van Son en leden Kuypers en Kroon met mr. Sluijters als griffier werkelijk schaamteloos 'de waarheid/ daadwerkelijk gedane en gezegde' veranderde en/ of niet werd vermeld om maar de gewenste uitkomst/ beschikking te 'kunnen' geven, blijkt onomstotelijk uit vergelijking van het feitelijk transcript van integrale opname van de te'recht'-zitting d.d. 03-12-2015 met het opgeleverde 'proces-verbaal'.

Het is weliswaar even nalezen, maar als 2e wrakingsgrond jegens mr. Van Son werd 'het bedrog' van 'krom'bank Arnhem omtrent 'misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander' door de vader wel degelijk ge-noemd - pag. 11 'bedrog' - en daarvoor uitvoerig te zijn toegelicht - pag.'s 3, 4, 9 en 10 - verifieert u zelf maar; dank!


Indien noodzakelijk zal de integrale audio-opname (deels) gepubliceerd worden,

zodat u allen zelf kunt horen/ verifieren wat door de partijen op zitting d.d. 03-12-2015 gezegd werd

Naschrift:
zo zal geschieden... in voorbereiding!


Nogmaals: het doen van een valse aangifte is strafbaar en het 

 • niet-opnemen van gezegde = omissie van de 2e wrakingsgrond in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' is strafbaar - art. 225 Sr. 

Ergo: of burger is een lastpak en maakt zich druk om 'niets', of de 'krommers' te Arnhem zijn

 • de facto misdadige magistraten die geen recht kunnen spreken, maar in de gevangenis behoren!
d.d. 08-03-2016: KLAAGSCHRIFT-1


(1e over criminele 'recht'ers etc. na in 2013 de 1e jegens Solvig S. wegens 9 maanden niet-nakomen van geldende zorgregeling na de 2e kinderontvoering van Bussum/ de Meent naar Duiven/ Gelderland die geheel onterecht afgewezen werd maar daarover later veel meer smerige details!)


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat - Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: klaagschrift artikel 12 Sv.

Aangiftes jegens:

1. RB Gelderland d.d. 07-08-2015: proces-verbaalnummer: PL0900-2015 240154


Mw. mr. L.A. Van Son (foto links)/ voorzitter
en dhr. H.A. Krähe/ griffier 

2. Rechtbank Gelderland d.d. 15-12-2015;

proces-verbaalnummer: PL0900-2015 378676

Mw. mrs. L.A. van Son/ voorzitter en E.A. Sluijters/ griffier en leden: mrs. S. Kuypers en A.S.W. Kroon 


Het Gerechtshof Arnhem
Sector Strafrecht
Postbus 9030
6800 EM  Arnhem


Bussum, 08 maart 2016
Magistraten,

Hierbij geef ik, de heer Erik Michiel Groenendijk, hierna te noemen - klager - en wonende aan de Papastraat te Bussum, te kennen formeel klaagschrift in te dienen; 


1. Klager heeft op 7 augustus 2015 aangifte en klacht gedaan ter zake het door mr. Van Son - als de behandelend, plaatsvervangend voorzitter - en dhr. Krähe - als griffier - gepleegde ‘valsheid in geschrifte’, zoals strafbaar is gesteld in artikel 225, Wetboek van Strafrecht.  


2. Klager heeft op 15 december 2015 aangifte en klacht gedaan ter zake het door mr. Van Son - als de behandelend, plaatsvervangend voorzitter - en de collegeleden mrs. S. Kuypers en A.S.W. Kroon alsmede mr. Sluijters - als de griffier - gepleegde ‘valsheid in geschrifte/ negeren artikel 162 Sv.’, zoals strafbaar is gesteld in artikel 225. Wetboek van Strafrecht/ Strafvordering.


3. Deze strafbare feiten worden door het Openbaar Ministerie/ behandelend officier van Justitie dhr. mr. R. Esbir Wildeman echter niet vervolgd. Onbestaanbaar!

Althans dit maakt klager op uit de brief van de politie Midden-Nederland/ d.d. 19-11-2015 - waar gemeld werd dat de aangiftes met deze officier besproken worden en hij beslist over de verdere behandeling - en de brief d.d. 07-01-2016 van de politie Gel-derland-Midden - met melding van sepot ‘namens de officier van justitie’ - en verwij-zing naar uw Gerechtshof voor schriftelijk beklag indien klager het niet eens is met deze beslissing van de officier van Justitie.

Van het Openbaar Ministerie/ ovJ mr. Esbir Wildeman werd ‘op directe weg’ niets verno-men, dit ondanks herhaalde en aangetekend verzonden correspondentie. Bestaat deze ovJ überhaupt…?

3.1 Klager vermeldt dat de in de brief - ‘namens de officier’ - d.d. 07-01-2016 ge-noemde proces-verbaalnummers, te weten PL0600 2016-008148 = PL0900 2015-378676 en PL0600 2016-00145 = PL0900 2015-240154 door de politie Gelderland van een ander PL-nummer werden voorzien (1 jaar later ‘gedateerd’). Op de ter zake ingediende klacht - onnodig verwarrend en onjuiste ‘PL-datum’ - werd nochtans niets vernomen van de politie…

Dat is opvallend omdat de politie Gelderland-Midden d.d. 09-10-2015 meldde dat mijn aangifte - d.d. 09-01-2016/ PL0900 2016-009820 jegens mr. Van Son, Sluijters, Kuypers en Kroon ter zake ‘valsheid in geschrifte, machtsmisbruik/ rechtsweigering, bedrog’ te retourneren naar Hilversum ‘omdat daar toch het verdere onderzoek plaats gaat vinden’ wat politie Midden-Nederland d.d. 19-11-2015 bevestigde (‘overleg’ met het OM/ Esbir Wildeman).

Ook: politie Gelderland-Midden meldde d.d. 17-11-2015 dat ‘het niet ongebruikelijk is dat een aangifte voor verder onderzoek in beginsel wordt gezonden naar de politie-eenheid waar het heeft plaatsgevonden, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Ik kan u melden dat uw aangifte - d.d. 23-08-2015/ PL0900 2015-256393 jegens mr. Blaisse ter zake ‘machtsmisbruik en bedrog’ - op verzoek van de eenheid Midden-Nederland is geretourneerd’ maar nochtans geen beslissing van het OM werd vernomen. Conclusie: een onnavolgbaar en tegenstrijdig politie’beleid’…!

3.2 Waarom was het ‘politie’ Gelderland-Midden en niet politie Midden-Nederland die ‘namens de officier’ genoemde sepotbeslissingen mededeelde? Waarom deed het ‘Openbaar Ministerie’/ mr. Esbir Wildeman als gemeld ‘behandelend/ in overleg met de politie Midden-Nederland’ dat niet ‘gewoon’ zelf op directe weg? Waarom reageerde het OM, maar ook het CPG/ mr. Bolhaar en zelfs het MinVJ/ mr. Van der Steur niet op mijn volhardende correspondentie…? 

Samengevat: 2 aangiftes ter zake de ‘recht’bank Arnhem (plaats delict) werden niet - hoewel dit aldus werd gemeld - door politie Midden-Nederland ‘verzameld en met OM overleg gepleegd’, maar uiteindelijk door politie Midden-Gelderland ‘namens de officier’ - mr. Esbir Wildeman of een andere officier? - geseponeerd zonder dat een geloofwaar-dige/ valide argumentatie werd gegeven. Op overige aangiftes jegens de ‘krom’bank Arnhem, maar ook jegens het ‘Hof’, werd nochtans niets vernomen van het politieke Openbaar Ministerie. Dit is de facto rechtsweigering!


4. Klager kan geen enkel begrip opbrengen voor de ‘namens de officier’ in de brief van politie Gelderland-Midden d.d. 07-01-2016 gemelde sepot’grond’; ‘wat betreft uw aan-gifte - naschrift: PL0600 2016-008148 (=PL0900 2015-378676) - is na weging van ‘de opsporingskans alsmede de bewijsbaarheid van gemelde strafbare feiten versus de be-slaglegging op een (on) evenredig deel van beschikbare opsporingscapaciteit’ beslo-ten om geen nader strafrechtelijk onderzoek te ver-richten. En: ‘heeft tevens betrekking op uw aangifte met kenmerk PL0600 2016-00145’ (= PL0900 2015-240154).

Dit wordt niet alleen als een ‘schop in het kruis van klager’ gevoeld, maar bewijst ook feitelijke minachting van het OM/ betreffend ‘officier’ van Justitie jegens rechtzoekend burger en de wet.

Uit niets blijkt of en wanneer er (enig) onderzoek naar deze zaken heeft plaatsgevon-den en of er een begin van vervolging is geweest. Uit de brief van de politie Gelder-land-Midden kan dit niet opgemaakt worden en wordt onvoldoende inzicht in de han-delswijze van het Openbaar Ministerie gegeven. Klager meent dat evident onvoldoende en geen weloverwogen onderzoek en besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Er wordt enkel van ‘weging’ gesproken zonder nadere concretisering van de gemaakte, inhoudelijke afwegingen. Ook laat politie Gelderland-Midden na om ‘namens de officier’ de code van het sepot aan te geven en is nu onduidelijk op welke formele sepotgrond wordt geduid.

Klager meent dat de weigering van het OM/ mr. Esbir Wildeman om deze ‘justitiële’ misdadigers te vervolgen het failliet van de Nederlandse ‘recht = kromstaat’ onom-stotelijk bewijst. Waarvan diverse audio-opnames die zeker gepubliceerd worden - indien daartoe gedwongen... Dan kan de burger zelf verifiëren = horen wat daadwer-kelijk op zitting gezegd werd en daarvan ‘gemaakt’ werd door de ‘krom’bank Arnhem.

Conform de Nederlandse wet en door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie aldus bevestigd, staat ‘essentiële omissie in proces-verbaal als enige kenbron van gezegde op zitting’  gelijk aan ‘valsheid in geschrifte’ en dient te worden vervolgd.

Dit is geen rechtsgang maar puur misdadig!

Naschrift: voor het vervolg, klik de link...
------------------------------------------------------------------------------------------------


KLAAGSCHRIFT-2


   d.d. 31-08-2016: 'Wederom indiening beklag ex art. 12 Sr. (3e):

BEKLAG OVER HET NIET-VERVOLGEN VAN EEN STRAFBAAR FEIT


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.

Betreft: klaagschrift artikel 12 Sv.

onjuiste en politieke seponering van 11 aangiftes

non-beslissing op 6 aangiftes sinds > 16 maanden!

Het Gerechtshof Arnhem
Sector Strafrecht
Postbus 9030
6800 EM  Arnhem


Bussum, 31 augustus 2016
Magistraten,

Hierbij geef ik, de heer Erik Michiel Groenendijk, hierna te noemen - klager - en wo-nende aan de Papastraat te Bussum, te kennen beklag ex artikel 12 wet op de Strafvordering in te dienen; 

1) In de periode van 20 april 2015 – 02 maart 2016 moest deze volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk helaas 17 aangiftes jegens meerdere in ons voort-durende, diep-trieste PAS-familiedrama betrokken > 50 ‘recht’ers vanwege diverse strafbare (non-) gedragingen.

Met 100% sluitend en onomstotelijk wettelijk bewijs werd, ondanks ‘tegenwerking/ afhouden bij de politie’, consequent aangifte gedaan van de facto corrupte ‘recht’ers die zich zelf niet aan de wet(ten) bleken te houden. Basisvereisten van een  behoorlijke, eerlijke rechtspraak werden geschonden en wettelijke (vorm-) vereisten herhaald, aantoonbaar niet nagekomen; schokkend.

2) Onder de ‘beschikking’ staat bijvoorbeeld niet de handtekening van de op ’recht’-zitting aanwezige rechter en griffier, maar die van een ‘rechter’ en een secretariaats-medewerker (een man), maar niet van de griffier op zitting (een vrouw). De wet en de Hoge Raad zeggen: dat is ‘nietigheid van rechtswege’ en te vernietigen op verzoek; de (niet-) ondertekenaars pleegden ‘valsheid in geschrifte’ en zijn te vervolgen voor het valselijk opmaken van een officiële akte!

Hetzelfde geldt voor een ‘beschikking’ waarvan de handtekeningen niet overeenkomen met die op de minuutakte; zoals bij het ‘hof’ Arnhem zelf geschiedde… van rechtswege te vernietigen! 

Zie publicatie d.d. 26-05-2016:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/05/hof-arnhem-valse-handtekeningen-onder.html

3) Niet alleen wat betreft ‘vormfouten’, maar ook inhoudelijk werd 100% aangetoond dat – en dit vooral bij de ‘recht’bank Arnhem – herhaald ‘valsheid in geschrifte en/of machtsmisbruik’ werd gepleegd… nogmaals; zogenaamde ‘recht’ers en ‘griffiers’ waar in het ‘proces-verbaal’ er geen feitelijke weergave stond van datgene wat op de te-’recht’zittingen plaatsvond en gezegd werd, maar een verdraaiing van de feitelijke gang van zaken en omissie van essentiële feiten.

Wie schrijft die blijft? En als een burger dan aangifte durft te doen, dan seponeert het Openbaar Ministerie/ officier van Justitie mr. M.J.A.M. Vuylsteke dat pas bijna 14 mnd. later? Feitelijk d.d. 02-2016 met een bijna ‘lachwekkende argumentatie?’; niet alleen niet/ onvoldoende alsook met een onjuiste ‘motivatie’ maar vooral aantonend dat het OM/ Midden Nederland ‘niet het lef heeft om te vervolgen’ c.q. een ‘politieke beslissing’ waar kinder- en vaderbelangen/ -rechten vertrapt worden om ‘het criminele systeem overeind te houden’.

4) Of wat dacht de Nederlands burger van een bezwaarschrift ‘nietigheid van rechts-wege’ dat werd ingediend bij de ‘recht’bank om de’ beschikking’/ mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en Sluijters van rechtswege te laten vernietigen  – middels integrale audio-opname van te’recht’zitting d.d. 03-12-2016 onomstotelijk bewezen! – maar door het hof Arnhem als ‘hoger beroep’ behandeld werd, ondanks het verzet van klager en afwijzende ‘beschikking’ opleverde… 

Een juridische ‘klucht’ als nooit te voren! Ongevraagd werd ‘beschikking’ afgegeven! Kortheids-halve verwijst klager naar

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/04/rechtbank-arnhem-vervolging-criminele.html (publicatie d.d. 30-04-2016).

Waarvan de jeugd’zorg’verlener SVMN meldde dat er ‘geen hoger beroep werd inge-diend’ en de Raad voor de Kinder’bescherming’ ook hard roept dat ‘de juiste procedures doorlopen zijn’; kul. 

5) De ‘waarschuwing?sbrief’ d.d. 03-06-2016 – hoofdofficier van Justitie mr. H.E. Hoogendijk – dezelfde die onzin probeerde te verkopen door te verwijzen naar het indienen van een beklag artikel 12 Sv. zonder proces-verbaal van aangifte (werd 3x geweigerd) wetende dat het hof dan altijd ‘niet-ontvankelijk’ verklaard – houdt in-houdelijk geen stand en is als ‘de ene crimineel dekt de andere crimineel’ c.q. als ‘pure werkweigering’ te duiden. Is zijn ‘waarschuwing’ als verkapte bedreiging te duiden? Het enige dat klager deed en doet is opkomen voor zijn kinderen en hun belangen alsmede onze rechten. Hem is niet te verwijten dat diverse ‘recht’ers in de praktijk de facto misdadigers zijn… en daarvoor – uiteraard – te vervolgen zijn.

Bewijst de Nederlandse ‘recht’staat zich definitief als een ‘lachertje’/ crimineel hersen-spinsel die drie Nederlandse kinderen hoewel t/m d.d. 03-08-016 onder toezicht en d.d. 27-06-2016 door hun ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ naar ‘onbekende bestemming’ = Bondsrepubliek Duitsland ontvoerd werden, geen strobreed in de weg te leggen? Niet de wet, maar ‘moeders wil’ geldt!

6) Want: liegende ‘recht’ers vervolgen, gelijk 50x en drie kinderen die volkomen ten onrechte en op een meest smerige wijze hun eigen vader al bijna 2,5 jaar niet zien, is geen goede reclame voor het ‘Paleis van Misdaad’ te Arn-hel. Dan ‘liever’ kinderen emotioneel (laten) mishandelen en onze mensenrechten vertrappen, nietwaar?! De ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ samen met de onredelijke, partijdige en ondeskundige gecertificeerde instelling voor jeugd’zorg’ Samen Veilig Midden Nederland en de ‘zeer’ bijzondere curator mr. Hopmans te blijven steunen, hoewel de klager alle bewijzen van hun misdaden leverde… allemaal tevergeefs.

Vader/ klager moest hoe dan ook ‘verliezen’ = de kinderen verliezen hun papa; onbe-staanbaar en ernstige schending van onze mensenrechten (familieleven en eerlijk proces)! De ‘recht’staat en wet blijkt alleen tegen de burger te worden gebruikt en het afdekken/ niet vervolgen van de criminele (non-)gedragingen van zogenaamde not-‘abelen’, ook in de ‘recht’-spraak. Precies om-gekeerd aan haar bestaansrecht en taak in ons democratisch? recht?sbestel… onbestaanbaar!

7) Wat een kul; wat een schijnvertoning; wat een misdaden tegen de kinderen, tegen hun vader en Vrouw Justitia! Onbestaanbaar. Klager verwijst dan ook naar het d.d. 08-03-2016 ingediend beklag artikel 12 Sv. dat ondanks de levering van alle bewijzen nochtans niet werd behandeld?!

Over de klachtindiening want niet-beslissende officier van Justite/ mr. Esbir Wildeman werd d.d. reeds d.d. 05-06-2016:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/06/om-is-zelf-misdadig-met-weigering.html gepubliceerd, waarnaar klager kortheidshalve verwijst.

Klager verwijst tevens naar brief d.d. 25-08-2016 aan president van hof Arnhem/ mr. Van der Winkel en publicatie d.d. 08-06-2015:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/06/koning-salomo-verraden-in-paleis-van.html

Of het hof Arnhem de criminele appels bij de ‘recht’erlijke macht gaat uitsorteren of de hele schaal beschimmelen laat, staat (binnenkort) vast en zal gepubliceerd worden met gepaste aan-dacht/ ludieke actie daarvoor.

8) Van de 17 aangiftes die in deze periode gerealiseerd werden, bleek betreffende hoofdofficier van Justitie/ mr. M.J.A.M. Vuylsteke ondanks zijn, citaat

Geachte heer Groenendijk. U heeft in het afgelopen jaar een aantal aangiften gedaan, waar ik met deze brief op reageer. Het beoordelen van uw aangiften heeft vertraging opgelopen, waarvoor mijn excuses. De vertraging heeft onder meer te maken met het feit dat mijn collega mr. Esbir Wildeman zich heeft moeten onttrekken van uw zaken. U heeft op enig moment een klacht tegen hem ingediend en daardoor mocht hij vanwege ons interne protocol niet langer uw aangiften beoordelen. Ik heb deze werkzaamheden overgenomen van mijn collega en ik heb mij in het omvangrijke pakket aan stukken moeten inlezen.’

uiteindelijk ‘slechts 11’ te seponeren; de overige 6 werden ‘vergeten’ ondanks zijn inlezen en tot op heden ligt daar geen beslissing; sepot of vervolging voor. Klager verwijst kortheidshalve naar de bijlagen voor een feitelijk overzicht daarvan.

9) Om met de deur in huis te vallen: klager kan geen enkel begrip opbrengen voor de huidige non-beslissing op 6 uitstaande aangiftes sinds d.d. 20-04-2015 en evenmin voor gemelde sepot-’gronden’ voor de overige 11, (vrijwel) allemaal zelfs met sluitend bewijs aangeleverd, beslissing niet te vervolgen. Citaat:

Om met de deur in huis te vallen; geen van de door u gedane aangiften zal in behan-deling worden genomen. De redenen daarvoor lopen uiteen. In de meeste gevallen doet u aangifte van feiten die niet in ons strafrecht bestaan. Machtsmisbruik, plichts-verzuim, emotionele mishandeling en rechtsweigering zijn hier voorbeelden van. Om die reden alleen al zullen deze aangifte niet in behandeling worden genomen.’

10) Dit wordt niet alleen als een ‘schop in het kruis van klager’ gevoeld, maar bewijst ook feitelijke minachting van het OM/ betreffend ‘officier’ van Justitie jegens recht-zoekend burger en de wet.

11) Want: uit niets blijkt of en wanneer er (enig) onderzoek naar deze zaken heeft plaatsgevonden en of er een begin van vervolging is geweest. Uit de sepotbrief kan dit niet opgemaakt worden en wordt onvoldoende inzicht in de handelswijze van het Openbaar Ministerie gegeven. Klager meent dat evident onvoldoende en geen wel-overwogen onderzoek en besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Er wordt geen nadere concretisering van de gemaakte, inhoudelijke afwegingen anders dan melding dat ‘u deed aangifte van feiten die niet in ons strafrecht bestaan’… dit ter-wijl de bewijzen - bijvoorbeeld ‘valse handtekening onder beschikking of vergelijking feitelijk transcript met valselijk opgemaakte proces-verbaal’ werd meegeleverd! - en de Hoge Raad bepaalde dat dit te vervolgen is als zijnde ‘valsheid in geschrifte’ – artikel; 225 Sr.

12) Ook: het OM betwiste gemelde feiten niet – inderdaad; machtsmisbruik, plichts-verzuim, emotionele kindermishandeling en rechtsweigering – maar dat ‘zou niet strafbaar zijn of niet aan een artikel in het wetboek van Strafecht te koppelen zijn? Klager meent dat dit enkel als een politiek besluit ter bescherming van het corrupte systeem te duiden is. Daarnaast werd aangifte-code behorende bij het gepleegde feit/ melding van (vermeend) strafbaar feit, door verbalisant zelf ingegeven zonder dat daarop doorslaggevende invloed op uitgeoefend kan worden (audio-opnames voor-handen ter bewijs) door een burger. 

Bij aangifte werd bijvoorbeeld om artikel 225 Sr. verzocht maar als code/ feit dan ‘overige verticale fraude’ in het systeem vermeld (‘dat gaat niet anders; daar moeten wij het onder boeken’) of om ‘onttrekking aan gezag’ - artikel 279 Sr. dat dan in de aangifte als ‘misdrijven anders’ wordt opgenomen. Ergo: of de politie/ hulpofficieren van Justitie weten zelf niet onder welk wetsartikel deze evidente misdaden vallen of de aangiftes werden ‘met opzet’ onder een verkeerde code geboekt zonder dat dit burger te verwijten viel. Ook:

13) Van een rechtzoekend burger (geen mr.) kan in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht worden dat bij aangifte alle juiste wetsartikelen gekend en genoemd worden waaronder de gemelde feiten naar het strafrecht vallen; ‘op grond van het passende artikel in het wetboek’. Voor de juiste toe-ordening van gepleegde wandaden aan wets-artikel mag de hulp van politie en/ of OM verwacht worden. Juridische bijstand kan klager zich niet veroorloven en komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde onder-steuning en blijken de geraadpleegde advocaten of ‘het zelf niet te weten/ overvraagd te zijn c.q. het niet aan te durven’.

De Orde van Advocaten bleek mijn verzoek tot toewijzing van een advocaat op onei-genlijke gronden af te wijzen en evenmin bereid om ‘het criminele systeem’ aan een noodzakelijke schoonmaak onderhevig te laten worden. Allemaal 1 pot nat; over de ruggetjes van drie minderjarige, Nederlandse meiden en hun eigen vader… onac-ceptabel. Wie denken deze ‘recht’ers & Co wel dat ze zijn? Misdadigers.

Dat werd niet alleen op te’recht’zitting in hun gezicht gezegd, maar binnenkort voor iedereen te horen en indien nodig ‘hard en overal’ herhaald zal worden. De waarheid mag, neen, moet ge-zegd worden… want in belang van de kinderen en hun vader, maar tevens van Vrouwe Justitia en de groot maatschappelijk belang.

14) Het is ‘van den zotte’ dat de ernstige wangedragingen (of dito non-gedragingen) in ‘Paleizen van Misdaad’ maanden/ jaren later afgedaan kunnen worden met ‘dit is niet strafbaar’… kul. Als ‘emotionele kindermishandeling’ niet strafbaar zou zijn, waarom werd er door de politie dan gemeld dat er ‘voldoende aanwijzingen zijn om een onder-zoek te starten’… enkel ‘zoethouden van de vader’? Wat een ‘smerig heen en weer wijzen en niets doen, terwijl kinderen mishandeld werden/ worden’…

 • is dat de ‘recht’staat waar u trots op bent?
Het volk zal beslist daar anders over denken!


Terwijl een burger die bijvoorbeeld duizend euro wordt vervolgd en veroordeeld, meent het OM dat ‘recht’ers die zich crimineel bewezen ‘niet te vervolgen zijn… want niets strafbaars deden’?

De opgedekte medewerking aan en feitelijke goedkeuring van ‘emotionele kindermis-handeling en internationale ontvoering’ is wel degelijk, uiteraard zelfs, naar het wet-boek van strafrecht te vervolgen. Hoezo zou kindermishandeling – lichamelijk of psy-chisch – ‘niet strafbaar’ zijn, mijn-’heer; Vuylsteke? Wat bent u voor een mens c.q. wat is dat voor een juridisch ‘geleuter’…? Bah.

Dat zijn zeer ernstige misdrijven tegen de kinderen, vader en Vrouwe Justitia waarvan aangifte gedaan werd.

Tot slot: betreffende hoofdofficier liet tevens na de code(s) van het sepot aan te geven en aldus is nu onduidelijk op welke formele sepotgrond(en) wordt geduid.

15) Hetzelfde geldt voor aangiftes waar wel ‘valsheid in geschrifte’ in het proces-verbaal stond; ook daar is de seponering niet alleen onjuist, maar de ‘motivering’ volstrekt hypocriet. Citaat:

In sommige gevallen meent u dat sprake zijn is van valsheid in geschrifte, wel een bestaand strafbaar feit. Het zogenaamde bewijs dat u daarin meent te hebben is niets meer dan uw stelligste mening gepresenteerd op meerdere manieren. Reden waarom ook die aangiften niet in behandeling worden genomen.’

Uiteraard is de mening van klager stellig, want niets anders dan opsomming van de feiten die met onomstotelijk en sluitend bewijs onderbouwd werden. Van een sub-jectieve waarheid, zoals het OM. Mr. Vuylsteke wil doen laten voorkomen, is geen sprake. De feiten spreken voor zich: op de familiezitting d.d. 03-12-2015 werden bijvoorbeeld wrakingsgronden genoemd en zelfs schriftelijk werden ingediend maar desondanks niet volledig alsook niet op de juiste wijze in het – aldus te vernietigen – ‘proces-verbaal’ vermeld bleken te staan (transcript ingediend en audio-opname aangeboden aan het OM ter verificatie, maar geen verzoek daartoe ontvangen).

16) Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ter zake de ‘beschikkingen/ proces-verbalen’ van het hof Arnhem zoals in mijn aangifte d.d. 16-10-2015 vermeld, waarin valse handtekeningen vast-gesteld werden; niet door de ‘recht’ers getekend, maar alleen door de griffier en een derde persoon! De bewering van het OM/ mr. Vuylsteke dat de aangiftes ‘slechts uw mening op verschillende manieren aangebracht’ zou betreffen, is schandalig. Feitelijk weigerde hij om recht te doen laten gelden; onbestaanbaar.

Klager meent dat deze hoofdofficier niet te handhaven maar juist oneervol te ontslaan en zelf te vervolgen is… op grond van wat voor wetsartikel dan ook. De feiten worden hoe dan ook open-baar gemaakt zodat de medeburgers weten wie en hoe er echt in Nederland met de ‘recht’-staat/ Vrouwe Justitia wordt omgegaan. Krom blijft krom en is niet recht te kletsen door de hoofdofficier en de ‘waarschuwingsbrief’ bewijst juist het gelijk van klager.

17) Zoals reeds bij het vorige beklag ex artikel 12 Sv. d.d. 08-03-2016 werd vermeld en bevestigd met de huidige non-behandeling sinds ruim 5 maanden, herhaalt klager de – gegronde - vrees voor een ‘herhaling van zetten’/ bij voorbaat vaststaand en ‘ongegrond zijnde’-oordeel uwer-zijds objectief gerechtvaardigd is.

Klager heeft - met gegronde redenen - geen enkel vertrouwen (meer) daarin dat er bij uw eigen Gerechtshof sprake kán zijn van een betrouwbare, wetsconforme beoordeling van mijn verzoek tot strafvervolging van deze (nog) president en meerdere ‘justitia-belen’ te Arnhem. Het is niet onredelijk dat klager weinig fiducie daarin kan stellen dat u uw ‘collega’s bij de koffiehoek erbij zult willen lappen’ en daarmee het failliet van Arnhemse ‘recht’staat te bevestigen alsook een ernstige justitiële/ systeemcrisis (mede) te veroorzaken

Nee, dan verkiest u het om deze klager opnieuw ‘niet serieus te nemen/ middels misdadige power-play’ ook deze artikel 12 procedure te laten verliezen, nietwaar?! Daarmee in te gaan stemmen dat onrecht hoogtij viert en alle genoemde/ (reeds) bewezen misdadigers ‘gewoon’ hun baan behouden en u samen lacht om de - weliswaar geheel onterecht/ op onwettige wijze, maar ‘voor de volgende 11 en 6 onbehandelde aangiftes’ - afgepoeierde klager…

18) Klager verzoekt hierbij dan ook met klem om verplaatsing van inhoudelijke en mondelinge behandeling van dit beklag naar - bij voorkeur - het Gerechtshof te Amsterdam of een ander Hof dat de bevoegdheid daartoe overneemt.

Ongeacht de (ze of andere, maar niet Arnhem) uiteindelijke zittingsplaats verzoekt klager tevens om een behandeling in alle openbaarheid met toestemming tot het maken van video-opnames door journalist dhr. N.G. van den Ham. Juist gelet op de inhoud van betreffende aangiftes, ter zake misdadige (non-) gedragingen van o.a. huidige rechtbankpresident en over daadwerkelijk gezegde op de zittingen en strafbare omissies daarvan in ‘proces-verbalen’ is het uitsluiten van iedere ruis/ ex post ‘discus-sies’ is dit verzoek aan behandelend college billijk/ in te willigen door het Gerechtshof.

19) Klager meent dat het Openbaar Ministerie in persoon van hoofdofficier van ‘Justitie’ dhr. mr. Vuylsteke wel degelijk tot vervolging van in de aangiftes genoemde personen had moeten besluiten. De genoemde ‘redenen’, namens de officier, zijn absoluut onjuist en juist criminele ‘recht’ers zijn te vervolgen… gebeurt dit niet, dan bewijst de ‘recht’-spraak te Arnhem (en elders) zich ‘volgens het volk’ onomstotelijk als ‘de grote oplichtings-show’ en dat zal iedereen weten.

Herhaald (en) bewust werd minachting voor wet/ grondbeginselen van de rechtstaat getoond. Ook kan het Openbaar Ministerie niet zondermeer naar een civiel sepot grij-pen; niet voor niets staat artikel 225 in het wetboek van Strafrecht. Feitelijk negeerde het OM/ hovJ Vuylsteke zelf de geldende wet(ten) en vaste jurisprudentie van de Hoge Raad!

20) Gelet op gevoerde marmeren ‘achterkamertjes-politiek’ van de ‘krom’bank te Arnhem en de voortdurende pogingen om ‘de deksel op de doofpot = stinkende juridische beerput’ is/ wordt juist daarom het gehele PAS-familie - en komend! - strafrechtelijke dossier openbaar gemaakt op de eigen website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/ en andere media.


Conclusie/ petitum beklag:

21) Klager heeft een rechtstreeks belang bij de vervolging van vermelde ‘recht’ers, temeer daar de grondrechten van klager/ basisprincipes van een rechtstaat, zelfs onze mensenrechten – recht op familieleven en eerlijk proces - op zeer ernstige wijze en jarenlang worden geschaad. Van een behoorlijke en vertrouwenswaardige rechtsgang conform de wet was geen sprake. Integendeel; de feitelijke ‘recht’sgang - 100% be-wezen - misdadig!

22) Met als diep-triest en onacceptabel PAS-familiedrama tot gevolg waar 3 minder-jarigen van nu 14, 12 en 10 jaar al 2,5 jaar geen omgang met hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader hadden en zelfs, voor de 3e keer, door hun ‘moeder’ ont-voerd werden naar ‘haar Heimat’!


Redenen waarom klager verzoekt:

1. verplaatsing van behandeling van dit beklag naar het Hof te Amsterdam;

2. klager kennis te laten nemen van alle op deze zaken betrekking hebbende stukken;

3. klager in de gelegenheid te stellen het beklag na de ontvangst van de stukken schriftelijk toe te lichten en in de raadkamer ter openbare behandeling mondeling nader toe te lichten;

4. te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingesteld ter zake de feiten waarop het beklag betrekking heeft.


Ervan uitgaande uw Gerechtshof/ het ‘Paleis van Misdaad’ te Arnhem naar behoren te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw - prudente? – beslissing verblijf ik,

Met volhardende ‘groet’,


drs. E.M. Groenendijk MSc. - school’meester’ 
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaProductielijst

1A) Sepotbrief mr. Vuylsteke d.d. 02-06-2016

2A) Waarschuwingsbrief mr. Hoogendijk d.d. 03-06-2016

3A) Overzicht – ten onrechte – 11x geseponeerde aangiftes

4A) Overzicht 6x overige aangiftes zonder enig beslissing------------------------------------------------------------------------------------------------d.d. 25-08-2016:

   KNUPPEL IN HET HOENDERHOK

   OVERZICHT MISDADEN HOF


<--- mr. Van der Winkel

                      versus 
                                    drs. E.M. Groenendijk MSc.Betreft: 

1. Blijft Van der Winkel 'de wettelijke weg kwijt zijn' of 'redt' hij alsnog zijn gezicht en positie?

2. Rechtsweigering middels non-behandeling bezwaarschrift en beklag ex artikel 12 Sv. 

3. Uiterlijk d.d. 30-08-2016 ontvangst mijnerzijds van herstel anders openbaarmaking zitting(en)


Ge’recht’shof = ‘Sof’ Arnhem - sector familie en jeugdrecht
(Nog) ge’recht’shofpresident’ dhr. mr. Van der Winkel
rekesten.hof.arnhem@rechtspraak.nl 

Bussum, 25 augustus 2016

Misdadig 'Sof' Arnhem/ (nog) president Van der Winkel,
Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,

Volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk 'gooit direct de knuppel in het hoender-hok met overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedragingen van het 'Sof' Arnhem:

1. beklag ex artikel 12. Sv. d.d. 26-08-2013 'meten met twee maten'; moeders misdaad wordt beloond.

2. Na - gedeeltelijke, de 'rest' werd geweigerd - dossierinzage en verificatie van de handtekeningen op de minuutakte en bijbehorende 'beschikking' in deze procedure naar het strafrecht (beklag ex art. 12) en ook naar het familierecht bleek dat diverse 'onvolkomenheden' = valsheid in geschrifte (strafbaar conform art. 225 Sr.) vastgesteld konden worden die - wettelijk vereist - tot vernietiging van deze akten moeten leiden.

3. Ook recent bewees het Sof te Arn-hel zich misdadig te gedragen door een bij de rechtbank ingediend beroeps = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' (ondanks mijn directe correctie erratum; zie correspondentie) als zijnde een 'hoger beroep' te accepteren en bewust mee te werken aan de criminele 'oplossing' van de 'recht'bank Gelderland. Leidend tot een afwijzende uitspraak - die niet verzocht werd, maar juist om vernietiging in 1e aanleg van de 100% bewezen criminele te'recht'-zitting d.d. 03-12-2016 - familiekamer/ Van Son, Kuypers en Kroon - publicatie audio-opname in voorbereiding en vergelijking met valselijk opgemaakte 'proces verbaal (hetzelfde geldt voor de wrakingskamer d.d. 21-01-2016/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren) - verzocht werd. De criminele 'grote zus' deed mee met de criminele 'kleine zus'... schokkend en onbestaanbaar!

4. Dat het 'Sof' al jarenlang de 'krom'bank Arnhem 'moest redden', blijkt niet alleen uit:

a) de afgewezen 'met twee maten meten'-artikel 12 procedure jegens de 'moeder' en BJZ Gelderland; de verzochte behandeling op zitting werd afgewezen en 9 maanden onttrekking aan vaderlijk gezag en het 2x negeren van de rechtbank Rotterdam als-mede 2e, nationale kinderontvoering naar Duiven werd niet bestraft - en evenmin 'in de openbaarheid uitgesproken, aldus Groenendijk, hoewel vereist - !

b) valselijk opmaken en ondertekenen door niet-bevoegde 'medewerkers', niet zijnde op te'recht'zitting aanwezige rechter (/ voorzitter) en behandelend griffer!

c) geen gelijkluidende 'minuutakte' en 'beschikking' staat gelijk aan 'valsheid in ge-schrifte' en leidt tot nietigheid van rechtswege = op grond van in de wet vermelde punten en na verzoek - zonder verdere procedure - 'in de prullenbak' naar de papier-recycling toe kan... maar geweigerd werd! Ook werd nadere dossierinzage ondanks herhaald verzoek geweigerd; kennelijk zijn er nog veel meer 'lijken in de kast'.

maar ook 'oogverblindend duidelijk' - vandaar die zonnebril Van der Winkel? - uit als 'klachtindiening' geduide maar feitelijk d.d. 08-03-2016 ingediend ‘beklag niet-vervolgen van een straf-baar feit’ = artikel 12 procedure jegens o.a. uw ‘krommers’ plv. mr. Van Son, medewerker dhr. Krähe en mrs. Sluijters, Kuypers, Kroon alsmede jegens SVMN. de 'kinder'curator en de RvdK.

5. Van der Winkel? Die wordt zo zeer verblind door de sch(r)ijnende misstanden in zijn winkel dat hij 'aan het spelen is met zonnebril en denkt dat hij grappig' is! Wat zijn dit voor mensen?

6. Groenendijk roept (nog) president Van der Winkel hierbij nogmaals op om onverwijld 'orde op zaken te (laten) stellen'; te beginnen met behandeling van reeds ingediend be-klag ex art. 12 Sv. en bezwaarschrift jegens Van Son & Co alsmede jegens SVMN, jegens 'zeer bijzondere' Hopmans en jegens bewust verzakende Raad voor de Kinder-'bescherming'.

Uiterlijk d.d. 30-08-2016 verwacht Groenendijk uw - president Van der Winkel, per-soonlijk ondertekend met 'natte' handtekening - bevestiging van behandeling van beklag art. 12 Sv. op zitting met concrete datum (binnen 2 weken) en vernietiging  van valselijk opgemaakte vonnis d.d. 21-01-2016 en retourzending aan de rechtbank van bij hen ingediende bezwaarschrift 'nietigheid van rechts-wege' ter zake de valselijk opgemaakte, 'criminele kleine zus'-beschikking d.d. 03-12-2016. Niets meer, niets minder.

7. Zoals gemelde en reeds ten dele omgezet, zal het gehele dossier van ons PAS-familiedrama openbaar gemaakt worden en alle betrokken partijen aldus publiek in het schandblok gezet. Nadere formele stappen zijn in voorbereiding waaronder opnieuw doen van aangiftes...
d.d. 01-09-2016: SCHOKKEND DOOFPOTTERIJ IN PALEIS VAN MISDAAD!Niet GRN moet naar de gevangenis maar...

Van der Winkel, Blaisse en veel meer van de criminele kliek in het Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Jegens > 50 'presidenten, bestuursleden, griffiers en secretariaatsmedewerkers' werd - met 100% bewijs bijgeleverd - aangifte gedaan;


Drs. E.M. Groenendijk MSc. zegt: dat is KUL!Betreft:

1. Brief d.d. 01-09-2016/ (nog) president, dhr. mr. Van der Winkel = de facto rechtsweigering!

2. Behandeling beklag ex art. 12 Sv. d.d. 08-03-2016 jegens mrs. Van Son, Kuypers, Kroon vereist.

3. Openbaarmaking alle wanpraktijken/ zittingen van > 50 rechters en bestuur Hof Arnhem…

Ge’recht’shof Arnhem - familie en jeugdrecht

(Nog) president dhr. mr. Van der Winkel
Bussum, 20 september  2016

Misdadig 'Sof' Arnhem/ (nog) president Van der Winkel,
Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,

In reactie op uw ‘schokkende’ brief d.d. 01-09-2016/ (nog) president Van der Winkel - citaten 1 t/m 3 - meldt volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk het volgende:

Citaat 1: 

Geachte heer Groenendijk,
Hierdoor bevestig ik de goede ontvangst van uw brief d.d. 25 augustus 2016. Uit de administratie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is mij niet gebleken dat u partij of belanghebbende bent in een bij het gerechtshof aanhangige zaak.’


Mijn reactie:

1a) ‘Hierdoor bevestig ik de goede ontvangst van uw brief d.d. 25-08-2016’… is volgens taalunieversum; ‘zo ongebruikelijk en ouderwets geworden dat ze beter vermeden kan worden.’

1b) ‘Uit de administratie is mij niet gebleken dat u partij of belanghebbende bent in een aanhangige zaak’; dit betekent dat president Van der Winkel poogt om 2e beklag ex art. 12 Sv. - zoals d.d. 08-03-2016 door klager persoonlijk werd afgegeven bij de centrale balie tegen ontvangstbevestiging - jegens mrs. Van Son, Kuypers, Kroon, Sluijters en dhr. Kraehe de facto weigert te behandelen…!

Wat nou ‘niet gebleken partij in een aanhangige zaak’? Doe eens even normaal, ‘man’! Hoe arrogant en/ of wereldvreemd kan de (nog) president van het Hof Arnhem überhaupt zijn? Onacceptabel. Dit betekent het einde van uw ‘carrière’, mijn’heer’ Van der Winkel…! 

1c) Ergo: Van der Winkel pretendeert dat er ‘helemaal geen 2e beklag werd ingediend c.q. te behandelen zou zijn’…! Dat is niet alleen aantoonbaar onjuist is, maar staat ook gelijk aan ‘rechtsweigering’ = het niet willen behandelen van beklag!

 • Omdat dan strafvervolging van meerdere (plaatsvervangende) criminelerechters vereist zal blijken te zijn en de gepretendeerde rechtstaat met 100% onomstotelijk bewijs in elkaar dondert, nietwaar?!

Precies zoals volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk dit al jarenlang meldde! Gepoogd werd dit - niet! enkel opnieuw te laten escaleren! - ‘op te lossen’ door huidige internationale ontvoering van 3 sinds 14, 12 en 11 jaar Nederlandse kinderen sinds d.d. 27-06-2016 door hun ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ desondanks ‘goed te keuren’… nietwaar?! Onacceptabel.

De weigering van behandeling middels totale onzin; ‘ik kan niets vinden in administratie’ staat gelijk aan het failliet van de ‘recht’staat in het Paleis van Justitie = Paleis van Misdaad te Arn-hel…!

 • Dit is: ‘de ene crimineel dekt de andere crimineel’, nietwaar?! Uiteraard onacceptabel… openbaarmaking zal volgen.


------------------------------------------------------------------------------------------------11-08-2017: 'Na dossierinzage:
d.d. 13-08-2017: 'Indiening formele klacht over o.a. mr. Mintjes


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.


Betreft: K16/0751

1. Geen behandeling beklag ex. art. 12 Sv. door hetzelfde hof als de beklaagden mogelijk!

2. Indiening formele klacht jegens mr. G. Mintjes en eerlijk advies: treed af, ‘vrijwillig’!

3. Publicatie op website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/


Het Gerechtshof Arnhem
Tav. (nog) ge’recht’shofpresident
mr. A.R. van der Winkel alsmede tav. mrs. L.Z. en H.P. - secretariaatsmede’werk’sters

Sector Strafrecht
Postbus 9030
6800 EM  Arnhem - beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nlBussum, 13 augustus 2017

Van der Winkel, hof-medewerkers,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,


In reactie op het mailbericht d.d. 08-08-2017 van mr. H. Peters (mw. H.P.) en schokkende ontdekking

d.d. 09-08-2017 van ‘geheim gehouden tussen-beschikking d.d. 08-09-2016

en geen doorgang vinden van zitting d.d. 23-12-2016 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.


Naschrift: ondanks schriftelijk verzoek mocht GRN geen kopie van deze tussen-beschikking ontvangen...

'omdat' daarmee NOG MEER KEIHARD BEWIJS van MISDADEN HOF ARNHEM VERZAMELD ZOU WORDEN!
d.d. 15-08-2017: 'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:
d.d. 17-08-2017: 'NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familiedrama met 3e, internatioanele kinderontvoering.
d.d. 17-08-2017 Van der Winkel is 'op zijn p#k(je) getrapt'

 • na klachtindiening jegens mr. Mintjes & Co en wijst met l#lsmoes verantwoordelijkheid voor 100% bewezen misdadig gedrag af! 


= Misdadiger Mintjes wordt niet ontslagen en vervolgd maar gesteund en beschermd door haar directe collega Van der Winkel.

Ergo: ook Van der Winkel is een crimineel; feit.- ontluisterend; 'de ene crimineel dekt de andere crimineel' en allebei lid van de 'club tegen het volk'!


d.d. 21-10-2017: 'Schokkend:
d.d. 15-04-2018: 'Keihard bewijs:

d.d. 18-04-2018: 'Alarm: Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel 

 • 100% bewijs dat 'presidenten' mrs. Van der Winkel en Blaisse criminelen zijn!'
Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia