maandag 12 februari 2018

'Rechter' Groenewoud: slechts 1 dag de tijd gegeven... om stukken in te dienen - niet Orde Overijssel - door Raad Zonder Discipline te Den Bosch!Let op: het is iets anders... deken Luttikhuis treft (hier) geen blaam; de rest wel!

GRN's 1e reactie op schandalige brief d.d. 06-02-2018 - nest vol adders!


Wan-Orde Overijssel geeft slechts 1 dag reactietijd aan klagend burger GRN! Dat is - uiteraard - niet conform de vereisten van een behoorlijke klacht-behandeling, zoals de Algemene wet bestuursrecht dwingend voorschrijft!

Ergo: de Orde bewijst zich een Wan-Orde door zich niet aan de wet te - willen! - houden... onacceptabel.


Aldus werd zowel jegens mr. Luttikhuis (nochtans 'deken' Overijssel) alsook jegens zijn 'griffier', mr. Huysman-van Opstal formeel klacht ingediend en eveneens om op non-actief stellen van laatstgenoem-de verzocht.

Zij kan niet (meer) 'onafhankelijk' geacht worden en op - nieuwe datum! - hoorzitting als griffier optreden! Indien toch 'doorgedramd wordt' met deze mevrouw dan dient GRN bij deze een formeel wrakingsverzoek in en zal ook het doen van aangifte jegens Huysmans-van Opstal en Luttikhuis worden overwogen.


Leest u zelf svp. de schokkende brief van die Wan-Orde Overijssel opgesteld d.d. 06-02-2018, ontvangen d.d. 07-02-2018 en verzending 'additionele stukken' per d.d. 08-02-2018 verwacht...

 • 'hahaha, hoe verzint Wan-Orde het?', echt niet!

Ook u bent het vast en zeker met deze GRN eens...

dat '1 dag reactietijd' echt niet kan; onacceptabel:

 • Pagina 1 en hier pagina 2 met i.o. = in opdracht van mr. Huysmans-van Opstal door een anonieme medewerk(st)er geparafeerd - geen handtekening!

Handelswijze Wan-Orde onacceptabel: nieuwe uitnodiging en formele klachtindiening:


Zondag, d.d. 11-02-2018, 23:36 uur
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Bureau Orde van Advocaten Overijssel
(bureau@orde-overijssel.nl)
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Orde van Advocaten Overijssel, deken Luttikhuis,
Geachte eerlijke , zelf-nadenkende medeburgers,


1. in korte reactie op de brief d.d. 06-02-2018/ griffier mr. Huysmans-van Opstal, ontvangen d.d. 07-02-2018 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:

is de Orde Overijssel helemaal 'van de pot gerukt'?  Daar lijkt het sterk op; uw Wan-Orde weer ontmaskerd als 'een laffe manipulator'!


2. Terwijl de Orde in haar vorige brief de mogelijkheid van 'afhandeling op stukken' openhield en GRN expliciet, andermaal, om mondelinge behandeling verzocht, lijkt het alsof de Orde eindelijk begrijpt dat wettelijk een behoorlijke klachtbehande-ling vereist is en GRN aldus - tegen betaling van 50,- euro griffierecht - uitgenodigd voor mondelinge behandeling op maandag 26-02-2018.


als echter 'de kleine lettertjes/ de opgelegde voorwaarden' gelezen worden, blijkt er wederom

   een nest vol adders onder te liggen'!


3. Want: 'als u nog stukken - in 5-voud - wilt in-dienen, dan kan dat...

maar die moeten wel uiterlijk 14 dagen voor de zitting in het bezit zijn van de griffie en aldus per post ontvangen worden.'

Dat betekent in concreto: op dinsdag 6 februari schreef uw griffier haar uitnodigings-brief voor hoorzitting op maandag 26 februari en aldus door GRN op woensdag 7 febru-ari ontvangen. Echter: 26 februari zitting minus 14 dagen eventuele stukken per post in het bezit zijn van de griffie = uiterlijk maandag 12 februari...

maar dan wordt er geen post bezorgd, evenmin op zaterdag (kantoor gesloten) dus dat betekent dat de griffie de facto verzending door GRN op donderdag 8 februari 2018 verwacht zodat die stukken dan op vrijdag 9 februari dan 'net op tijd' bezorgd zouden worden. Ja, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!

 • De Wan-Orde geeft - gegrond - klager feitelijk/ praktisch gezien slechts 1 werk-dag om nog nadere stukken voor zitting in te dienen...

totaal onbehoorlijk
!


4. Hoe laag-bij-de-grond, geniepig en achterbaks is dat wel niet? GRN acht deze...

handelswijze van uw griffier, mw. mr. Huysmans-van Opstal en van deken Luttikhuis 

in strijd met de wettelijk verplichting tot het garanderen van 'n behoorlijke klachtbehandeling!

Jegens beide personen wordt hierbij om die reden wederom formeel klacht gedaan en verzocht om betreffende 'griffier' op non-actief te stellen.

 • Uiteraard zullen ook minister Grapperhaus en de Tweede Kamer over deze onmogelijke reactietermijn op de hoogte gesteld en om ingrijpen worden ver-zocht.

5. Concreet aangaande Meijer-klacht: GRN acht een reactietermijn voor indiening van additionele stukken van tenminste 2 weken redelijk en billijk; de hoorzitting is derhalve niet-realiseerbaar op genoemde datum en de Orde wordt gelet op boven-staande dan ook

 • verzocht om een nieuwe datum te plannen en per omgaande aan GRN te melden, zodat ook hij tijdig vrij kan verzoeken aan zijn werkgever.

Uw huidige uitnodiging wordt als belediging van GRN en als Orde-onwaardig be-schouwd! Tevens meldt GRN dat wederom de publiciteit gezocht wordt en een passende videoboodschap wordt opgenomen voor de goed-gelezen website...


 • wie denkt de Wan-Orde/ mr. Huysmans-van Opstal en mr. Luttikhuis wel niet dat ze zijn? Niet te vertrouwen, aldus GRN!
Zie bijvoorbeeld meeste recente:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/advocaten-doen-alsof-ze-belangen-van-de.html 

Advocaten doen alsof ze belangen van de client(en) behartigen... maar feitelijk gaat het ze er alleen maar om 'hun schoorsteen te laten roken'!

en http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/ook-advocatuur-is-pure-zwendel-gegronde.html  Ook advocatuur is pure zwendel: gegronde klachten jegens advocaten worden door niet-onafhankelijke commissies altijd afgewezen = nep!

In afwachting van uw reactie per ommegaande, verblijft

Met strijdbare 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita

Hoezo 'roept vraagtekens op'? 1 dag reactie termijn is niet-behoorlijk!


ma 12-2-2018 08:45
Van: Bureau Orde van Advocaten Overijssel <Bureau@orde-overijssel.nl>
Aan: drs. Groenendijk MSc.Geachte heer Groenendijk,

Uw onderstaand bericht is in goede orde ontvangen, maar roept bij de deken vraagtekens op.

De brief met een oproep voor een zitting op 26 februari, die u van de griffier van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch heeft gekregen heeft betrekking op uw klacht tegen mr Meijer. Deze brief is niet verstuurd door de deken alhier of door on-dergetekende. De deken alhier heeft geen (rechtstreekse) bemoeienis (gehad) met deze klachtprocedure.

De klacht die mr Luttikhuis heeft onderzocht en op uw verzoek heeft aangeboden aan de raad van discipline. Arnhem-Leeuwarden is uw klacht tegen mevrouw mr Van Empel in haar hoedanigheid van (oud) deken van de raad van de orde Zeeland West Brabant.

Vertrouwend u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

Hoogachtend, namens mr C.A.M. Luttikhuis, deken,
A.J. Roossien-FeenstraReactie tot herstel erratum:

Aaaaah, nu begrijpt GRN het...

mijn kritiek was weliswaar correct, maar - helaas - niet bij de juiste Advocaten-Organisatie gede-poneerd!

GRN heeft in dit geval inderdaad niet 'te schieten op' de Orde van Advocaten Overijssel...

 • maar op de Raad van Discipline Den Bosch!


Oeioei, daar gaat GRN - helaas - ook eens 'n keertje 'nat'Met uiteraard dan tot ge-volg hebbende:

 • Oprecht biedt GRN bij deze deken mr. Luttikhuis zijn excuus aan voor de misplaatste adressering en onjuist gebleken uitingen ter zake de Orde van Advocaten Overijssel in dit geval.

Het zijn ook zoveel procedures dat zelfs GRN - bijna; overzicht werd opgesteld! - 'door de bomen het bos niet meer ziet'. Mogelijk dat deken Luttikhuis mijn mailbericht - duidelijk mocht zijn wat GRN wilde en voor wie zijn reactie bedoeld was - zelf (pro-actief) aan de Raad van Discipline doorzond?

Hoe dan ook:

 • Tav. mr. Huysmans-van Opstal van en jegens de Raad van Discipline Den Bosch blijft de inhoud van het mail-bericht van GRN in zijn geheel gehandhaafd en d.d. 12-02-2018 aan het, nu wel juiste, mailadres gezonden.


Inderdaad: daar heeft Luttikhuis niets mee te maken... mijn oprecht excuus!

Maandag, d.d. 12-02-2019, 21:09 uur
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Bureau Orde van Advocaten Overijssel (Bureau@orde-overijssel.nl)


Orde van Advocaten, deken Luttikhuis,

ook volhardend vader en recfht-zoekend burger GRN maakt wel eens 'n - niet-intentioneel - foutje... bedankt!  Mijn oprecht excuus aan dhr. Luttikhuis - in dit geval. Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publicatie:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/02/rechter-groenewoud-slechts-1-dag-de.html 'Rechter' Groenewoud: slechts 1 dag de tijd gegeven... om stukken in te dienen - niet Orde Overijssel - door Raad Zonder Discipline te Den Bosch!

Met volhardende 'groet', drs. E.M. Groenendijk
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita

Nu naar de juiste - FW: Uw schandalige brief d.d. 06-02-2018 - nest vol adders!


Vandaag, d.d. 12-02-2018, 19:09 uur
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan:griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl
CC: Bureau Orde van Advocaten Overijssel (bureau@orde-overijssel.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

gisteren aan het verkeerde mailadres gezonden; nu aan de juiste griffie..

die van de Raad zonder Discipline!

________________________________________


Raad van Discipline Den Bosch en voorzitter mr. S. Groenewoud,
Geachte eerlijke en zelf-nadenkende burgers van Nederland,

1. in korte reactie op de brief d.d. 06-02-2018/ griffier mr. Huysmans-van Opstal, ontvangen d.d. 07-02-2018 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:

is de Raad van Discipline helemaal 'van de pot gerukt'?  Daar lijtk het sterk op; uw Raad zonder Discipline weer ontmaskerd als 'een laffe manipulator'!


2. Terwijl de Orde / Raad in haar vorige brief de mogelijkheid van 'afhandeling op stuk-ken' openhield en GRN expliciet, andermaal, om mondelinge behandeling verzocht, lijkt het alsof de Raad eindelijk begrijpt dat wettelijk een behoorlijke klachtbehandeling ver-eist is en GRN aldus - tegen betaling van 50,- euro griffierecht - uitgenodigd voor mondelinge behandeling op maandag 26-02-2018.

als echter 'de kleine lettertjes/ de opgelegde voorwaarden' gelezen worden, blijkt er wederom 'een nest vol adders onder te liggen'!


3.  Want: 'als u nog stukken - in 5-voud - wilt indienen, dan kan dat maar die moeten wel uiterlijk 14 dagen voor de zitting in het bezit zijn van de griffie en aldus per post ontvangen worden.'

Dat betekent in concreto: op dinsdag 6 februari schreef uw griffier haar uitnodigings-brief voor hoorzitting op maandag 26 februari en aldus door GRN op woensdag 7 feb-ruari ontvangen. Echter: 26 februari zitting minus 14 dagen eventuele stukken per post in het bezit zijn van de griffie = uiterlijk maandag 12 februari... maar dan wordt er geen post bezorgd, evenmin op zaterdag (kantoor gesloten) dus dat betekent dat de griffie de facto verzending door GRN op donderdag 8 februari 2018 verwacht zodat die stukken dan op vrijdag 9 februari dan 'net op tijd' bezorgd zouden worden. Ja, daaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!

De Raad zonder Discipline geeft - gegrond - klager feitelijk/ praktisch gezien slechts 1 werkdag om nog nadere stukken voor zitting in te dienen; totaal onbehoorlijk!


4. Hoe laag-bij-de-grond, geniepig en achterbaks is dat wel niet? GRN acht deze han-delswijze van uw griffier, mw. mr. Huysmans-van Opstal en van mw. mr. voorzitter Groenewoud  in strijd met de wettelijk verplichting tot het garanderen van een be-hoorlijke klachtbehandeling! Jegens beide personen wordt hierbij om die reden wede-rom formeel klacht gedaan en verzocht om betreffende 'griffier' op non-actief te stellen.

Uiteraard zullen ook minister Grapperhaus en de Tweede Kamer over deze onmogelijke reactietermijn op de hoogte gesteld en om ingrijpen worden verzocht.


5. Concreet aangaande Meijer-klacht: GRN acht een reactietermijn voor indiening van additionele stukken van tenminste 2 weken redelijk en billijk; de hoorzitting is derhalve niet-realiseerbaar op genoemde datum en de Raad wordt gelet op bovenstaande dan ook

verzocht om een nieuwe datum te plannen en per omgaande aan GRN te melden, zodat ook hij tijdig vrij kan verzoeken aan zijn werkgever. Uw huidige uitnodiging wordt als belediging van GRN en als Raad-onwaardig beschouwd!

Tevens meldt GRN dat wederom de publiciteit gezocht wordt en een passende videoboodschap wordt opgenomen voor de goed-gelezen website...

wie denkt de Raad/ mr. Huysmans-van Opstal en mr. Groenewoud wel niet dat ze zijn? Niet te vertrouwen, aldus GRN!

Zie bijvoorbeeld meeste recente:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/advocaten-doen-alsof-ze-belangen-van-de.html Advocaten doen alsof ze belangen van de client(en) behartigen... maar feitelijk gaat het ze er alleen maar om 'hun schoorsteen te laten roken'

en http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/ook-advocatuur-is-pure-zwendel-gegronde.html Ook advocatuur is pure zwendel: gegronde klachten jegens advocaten worden door niet-onafhankelijke commissies altijd afgewezen = nep!

In afwachting van uw reactie per ommegaande, verblijft

Met strijdbare 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita
Onmiddellijk ingrijpen baas Gimbrère is vereist! Wie heeft 'n foto van haar?De 'baas' van de Raad van Discipline = Raad zonder Discipli-ne is mw. mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans en ook zij wordt bij deze aangesproken op de voortdurende wanpraktijken in haar organisatie; schandalig...

 • uw onmiddellijk ingrijpen is vereist!

Nevenfuncties: mw. mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans (per 01-07-2011) senior rechter rechtbank Zeeland West Brabant sedert 01-01-2011; voorzitter van de Stichting Verenigingsraad, sedert 01-01-1995 plv. voorzitter Raad van Beroep Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling Leiden sedert 01-01-2008

alsook: Toeval of Niet 'Recht'spraak.Gaarne verwijst GRN mw. Gimbrère naar recente publicaties:


d.d. 23-09-2017: 'Burgertje bedriegen: smerig intern 1-2-tje

 • nep-advocaten/Wan-Orde R'dam/ Meijer en Raad van = zonder Discipline Den Bosch/ Gimbrère!'

en d.d. 23-09-2017: 'Tuchtrechtspraak advocatuur is nep;Wordt vervolgd... uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia