zaterdag 16 december 2017

Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid: geen waarheidsvinding bij jeugdzorg/ Veilig Thuis en onthutstheid D'66-politici is ongeloofwaardig!


Red de kinderen van de beesten! Stop 'niet-Veilig niet-Thuis' = criminele bende!


Gehele uitzending Zembla: ...stond hier maar werd door die lafaards van internet verwijderd! Ergo: GRN heeft gelijk!

Zie ook EenVandaag + commentaar van duidelijk ervaringsdeskundige:Huiveringwekkend, nietwaar?

 • De jeugd'zorg' in NL is enger dan eng!Veilig Thuis doet niet aan waarheidsvinding en beschuldigt ten onrechte:


d.d. 13-12-2017ZEMBLA onthult: forse kritiek op Veilig Thuis

Geen waarheidsvinding bij Munchausen by proxy

Veilig Thuishet meldpunt voor kindermishan-deling en huiselijk geweld,

doet niet aan waarheidsvinding

als ouders verdacht worden van Munchausen by proxy.


Dat zeggen deskundigen in de ZEMBLA-uitzending ‘Verdachte Ouders’ (wo 13-12-2017, om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2). Volgens hoogleraar Rechtspsychologie Peter van Koppen;

"duikt Veilig Thuis in een soort wereld van vage aanwijzingen en irrelevante details.

Ze zeggen: we moeten feiten vaststellen.

Maar je moet wel beginnen met feiten die relevant zijn voor de vraag:

   heeft moeder het kind mishandeld 

   ...of niet?Hier: deze PapaErik werd werd geheel ten onrechte beschuldigd van 'seksueel kin-dermisbruik' - gatverdamme; 'geen haar op mijn hoofd of cel in mijn lijf' die zoiets ooit zou (willen) doen; bahbahbah! - middels een door het AMK aan een rancuneuze ex-vriendin toegeschreven melding maar feitelijk nooit aldus gedane melding!

 • Ja, u leest het goed: AMK verzint zelf een melding en beschuldigt vader zonder enig bewijs van meest smerige zaken! Hoe smerig zij zij zelf?!


Aldus door die ex-vriendin op schrift gesteld en on-dertekend maar desondanks verdwenen mijn drie dochters 'hals over kop' - zonder enig nader onder-zoek en geheel zonder redenen daartoe - naar 'drie-maanden-hel' in een BlijfHuis.

Een zeer verstrekkende beschuldiging van het AMK/ Bureau Jeugd'zorg' Noord-Holland; totaal ongefun-deerd en - aldus uiteraard! - ook zonder enig bewijs.


De oudste dochter Lina meldde:

 • 'neen, natuurlijk niet... als dat zo zou zijn zou ik nooit meer naar mijn vader willen' - wat ze wel wilde, ergo: 

deze meest smerige beschuldiging was 'enkel' een k#tsmoes van de 'moeder' en jeugd'zorg' samen om drie dochters hun papa af te (laten) pakken! De - conform protocol vereiste aangifte werd niet gedaan!

Waarom niet? Omdat ze bij voorbaat al wisten dat er helemaal niets van die aard aan de hand was; enkel en alleen hun smerigste leugens!!!

Gatverdamme...

dat was/ is crimineel;

pure (emotionele) kinder en vadermishande-ling!

Lina is jarig in het BlijfHuis:

'Dit was de meest stomme verjaardag ooit; ik wil dood!'Hoe durfden o.a.;

AMK/ BJZ Noord-Holland, BJZ-Gelderland, 'Veilig Thuis'/ Marieke K. en Steven S.'moeder Solvig S., 'zeer bijzondere' curator mr. A.H.J.M. Hopmans, Raad voor de niet-kinderen-maar-falende-jeugd-'zorg'-bescherming en nep-familie'recht'ers met...

 • hun allersmerigste leugens en bedrog

in crimineel samenspan drie allerliefste meiden hun altijd zorgzame, prudente en veilige vader af te pakken?

 • Ze f#ck(t)en echter met de 'verkeerde' vader want deze PapaErik pikt dat nooit niet never. Natuurlijk niet! 

Red de kinderen van genoemde ware, zieke agressor(en);

 • breng de meiden terug naar NL/ liefhebbende vader!
Het ergste is dat jeugd'zorg', familie'recht'ers en politici niet-te-vertrouwen zijn!


d.d. 13-12-2017Professor waarschuwt:

 • onterechte beschuldiging Munchausen by proxy kan leiden tot trauma

"Ik ken een zaak waarbij een moeder 23 keer naar de rechtbank moest om haar naam te zuiveren en haar 16-jarige zoon terug te krijgen." Een rechter besloot de zoon uit huis te plaatsen omdat er sterke vermoedens waren dat de moeder leed aan Munchausen by proxy (MBP).

Dat vertelt de Amerikaanse professor Marc D. Feldman van de universiteit van Alabama in een interview met Zembla. Al jaren-lang onderzoekt hij MBP; de stoornis waarbij ouders hun kind moedwillig ziek maken, met soms fatale gevolgen. Feldman legt de laatste hand aan een boek over de Munchausen by proxy, met daarin aandacht voor mensen die onterecht zijn beschuldigd. In het geval van de moeder bleek de rechtsgang niet succesvol.

 • "De rechter wilde zijn eigen fouten niet toegeven", aldus Feldman.d.d. 13-12-2017Kamervragen na Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht

 • Het ergste wat je als ouder kan overkomen, is dat jou onterechte verwijten worden gemaakt en je kind daardoor ver van je af komt te staan”,

zegt D'66- of D'666? - Kamerlid Vera Bergkamp nadat ze de ZEMBLA-uitzending ‘Verdachte ouders’ zag.

Ik vond het heftig om te zien waar je in terecht kan komen als ouders.

”Ze heeft naar aanleiding van de uitzending Kamer-vragen gesteld aan de minister.


alsmede citaat-2:

 • Feiten en meningen scheiden

Dit betekent volgens Bergkamp dat alle rele-vante informatie vermeld moet worden in rap-portages en onderzoek.

Daarbij moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen feiten en meningen en deze moeten ook gedeeld worden met de be-trokkenen. “Zo kan een gedegen onderbouwd besluit worden genomen.

 • En professionals moeten bij een vermoeden van kindermishandeling de meldcode volgen.” 


GRN: Is Vera Bergkamp/ D'66 nou zo naief of juist heel - gemeen - geslepen? Want: volgens de meld-code moet aangifte volgen maar.... dat geschiedde in casu juist niet.

Volgens de wet dient na gedane aangifte criminele 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland vervolgd te worden maar... dat geschiedde niet.
Wat denkt u van D'66 zelf.. enig vertrouwen in (die) politiciGRN evenmin;


...want ook D'66(6) werd herhaald opgeroepen;


d.d. 11-08-2014:

Noodkreet BJZ-ketenschandaal, PAS-bedreigde kinderen en 'haperend/ falend' IJZ/ IGZ-toezicht! (KMM629050V39259L0KM)


Tweede Kamer fractie D66 <d66@tweedekamer.nl>
Ma 11-8-2014, 07:41
Aan: drs. Groenendijk MSc.


Geachte heer Groen,

Uw e-mail aan D66 is in goede orde ontvangen. Het is belangrijk voor ons om te weten met welke ideeën, problemen en vragen mensen in Nederland te maken hebben. Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in D66 stelt door ons hierover te benaderen.


Wat een vervelende situatie.

Ik heb uw mail rondgestuurd binnen de fractie zodat het meegenomen wordt in onze beraadslagingen.

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om ons dit te mailen. Signalen als deze zijn voor ons van groot belang.

Helaas zijn individuele zaken voor ons per definitie, hoe schrijnend ze soms ook zijn, moeilijk aan te pakken.

Graag wijs ik u op de Kinderombudsman. De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. De Kinderombudsman is onafhankelijk. - jaja = neen! - Hij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderombudsman.nl

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel sterkte.

Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel

============================
Medewerker publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie D66  
Plein 2 / Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Oorspronkelijk e-mailbericht: ------------------------ 


Geachte D66-medewerker, geachte heer Pechtold,

Geachte mevrouw Bergkamp, geachte mevrouw Berendsen, geachte heer Schouw,

vriendelijk doch met klem verzoek ik u bijgaande noodkreet onverwijld aan de fractievoorzitter/ desbetreffend portefeuillehouder Jeugdzorg c.q. Justitie te doen (laten) toekomen. Mijn oprechte dank daarvoor bij voorbaat.

Drie kinderen die al jarenlang klemzitten in een dieptrieste 'vechtscheiding', waar nu acute signalen van PAS = ouderverstoting geconstateerd worden. Deze voortdurende emotionele kindermishandeling (en vader) blijft onacceptabel!

Een totaal onprofessionele BJZNH, BJZGL (onredelijk en partijdig; zie Nationale Ombudsman 2012/ 129) en voortzetting onjuiste tunnelvisie door BJZU alsmede een inderdaad zeer 'bijzondere' curator. Ergo: van enig vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat/ arrondissement Arnhem kán géén sprake (meer) zijn.

Deze vader kan wél uitleggen én bewijzen waarom dit voortdurende ‘familie-drama’ juist mede dankzij BJZ überhaupt mogelijk werd (structureel, ketenfa-len!) en dit in het belang van drie dochters géén oplossing is. In het belang van de kinderen, in het belang van de vader en in het belang van de Nederlandse rechts-staat.

In afwachting van uw - verhoopt spoedige - reactie, verblijf ik

Met volhardend en oprechte vadergroet,

drs. E.M. Groenendijk
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen


Bijlagen:

1. Brief d.d. 09-08-2014 aan de Nederlandse politiek (inclusief de herhaalde verzoeken aan IJZ en IGZ)
2. Brief d.d. 10-08-2014 aan het Ministerie van VWS (na kluitje in rietpoging; reactie 6 weken?!)
3. Brief d.d. 29-07-2014 van IGZ hoofdinspecteur afwijzing calamiteitenonderzoek onacceptabel...maar deed niets! Zie ook:d.d. 08-09-2015:

MinVJ/ OCW/ VWS, CPG/ OM, RB/ Hof Arnhem, RvdK/ SVMN/ curator:

100% bewezen liegende rechters, 'hulp'verleners en geen 'gezag'dragers meer in dieptriest PAS-familiedrama:

 • 1,5 jaar geen omgang ondanks geldende zorgregeling = emotionele kindermishandeling!


Bussum, 08 september 2015
Geachte volksvertegenwoordigers,

Nederland een rechtstaat? In casu zéker niet: ik verwijs kortheidshalve naar expliciete documenten die reeds 100% bewezen zijn.


Ik ben benieuwd wélke volks'vertegenwoordig-ers'...

dit ook daadwerkelijk doen;

dit dossier móet tot motie van wantrouwen leiden!

Met volhardende vadergroet,
drs. E.M. Groenendijk MSc.

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen/ Nederlandse rechtstaat
d.d. 15-09-2015Wanneer is Prinsessendag? Stop PAS-familiedrama nu!

 • Misdadige 'gezag'dragers/ wets'loeders' en 'krommers´ bij RB- Hof zijn onacceptabel!


Bussum, 15 september 2015

Geachte 2e Kamerleden/ volksvertegenwoordigers, 

Vandaag Prinsjesdag, morgen 1,5 jaar géén omgang tussen 3 dochters/ vader ondanks geldende zorgrege-ling... dat is emotionele kindermishandeling en evidente schending van onze mensenrechten.


In Nederland 2015!

Wanneer is ónze Prinsessendag...? Wanneer stopt ú dit diep-trieste PAS-familiedrama? Nu! Ook de koning zal ver-zocht worden om recht te doen (laten) gelden... alles in de openbaarheid.

Volhardend vader verwijst naar het rappel; expliciete Kamer-vragen aan minister Van der Steur betreffen geen 'individueel geval' maar een reeds bewézen, gigantisch schandaal waar-mee zijn aftreden/ vervolging en een grootste schoonmaak op diverse plekken vereist is. Ik neem aan uw spoedigste reactie te mogen verwachten?

Vooraf werden diverse (nationale) media geinformeerd; koning Willen-Alexander moet toch (kunnen?) navoelen wat dit voor de meiden en hun papa betekent en welk ver-driet dit ons doet? Ludieke demonstatrie/ acties staan ge-pland...

 • ik volhard, laat mij niet intimideren en 'besodemieteren'!

Gelukkig hoef ik morgen pas later les te geven... de jeugd heeft (?') de toekomst?!

Met volhardende burgergroet,
  
drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
d.d. 24-09-2015Oproep aan koning Willem-Alexander

 • rechtsweigerende minister vd Steur - liegende rechters/ president RB Arnhem 100% bewezen!

Bussum, 24 september 2015
Geachte volksvertegenwoordigers,

kortheidshalve verwijs ik naar mijn heldere brief aan de koning Willem-Alexander en enkele aangifte zoals naar verwezen werd. Gaarne uw spoedigste reactie, in naam van de kinderen en Vrouwe Justitia.

Stelt de 2e Kamer nog iets voor?

Ook minister mr. Van der Steur weigert recht te doen laten gelden met weigering aangiften jegens het Min-OCW/ KACommissie Westerhof en CPG/ het OM A'dam, het OM MidNl en schrijft kul

= valsheid in geschrifte als zou ik misdrijf niet bewijzen kunnen.

Wel degelijk: 100% middels het transcript en integrale audio-opname van 'overleg'-gesprek met BOA-directeur dhr. mr. L. de Lange/ MinOCW. 


Dat lijkt mij ook actueel interessant en gaat op directe weg naar de media.

Hoogachtend,
  
drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderenPublicatie d.d. 18-02-2016F#ck de Koning

emotionele kindermishandeling/ PAS-familiedrama 'gesteund'.

 • De Nederlandse overheid 'steelt' onze kinderen!GRN mailde D'66 maar... anders dan 'dank u voor uw mail; wij nemen het mee met ons beleid', geschiedde er verder niets. Nogmaals:

Ook D'66 deed - en doet? - helemaal niets!


Hoe kan dat nou, mw. Bergkamp... hoe kan dat nou, fractieleider Pechtold? Is uw melding 'het heftig te vinden wat ouders overkomt' dan niet nogal hyocriet? Gaat u alsnog zorgen dat - mijn - drie burgerprinsessen weer hun papa-knuffels/  echte vader-liefde en zorg kunnen krijgen?

 • Geen woorden maar daden... gaarne verneemt GRN van u!
Volhardend vader en recht-zoekend burger laat zijn meiden nooit in de steek:


d.d. 02-09-2017: Drie meiden nu drie keer ontvoerd, weer naar Dld. = ruim 9 jaar PAS-familiedrama:

 • altijd zorgzame, prudente en veilige PapaErik vertelt...


d.d. 06-09-2017Haak allemaal aan bij Patrick Damhuis:

 • samen voor onze kinderen, samen tegen misdadige 'jeugdzorg', criminele 'rechters', hypocriete politici - nu!
Samen zijn wij veel sterker dan zij;

 • hoogste tijd voor de schuursponzen-revolutie!
Groenendijk las echter niets meer over PapaPatrick en/ of VVD-er Sven Koopmans... dit terwijl de drie maanden-reactietijd die hem/ 'de politiek' werd gegeven inmiddels voorbij zijn. Hoe kan dat nou?

 • Is die Koopmans/ VVD wel te vertrouwen? Geen woorden, maar daden, Sven!

En juist die... ziet GRN niet; de enige conclusie:


 • 'Mooi' l#lllen maar feitelijk niets (willen) doen/ veranderen'

Ook nadat 'Hart van Nederland' een kort item over ouderverstoting maakte, veranderde er (nochtans) niets. Onacceptabel. Dan gaat GRN samen met al die andere besodemieterde ouder(s) op de barricaden...

 • de tijd van praten/ hopen is voorbij; actie actie actie is nodig!


Reguliere media zwijgen: o.a. PAUW, De Gelderlander, De Gooi en Eemlander:


LANDELIJK:

d.d. 02-04-2017
Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis!

 • Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?

Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan blijkt de reguliere media steeds aan de verkeerde kant te staan!En ook ZEMBLA is te selectief met berichtgeving = nieuwsmanipulatie, aldus GRN!d.d. 26-08-2015MinVJ, RB Arnhem, CPG/ OM minachten de wet/ burger, ook; dieptriest PAS-familiedrama... 100% onomstotelijk bewijs!

Van: drs. Groenendijk MSc.
Wo 26-8-2015, 00:18
Aan: manon.blaas@bnnvara.nl; zembla@vara.nlBussum, 25 augustus 2015

Geachte hoofdredacteur mw. Blaas, geachte redactieleden,

vriendelijk doch met klem verzoek ik u kennis te nemen van onderstaande (korte) samenvatting en enige bijlagen/ aangfiten ter eerste bewijsvoering. Een dieptriest PAS-familiedrama en corrupt, politiek OM/ Ministeries...

Nu naar bed, morgen weer lesgeven.

Met vriendelijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen
d.d. 22-10-2016:

Crriminele 'recht'ers 100% bewezen; internationa-le kinderontvoering tijdens lopende ots... zit het echte tuig in Rutte zijn kabinet?! Schokkend...

Van: drs. Groenendijk MSc.
Za 22-10-2016, 14:14

Aan: blaas zembla; nynke.ytsma@bnnvara.nl; mascha.boogaard@bnnvara.nl; pim.peterse@bnnvara.nl; +13 anderen Bussum, 22 oktober 2016
Geachte VARA/ ZEMBLA-redactie,

1. een diep-triest PAS-familiedrama en... geen democratische rechtstaat; 100% bewijs van > 50 criminele 'recht'ers enz.

2. Mark Rutte herhaald aangesproken op het echte tuig in zijn kabinet; MinBZK, MOCW, MinVJ enz... wat gaat hij doen?


3. in hoeverre is ZEMBLA eigenlijk zelf wel te vertrouwen?

Of blijken inderdaad alle main-stream-media te zijn 'gekocht'...

Kortheidshalve wordt verwezen naar mijn brief d.d. 21-10-2016 (bijlage) en naar de website:

(http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/ waarop ook dit, herhaalde, verzoek gepubliceerd wordt.


In afwachting van uw - gelet op de 'casus' - spoedige reactie verblijft,

met volhardende, rechtzoekende vader/ burgergroet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaGELDERLAND:

d.d. 25-10-2017Wij vinden dat arrogante? 'journalist' Rene Boekhorst / 'de Gel-derlander' aan de verkeerde kant staat;

 • zeg uw abonnement op... wc-papier is beter!

GOOI & VECHTSTREEK: 

d.d. 04-12-2017: AMK/ jeugdzorg beschuldigde vader ten onrechte van sek-sueel kindermisbruik om drie dochters door 'moeder' te laten ontvoeren;

 • dat is ziek!

Tot op heden mocht GRN noch van journalist C.van den Broek, noch van 'De Gooi & Eemlander' noch van de HollandMediaCombinatie reactie op mijn recente uitnodiging tot publicatie over ons diep-trieste en schokkende PAS-familiedrama ontvangen.

Waarom niet? Dit is absoluut nieuwswaardig omdat het;

 • keten-bedrog 100% aangetoond kan worden = failliete 'recht'staat!

Klaarblijkelijk willen zij echter niet over de wer-kelijke praktijk = criminele jeugd'zorg' berichten... dat is het nalaten van hun journalistieke taak;

 • dat is heulen met 'de elite'!

Over de ruggetjes van de kinderen en (afnemend aantal) brave = naieve lezers... word wakker; zet die gecensureerde propaganda-bril af en kijk met helder ogen! Denk zelf na en geloof niet klakkeloos 'alles wat u wordt getoond/ verteld'... het zou namelijk heel goed = meestal 'nep-nieuws' kunnen zijn!

 • Reguliere media = nep-nieuws = overheidspropaganda!

En politici? Van links naar rechts en daartussen.. het maakt helemaal niet uit omdat ze allemaal lid zijn van dezelfde 'club tegen het volk'!

Ze doen weliswaar alsof er een 'democratische keuze' is maar feitelijk is het 1 grote nep, aldus GRN;

een schijnvertoning, een nep-parlement en een nep-democratie... nietwaar, mw. Bergkamp?


d.d. 26-10-2017: Nu al kotsmisselijk van bende bedriegers...

 • 'he Rutte-3 - he Rutte-3 - laat me weer regeren of ik ga kapot - met m'n criminele? clubje om me heen'!

Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia