maandag 7 augustus 2017

Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!


De geflikte 'kunstjes' van o.a. de gemeen-te Duiven; Nationale politie en Overheids Misdadigers gaan... voor hen allen slecht aflopen! De not-'abelen' worden allen...

  • keihard ontmaskerdin het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!Audio-opname telefoongesprek mbt. dossierinzage art. 12-procedure:


Jeetje, wat is het moeilijk om iemand te bereiken bij het Paleis van Justitie = Paleis van Misdaad te Arn-hel, maar wat wil je als; 'waarmee kan ik u tot dienst zijn'...

helemaal niet gemeend is!


Luister hier: met het 'voortraject' - grappig- de gehele opname (geanonimiseerd):

Luister hier (scrollen naar Van der Winkel):

direct naar het 'maken van een afspraak tot dossierinzage met van groot belang; ook het hof = sof te Arn-hel zegt (net als volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk) niet de naam te weten van de (niet!-) 'behandelend' officier van justitie die...


in overleg met de politie Zeve-naar! - weigerde om de aangifte jegens 100% zeker; criminele 'burgemeester' van Duiven zelfs maar in behan-deling te nemen, zie o.a. publicaties:


d.d. 31-07-2016:
'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'
         d.d. 26-04-2016:
     
        'Dekt politie Zevenaar criminele burgemeester op Willem-Alexanderplein
        die 3 meiden liet ontvoeren en ots-beschikking negeerde? Dat (b)lijkt zo!
d.d. 28-04-2017:
'Liet politie te Zevenaar/ Gooise Meren zich naast de criminele burgemees-ter De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja? Video: aanvulling op 'zeer opmerkelijke' gang van zaken bij de politie!'
d.d. 01-05-2017:
'Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uit-leggen dat criminele burgemeester De Lange/ Duiven niet in de cel zit...?!
d.d. 02-05-2017:
'Criminele burgemeester De Lange vs. liefhebbende vader Groenendijk is als Klitschko vs. Joshua; Duiven gaat na 3e kinderontvoering knock-out!
Had burgemeester De Lange/ Duiven 'geen hart' toen hij 3 meiden voor de 3e keer liet ontvoeren uit gemeente Duiven tijdens lopende ondertoezicht-stelling? Dat (b)lijkt zo...' -

en aldus het expliciete verzoek tot strafvervolging van de criminele not-'abelen: burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten, (inhoudelijk)... geheel negeerde! Onacceptabel:

  • Dat is pure werkweigering = poging tot 'beschermen/ dekken van criminele bestuurders' - precies het omgekeerde van hun taak!


Deze 'oplossing' van criminelen:

De Lange, Papjes en Hoogstraten - zoals met die SVMN/ mw. Marieke K. ('gezins'voogd), dhr. Steven S. (team'leider') en zeer bijzondere moeder-curator D. Hopmans voor hun eigen falen was uitgedacht, aldus Groenendijk

- over de ruggetjes van drie minderjarigen en hun enige vader -

  • is 100% zekerals... misdadig te duiden. 


Want: deze gemeen-te Duiven handelde direct in strijd met de rechterlijke beschikking... dat is crimineel; hoe je het ook wendt of keert.

'Oppakken', die De Lange en dus niet 'toedekken', zoals de politie, OM en het hof - in criminele vereniging! - nu (b)lijken te doen...!


d.d. 27-06-2016:

  • 'groen licht gaf' voor 3e, internationale ontvoering van mijn 3 dochters/ 'zijn' inwoners door het verzoek van 'moeder', mw. Solvig S., tot uitschrijving van de kinderen uit het bevolkingsregister (van BRP naar RNI)


dit terwijl de rechtbank Arnhem/

<--- mr. L.A. van Son

geoordeeld had dat het in hun belang was dat

de kinderen tenminste t/m:
d.d. 03-08-2016

  • onder het 'toezicht' van gecertificeerde instelling van de jeugd'zorg'/ SVMN zouden staan.

Dan kun je de kinderen dus niet 6 weken eerder 'weer snel kort voor/ tijdens de zomervakantie' met hun helaas ziekelijk-egoistische, Duitse 'moeder' naar 'ihre Heimat' laten vertrekken...

  • dat is de facto internationale kinderontvoering mogelijk gemaakt door de gemeen-te Duiven te Gelderland.


Want: in Duitsland heeft SVMN namelijk geen be-voegdheden en kan het - door de rechter vastgestel-de - noodzakelijke toezicht helemaal niet uitvoeren!

Ergo: de gemeen-te Duiven negeerde direct de toen geldende ots-beschikking van de rechter en vertrapte daarmee c.q. liet de kinderbelangen op escalerende wijze (= 3e kinderontvoering naar onbekend adres) vertrappen!


Schokkend. Maar het werd nog erger: na aangifte van medewerking aan internatio-nale kinderontvoering meldde een anonieme agent uit Zeve-naar dat een onbekende officier vond dat er:

  • 'onvoldoende informatie of aanwijzingen waren om een onderzoek te starten' en als Groenendijk het 'daar niet mee eens zou zijn, dan kon hij nog bezwaar aantekenen'.


Wat uiteraard 'per omgaande'gedaan werd en weer weken, neen; maanden later 'mag Groenendijk dan komen toelichten waarom hij dat niet pikt'... dit beste dames en heren is de werkelijke praktijk van 'recht- = kromstaat' Nederland anno 20NU.


  • Onacceptabel; Vrouwe Justitia verkracht en mijn drie meiden verdwenen!

U snapt dat Groenendijk enorm verdrietig, boos en volhardend is... de waarheid en mijn echte liefde duren echter het langst. Groenendijk pikt dit nooit en... ontmaskert alle betrokken en die mw. S. S. als 'kinder-onterende personen':De 'dieptepunten' samengevat:


Geen? naamsvermelding verdachten, maar wel bekend!

Het hof vermeldde in haar oproeping niet de namen van de beklaagde partij(en) maar slechts 'N.N.' - Nomen Nescio - onbekend... terwijl die - ook bij het hof - wel degelijk bekend zijn: De Lange, Papjes en Hoogstraten.


Hof: 'Dat kan ik zeker uitleggen. Dat komt dat in ons systeem ehm geen beklaagde partij staat en dat komt wel eh vaker voor.

Ik heb het dossier niet voor mij hier natuurlijk, ik heb alleen de systeemgegevens. In principe is het zo dat diegene die eigenlijk... vervolgd zou moeten worden, eh, niet bekend is.'

Naschrift GRN: later haalt mw. van het hof de stuk-ken er alsnog bij... kennelijk toch 'niet heel ver van haar vandaan'.

GRN: 'Maar in deze casus is dat absoluut niet het geval want de verdachten waar-van ik vind dat zij naar het wetboek van Strafrecht vervolgd zouden moeten worden, die zijn gewoon bij naam bekend en ik vind het dan wel heel opmerkelijk dat...

Naschrift GRN: de op-vakantie-zijnde-mede'werker' = N.F.

...mevrouw dan kennelijk weigert dan wel in opdracht, dat zal het wel zijn, om deze namen te vermelden zodat ze...

'zo in ieder geval niet op papier staan'; dat is mijn conclusie, ik vind dat heel opvallend.'


Hof: 'Nou ja, ja.'

Naschrift GRN: de werkelijke 'reden' is dat 'alles van hen in de doofpot moet' en die criminelen het... 'niet leuk vinden' als hun namen bij iedereen bekend worden/ zijn, aldus Groenendijk.'

Hof: 'Als het goed is, heeft u ook een aantal stukken ge-kregen bij de oproeping'. Dat zijn stukken van uw zelf en stukken van de advocaat-generaal, het ressort-parket?'

GRN: 'Eh, neen. Die stukken heb ik dus... niet mogen ont-

vangen en ik vind het wel heel opvallend dat u mij dit nu zegt...'


Goed voorbereid of verleiden tot 'snel snel':

Hof: 'Ja, ik weet niet, ik weet niet waar u woont - ? 

Naschrift GRN: u weet best wel waar ik woon; want hoe kun je hem anders aangete-kende post sturen?' Wat een gedraai en waarom? omdat ze dit wil: 


GRN: 'Nou, dat doet er nu verder niet toe, maar zouden wij dan een afspraak kunnen maken om een uurtje of 11:00, is dat behapbaar voor jullie?'

Hof: 'Ja, hoor; dat is prima... maar ik wilde alleen even voorstellen ehm want ik zie dat de zitting 18 augustus om 11:00 uur; u zou natuurlijk ook op de dag van de zitting even eerder kunnen komen om het dossier in te zien; dat scheelt u 2x reizen...

maar als eh de 9e is ook prima als u dat liever heeft, maar ik dacht misschien uit logistieke redenen is dat misschien handig.'

GRN: 'Nou ik eh, denk dat de inhoud van die stukken dermate explosief, van belang zij dat ik die natuurlijk niet 2 uurtjes van tevoren voor zitting kom lezen; daar wil ik mij terdege op voorbereiden, dat lijkt mij logisch...?! 

Hof: 'De reden waarom zo'n zitting besloten is, is omdat er nog geen sprake is.. heh, de zaak is in principe afgedaan, of dat nu wel of niet terecht is, nou dat legt u nu voor en dat is precies ja, zeg maar... de verdachte is op dat moment geen ver-dachte en daarom privacywaarborg. Of u daar begrip voor heeft?

Naschrift GRN: snapt u haar 'uitleg' nog? ikke niet; wat een onzin!

GRN: 'Jaja. Neen, daar heb ik absoluut geen begrip voor en daar is in deze casus geen, is ook niet het geval. Ik heb u aangehoord en dank u voor uw uitleg.'


Magistraten:

GRN: 'U zult dan  worden gehoord door 1 van de raadsheren van het hof. Dan is mijn volgende vraag natuurlijk: welke raadsheer?

Is dat al bekend, het is nu 2 weken van tevoren en het kan natuurlijk niet zijn... dat ik daar pas op zitting mee geconfronteerd word en ook geen uurtje van tevoren, ik wil dat graag ruimschoots van tevoren weten. Is dat al bekend?'

Hof: 'Ik denk het wel, ehm... ik ga heel even in ons 'syros?'-systeem kijken. De raads-heren rouleren en vaak is dat nog niet bekend als de brief verstuurd wordt...

dat is Mintjes.'

GRN: 'Is dat een mijnheer of een mevrouw?

Hof: 'mevrouw Mintjes'.

GRN: 'oke, dank u vriendelijk.
De griffier; is al bekend welke griffier dat zal zijn?'

Hof: 'mr. Bresser'

GRN: 'En dat is vast ook een mevrouw?'

Hof: 'Ja'
GRN: 'Tuurlijk

GRN: 'Wie is de advocaat-generaal en komt hij of zij?'

Hof: ''Ehm, ja die zijn vaak wel aanwezig - niet altijd dus! - we sturen een oproep... en mijn gegevens zeggen dat dat mr. Pieters zal zijn.'

Naschrift GRN: welke Pieters? Welke initialen? Er blijken namelijk meer 'Pieters' te bestaan... gaarne uitsluitsel per ommegaande van het hof/ mw. L.Z. en dank daarvoor bij voorbaat!

Dus: advocaat-generaal, mw. Pieters en raadsheer, mw. Mintjes met als griffier mw. Bresser versus volhardend vader/ recht-zoekend burger, dhr. Groenendijk. Opmerkelijk: een nogal 'kattig karakter', nietwaar? Ook dat is niet-'toevallig'.

Gemachtigde ok maar verzoek toehoorder door 'rechter' afgeschoven naar OM?!


d.d. 06-08-2017: Groenendijk meldde als gevolmachtigde dhr. N. van den Ham en als toehoorder mw. I.C. Wanner aan. Aan het hof werd uiteraard een ondertekende versie met adresgegevens verzonden...

d.d. 07-08-2017: Verzending brief d.d. 06-08-2017 per mail aan het hofd.d. 07-08-2017:

Het hof antwoordde meteen:

K16/0751:

ma 7-8-2017 09:32
Van: ZL (Hof Arnhem-Leeuwarden) <L.Z.@rechtspraak.nl>
Aan: drs. Groenendijk MSc.


'Geachte heer Groenendijk,

In antwoord op uw brief van 6 augustus 2017 deel ik u het volgende mede;

Een beklagprocedure in raadkamer is in beginsel besloten in gevolge de toepasselijke wettelijke bepalingen. De heer N. van den Ham is als gemachtigde geregistreerd.


Er wordt niet op voorhand toestemming verleend voor de aanwezigheid van anderen bij de zitting.

U kunt desgewenst ter zitting uw verzoek herhalen. Ook de advocaat-generaal dient akkoord te gaan met de aanwezigheid van mevrouw Wanner.

Voor wat betreft de afspraak tot dossierinzage. Ik bevestig u hierbij de afspraak op 9 augustus om 11:00 uur. U kunt zich melden bij de informatiebalie. U dient een geldig paspoort te kunnen tonen.

Tevens deel ik u mede dat van het dossier geen foto’s en/of kopieën mogen worden gemaakt.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanlei-ding van dit bericht toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet, L.Z.

Strafrecht - Beklag art. 12 Sv. - Kamer C.2.26
www.rechtspraak.nl - bereikbaar: ma t/m do'Reactie Groenendijk:

1. Dank voor bevestiging van gevolmachtigde, N. van den Ham voor oproeping d.d. 18-08-2017 alsook voor afspraak tot dossierinzage d.d. 09-08-2017.

2. In plaats van een geldig paspoort (niet in bezit) ter legitimatie is een geldig rijbewijs ook acceptabel? Gaarne bevestiging; dank.

3. 'Desgewenst kunt u uw verzoeker mbt. toehoorder Wanner herhalen?

En als er 'neen', wordt gezegd dan komt mw. Wanner voor niets naar Arnhem?

Dat wilden wij nu juist voorkomen... en daarom werd schriftelijk verzoek gedaan om daarover - vooraf! en dus niet pas op zitting - te beslissen!


Groenendijk herhaalt dan ook zijn verzoek aan mw. L.Z./ het hof om dan 'contact te zoeken met de raadsheer, mw. Mintjes, en advocaat-generaal mw. Pieters om hen te vragen of zij met verzoek tot het meenemen van slechts 1 vertrouweling, mw. Wanner, instemmen en zo niet, inhoudelijk te motiveren waarom dan wel niet'.

Wordt vervolgd... en openbaar gemaakt.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia