zondag 13 augustus 2017

Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!
Eergisteren publiceerde volhardend vader en recht-zoekend burger E.M. Groenendijk drs. PapaErik MSc. - bovenstaande video en dit artikel over de dossier-inzage bij het ge'recht'shof te Arnhem = sof te Arn-hel:

d.d. 11-08-2017:

  • 'Na dossierinzage: geheime 'tussen-beschikking' hof Arnhem gevonden die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!

Vandaag de beloofde update met overzicht van de stukken in het dossier en een na-schrift van de 'geheime' = mij nooit toegezonden tussen-beschikking van andermaal d.d. 18-08-2017 'ingeplande' mw. mr. G. Mintjes...

'want' die werd door de advocaat-generaal van het arrondissementsparket (= het OM) 'simpelweg'? en maandenlang niet opgevolgd!

  • Ergo: het OM negeerde beschikking van de rechter; dat is misdadig!
Inzage Groenendijk - hof/ L.Z. is afwezig maar wel camerabewaking in kamer!


Luistert u zelf hoe dat dan gaat...

Eerst aanmelding aan de centrale balie en daar was de dossiermap (kartonnen inleg-map; geen ordner) al klaar gelegd door mw. L.M. die dus zelf niet aanwezig was en mij aldus door de dienstdoende bode/ baliemedewerker de stukken in 1 van de kamertjes direct achter hem ter inzage, overhandigd werd...

  • 'veel 'plezier' ermee, mijnheer Groenendijk!

'Alstublieft en dank u wel. Overschrijven mag, foto's maken niet en... big brother-sof is watching you met een camera direct naast de tafel!Stukken in 'het dossier':    - in deze volgorde!


1) Mailbericht Groenendijk d.d. 08-08-2017

ivm. verzoek aan mr. Mintjes tot het meebrengen van een
gemachtigde - dhr. Van den Ham -
en toehoorder - mw. Wanner:

ontbrekend: antwoord hof/ L.Z.: d.d. 07-08-2017:2) Brief Groenendijk d.d. 06-08-2017:


Betreft:       K16/0751

1. Telefoon d.d. 04-08-2017/ afspraak dossierinzage d.d. 09-08-2017. 11:00.
2. Aanmelding gevolmachtigde N. van den Ham/ verzoek toehoorder I.C. Wanner
3. Ontslag van criminele ‘presidenten’ Van der Winkel en Blaisse is vereist!
3) Weergave van 'geheime' beschikking/ mr. Mintjes

- foto werd verboden!

'Tussen-beschikking, afdeling strafrecht

d.d. 08 september 2016 inzake d.d. 31 augustus 2016 binnengekomen klacht van E.M. Groenendijk wonende te Bussum ter zake van het

  • uitblijven van een strafvervolging tegen N.N.

Het hof is voornemens de klacht in raadkamer te behandelen op de zitting van 23 december 2016.

Alvorens verder te beslissen, wordt de advocaat-generaal te Arnhem-Leeuwarden in de gelegenheid gesteld, binnen 2 maanden, verslag te doen ex. art. 12a, 2e lid van het wetboek van strafvordering onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.

Aldus gegeven en ondertekend in raadkamer door mr. Mintjes, in tegenwoordigheid van Hmoumi-Alaoui Ismaili als giffier.

Digitale krabbel                              natte krabbel
mr. G. Mintjes                              mw. Hmoumi-Alaoui Ismaili'Voorlopige, 1e reactie GRN: schokkend...


  • dit is crimineel en niets anders dan dat!

- Raad voor de Rechtspraak... 'there comes Groenendijk again!'Een tussen-beschikking die niet werd toegezonden; een advocaat-generaal die rechter negeerde (geen nadere toelichting na 2 maanden; helemaal niets!) en een zitting in raadkamer die ('derhalve') niet plaatshad...


zonder enige melding aan aangever/ belanghebbende partij Groenendijk!

En betreffende diverse, 100% zeker; criminele 'recht'ers - ondertussen! - die mijn drie meiden voor de 3e keer lieten afpakken/ ontvoeren door de - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder', mw. Solvig S.!

  • Wat een bende bedriegers en oplichters, nietwaar?!

Ergo:

Ook het sof te Arn-hel/ Mintjes en OM/ de advocaat-generaal besodemieter(d)en de boel en dat in criminele vereniging, aldus aangever!


Dat mw. L.Z. van het hof niet bij de dossier-inzage aanwezig bleek - zoals er bij de andere keren dat Groenendijk hetzelfde kwam doen altijd iemand van het hof naast zat om 'te controleren' - maar in een ander kamertje naar de beelden zat (mee-) te kijken?... was niet-'toevallig'.


De 'redenen' waarom, aldus Groenendijk:

a) mw. L.Z. 'vergat' in haar telefonische opsomming van de stukken - die zij toen: 'natuurlijk niet voor haar neus had, maar korte tijd later toch tevoorschijn toverde/ ophaalde' - nu juist die tussen-beschikking op te noemen...

'loog' zij aldus bewust? toen zij meldde dat er 'verder geen stukken inzitten en u kunt ook kort voor behandeling in raadkamer d.d. 18-08-2017 komen inzien; 'dat scheelt u weer 2x enkele reis(tijd)' en is dit als 'misleiding' te duiden?!

b) is dat 'zodat Groenendijk pas kort voor behandeling in de raadkamer met dezelfde 'rechter?' Mintjes op de hoogte zou zijn en aldus 'minder opties en tijd voor reactie zou hebben en/ of geagiteerd zou worden'?

Dat (b)lijkt de geplande 'strategie' van het sof... vandaar ook dat 'telefonische ver-leiden' van L.Z. nietwaar? Hoe doorzichtig en intens gemeen!

c) als mw. L.Z. wel aanwezig zou zijn geweest bij dossier-inzage dan...

had Groenendijk haar natuurlijk direct om opheldering gevraagd wat nu, met haar afwezigheid niet mogelijk was. Bang om geconfronteerd te worden met haar 'niet de hele waarheid vertellen aan de telefoon' en de verzwegen tussen-beschikking en niet gehouden zitting... die eind december 2016 had moeten plaatsvinden?! Ja... is mijn conclusie.

d) want: het kan natuurlijk - ? dat denk je, maar in het Paleis van Misdaad te Arn-hel hebben 'ze' schijt aan de wet(ten); juist daarom alle bewijzen erbij! - niet zo zijn dat:


aangever/ indiener van het beklag ex. art. 12 Sv. op geen enkele wijze...

over de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016 werd geinformeerd,

noch over de d.d. 23-12-2016 geplande maar door het - m.i. bewuste! - verzaken van de advocaat-generaal Arnhem-Leeuwarden niet plaatsgevonden hoorzitting...

     waar denkt dit sof (niet) mee bezig te zijn?

Schaamt u, Van der Winkel!4) Origineel klaagschrift Groenendijk d.d. 31-08-2016:

En ook op die datum afgestempeld als 'binnengekomen bij het hof' want... persoonlijk tegen afgiftebewijs aan de balie bezorgd.


Betreft: klaagschrift artikel 12 Sv.

onjuiste en politieke seponering van 11 aangiftes

non-beslissing op 6 aangiftes sinds > 16 maanden!


De bijlagen worden tzt. samen met uitleg gepubliceerd, maar anders wordt het nu 'te veel ineens'...


Betreffende aangiftes:


  • d.d. 06-05-2016: nog steeds geen beslissing van OM!


Niets dus; 'Nomen Nescio' maar wel degelijk bekend jegens wie - om gegronde redenen en met 100% bewijs! - er aangifte door Groenendijk gedaan werd!

Te weten:

mr. Blaisse - (nog) 'presidentkrombank te Arn-hel - mrs. Van Son, Sluijters; mrs. Nijenhuis, Hendrix-Jansen, Krieger, Marres; mrs. Van der Winkel - (nog) 'presi-dent' van 'sof' te Arnhel- Van der Heuvel, Keppels, Cremers, Lieber, Roelvink, Nagelhout, Van Oostrom-Streep, Krijger, Schulten, De Vries-Robbe; mrs. Van Son, Sluijters, Blaisse; weer mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en Sluijters; mrs. Inden, Nijenhuis, Van GamerenVan Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen; mr. Van Son, Raad vd Kinder'bescherming', GI Samen Veilig Midden Nederland, curator mr. Hopmans; weer mrs. Blaisse, Civile en Evers!


             - allemaal ten onrechte geseponeerd.

alsook - geen reactie OM:

mrs. Holtrop en Tanja-Procee; mrs. Van Son, dhr. Kraehe; mrs. Van Son, Sluijters; mrs. Schreuder, Messer, Pluijgers, Rowel-van der Linde; mrs. Inden, Krieger, Schouten; weer mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en Sluijters.

Hier alle namen genoemd: d.d. 29-05-2016 'Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden benoemd: stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in NL!'
5) Brief van arrondissementsparket Midden-Nederland

Team: interventies
Contactpersoon: mr. H.J.A.Vuylsteke - plus 'r' en het klopt!
Onderwerp: vervolgingsbeslissing = afwijzing OM-'baas Van der Burg 
Wordt tzt. samen met uitleg gepubliceerd, maar anders wordt het nu 'te veel ineens'... Groenendijk garandeert u dat het figuurlijk stinkt rondom 'Vuylsteke'.


6) 'Waarschuwings?!'-brief van arrondissements-
parket Midden-NL

'Groenendijk moet ophouden' met 'beschuldigen van?' = OM confronteren met feitelijke waarheid en niets dan de waarheid (zonder schelden/ bedreigen of wat dan ook) 'terug in hun face',

'anders dan'... 

waarschuwing = schokkende intimidatie-poging OM!

Wordt tzt. samen met uitleg gepubliceerd, maar anders wordt het nu 'te veel ineens'... Groenendijk garandeert u dat het figuurlijk stinkt rondom mr. H.E. Hoogendijk'.7) Hof = sof Arnhem; oproepingsbrief d.d. 03-07-2017 aan Groenendijk 

  • (geplande) behandeling op zitting/ in raadkamer d.d. 18-08-2017.8) Oproepingsbrief d.d. 03-07-2017
aan advocaat-generaal

van het arrondissementsparket Arnhem/ Leeuwarden (het OM) met volgende tekst:
'Geachte heer/ mevrouw, - geen naam vermeld dus!

Namens de voorzitter van het gerechtshof - naschrift: Van der Winkel - nodig ik u uit voor de behandeling in raadkamer op 18 augustus 2017 om 11:00 uur van het klaagschrift van E.M. Groenendijk, wonende te Bussum.

Voor de goede orde deel ik u mede, dat voor deze behandeling alleen klager is opgeroepen - naschrift: en dus niet de aangegeven, criminele 'rechters'... die kunnen thuis blijven = 'want worden toch niet vervolgd', nietwaar?! - om te verschijnen.

De griffier, namens deze, mw. N.F.'


Reactie Groenendijk:

'Uitnodigen' betekent nog niet dat hij/ zij ook komt; 'vaak wel', aldus mw. L.Z.... maar dus niet altijd. En: wie is dat/ welke gaat wel/ niet komen?


Paleis van Justitie? te Arn-hel sprak geen recht maar beloonde juist misdaad!


Kijkt u wel eens naar het Salomons-beeld dat pontificaal voor de ingang van uw 'werk'?plek staat

- of gaat 'u' via een zij-/ achter-ingang, met zo'n personeelspasje? -

en waar het om 2 'moeders' ging...

de echte en een andere vrouw die alleen beweerde dat ze de moeder was. U kent het verhaal, naar ik aanneem.


In ons PAS-familiedrama...

- met onze drie lieve meiden die nog steeds klemzitten en 'de pineut zijn'; want dit komt nooit meer 'goed' tussen hun ouders  -

gaat het niet om '2 moeders' maar om een 'moeder?' - die eretitel verdient zij allang niet meer- = mw. Solvig S. en deze echte vader Erik G...


oordeelden - aantoonbaar criminele! - 'rechters':

  • 'wij wijzen het kind aan de niet-echte 'moeder' Solvig S. toe...'


en 'de werkelijk moederde zorgzame, prudente en veilige vader werd - geheel ten onrechte - afgestempeld als 'de boeman'/ is 'de l#l' en moet zijn bek maar houden'!

Waarna mw. Solvig S. - meteen - onze drie meiden opnieuw ontvoerde - niets 'verhuizing', maar 3e kidnapping! - naar haar 'Heimat/ Duitsland' en

deze keer zelfs met criminele overheidshulp: o.a. SVMN, zeer bijzondere moeder-'curator' mw. mr. Hopmans, de gemeen-te Duiven/ De Lange, Papjes en Hoogstraten alsook de 'krom'bank Arnhem!


Dat kan PapaErik/ Groenendijk onomstotelijk en sluitend bewijzen en dat pikt hij niet... 

terug met mijn meiden en verantwoordelijken 'ontslag en strafvervolging', inclusief Solvig S. 

Die nu, terwijl zij feitelijk de 'psychische ' agressor is - al vanaf het moment dat vader 'weg moest?' - maar...

desondanks 'de kinderen' = onze dochters, kreeg toegewezen

  • Dat kan nooit 'in het belang van onze meiden zijn (geweest)'

Groenendijk maakt zich dan ook oprecht grote zorgen over de (geestelijke) gezondheid van onze drie dochters die al jarenlang opgroeien bij die 'psychische moeder' Solvig S.!Dit is geen 'recht- maar krom-spreken en

...herhaald verkrachten van Vrouwe Justitia!

Red onze drie kinderen van de manipulerende 'moeder' = mevrouw Solvig S.!

Mijn meiden hebben recht op de waarheid en
hebben mij net zo zeer nodig als PapaErik hen...

wij zijn van hetzelfde vlees, bloed en ziel-gelijken.Wordt vervolgd... in het belang van de kinderen en van Vrouwe Justitia.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websitemijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia