dinsdag 15 augustus 2017

Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes: zij wil als 'slager het stinken-de vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.- PapaErik - gaat uiteraard niet-akkoord dat het hof Arnhem/ mw. mr. G. Mintjes, vice = 'vieze?' -president denkt de...


tegen diverse van haar directe collega's maar ook jegens o.a. haar 'baas', mr. A.R. van der Winkel ingediende beklag vanwege (nog!) niet-vervolgen van - 100% en onomstotelijk; wordt allemaal (nader) openbaar gemaakt met begrijpelijke uitleg! bewezen - strafbare gedragingen (ambtsdelicten, valsheid in geschrifte etc.)...

 • te kunnen gaan behandelen.


Natuurlijk niet, dat is 'de sof-slager zal het stinkende, neen; verrottende vlees desondanks goedkeuren' en het - gegronde! - beklag ex art. 12 Sv./ de artikel 12-procedure aldus afwijzen, nietwaar?

 • Het is van den zotte om te denken dat er 'te Arn-hel over Arnhel' sprake kan zijn van een betrouwbare behandeling en eerlijk oordeel.


Zo werkt het niet. Want: mw. Mintjes - ondergeschikte - zal niet haar 'baas' Van der Winkel willen laten vervolgen, hoewel zij ook weet dat dat vereist is...

omdat zij 'haar chef niet zal afvallen'; dan zou Van der Winkel direct ontslag op gronden van 'twijfel over de geestelijke gezondheid van Mintjes' inwilligen.


Nee, hun 'plannetje' was:

 • 'laat die man maar komen, dan lijkt het alsof we serieus naar zijn beklag kijken maar we wijzen dat natuurlijk af en klaar zijn we met Groenendijk!', nietwaar?


Hoe doorzichtig/ voorspelbaar zodat reeds in het beklag, onder punt 8, aan (nog) 'president' Van der Winkel gemeld werd dat behandeling niet in Arnhem kon plaatsvinden, juist om de (schijn van) partijdigheid te voorkomen.


Van der Winkel en als beoogd en reeds sinds 08-09-2016 verantwoordelijk, (niet-) behandelende Mintjes dramden desondanks door. Nee dus!


het verder en verder wegzakken van mrs. Mintjes en Van der Winkel in hun eigen, criminele!, moeras = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Zie reactie van Groenendijk per brief d.d. 13-08-2017 of lees hieronder:

Vrouwe Justitia gekneveld in samenspan sof Arn-helOverheids Misdadigers:


d.d. 11-08-2017: VIDEO

'Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'

d.d. 13-08-2017

'Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!'

Dat pikt Groenendijk niet; klacht jegens Mintjes/ 'vrijwillig' ontslag en geen sof!


 • Aldus verzonden per directe mail

d.d. 14-08-2017, voor kantoorbegin:Volhardend vader en rechtzoekend burger

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
- stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: K16/0751

1. Geen behandeling beklag ex. art. 12 Sv. door...
...hetzelfde hof als de beklaagden mogelijk!

2. Indiening formele klacht jegens mr. G. Mintjes en eerlijk advies: treed af, ‘vrijwillig’!

3. Publicatie op website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/Het Gerecht?shof Arnhem

Tav. (nog) ge’recht’shofpresident
mr. A.R. van der Winkel

alsmede tav. mrs. L.Z. en H.P. - secretariaatsmede’werk’sters

Sector Strafrecht
Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl
Van der Winkel, hof-medewerkers,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

In reactie op het mailbericht d.d. 08-08-2017 van mr. H.P. en schokkende ontdek-king d.d. 09-08-2017 van een ‘geheim gehoudentussen-beschikking d.d. 08-09-2016 en geen doorgang vinden van zitting d.d. 23-12-2016 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. ook 1-kamer-verder-zittende collega van mw. L.Z., te weten mw. H.P. denkt dat, door hem ruimschoots van tevoren, verzochte toehoorder mw. Wanner d.d. 18-08-2017 ‘op hoop van instemming’ naar Arnhem afreist om dan enkel te horen;… ‘neen, de voorzitter/ G. Mintjes geeft helaas geen toestemming’.


Niet dus.

Dat kan niet redelijkerwijs van toehoorder Wanner verwacht worden, ‘dames? L.Z. en H.P.’! De enige die daar conform de wet over te beslissen heeft…


Mintjes dus en niemand anders. De melding van L.Z., citaat:

 • Ook de advocaat-generaal dient akkoord te gaan met de aanwezigheid van mevrouw Wanner.’

is derhalve m.i. niet-correct.

Al dan niet toestemming geven is enkel en alleen aan de rechter en dus ongeacht mening/ wens van de advocaat-generaal, nietwaar?

Klaarblijkelijk is de feitelijke praktijk dat niet het hof Arnhem, de rechter bepaalt, maarhet OM! Is het dat, wat mw. H.P. eigenlijk daarmee zegt/ verraadt; ja?!


De wereld op zijn kop

andermaal schokkend,
maar typisch

Paleis van Misdaad te Arn-hel’! 
2. de melding van mw. H.P., citaat:

 • Zoals vermeld, zal ter zitting worden beslist op uw verzoek over het bijwonen van de zitting door mw. Wanner. Dit verzoek zal derhalve niet op voorhand worden toegewezen.’

wordt door Groenendijk alsherhaling van niet-haar-werk-doen’ en onfatsoenlijk geduid!

Want: beide mrs. L.Z. en H.P. deden niet wat zij m.i. behoorden te doen, namelijk; contact opnemen met mw. G. Mintjes en haar het tijdig en conform vereisten inge-diende verzoek tot het meebrengen van een toehoorder. Zo simpel als wat, zou je denken…

…maar ‘strategie’ van het hof is duidelijk om ‘niet op voorhand willen voorleggen aan mr. Mintjes en mw. Wanner dan - met hoge waarschijnlijkheid - lekker voor niks laten komen/ zou kunnen komen (=  verspilde tijd, geld energie)’, terwijl die duidelijkheid ook...

 • voorafgaand aan zitting gegeven kan worden. Dat is wel zo netjes en m.i. de enige, juiste weg…!


3. klacht indienen jegens deze ‘dames’ is zinloos

omdat die sowieso weer afgewezen gaat worden; ‘hun soort dekt hun soort’!

De - interne; al beweren ze dat die ‘onafhankelijk’ is; ‘hahaha’, onzin! - de klachten-commissie van het hof zal enkel bij hoogste uitzondering een medewerker(s) afvallen en dat zeker niet doen als het beklaagde wan-gedrag juist...

 • in opdracht vanhogerop’ werd gedaan, nietwaar?!


4. om het die ‘dames’/ het hof Arnhem makkelijker te maken:

 • neem ontslag en wel binnen 2 weken na dagtekening

...of uw namen worden tzt. (mogelijk) eveneens openbaar gemaakt en dan weet iedereen hoe u écht bent! ‘Kijk daar, L.Z. en kijk daar, H.P.’ - wat heeft u liever?


Gelet op de ‘geheime = gepoogd verborgen te houden’ tussen-beschikking d.d. 08-09-2016; het geen-doorgang hebben van zitting d.d. 23-12-2016,

noch enig vervolg door Mintjes zelf aan het feite-lijk negeren van de eigen beschikking door het OM/ advocaat-generaal en

tevens als - niet! - behandelend ‘rechterzijnde… 


aangever drs. Groenendijk MSc. aldus > 6 maanden volledig in het ongewisse liet

 • meldt Groenendijk dat ‘wederom, diezelfde Mintjes’ als behandelend ‘voorzitter’ uiteraard niet geaccepteerd wordt.

5. Sterker nog:


Groenendijk gaat helemaal niet-akkoord met behandeling van het beklag ex art. 12 Sv….

betreffende diverse criminelen = (nog) ‘rechters’, ‘griffiers en secretariaatsmedewerkers’ van het Paleis van Misdaad te Arn-hel alsook

jegens beide (nog) ‘presidenten’ mrs. Blaisse/ Van der Winkel en


door het Hof Arnhem zelf!

Dat kan niet.

Dan is namelijk al te voorspellen dat ‘sof-slager het eigen, verrottende vlees des-ondanks zal goed?-keuren’, nietwaar? En dat pikt Groenendijk niet, uiteraard niet.


6. Zoals Van der Winkel in het beklag, punt 8 ook uitgelegd en omverplaatsing naar een ander hof/ Paleis van Justitie werd verzocht, citaat GRN (pagina 6, bovenaan):

 • ‘8. Klager verzoekt hierbij dan ook met klem om verplaatsing van inhou-delijke en mondelinge behandeling van dit beklag naar - bij voorkeur - het Gerechtshof te Amsterdam of een ander Hof dat de bevoegdheid daartoe overneemt.’

en aldus ook door de wetgever vastgelegd werd c.q. niet meer dan logisch is ter vermijding van (schijn van) belangenverstrengeling, nietwaar?!


7. Er kan d.d. 18-08-2017 dan ook geen zitting van de raadkamer te Arnhem plaatsvinden!

In plaats daarvan wordt hierbij formeel klacht ingediend jegens deze mw. mr. G. Mintjes, dit  vanwege haar falen zoals in punt 4 opgesomd en aldus ‘meedoen aan slager wil stinkende, eigen vlees gaan goedkeuren’! Gaarne uw klachtbevestiging en behandeling; bij weigering zal aangifte gedaan moeten worden.


Ook zij weet/ behoort te weten dat een artikel 12 procedure tegen personen diewerk’-zaam zijn bij het Paleis van Justitie? te Arnhem

 • natuurlijk niet door hetzelfde Paleis behandeld kunnen worden.

De medewerking van Mintjes aan dit, wederom ‘vals konijn uit versleten hoed’ is tenminste klacht-waardig! en…

 • zelfs als misdadig! te duiden, aldus Groenendijk.


8. Weer wordt bewezen dat te Arn-hel geen recht gedaan wordt, niet eens poging daartoe ondernomen wordt maar ook de ‘simpele oproep tot dossier-inzage en het horen in raad-kamer’…

als er wordt nagedacht wat daar - stiekem, eigenlijk - mee gepoogd wordt te bereiken;

…andermaal een smerige poging is vanVan der Winkel en trawantenom het sof-straatje schoon te vegen = van Groenendijk zijn gezeur? af te zijn!


9. Doorzien en dat zal hen allen ‘zuur gaan op-breken’ - alleen maar...

...meer ontmaskerd.

 • U bent allen niet meer geloofwaardig, want aangetoond: crimineel.

En als u dan niet vervolgd zou gaan worden, dan… 
moeten burger(s) dat zelf maar gaan doen, nietwaar?

Het burger-arrest en Volkstribunaal! Oh, oh, oh…. in plaats van de doofpot gesloten te houden, zal de beerput over u uitgestort worden.


10. Aanvullend:

a) Van het hof Arnhem, afdeling strafrecht/ beklag wordt dan ook per ommegaande de bevestiging van onheuse! oproep tot behandeling en schrapping van ‘horen’ d.d. 18-08-2017, 11:00 uur verwacht. Dit kan per mail met gescande, ondertekende brief en post nazending;

b) Van hof Arnhem/ (nog) president mr. Van der Winkel wordt bevestiging van de klacht-indiening jegens mr. G. Mintjes en planning van behandeling (-sdatum) verwacht; tevens bevesti-ging van het ‘vrijwillige’ ontslag nemen door ‘dames’ L.Z. en mw. H.P. binnen 2 weken na dagtekening;

c) Van het hof Arnhem/ (nog) president Van der Winkel wordt onmiddellijke doorzending van het beklag aan het Paleis van Justitie te Utrecht (ook mbt. A’dam werden er diverse personen aangegeven en behandeling is daar evenzo onmogelijk) verwacht dan wel aan die instantie van de rechtspraak/ welke ‘rechters?’ die voor behandeling verant-woordelijk zijn en - mogelijk - wel conform de wet recht spreken;


Tot slot: alle bewijzen, inclusief schokkende audio-opnames van diverse, misdadige kromzittingen, o.a. te Arn-hel werden verzameld en op diverse locaties met ingelichte medestanders veiliggesteld. 

Er is geen ontkomen meer aan


‘presidenten’

<--- M.J. Blaisse - van de 'recht is krom'-bank

             + Van der Winkel --->
van 'hof = sof' te Arn-hel...

en > 50 criminele rechters/ personen’ gaan keihard en onherroepelijknat’.


Groenendijk raadt hen aan, de ‘eer’ - welke? - aan zichzelf te houden en af te treden of

daartoe door het volk gedwongen te worden.

Wordt vervolgd, in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.


Ervan uitgaande uw gerechtshof = sof; het ‘Paleis van Misdaad’ te Arn-hel naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft

met volhardende ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school’meester’ 
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Naschrift:


Reeds d.d. 08-03-2016 werd beklag gedaan en inmiddels, bijna 1,5 jaar later... nog steeds geen behandeling! Waarom niet? Omdat 'ze' gehoopt/ gedacht hadden dat Groenendijk 'zou opgeven' en hun misdaden (zoals meestal) in de doofpot gehouden worden. Ditmaal niet.

 • Nu kunnen 'ze' niet uitleggen 'waarom ze al die tijd niets deden/ doen'?

Keihard ontmaskerd; zij stinken enorm en dat zal Nederland - en daarbuiten - gaan weten!

Mintjes redde Jansen-Steur, is 'levenslang' actief en geen opgave nevenfuncties:


'Mintjes, G.
Mw. Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Sprak op 18 juni 2015 falend neuroloog Jansen Steur vrij en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

Er was in feite sprake van een showproces.Lees SIN-NL doofpotdossier falend neuroloog Jansen Steur'Forum Levenslang: nummer 114 - mw. Mintjes

'De deelnemers zijn vanuit hun professie betrok-ken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het open-baar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen.'En met dank aan drs. Hop:

'MINTJES - G.0956 mw. - NLRM 87 88/89 90 

Gerechtsauditeur Hoge Raad 10782 
Referendaris 2e klasse 
Ambtenaar Hoge Raad 10784 
Gerechtsauditeur Hoge Raad 290688 
NU 
Arnhem Hof raadsheer 010703 
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280700 C010704-140904

 • GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


- heeft ze die niet of wil ze die verbergen... net zoals er door mij geen foto van die vice-president van het sof te Arn-hel gevonden kon worden op internet.

Wil zij dan niet herkend worden en: heeft het volk niet het recht om te weten hoe zij - en alle andere ambtenaren van de rechterlijke macht net zo goed! - eruit ziet? Groenendijk vindt van wel...


C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam'


Naast de eigen, negatieve ervaring van Groenendijk met Mintjes blijken er dus vele andere te zijn die...

grote vraagtekens bij deze mevrouw - die ook 'bij levenslang' meedoet - zetten...

zouden die het allemaal 'verkeerd zien' of...zou nou juist die ene - wegduikende?! - 'mr. Mintjes'... niet op de juiste plekken 'werk'zaam zijn?! Wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia