donderdag 27 juli 2017

Schokkend: hoogste tucht'rechters' advocatuur = hof van Discipline han-delde op 'onheuse/ onwettige' wijze; onacceptabel. Vrouwe Justitia huilt.
Wie-is-wie bij het sof zonder Discipline en wat doen ze dan allemaal wel/ niet?


Het hof van Discipline = de hoogste tucht'rechters' van de advocatuur in Nederland wordt geleid door het presidium met volgende leden:


Mr. T. Zuidema, voorzitter 'Tjeerd':


Ik zit al twee jaar in het presidium, en wil het spoor van professionalisering doorzetten.
  
- m.i. absoluut niet professioneel maar juist een juridische bende... een doodlopend spoor!Het is niet iets wat je er even naast doetToezicht en tuchtrecht moeten serieuzer worden aangepakt.
  
- hoe denkt Tjeerd dat met combinatie van al zijn banen toch te bereiken? eet hij kilo's spinazie per dag, ofzo?

We moeten investeren in digitalisering, en kritisch kijken naar ons eigen handelen.'
  
- u weet wat het hof moet doen maar in de, door mij en vele anderen ervaren, praktijk doet het sof feitelijk het omgekeerde!


Zijn linkedin-profiel is zeer summier; maar er staat echter iets meer in het Advocaten-blad en in de Advocatie is te lezen dat Popeye-Tjeerd denkt naast presidium-voorzitter nog twee andere 'banen' te kunnen doen: 
  
   'Als hij per 1 juli eenmaal voorzitter is, behoudt hij zijn nevenfuncties van plaatsver-
   vangend voorzitter bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg in Eindho-
   ven en bij de Kamer voor het Notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch. Zijn taak als
   trainer en docent voor de Beroepsopleiding Advocaten legt hij wel neer.'


Via: 'beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechter-lijke Macht' is zijn loopbaan te volgen. Overal en nergens, alles tegelijk...

want; Zuidema 'doet het er nog wel even bij'?!

Opvallend is dat er 'veel meer mensen zijn die problemen hebben met dit hof van?... of juist zonder! Discipline' en ook daar werd mr. Zuidema persoonlijk gekend; zie pleitnota.
Overige leden; Den Hartog Jager, De Groot-van Dijken en Driessen-PoortvlietMr. W.H.B. den Hartog Jager, plv. voorzitter 'Wim':


Het linkedin-profiel van Den Hartog en zijn beroepsgegevens en nevenbetrekkingen waaruit blijkt dat hij zijn tuchtrecht'-werk'...

combineert? met SDU, Kluwer en Ars AequiStichting

- 'Wim' schreef een saai boekje over wettelijke rente -

en geschillencommissie Onderwijs (ook daar slechte ervaringen mee; komt tzt. online)Mw mr.  P.M.A. de Groot-van Dijken, plv. voorzitter:


Wie helpt mij aan een foto van deze mevrouw? Wil kennelijk niet gevonden worden... haar loopbaan en een duidelijke waarschuwing:

'WAARSCHUWING EXTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!

300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken (27) Mr P.M.A. de Groot-van DijkenMw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter 'Gerda':


De, 99,99% zeker, geantedateerde verwijzingsbeslissing d.d. 30-01/ 09-01-2017 werd door aldus beklaagd 'griffier' mw. mr. A.K. opgesteld en 'na controle?' = in ieder geval onder verantwoordelijkheid van 'Gerda' Driessen verzonden...

SchokkendDat staat m.i.:

  • gelijk aan 'valsheid in geschrifte' en is onacceptabel.


Niet alleen Groenendijk maar ook anderen kwamen tot dezelfde conclusie - zie bijvoorbeeld: pag. 3 onderaan en pag.4 verder) en hadden enkel slechte ervaringen met dit 'sof zonder Discipline' - pag. 2 bovenaan e.v.


Citaat:

'Besef jij dat mr. Gerda Driessen-Poortviet op de hoogte is van dit alles, dat zij als rechter niet mag accepteren dat met haar handtekening gespeeld wordt?

Dat artikel 162 Sv helder is, ook Gerda had aangif-te moeten doen, dat vindt de wetgever, die gaat uit van integere rechters.

Dat niet doen, die zwakte tonen om niet buiten de groep gezet te worden, vindt de wetgever (17 miljoen Nederlanders in onze democratie) een ambtsverzuim artikel 363 lid 1 sub 2, waarbij de gunst “het niet uit de groep gezet worden” is.'


Wat doet 'Gerda' verder nog (wel)?


Haar linkedin is nietszeggend, maar even zoeken en dan blijkt dat zij 'graag golft'; zowel bij open golf-club olympus in alsook bij golfclub de hoge dijk...

Wat 'handig', zeg; direct naast elkaar! Krijgt mw. Driessen-Poortvliet ook 2x consumptiebonnen?

Nou, mw. Driessen-Poortvliet, deze Groenen-dijk was laatst met het personeelsuitje 'golfen' en...

  • toen hij daar om zich heen keek naar 'de leden aldaar' wist Groenendijk meteen dat dit niet-zijn-'sport' was...


Dit ongeacht 'het spelletje' en ondanks de aardige jongemannen die ons wat poogden te leren en zelfs na > 150 meter afslag te halen. Niet mijn soort mensen, als u... begrijpt wat ik bedoel; al zijn er ook onder golfers vast nog 'goede uitzonderingen' te vinden.

Ook deze wraking van 'Gerda' wil Groenendijk de lezers niet onthouden, typisch is de standaard-afwijzing en 'hun soort mensen dekt hun soort:


'2.9. Naar het oordeel van het hof zijn door ver-zoeker geen feiten of omstandigheden gesteld waar-uit afgeleid kan worden dat de rechterlijke onpar-tijdigheid schade zou kunnen leiden of dat de voor-zitter een vooringenomenheid jegens verzoeker koestert of koesterde, noch dat de vrees van ver-zoeker voor een vooringenomenheid van de voor-zitter objectief gerechtvaardigd is.

Het wrakingsverzoek dient mitsdien te worden afgewezen.'

Aldus gewezen door mr. W.H.B. den Hartog Jager, voorzitter,  mrs. W.M. Poelmann, J.S.W. Holtrop, C.M. Pannekoek-Dubois en G.J. Niezink
Klacht-afwijzing: kreeg hof 'een klap van golfclub tegen het hoofd'? Schande!


U weet toch wat 'fore'....
bij het golfen betekent?

   Pas dan toch op!

- als u het niet weet; hier de uitleg.

Want:

nu ondertekenden mrs. Zuidema, Den Hartog Jager en De Groot-van Dijken;
= presidium van hof zonder Discipline op verwarde wijze!

  • ' een ge'recht'-?neen!-elijke beslissing
  
meest schandalige klacht-weigering ooit... schokkend!Leest u zelf:


...die absoluut 'nergens op slaan';

onheus, onwettig en onacceptabel!

Dat pikt volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. niet!


Citaat GRN:
Bussum, 25 juli 2017

Presidium; Zuidema, Den Hartog Jager en De Groot-van Dijken,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,


1. allereerst meldt volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk ‘geschokt’ te zijn over de afwijzende beslissing d.d. 14-07-2017 van uw presidium en uiteraard...

...wordt daarmee niet-akkoord gegaan.

  • Hoe dĂșrft ‘u’ - de 3 hoogste tucht’rechter’s advocatuur - op deze wijze het recht te verkrachten…? Onacceptabel.


2. het hof van Discipline bewijst zich definitief als een ‘sof zonder Discipline’… niet alleen onder de vorige ‘voorzitter’ Van Dijk maar ook nog steeds met de nieuwe ‘voorzitter’, dhr. mr. Zuidema. ‘Van kwaad tot erger’, is het passende gezegde, aldus Groenendijk.

Nederland is helemaal geen recht- maar een krom-staat en corrupter dan een bananenrepubliek!


3. In reactie verwijst Groenendijk naar onderstaande analyse en bijbehorende tijdlijn met noodzakelijke bewijsdocumenten (zie bijlage):

En dat pikt Groenendijk - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia - nooit... natuurlijk niet!Verzendbewijs d.d. 27-07-2017 - ondertekend per aangetekende post.Voor de volledige brief d.d. 25-07-2017;


Explosief:

      klik hier - lees en huiver!


De opgestelde TIJDLIJN 2016-2017
SCHANDALIGE! KLACHT’BEHANDELING

kunt u hier lezen met daarin sluitende bewijsdocumenten weer aan te klikken.


Groenendijk heeft het op 'n rijtje voor u... 


Bij het hof blijkt dat helaas niet het geval te zijn

Want:
  • Het was, is en blijft onacceptabel... hoe dit hof van Discipline met burgers placht om te gaan...

Schokkend!

Vrouwe Justitia en zijn drie dochters huilen; deze vader Groenendijk strijdt door en roept ook u op...
dit niet te pikken en ons te helpen:
  
  • Het Sof zonder Discipline is keihard ontmaskerd!


Toon uw boosheid over dit Sof zonder Discipline en deel svp. dit artikel... (zie rechtsonder); onze oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia