woensdag 8 februari 2017

Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: 'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!


Klacht jegens 'zeer bijzondere' moeder-curator mr. Hopmans bij Orde R'dam:

De trieste klucht en onbehoorlijke (wan-)gedrag van - criminele?! - confrères gaat nog steeds door... een kleine opsomming, startend bij de aanvankelijke klacht-indiening jegens de 'zeer' bijzondere' moeder-curator mw. mr. Hopmans bij de Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam/ (nog) deken - akd-er - dhr. mr. Meijer:


Indiening formele klacht jegens de 'zeer bijzondere' kinder? = alleen 'moeder'-curator mw. mr. Hopmans o.a. vanwege het keihard in de steek laten van mijn drie dochters en - dit 8 maanden lang - arrogante negeren van de heldere opdracht van rechtbank Arnhem aan alle partijen om juist: 'alles in het werk te stellen om de omgang te herstellen' en zij op meest arrogante wijze telefonisch echter meldde: 'het niet tot haar taak vinden te behoren om actief aan 't werk te gaan om de omgang tussen de kinderen en hun vader - die reeds sinds april 2014 door haar ongegronde, eerdere kul = ongegrond, partijdig en onredelijke ad-vies  geblokkeerd werd - te (helpen) herstellen'...! Hoe durfde 'mevrouw'... dat? En maar doorgaan met haar huichelen; wat een nep-advocaat c.q. nep-curatorbah.


 PAS-expert J. Zander 
Ergo: deze moeder-curator Hopmans blokkeerde de omgang al ruim 2 jaar en zelfs nadat de rechter - mw. mr. Van Son - alle partijen de opdracht gaf
om dit te bewerkstelligen - en de vader meerdere pragmatische oplossingsvoorstellen deed en hij PAS-expert dhr. J. Zander bereid vond om te onderzoek naar voortschrijdende ouder-onthechting en ook aan omgangsbemiddeling te doen - was het Hopmans die schijt had aan de rechter en... nog veel erger: zij bewees aldus zelf geen enkel werkelijk interesse voor de kinderen en het door de rechtbank Gelderland vastgestelde belang tot omgangsherstel te hebben.

Totaal ongeschikt deze Hopmans; zij dient per direct van het tableau geschrapt en het werken met = tegen kinderen levenslang onmogelijk gemaakt alsmede naar het Strafrecht vervolgd te worden... aldus volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. te Bussum.


Om de Orde van Advocaten alsmede het Sof zonder Discipline niet - vooraf - de mogelijkheid tot af-wijzing van klachtbehandeling te geven = geen stok om mee te slaan, werd besloten om (nochtans) niet tot de publicatie van het kul-'verweer' en maanden-te-laat-maar-desondanks-door-aldus-zelf-beklaagde-R'damse-deken-Meijer-geaccepteerde-kul-'dupliek' over te gaan. Dit 'omdat' overal in de correspondentie van de 'Orde?' en 'Sof zonder Discipline' met grote letters 'VERTROUWELIJK' vermeld staat.


Echter: waarom zou de 'verdediging' van beklaagde 'moeder'-curator mr. Hopmans of correspondentie van partijen niet openbaar mogen zijn?


Zij deed toch 'niets verkeerd?' en 'u' toch ook niet? Groenendijk heeft geen bezwaar; waarom pogen de advocaten dit dan toch 'geheim te houden'...?!

Dat strookt niet met elkaar; 'wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niet bang te zijn voor of bezwaar te hebben tegen een openbare - en niet besloten = evidente doofpot- behandeling, video-opname en publicatie...' zo leerde lieve oma ons lang geleden.

Op mijn herhaalde navraag naar plausibele redenen waarom... - hoe 'toevallig' - werd echter niet (passend) gereageerd. De eerlijk, weldenkend lezer c.q. ervaringsdeskun-dige weet dan inmiddels genoeg; wat een kul. Doorgestoken kaart(en); Orde en Hof!Klacht vs. partijdige deken Meijer bij hof van Discipline/ vz. Van Dijk ingediend:


 Beklaagde deken Meijer 
Over het onheuse 'meten met twee maten' van de R'damse deken dhr. mr. Meijer werd reeds onder-bouwd\ - met alle bewijzen erbij - gepubliceerd o.a.

d.d. 02-01-2017: Orde van Advocaten/ deken mr. Meijer (b)lijkt 'collegiaal' = partijdig bij klachtbe-handeling 'zeer bijzondere' curator; zelf beklaagd bij het Hof van Discipline/ voorzitter Van Dijk...!

Direct naar schokkend telefoongesprek met Orde d.d. 19-12-2016; luister en huiver... op eigen risico.  • Zoals verwacht, bleek het - na gepretendeerde 'spoed' - ontvangen 'ad-vies' van zelf-beklaagde deken Meijer 'papier niet waard om uit te printen'... alle klachten jegens - kinder-onterende - Hopmans werden afgewezen.


Een typisch gevalletje van 'ons dekt ons', aldus vol-hardende  Groenendijk. Een - triest - 'lachertje'; voor die meijer heb ik nog voor geen cent over!

Dat is kennelijk ook waarom de Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam dit partijdige besluit van Meijer per mail met een digitale handtekening verzond = aldus - sowieso - niet-rechtsgeldig, nietwaar...?!


  • Let wel: reeds voorafgaande aan 100% kul ad-vies van (nog) R'damse deken Meijer werd jegens hem klacht ingediend bij Hof van Discipline!


Er werd geen - wettelijk vereiste! - ontvangstbevestiging op per aangetekende post (herhaald) aan het hof van = Sof zonder Discipline ontvangen en de klacht-indienende burger Groenendijk werd - bewust - in het ongewisse gelaten over de behandeling. Van de aangeschreven voorzitter van dit Sof; dhr. mr. Van Dijk werd helaas geen persoonlijke reactie/ 'ingrijpen en orde op zaken stellen' - ontvangen.
Hof van Discipline verwijst naar Zeelandse deken en alleen Meijer meldt zich?!


 Deken Van Empel 
Na wekenlange non-reactie van Van Dijk, wederom een slap, niet gemeend en - aldus niet-geaccepteerd - 'excuusje per mail', zond de blonde!/ criminele? - Sof-secretaris mr. A.K. de

- 99,99% zeker! - geantedateerde 'beslissing'
van plv. voorzitter mw. mr. Driessen-Poortvliet om de klacht jegens deken Meijer te laten behandelen door de

...deken van Orde van Advocaten, afdeling
Zeeland-West-Brabant; mr. Van Empel.

Die details kunt u nalezen in publicatie d.d. 03-02-2017:

Om de Zeeland-West-Brabantse deken Van Empel niet de mogelijkheid tot afwijzing om die reden te geven werd besloten om (nochtans) niet tot publicatie van het kul ad-vies' van de R'damse-deken-Meijer over te gaan.

Eerst wil ik vaststellen hoe de diverse onderdelen van het advocaten-gilde wel of tot op heden, niet over een 'zelfreinigende moraal' beschikken en of er een daadwer-kelijke kritische beoordeling van de geconstateerde (wan-?!)-gedragingen van beklaagde deken Meijer plaatsvindt.


Zal deze advocaten-club... een 'bedriegelijk huis van doorgestoken kaart' blijken en onherroepe-lijk in elkaar gaan donderen?!

De waarheid duurt het langst... Groenendijk volhardt en publiceert de feiten. Want: behandeling van de onderliggende klacht jegens Hopmans met te vernie-tigen ad-vies van partijdige deken Meijer kan geen doorgang vinden! Waar zijn ze (niet) mee bezig...?!Zoals dit aan de Orde van Advocaten, dekens Meijer en Van Empel alsook het hof van Discipline herhaald duidelijkheid werd gemaakt, maar door (plv.) voorzitters Van Dijk en Driessen-Poortvliet 'domweg?'genegeerd werd. Op de gestelde dead-line d.d. 06-02-2017 werd door het Sof zonder Discipline namelijk in het geheel niet gereageerd. Ook van Zeelandse deken Van Empel werd (nog) niets vernomen.


Wat wel geschiedde, recente correspondentie:  • d.d. 02-02-2017: Melding doorzending klacht jegens deken Meijer aan deken Van Empel door hof van Discipline/ secretaris A.K.
van d.d. 06-02-2017: citaat: 'Kennelijk heb ik de brief van Groenendijk van 29 januari 2017, die aan meerdere geadresseerden was verzonden niet goed be-grepen' - inderdaad, maar uw mis-interpretatie was m.i. niet-'toevallig'...

vervolg citaat: 'Ik verzoek de heer Groenendijk thans nadrukkelijk om brieven aan mij, ook alleen aan mij te richten om verdere verwarring te voorkomen'.Wat een - herhaalde - kul, mr. Meijer!


Terwijl het hof van Discipline/ Van Dijk per separaat, aangetekend verzonden en ondertekende post om 'ingrijpen en orde op zaken stellen verzocht' en geweigerd werd om daarop te reageren, was het alleen de zelf-beklaagde R'damse deken die suggereerde dat 'er verwarring ontstaan zou zijn'... en dat dit zou volgens deken Meijer zelfs...'de fout van klager' zijn? Meijer bewijst zich aldus m.i. steeds meer als een verward persoon... onbestaanbaar!

  • Wat een onzin! U poogt enkel om rook te maken om van uw eigen falen en onbehoorlijke non-reactie van het Sof zonder Discipline af te leiden. Dat is alles en... doorzien. Want:


Feitelijk is er geen sprake van verwarring of eni-ge twijfel... zij zwijgen bewust en willen door-drammen met een kul ad-vies van Meijer bij de geplande behandeling in 1e aanleg door de Raad van Discipline. Niets meer, niets minder. Echter:

Daar zouden zij zelf nooit mee akkoord gaan;
volhardend vader en rechtzoekend burger evenmin!

Van Dijk speelt klaarblijkelijk verstoppertje en laat plv. het vuile werk doen?!


 Voorzitter Van Dijk 
Nogmaals: zowel van Sof zonder Discipline/ voorzitter Van Dijk en Driessen-Poortvliet alsmede van de Zeelandse deken Van Empel werd (nog) geen reactie/ beslissing ontvangen terwijl nu juist om hun ingrijpen/ daarnaar toe verwezen werd...

is dat 'omdatdeze partijen (waarschijnlijk) de door de Orde R'dam gestelde dead-line tot betaling van - sinds 1 januari zelfs griffiekosten! hoezo? - 50 euro, uiterlijk d.d. 27-02-2017!- afwacht, want:


    A) als klager niet betaald, vindt er ook geen behandeling plaats en 'klaar'

    B) en als Groenendijk wel - en tijdig - betaald, dan wordt er van het partijdige
      'ad-vies' van de zelf-voorafgaand-beklaagde deken Meijer uitgegaan...


en is afwijzing door de Raad van Discipline - in 1e aanleg- voorgeprogrammeerd.


Darest nog slechts '1 kans'; in 'hoger beroep'/ 2e aanleg?Dit bij hetzelfde Sof zonder Discipline dat geen probleem (b)lijkt te hebben met het antedateren door haar eigen secretaris, overige procedurele wandragingen en temporisatie in alle geledingen; als enkele voorbeelden. Deze klachtbehandeling (b)lijkt m.i. erg nep...!


Meent het advocaten-gil-de nu werkelijk dat dit een - zoals wettelijk vereist is! -

behoorlijke, betrouwbare klachtbehandeling

voorstelt? Absoluut niet. Feit. Of weerlegt u dit?


Om 'verwarring' te voorkomen, werden 1) Orde van Advocaten te Rotterdam/ Meijer, 2) Orde te Zeeland-West-Brabant, Van Empel en 3) Hof van Discipline/ Van Dijk afzonderlijk per mailbericht bericht van deze publicatie en publiek verzoek tot

    1) introspectie en 'de eer aan zichzelf te houden' alsmede

    2 en/ of 3) beslissing over de klacht jegens Meijer en vernietiging van zijn kul
    'ad-vies' en disciplinaire maatregelen te treffen.

 
Dit met uiterlijke ontvangst mijnerzijds d.d. 10-02-2017Wordt vervolgd... 


d.d. 08-02-2017: Groenendijk aan Orde van R'dam/ Meijer, verzoek de 'eer aan zichzelf te houden'

d.d. 08-02-2017: Groenendijk aan Hof van Discipline/ Van Dijk, verzoek 'ingrijpen hof bij Orde vereist'!

d.d. 09-02-2017: Groenendijk aan Orde van Zeeland-West-Brabant/ Van Empel, verzoek 'beslissing over klacht jegens deken Meijer'.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia