vrijdag 24 februari 2017

Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!


Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'?

'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden:
Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. werd in ons voortdurend, diep-trieste PAS-familiedrama niet alleen met een - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder', mw. Solvig S. geconfronteerd maar ook met daar-aan meewerkende, onredelijke en partijdige jeugd'hulp'-verlening en de facto > 50 criminele 'recht'ers en dito 'bestuurders'... allemaal omdat hij niet akkoord ging (en nooit zal aan) met het 'stelen van kinderen met leugens en bedrog' en wel 'verzorgende, echte' vader wilde blijven, ook na het uiteengaan van de ouders.


'Samen spelen, samen delen', dat leerden wij onze drie dochters; helaas 'vergat' mw. Solvig S. dat na door haar gewenste einde van onze (bijna) 10-jaar relatie. Zij beweerde/-t weliswaar 'n goede moeder te zijn die de kinderen tegen vader moet beschermen'...

 • In werkelijkheid is het precies andersom!

Zij stelde (en stelt) haar eigen 'belang van terugkeer naar ihre Heimat' boven dat van de kinderen en ontvoerde onze drie meiden d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer naar Duitsland, tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezicht-stelling van de gi 'niet-Samen niet-Veilig' Mid-NL..

De kinderen dienen tegen juist de liegende, bedrie-gende en manipulerende 'moeder' beschermd te worden; in het belang van hun gezond en emotio-neel evenwichtig (verder) opgroeien, aldus hun vader.

Mw. Solvig S. verdient de eretitel 'moeder' niet (meer) en bewijst niet echt van onze kinderen te houden, maar alleen van jezelf... arme meiden.

Papa houdt altijd echt en
onvoorwaardelijk
 van jullie!

Hoeveel? 'Tot de maan en weer terug', zoals in het kinderboekje dat werd voorgelezen... kom maar naar Bussum, altijd in mijn hart en... welkom thuis!


De 'moeder' werd echter op misdadige wijze ge-steund door 'de overheid' die het 'vervelend vond' dat Groenendijk niet zwichtte voor hun - in gemeen samenspan - misleiding/ bedrog en werd 'huidige non-oplossing' bedacht; 'we gooien ons grote probleem - de 'moeder' - over de grens en laat de vader het maar uitzoeken'... aldus eveneens over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en Vrouwe Justitia verkrachtend!

 • En, neen dus: dat pikt deze Groenendijk inderdaad niet. Wat nou NL-'recht'staat? Wat nou 'in het belang van de kinderen'...? Dat is totale onzin!


'Ze' - de tegenpartijen, waaronder 'moeder' - dachten alleen aan zichzelf en niet aan het werkelijk belang van de kinderen: 'opgroeien bij/ met beide ouders', zoals in de wet 'voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' en in de beschikkingen is vastgelegd... maar niet omgezet werd . Juist dat werd maanden- en nu al jarenlang tegengewerkt/ geweigerd en dat zou 'vader zijn schuld geweest zijn'? Absoluut niet.

 • Kul; de waarheid is precies andersom: niet de vader maar de 'moeder' en 'overheid' waren/ zijn de agressors. Alle bewijzen worden gepubliceerd.Aan de handen en ziel van de ziekelijk-egoistische 'moeder' - Solvig S., de criminele 'hulp'verleners en misdadige 'recht'ers kleeft de pijn, ellende en het verdriet van ons PAS-familiedrama sinds 2008... onvergefelijk.Definitie van rechtsstaat:

'Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen. Een rechter kan - hier; moet! deze criminele 'recht'ers zijn onacceptabel! - bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk ge-regeld zijn.

Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.'

 • Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechts-zekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

Deden ze in casus niet.

 • In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat be-schermd door wetten.

Deden ze in casus niet.

 • Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen.

Deden ze in casus niet.Zouden mrs. Blaisse - krombank - en Van der Winkel - sof - van het Paleis van Misdaad te Arn-hel alsmede de > 50 criminele collega's die definitie dus nog eens goed willen lezen/ leren en vooral; in de praktijk kunnen (laten) omzetten...? Dat is namelijk 'meer dan urgent' - als understatement!

Mede namens kinderen en Vrouwe Justitia: onze dank daarvoor. Nogmaals definitie:

 • Als de rechters in een staat niet onafhankelijk - zoals herhaald, onom-stotelijk en wettig overtuigend reeds door burger/ vader Groenendijk werd bewezen - zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden!In Paleis van Misdaad te Arn-hel wordt Vrouwe Justitia stelselmatig verneukt!


Vele zogenaamde 'recht'ers bewezen zich in diep-triest en voortdurend PAS-familiedrama de facto als misdadigers waartegen consequent aangifte gedaan moest worden. Het bleken criminelen van de ergste soort te zijn die - 100% bewezen - 'schijt aan de geldende wetten, laat staan enig interesse voor de werkelijke kinderbelangen hadden'... gatverdamme!

Die Vrouwe Justitia feitelijk in een 'juridische gangbang' van meer dan 50 'recht'-ers verneukten door zich niet aan de wet te - willen - houden = de wet niet toe te passen; aangetoond als 'recht'ers zelf overtraden met o.a.:


 • vervalste 'proces-verbalen' waarin de feitelijke gang van zaken niet werd vastgelegd (omissies) en/ of verdraaid werd weergegeven (gekleurd);

 • verkeerde handtekeningen onder de akten wat gelijk staat aan 'valsheid in geschrifte' en na - gedaan - verzoek tot vernietiging dient te leiden;

 • het ten onrechte duiden van 'bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' als 'hoger beroep' en negeren van eerdere bezwaarschriften;

 • het maandenlang niet-behandelen van tweetal beklagen ex art. 12 Sv.;of bijvoorbeeld de wettelijk onmogelijke beslissing van mr. Van Son om 25% van de 'expertkosten'/ dhr. Zander aan de staat toe te rekenen (75% aan vader; de 'moeder' niets)/ op te leggen...!

Enkel en alleen 'omdat dat tegen de belangen van deze 'elite'/ de ge-vestigde 'orde' in zou gaan... werd 'aldus' tot afwenteling van hun falen = de facto misdaden over de ruggetjes van drie minder-jarige meiden en hun enige papa besloten en het PAS-familiedrama verder doorgedramd.


 • Dat is anno 20NU de waarheid over onze 'recht'staat; een corrupte bende!


Luister en huiver: (nog) president van de 'recht' = krombank/ mr. Blaisse verkon-digt 'onzin/ onjuistheden' in haar kantoor/ paleiskamer te Arn-hel... maar had er geen rekening mee gehouden dat de burger niet gekomen was om zich door haar te laten bedonderen en dus... deze schokkende, integrale audio-opname maakte en haar 'bedroevend, onacceptabel laag niveau van wetskennis' - understatement - bewezen werd.'Overleg- = misdaad in progress' gesprek d.d. 04-08-2015 met de - 100% bewezen! - misdadige president krombank mr. M.J. Blaisse, klik pijltje:
Navraag 2e beklag en indiening 3e artikel 12-procedure leidt tot 'dreigen met':


Van - het misdadige sof - (nog) 'president' dhr. mr. Van der Winkel werd na...

d.d. 25-08-2016 overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedragingen van het Sof; zoals het niet willen-behandelen van ingediende 2e beklag artikel 12 Sv. jegens deze onmogelijke, partijdige en onredelijke, zelfs criminele! 'recht'ers mrs. Van Son, Kuypers en Kroon alsmede 'griffier' dhr. Kraehe - te zijn gewezen en...

d.d. 31-08-2016: formele indiening van 3e beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit na - aldus Groenendijk; een politiek-gemotiveerd - sepot van hovJ mr. Vuylsteke - opnieuw een vuile OM-streek!

...opgeroepen te zijn om 'orde op zaken te stellen' aangaande de misdadige gang van zaken 'in zijn Paleis' d.d. 01-09-2016

Enkele schokkende citaten Van der Winkel:

 • Uit de administratie is mij niet gebleken dat u partij of belangheb-bende bent in een aanhangige zaak’;

Meent u dat nu werkelijk, Van der Winkel? Dat is kul.
Zie publicatie d.d. 28-05-2016 met audio-bewijs omnummering door politie Arnhem!Als Groenendijk de integrale audio-opnames van de misdadige 'recht's-zittingen zou publiceren... dan verwijst = 'dreigtVan der Winkel deze burger met 'tot 1 jaar gevangenisstraf'...! Jaja.


Oh, wat wordt Groenendijk nu 'bang' gemaakt? Not.

Dit bewijst vooral dat Groenendijk gelijk heeft en... dat zal gaan halen ookIn het belang van 3 meiden en Vrouwe Justitia; wie denkt Van der Winkel wel dat hij is...? Mijn inziens een nep-'president'!


 •  De overige inhoud van uw brief geeft mij geen reden tot reactie.’
Hoe arrogant kan iemand zijn...? Van der Winkel bewijst zich totaal ongeschikt.


Waarop d.d. 20-09-2016 door volhardend vader/ rechtzoekend burger als volgt werd gereageerd en president Van der Winkel aan de ambtseed/ -belofte herinnerd werd:

  
'Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het ver-trouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.'

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' of 'Dat verklaar en beloof ik'... maar in deze casus klaarblijkelijk door Blaisse, Van der Winkel50 collega's werd 'vergeten'?!
Bevestiging ontvangst 3e beklag maar geen uitnodiging door raadkamer!


d.d. 09-08-2016 meldde het sof te Arn-hel de ontvangst van 3e beklag artikel 12 Sv. en in-schrijving nr.: KL16/0751 en nodigde burger uit 
om 'de klacht in besloten zitting nader toe te lichten'.

d.d. 20-09-2016 werd door Groenendijk het daartoe benodigde 
formulier van raadkamer ondertekend en reeds d.d. 26-09-2016 per aangetekende post aan het hof van Arnhem gezonden.

 • Inmiddels zijn we 5 maanden verder en liet Van der Winkel & Co niets van zich horen... hoe kan dat? Alleen in Paleis van Misdaad te Arn-hel

 

Onbestaanbaaronwettig en onacceptabel. Ooo, dat pikt niemand!
Wat gaan 'Raad voor de Rechtspraak' en Hoge Raad vinden c.q. doen?!


Binnenkort zal schriftelijk navraag worden gedaan alsook klacht bij de Raad voor de Rechtspraak en/ of de Hoge Raad om vernietiging van betreffende 'akten' alsook ontslag van genoemde 'presidenten' verzocht worden. Citaten:


De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Tegenstanders meenden dat het een aantasting zou zijn van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht omdat de rechters nu weer onder de Raad voor de rechtspraak zouden vallen.

 • De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is belast met het toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht.

Daarnaast doet de Hoge Raad aan rechtsbescherming door in te grijpen als lagere rechters fouten maken of hun oordelen niet voldoende motiveren. De vierde kamer van de Hoge Raad beslist ook in eerste aanleg over de vraag of een rechter moet worden geschorst of ontslagen. Alle rechters worden in Nederland voor het leven benoemd. Deze regel is opgenomen in artikel 117 van de Grondwet en waarborgt de onafhankelijkheid - ?! - van de rechterlijke macht.


Daarnaast doet de Hoge Raad aan rechtsbescherming door in te grijpen als lagere rechters fouten maken of hun oordelen niet voldoende motiveren. De vierde kamer van de Hoge Raad beslist ook in eerste aanleg over de vraag of een rechter moet worden geschorst of ontslagen. Alle rechters worden in Nederland voor het leven benoemd. Deze regel is opgenomen in artikel 117 van de Grondwet en waarborgt de onafhankelijkheid - ?! - van de rechterlijke macht.
Redenen tot ontslag - zieke, niet-functionerende en/ of corrupte - 'recht'ers:


1) De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan bovendien een vordering indien-en tot schorsing of ontslag indienen bij de Hoge Raad (art. 111 Wet op de rech-terlijke organisatie).

2) Een rechter kan door de Hoge Raad worden ontslagen wanneer hij lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn werk te doen, voor een misdrijf is veroordeeld - nog niet; 'want' Van der Winkel weigert om 2e en 3e ingediend beklag artikel 12 te (laten) behandelen 'omdat' daarmee weer (en meer) 'recht'er als zijnde corrupt vast zal komen te staan! - ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of het hierin te stellen vertrouwen - in de 'recht'sgang te Arn-hel kan geen enkel vertrouwen (meer) gesteld worden!

3) Een rechter kan ook worden ontslagen vanwege ongeschiktheid; dit is echter zeer uitzonderlijk. • Groenendijk zegt: 'de uitzondering bevestigt de regel' en totale ongeschiktheid in meerdere gevallen 100% bewezen; dus...


- ontslaan die 'presidenten' mrs. Blaisse, Van der Winkel en > 50 collega's!


 


Ergo: wel of geen recht-sstaat in Nederlanden ende overzeese gebieden?
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia