dinsdag 3 januari 2017

Zeer bijzondere kinder-?..of enkel moeder-!.. curator mr. Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank; 'alles te doen voor omgangsherstel'!


Schokkend gesprek met de kinder? - of enkel en alleen 'moeder!'- curator:

die 'toevallig' in het bestuur van dezelfde R'damse advocatenvereniging VJAR zitting heeft. Mw. mr. Hopmans als de voorzitter en mw. mr. Verbeke - advocaat van de 3x onze 3 dochters ontvoerende -helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' - als de penningmeester. Dat verzin je niet... schokkend 'vertrouwenwekkend'!

  • Hoe bedoel je - evidente - belangenverstrengeling...? Het 'Hof = Sof te Arn-hel' vond dat echter geen probleem'... jaja, 'recht'staat; neen!


De 'ene vriendin samen met de andere vriendin en moeder tegen die lastige?, volhardende vader, rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc.', zo (b)lijkt...

En uiteraard werd de Orde van Advocaten R'dam/ o.a. (nog) deken mr. Meijer d.d. 03-01-2017 over deze 3e publicatie geinformeerd en uitgenodigd om zelf goed te luisteren wat mr. Hopmans nu werkelijk 'voor de kinderen' deed...? Niets.


Deel van publicatie d.d. 13-02-2016: 'Emotionele kindermishandeling 'goed-gekeurd/ veroorzaakt' door de misdadige 'hulpverlening, politie/ OM en rechtbank' herhaald c.q. bijgewerkt:Twee aangiftes 'emotionele kindermishandeling/ negeren mensenrecht'

Nogmaals: vandaag reeds 694 dagen geen omgang tussen drie meiden en hun vader ondanks geldende zorgregeling - om de week papaweekend en de vakanties gedeeld - en niet-van toepassing zijn van art. 1:377a BW.

Ook de eigen oproep van 'krom'bank/ mr. Van Son aan de partijen - dus ook kinder?curator mr. Hopmans! - om:

'alles in het werk te stellen om
de omgang te herstellen'

in door haar afgegeven 'beschikking' d.d. 10-04-2015... leidde tot niets.


Sterker nog: alleen de vader deed ten 3e male een pragmatisch voorstel tot om-gangsherstel - dat direct werd afgewezen - terwijl de 'tegenpartijgeen enkele poging of zelf een alternatief voorstel deed! De beschikking en het kinder- en hun vaderbelang werd 'simpelwegzonder enige sanctie genegeerd'. Dat is ziek!


  • Dat is PAS en onacceptabel. Arme meiden; papa vecht verder...!


Jegens Raad van de Kinder'bescherming', BJZ Utrecht = 'Samen Veilig' - hun naam is precies tegengesteld aan dat wat ze in de feitelijke praktijk doen! - Midden Nederland en zeer bijzondere curator mr. Hopmans werd - na 590 dagen geen omgang en onomstotelijk bewijs van misdadige, behandelend 'rechter'/ mr. Van Son & Co - aldus d.d. 11-08-2015 de 1e aangifte van 'emotionele kindermishandeling' gedaan onder het pv. nr.: PL0900 2015-244474; zie vooral ook mijn uitleg. Helder en omvattend geduid.


Van het Openbaar Ministerie/ mr. Esbir Wildeman werd geen beslissing ter zake vernomen - dat zijn > 6 maanden non-beslissing = misdadig plichtsverzuim! - maar ondertussen dendert de zeer misdadige 'krom'trein door. Dat is onbestaanbaar.

Diegene die juist geacht worden ons - kinderen/ burgers - te beschermen, zijn daadwerkelijk diegene die 'hooggeplaatste' misdadigers in bescherming ne-men ten koste van de gewone burger/ 'Jan met de Pet'. Dat is geen complot-denken of bewering van een gefrustreerd vader, maar de feitelijke waarheid.


  • Word wakker en geloof alstublieft de 'misdadigers-marketing' nietWees kritisch en ga zelf op onderzoek uit... veel dank!Overzicht aangiftes en ware aard van zeer bijzondere curator Hopmans:

Jegens nu ook de 'krom'bank Arnhem/ mrs. Van Son, Kuypers, Kroon, Sluijters en de Raad van de Kinder'bescherming', BJZ Utrecht/ 'Samen Veilig' Midden-Nederland alsmede zeer bijzondere curator mr. Hopmans werd - na 672 dagen geen omgang en geen enkele stap/ poging van 'de altijd tegen-partij' daartoe! - werd d.d. 22-01-2016 opnieuw 
aangiftevan 'emotionele kindermishandeling en het negeren van de wetbeschikking d.d. 10-04-2015 gedaan .

'Kortheidshalve' wordt verwezen naar mijn brief d.d. 16-01-2016 aan de politie/ het OM, diverse overige partijen en de heldere toelichting op deze 2e aangifte.


De ware aard van zeer bijzondere curator - 'trol'?! - Hopmans blijkt uit het onprettige telefoongesprek na contactopname door de vader d.d. 23-12-2015

waarin haar zeer

opmerkelijke 'taak'-opvatting te horen is;

vanaf pagina 9 (in de) toelichting... schokkend!

Nogmaals de - aan te klikken - integrale audio-opname van ons schokkende telefoongesprek: 'zo helpt... mr. Hopmans en zo geeft zij gehoor aan... de duidelijke opdracht van de rechtbank Arnhem', jaja = neen!Politie huichelt 'uw 2e - ook de 1e? - aangifte is in onderzoek genomen':

Dat de politie Gooi & Vechtstreek vervolgens d.d. 
02-02-2016 na deze 2e, recente aangifte meldde dat 'het onderzoek naar emotionele kindermis-andeling was gestart en met de officier mr. Esbir Wildeman overleg gevoerd zou worden', klinkt mooi, maar werd vervolgens direct weer ontkracht door te melden dat; 'u geen resultaat op korte termijn hoeft te verwachten'. Daarin kan met de beste wil van de wereld geen vertrouwen gesteld worden!

Verwezen wordt naar mijn brief d.d. 
06-02-2016 als korte reactie; repliek van de politie/ het OM of melding van de stand van hun 'onderzoek' mocht - op dat moment - niet ontvangen worden... zie het vervolg, elders op de site.


  • Alleszeggendtegenstrijdig met de Politiewet dat als taak omschrijft:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwer-kelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving, treedt de politie op onder gezag van de officier van justitie'.
'In criminele organisatie', aldus vader op grond van overtuigend bewijs, zijn het juist politie Gooi & Vechtstreek/ GelderlandOpenbaar MinisterieCollege Procureurs-generaal en Ministerie van Justitie en Veiligheid = 'Doofpotten en Jokkenbrokken', die met de inderdaad zeer bijzondere partijdige en onredelijke - curator mr. Hopmans en de GI-instelling 'Samen Veilig' Midden Nederland alsmede misdadig college van de 'krom'bank en 'Sof' Arnhem samenspann(/d)en en het PAS-familiedrama (mede) mogelijk maakten en nu verkozen - aldus bewust - om dit grote onrecht/ deze doofpot in stand te houden! Over de ruggetjes van drie meiden.

  • Onbestaanbaar en tevergeefs. Heel Nederland kotst van u!


Wordt vervolgd en openbaar gemaakt. Mijn drie dochters laat deze vader nooit in de steek... echte liefde en de waarheid duurt het langst! No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia