zondag 6 november 2016

Het OM (b)lijkt niet te vertrouwen; kul van Hovj Nieuwenhuizen en non-reacties Rutte, Plasterk, Van der Steur en Bolhaar bij criminele gemeente!


Luister zelf: je belt de Rijksrecherche en krijgt het OMophangen en afpoeieren!

  • Gesprek 1

Je belt de Rijksrecherche maar krijgt het Openbaar Ministerie aan de lijn die de verbinding ten onrechte verbreekt na melding opname - dhr. F.D. -

Dat is het 'Service'center van het Openbaar Ministerie in de praktijk. Schokkend!




Transcript 1e telefoongesprek met dhr. F.D. d.d. 19-07-2016, vanaf 12:16 uur.


  • Gesprek 2:

Mevrouw L. lijkt wat 'aardiger' maar ook zij weigert met de Rijksrecherche door te verbinden en poeiert af door enkel te herhalen; 'eerst aangifte bij politie doen'.




Transcript 2e telefoongesprek met mw. L. d.d. 19-07-2016, vanaf 13:17 uur.




'Groen licht' voor internationale kinderontvoering en dr. Plasterk doet niets!


Minister Plasterk weigert criminele gemeente Duiven/ Gelderland aan te pakken en verveelt ons met zijn 'goede? neen!'-ideeen over mogelijke staatkundige verandering van de 1e en 2e Kamer - zodat bij toekomstige verwachte politieke versplin-tering er toch wetten doorgedrukt kunnen worden - en laat de burgers massaal en zonder gegronde reden afluisteren door de AIVD - want er zijn steeds meer mensen aan het wakker worden...

...welkom in het koninkrijk der Nederlanden en Overzeese gebieden. Een Nederland om niet (meer) trots op te zijn; integendeel. Inmiddels schaam ik mij er bijna voor om 'Dutch' te zijn... de tijden zijn enorm, ten nadele, veranderd. En ja; Zuid-Afrika, Burundi en Gambia zien het goed; weg uit het 'nep-ICC'/ Den Haag. Ook Rusland weigert om lid te worden; zie melding d.d. 16-11-2016. En terecht.


  • Wij Nederlanders verdienen beter; echte, eerlijke leiders en ook echte volks-vertegenwoordigers; weg met de huidige 'puppets van de elite


Kortheidshalve wordt verwezen naar de video-oproepen aan - de niet-zielige en wat mij betreft absoluut niet te vertrouwen - (nog) minister dr. Plasterk d.d. 08-10-2016, d.d. 09-10-2016 alsook d.d. 18-10-2016 alsook waarop hij/ het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties niet op wenst te reageren...


Dat aldus vaststaat dat deze volhardend vader/ recht-zoekend burger Groenendijk inderdaad 100% gelijk heeft, is ieder eerlijk en weldenkende mede-Nederlander duidelijk. 'Met de neus op de criminele gemeente-feiten gedrukt en dan weigeren om in te grijpen'... dat stinkt gigantisch, dr. Plasterk!

'Optreden of aftreden'... u verkoos het laatste!


Als drie Nederlandse kinderen tijdens lopende ondertoezichtstelling zoals door de rechtbank Gelderland in hun belang was geacht naar - ook voor jeugd'zorg' - 'een onbekende bestemming in Duitsland' ontvoerd worden, maar 'Samen Veilig' Midden Nederland alsook de Raad voor de Kinder'bescherming' = een onderdeel van het Ministerie van VJ, weigeren om actie te ondernemen; de kinderen op te sporen en naar Nederland teug te laten keren/ brengen... dan zit er iets heel erg mis. De overheid liet 3 kinderen ontvoeren; negeerde daarmee de toen geldende be-schikking van de rechtbank Gelderland en onze mensenrechten... onacceptabel.


  • Wie denkt 'de overheid' wel niet dat zij is...? Crimineel in casus/ ons diep-trieste PAS-familiedrama met 100% wettig en overtuigend bewijs!




Ook Rutte doet niets; 'democratische rechtstaat' = VVD-verkiezingsbelofte

Niet alleen bij het MinBZK maar ook bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/ dr. Bussemaker en drs. Dekker blijkt er 'niet op een leugentje meer of minder te worden gekeken' in de behandeling van mijn klacht jegens de voormalig inspecteur, drs. Roeters - nu directeur bij de Raad voor de Kinder'be-scherming' - en werd 3x aangifte jegens BOA-directeur mr. De Lange en secretaris van de - wettelijk onmogelijk want termijn verstreken en niet mee ingestemd - KAC = Klachten Advies Commissie 'Westerhof'/ mr. ing. Peijnenburg geweigerd. Het OM Amsterdam en het OM Midden Nederland poogden klagend burger te misleiden met onheuse verwijzing naar een - zonder proces-verbaal van aangifte - door het hof altijd af te wijzen 'artikel 12 procedure'. OM-kul dus. Wat nou 'recht'staat?!


Terwijl minister-president drs. Rutte altijd prat gaat op de Nederlandse 'democratische rechts-staat' waaraan 'geen enkele concessie wordt gedaan' - jaja - reageerde hij nochtans op geen enkele wijze op mijn herhaalde video-oproep om 'uit het Haagse Torentje' te komen en orde op zaken te (laten) stellen' bij de evidente corruptie/ verzaken van vele Nederlandse overheidsinstan-ties op diverse niveau's inclusief diverse ministeries en de 'rechtspraak' waarvoor hij politieke verant-woordelijkheid draagt.




Met drie meiden van bijna 15, 13 en al 11 jaar als de grootste slachtoffers die hun eigen papa vandaag al 960 dagen niet konden zien of knuffelen... onmenselijk.

Zelfs de geldende bel-regeling; 'maandags om 19:00 uur' wordt door de hun, helaas ziekelijk-egoistische, 'moeder' geblokkeerd... zeker niet in het belang van onze drie kinderen; Lina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni.


Met klem wordt verwezen naar recente publicaties aan Rutte d.d. 25-09-2016, d.d. 21-10-2016 en d.d. 23-10-2016 ter zake het MinOCW. Schokkend.

Klaarblijkelijk heeft Rutte het 'te druk' met binnen 6 weken een toneelstukje opvoe-ren met de 'dramatische? = nep!'-oproep aan de oppositie om toch maar 'in lands-belang' in te stemmen, terwijl 2/3 weldenkende Nederlanders juist in het belang van ons kleine land tegen stemde. Niet wij stemden 'dom', maar (nog) minister-president Rutte weigert domweg de wil van het volk uit te voeren. Raadgevend of niet; het volk heeft gesproken en was duidelijk... neen is neen, ook niet met een 'in-legvel bij het associatieverdrag'. Indienen die intrekkingswet; laat Nederland zien dat de wil van het volk - en de wet - gerespecteerd wordt. U dient het 'goede voorbeeld' - das gelebte Beispiel, te geven, nietwaar?!


  • 'Pleur anders effe snel op, Mark Rutte'! Het grootste 'tuig van de richel' zit in uw eigen kabinet, inclusief primus inter pares. En dat is geen 'cri de coeur', maar een feit, zoals nu steeds meer Nederlanders gaan zien.




Dat de Russen - zie MH17 - het OM niet vertrouwen, begrijp ik absoluut...!

Op d.d. 05-08-2016 en d.d. 15-08-2016 berichtte ik reeds over het onheuse op-hangen door de (vermeende) Rijksrecherche - zoals verwacht mag worden bij het bellen naar het telefoonnummer zoals dat op hun site vermeld staat - na melding van opname door burger van het telefoongesprek ter zake de 100% criminele gemeente Duiven/ Gelderland en het onjuiste afschuiven van mijn klacht ter zake ophangen door OM of RR-medewerker naar het OM Den Haag.

Tegelijkertijd werd de Rijksrecherche/ directeur Trip, het College Procureurs-generaal/ voorzitter Bolhaar alsook het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'/ minister Van der Steur aangeschreven en verzocht om 'orde op zaken te stellen en tot strafvervolging van deze criminele gemeente Duiven over te (laten) gaan'.

Zie bijvoorbeeld mijn brieven d.d. 15-08-2016 aan het MinVJ/ Van der Steur en d.d. 14-08 en d.d. 17-08-2016 aan het College Procureurs-generaal/ Bolhaar.


  • Tot op heden werd dienaangaande noch van de RR, noch van het CPG en noch van het MinVJ helemaal iets vernomen... dit terwijl zij wettelijk formeel (politiek) eindverantwoordelijk zijn. Hoe kan dat nou?!


Van het OM Den Haag werd d.d. 29-09-2016 gedateerd middels stempel en d.d. 30-09-2016 volgende, wat betreft verantwoordelijkheidsbereik alsook inhoudelijk kul-brief ontvangen.

Ook bij het OM Den Haag konden diverse onregelmatig-heden en zelfs totaal tegengestelde verklaringen van Hoofdofficier mr. Nieuwenhuizen versus DV-OM mede-werker dhr. C.H. vastgesteld worden; 1 van beiden liegt... 


Rarara, wie van de twee is de leugenaar...?


  • Aan het OM Den Haag/ mr. Nieuwenhuizen werd d.d. 07-11-2016 als mijn reactie deze expliciete brief d.d. 22-10-2016 verzonden.

  • Aan de Rijksrecherche/ directeur Trip, het College Procureurs-generaal/ voorzitter Bolhaar en aan het Ministerie VJ/ minister Van der Steur werd deze brief d.d. 07-11-2016 ondertekend en per separate, aangetekende post als 'rappel - doodzwijgen, helpt niets' - verzonden. 


 



Wordt vervolgd... 'heren' not-abelen. Juist in alle openbaarheid en met alle bewijzen erbij. Want: de waarheid mag, neen, moet gezegd worden...!




De carrousel van falende - criminele? - not-'abelen'; kapotmaken en jobhoppen!

Vindt u het ook niet zeer opvallend dat diverse overheids'dienders' bij de ene over-heidsinstantie enkele jaren 'de boel op stelten zetten' - net zo lang tot hun positie(s) aldaar onhoudbaar geworden zijn door alle pijn, verdriet en ellende die met hun 'beleid' veroorzaakt werd - en dan 'vrolijk bij een andere dienst hetzelfde her-haalt'...? Ouwe jongens en meisjes-krentenbrood? Bahbahbah.

Een paar voorbeelden:


Voorheen:        Inspectie van het Onderwijs - IVO
Nu:                 Raad voor de Kinder'bescherming'

                   Algemeen directeur mw. drs. Roeters




Voorheen: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Nu:          Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Algemeen directeur mw. drs. G.M. Keijzer-Baldé





Voorheen:        Openbaar Ministerie Oost-Brabant
Nu:                 Openbaar Ministerie Den Haag

       Hoofdofficier van justitie
                 dhr. mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen

en ga maar door, ook publicaties van andere sites...




  • De doofpot van Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant) - Jeroen van Baardwijk
Twee weken plaatste ik hier een open brief aan Hoofdofficier van Justitie A.J.A.M. (Bart) Nieuwenhuizen met daarin een serie kritische vragen. Vandaag ontving ik zijn ant-woord, en zoals gebruikelijk werd dat vergezeld door de kenmerkende stank van doof-potzaken.

http://vanbaardwijk.com/dossiers/de-doofpot-van-hoofdofficier-van-justitie-bart-nieuwenhuizen-om-oost-brabant/


  • En de biker is weer losGeplaatst op 28 maart 2015 door Joseph
Zaterdagmorgen, 10:00, Mathildelaan 4 Eindhoven. Ik loop naar buiten en de zon achter de wolken doen mijn ogen toch even toeknijpen. Mijn maatje heeft de auto al voor de deur staan. Ik mag naar huis. Een gezellig avondje stappen is wederom ge-ëindigd in een politiecel. En waarom? Omdat ik lid ben van een motorclub. Nergens anders om.

http://www.mediavrijheid.nl/index.php/2015/03/28/en-de-biker-is-weer-los/
http://1percent.nl/PDF/2015-04-02-Aangifte-1.pdf
http://1percent.nl/PDF/2015-04-02-Aangifte-2.pdf




No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia