zondag 18 september 2016

De ware troonrede: koning Willem-Alexander laat 3 NL-kinderen keihard in de steek en 'recht'staat blijkt in casu 'een lachertje'... onbestaanbaar!

Direct naar de werkelijke stand van ons mooie Nederland:
'Koning' Willem-Alexander laat drie burgerprinsessen keihard in de steek!

Volhardend vader en rechtzoekend burger, drs. E.M. Groenendijk MSc. en te Bussum wonende, klaagt hierbij de Nederlandse Staat/ betreffende ambtenaren en niet-mijn koning Willem-Alexander (WA) aan voor het breken van zijn inhuldigings-belofte en hun ambtseed in het dieptrieste PAS-familiedrama sinds 2008 dat weer op ernstige wijze escaleerde met 3e, internationale ontvoering van onze nu bijna 15, 13 en 11 jaar Nederlandse, kinderen naar een 'onbekende bestemming' tijdens lopende ondertoezichtstelling door hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' ergens in 'haar Heimat'.


Terwijl in vergelijkbare zaak sinds 2011, waar de ouders voor het uitspreken van de ondertoezicht-stelling van BJZ Groningen/ dhr. Sitalsing ook naar Duitsland verhuisd waren, maar de kinderen onder dwang naar Nederland werden teruggebracht en de ouders gearresteerd. Want?: onttrekking aan (op moment van vertrek nog niet eens uitgesproken) gezag van jeugd'zorg'... dat pikten ze niet.

Deze ouders 'ontvoerden' = namen weer onder de eigen liefhebbende vleugels, hun kinderen tijdens een omgangsmoment bij pleeg-gezinnen weer mee terug naar Duitsland en worden nog steeds bedreigd met daad-werkelijke vervolging naar het Strafrecht omdat? 'de macht van BJZ werd getrot-seerd'. Hun dappere advocaat, dhr. mr. Struycken, kreeg na klacht van BJZ Groningen een formele waarschuwing aan zijn broek... voor het opkomen van de rechten van burgers en hun kinderen. Die man verdient een lintje, koning WA, geen problemen... de ouders en hun kinderen verdienen met rust gelaten te worden. Simpel.


Hoe kan het dan dat BJZ Utrecht... die heten nu 'Samen Veilig' Midden Nederland - 'Veilig Thuis'; 'oude smerigheid met nieuwe, wederom misleidende naam' - in ons diep-trieste PAS-familiedrama, waar 3 Nederlandse kinderen sinds d.d. 27-06-2016 tijdens de t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling - zoals door de rechtbank Gelderland in hun belang was geacht - de facto ontvoerd werden door hun 'moeder' er tot op heden... helemaal niets gebeurd?


Dit terwijl de gemeente Duiven/ burgemeester De Lange meewerkte aan internationale kinderontvoering en belemmering van de rechtsgang door 'moeder' aan de centrale balie de mogelijkheid te (laten) geven om met het invullen van een 'emigratie' = ontvoer-formulier de overschrijving van de BRP naar het RNI-deel daarvan mogelijk te maken en 'groen licht voor 3e, internationale kinderontvoering' te geven!

Contrair aan wat door de rechters/ mr. Van Son, Kuypers en Kroon van de rechtbank Gelderland was besloten. Schokkend.


Geen enkele actie wordt ondernomen om de kinderen te vinden en terug te (laten) brengen... zelfs niet hoewel SVMN/ team'leider' S.S. en 'gezins'voogd M.K. en 'zeer bijzondere' kindercurator mr. Hopmans meldden 'wij beschikken, net als u, niet over de adresgegevens van uw kinderen'! In plaats van groot alarm te slaan... doen 'alle partijen' niets. Zij willen drie Nederlandse kinderen bij hun 'zieke moeder, ver weg' laten. Bah.

Ook... aldus niet-mijn koning Willem-Alexander die alleen oog heeft voor zijn eigen dochters en drie burgerprinsessen en hun vader keihard in de steek liet. Dat is niets om 'trots op te zijn'; niet als Nederlander, niet als 'koning' en zeker niet als 'vader van drie dochters'... integendeel.
Dat is 'wirklich zum Kotzen'!

Wat een schijnheiligheid...

dat is 'koninklijke hypocrisie'!Koning WA breekt inhuldigingsbelofte en x-'hooggeplaatsten' hun ambtseed


Vergelijk deze video met de voorbeelden van feitelijke - strafbare - (non-) gedragingen met de - gebroken! aldus volhardend vader en rechtzoekend burger - beloftes van niet-mijn 'koning' Willem-Alexander en zijn geweten- en wetteloze ambtenaar-vazallen, aldus Groenendijk.

Hier nogmaals de ware 'stoel-rede' uitgetikt...https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtseed


In Nederland wordt de ambtseed door Koning of Koningin na aanvaarding van het ambt afgelegd in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de hoofdstad Amsterdam, zoals beschreven in artikel 32 van de Nederlandse grondwet. De koninklijke eed luidt als volgt:
Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!
(Dat beloof Ik!)[2]
Ambtenaren leggen na aanvaarding van hun ambt de volgende ambtseed of -belofte af:
Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”Al 911 dagen
geen knuffel


Meer interesse voor achtergrond van PAS-familiedrama en hun rol daarin? versus 


Hoezo, Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg... in uw naam?


U dient zich te schamen en NU in te grijpen!


Enkele suggesties recente artikelen... meer bewijsvoering met integrale audio-opnames in voorbereiding:

d.d. 13-09-2016:

De kinderen/ burger worden bestraft en criminele overheid gaat vrij-uit bij medewerking aan internationale kinderontvoering tijdens lopende ots?


d.d. 13-08-2016:

Wijkagent uit huis gezet; nu 'op zijn p#k getrapt' en doet aangifte ivm - vermeende! - 'belediging'? Laf en onterecht!


d.d. 08-08-2016:

Raad voor de Kinder'bescherming' doet niets bij internationale ontvoering 3 Nederlandse meiden tijdens ondertoezichtstelling!


d.d. 31-07-2016:

Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Dld. goed!


d.d. 09-07-2016:

Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en de curator 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat is misdaad tegen de meiden'!


d.d. 03-07-2016:

Onze drie kinderen weer 'ontvoerd' naar Duitsland?: mw. S.S. verdient eretitel 'moeder' niet (meer)... stop PAS-familiedrama!


d.d. 05-06-2016:

OM is zelf misdadig met weigering vervolging criminele 'recht'ers en geen 'hoger beroep' ingesteld, maar toch afwijzende 'beschikking' bij Hof Arnhem?!


d.d. 30-04-2016:

Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!


d.d. 17-04-2016

Dubbele agenda Bussumse wijkagent = politie G&V uit mijn huis gezet: op de vlucht voor de waarheid/ feiten!


d.d. 02-04-2016:

Weigert moeder ouderinformatie? Schriftelijke aanwijzing SVMN nodig! Weigert OM misdadigers te vervolgen?


d.d. 31-03-2016:

Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!


d.d. 27-01-2016:

Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia