maandag 22 augustus 2016

Redt minister Blok/ MinBZK 3 ontvoerde Nederlandse kinderen of bewijst, ook gij, Blok?, zich als puur misdadig door niets te doen of af te schuiven?

Blijken Ministerie van VJ, MinOCW, MinVWS en MinBZK... allemaal 1 pot nat?

Nadat in recente publicaties d.d. 19-08-2016 en d.d. 18-08-2016 tot in detail werd uitgelegd/ aangetoond dat de Raad voor de Kinder'bescherming' - als onderdeel van het MinVJ/ te weten drs. Roeters/ dr. Jansen - akkoord ging met criminele, bewust verzakende - gecertificeerde instelling - 'Samen Veilig' Midden Nederland en ook zelf niets wenste te doen tegen de huidige internationale kinderontvoering tijdens lopende ots, zoals door de rechtbank Gelderland juist in hun belang was geacht, werd aldus de (eind-)verantwoordelijke '5x-sorry' minister Van der Steur opgeroepen om NU, onverwijld, 'orde op zaken te (laten) stellen'.Jegens de volgende partijen c.q. daar(aan) mee'werkende' personen die zich - dat 100% aangetoond - op criminele wijze (niet-) gedroegen/ gedragen dient het MinVJ nu op te treden (om eerdere, eigen minVJ-kul/ Van der Reijt op dit moment te laten rusten):
   
1) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ minister dr. Bussemaker

Betreffende 100% strafbare (non-) gedragingen zoals in samenspan van mr. De Lange/ (nog) BOA-directeur en mr. ing. Peijenenburg/ secretaris van wettelijk onmogelijk want termijn verstreken en geen instemming maar desondanks doorgedramde KlachtAdviesCommissie 'Westerhof';

die eenduidig bewezen konden worden met de integrale audio-opname van het 'overleggesprek' op het MinOCW en vergelijking van het feitelijke transcript met de brieven van het MinOCW/ KAC;

De Lange en Peijnenburg logen (op schrift)! 

Publicatie van opname en artikel in voorbereiding...2) het Openbaar Ministerie/ 2x hoofdofficieren

- mr. G.Th. Hofstee van Amsterdam, die verwees naar een artikel 12 procedure terwijl die zonder aangifte (3x geweigerd) altijd 'niet-ontvankelijk' verklaard = afgewezen wordt door behandelend = afwijzend hof, en van OM Midden-Nederland - voormalig HOvJ mr. dr. Bac die deze kul van Amsterdam bevestigde als zijnde 'correct'. De 'ene kluns poogde de andere kluns te dekken' en... gaan nu beiden 'voor de bijl'. Zie ook verzoek ir. Rietveld tot aangifte door mr. Hofstee in onderliggende doofpotzaak; schokkend.

De feiten bewijzen het gelijk van deze rechtzoekend burger en volhardend vader.

 
3) de Raad voor de Kinder'bescherming' -

Roeters/ Jansen - en niet-'Samen Veilig' Midden Nederland - team'leider' dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K. en de 'zeer bijzondere' kindercurator mw. mr. Hopmans betreffende emotionele kindermis-handeling, weigering uitvoering van geldende ots-beschikking en medewerking aan internationale ontvoering sinds d.d. 27-06-2016... om nog maar enkele zaken te noemen die de RvdK nooit had mogen 'goed'gekeurd, maar wel deed!

 
Het is niet-'toevallig', aldus Groenendijk, dat het hof = 'Sof' Arnhem het tijdig, conform alle vereisten en met de noodzakelijke bewijzen, ingediende beklag nog niet op zitting liet komen... dit sinds maanden!

Verantwoordelijk: president mr. Van der Winkel die zijn ogen verbergt en kennelijk in een persoon-lijke identiteitscrisis verkeert (zie links)...!

Hoe bedoel je politieke beïnvloeding van 'recht'-spraak; onbestaanbaar en publicatie is voorbereid.

   

Over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - MinVWS - kan en zal Groenendijk nog een boek open moeten doen; met minister drs. Schippers en 'haar' uitvoerders zijn ook nog wat appeltjes te schillen. Dit onder meer ter zake de Inspectie van de Gezondheidszorg - met gezond verstand is maar 1 conclusie mogelijk; de bleek IGZ niet te vertrouwen!

IGZ/ hoofdinspecteur drs. Tielen maar ook met de 'cum clownde' afgestudeerde inspecteur-generaal; dr. Van Diemen-Steenvoorde en de voorgaande 'absurde' klachtbehandeling door het NIP - Nederlands Instituut van Psychologen... met het laatste woord zeggen ze het zelf al.
  
Of het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' de 'recht'staat gaat 'redden' of toont zij evenmin enig respect voor Vrouwe Justitia/ recht?staat en mensenrechten...?
Samengevat in deze brief d.d. 18-08-2016 aan minister Van der Steur.

RvIG/ MinBZK bewijst zich corrupt en weigert criminele gemeente aan te pakken!

Dat de RvIG - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het MinBZK en t/m d.d. 31-08-2016 'geleid' wordt door mw. drs. Keijzer-Balde zich verdorven bewijst, blijkt daaruit dat zij, ondanks voorafgaande, herhaalde waarschuwing/ oproep dat niet te doen, toch akkoord bleek te gaan met de - bewezen - criminele (non-) gedragingen van de gemeente Duiven. Schokkend en onacceptabel.Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente correspondentie;

d.d. 05-08-2016 gemeente Leeuwarden/ medewerker G.G. aan Groenendijk ontv. d.d. 09-08

Al dan niet opgedrongen door 'hogerhand'/ RvIG - deed ook de gemeente Leeuwarden mee aan een vergeefse poging om de criminele gemeente Duiven 'te redden' en maakte zij zich aldus mede-schuldig = onbehoorlijk bestuur, aldus Groenendijk, en werd formele klacht ter zake ingediend bij de burgemeester van Leeuwarden/ drs. Crone (PvdA).

Met mijn repliek en formele klachtindiening jegens dhr./ mw. G.G. - dit namens het MinBZK? - via het 'contactformulier' van de gemeente Leeuwarden d.d. 21-08-2016 en mailverzending d.d. 22-08-2016 voor kantoorbegin...

Of hij net als burgemeester van Utrecht/ voorzitter drs. Van Zanen (nog) niets van zich laat horen na publicatie d.d. 07-08-2016 van mijn klachtbrief aan het VNG...? Wordt vervolgd, VNG.


d.d. 10-08-2016 RvIG/ Keijzer-Balde aan Groenendijk ontv. d.d. 12-08

Directeur Keijzer-Balde bewees zich middels de onjuiste c.q. achterhaalde inhoud van haar brief als niet-goed geinformeerd en niet-geinteresseerd in 3 met mede-weten en -werking van de criminele burgemeester De Lange, dito secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde kinderen en werkte mee aan de 'te snel' bedachte non-'oplossing' van het MinBZK, zijnde het eRvIG-afschuiven naar de gemeente Leeuwarden. Onbestaanbaar.d.d. 20-08-2016 Groenendijk aan MinBZK/ minister Blok (vervangt Plasterk)

Finale en aan hem persoonlijk gerichte (want eindverantwoordelijk) oproep aan het MinBZK/ minister Blok om met de collega-ministers Van der Steur van MinVJ en Bussemaker van MinOCW te besluiten alsnog 'orde op zaken te laten stellen'... door de 3 tijdens lopende ots 'in die Heimat der Mutter' ontvoerde sinds 14, 12 en 10 jaar Nederlandse kinderen voor de start van ons schooljaar 2016-2017 terug te laten keren/ brengen!

Wordt Blok'de redder in nood' of doet ook hij niets = misdadig? We zullen zien...

Per mailbericht d.d. 21-08-2016 direct aan de vervangende minister Blok gezonden zodat hij de juiste stappen leidend tot onverwijlde! terugkeer van de 3 ontvoerde NL-meiden voor start van het komende Nederlandse schooljaar kan zetten. Alsook aan de RvIG/ Keijzer-Balde zelf, zodat zij alvast over een verweer op jegens haar formeel ingediende klacht kan gaan nadenken...

Op d.d. 22-08-2016 zal mijn finale oproep/ brief separaat, ondertekend en per aangetekende post aan het MinBZK/ Blok & Co alsmede aan de gemeente Leeuwarden/ burge-meester Crone verzonden worden (verzendbewijs volgt).


Terug naar Nederland, wijziging hoofdverblijfplaats en gezagsverhoudingen; dat is de enige en juiste, wettelijke oplossing, ook voor u..

Want in belang van de kinderen en in belang van Vrouwe Justitia... daar bestaat geen enkele twijfel over.

'U'/' de minister(s), bent daarvoor met zijn allen niet alleen (mede-) verantwoordelijk maar heeft ook 'de macht' om niet alleen 'recht en orde' te doen laten gelden, maar ook om de drie meiden eindelijk hun eigen papa 'terug te geven'.

Waar een wil is, kan eindelijk rechtvaardigheid gedaan/ hersteld worden en het 3x veilig kindergeluk bij hun vader te Bussum (weer) beginnen...!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia