maandag 8 augustus 2016

Raad voor de Kinder'bescherming' doet niets bij internationale ontvoering 3 Nederlandse meiden tijdens ondertoezichtstelling!

Wat is de Raad voor de Kinderbescherming en wat beweert zij te doen?
 
Hun naam klinkt - helaas - goed en vertrouwenwekkend, want:
 
iedereen is voor bescherming van kinderen...

en als de wettelijke  uitvoerder van deze belangrijke taak,

zal het toch wel goed zitten' bij... de Raad voor de Kinder'bescherming' - de RvdK.

Dat zou je inderdaad denken en inderdaad mogen verwachten van deze hoogopge-leide en duurbetaalde 'professionals'. Maar... is dat in de feitelijke praktijk van de jeugd'hulp'-verlening ook daadwerkelijk het gevalAls 2e kerntaak noemen zij:
        
       Gezag en omgang na scheiding:
     de Raad adviseert de rechter bij gezag- en omgangszaken, als ouders

     die uit elkaar gaan het niet eens worden over afspraken over de kinderen,   
     bijvoorbeeld over de omgangsregeling of de verblijfplaats;
 
Maar: maken zij ook waar, wat er met deze mooie volzinnen, op websites en middels andere propaganda wordt beweerd...? Wat en hoe adviseren zij dan de familierechters? Naar eer en geweten, conform de wet en altijd in het belang van de kinderen, zoals u/ de geachte medeburgers dat denken... en inderdaad zouden moeten kunnen verwachten?
 
Neen; integendeel. Absoluut niet...! 

Deze RvdK keurt de facto internationale ontvoering van 3 Nederlandse kinderen naar Duitsland per d.d. 27-06-2016 (afwezig op school: onttrekking aan de leerplicht) tijdens lopende ondertoezichtstelling gewoon? goed, zelfs nadat 'ots-uitvoerende organisatie'/ SVMN beweerde:

     'wij beschikken, net als u, niet over de adresgegevens van de kinderen
 
en meldde op zeer hypocriete wijze:
 
     'Van mening te zijn dat de juiste procedures zijn gevolgd. D
e RvdK ziet dan ook geen aanlei-ding een onderzoek te starten'.
 
Bam! De deur dicht gesmeten, trap uitgedeeld. Gelukkig droeg 'door vele dito ervaringen met not-abelen gewaarschuwd' een (figuurlijke) 'toque'!


Want: terwijl de kinderen onder toezicht stonden en daaraan door hun 'moeder' onttrokken werden naar 'een onbekende bestemming' - waarvan ook SVMN zegt niet over de adresgegevens te beschikken - is dat nog steeds geen aanleiding voor de RvdK om een onderzoek te starten? Wanneer dan wel...?
Ook RvdK negeert geldende ots-beschikking
en minacht rechtbank Gelderland

 
Hoewel de rechtbank Gelderland dit toezicht op de kinderen in hun belang acht(te) en evident niet ten uitvoer gebracht kan/ kon worden omdat SVMN 'niet weet waar de kinderen gebleven zijn' (althans dat meldde zij)...

beweerde deze Raad voor de Kinderbescherming dat 'alles rechtens en ordentelijk' is gelopen?

Hoe 'durft' zij dat te beweren? Sinds wanneer is dit volgens RvdK de 'juiste procedure' geworden? Dat is geen kinderbescherming, maar medewerking aan kinderontvoering en belemmering van de rechtsgang!
 
Precies tegengesteld aan dat wat de RvdK...
 
in deze feitelijke situatie van huidige 3e, wederom internationale kinderontvoering en onttrekking aan de onder toezichtstelling
 
...zou moeten doen!

De RvdK bewees aldus, net als de 'moeder', SVMN en de 'zeer' bijzondere curator Hopmans daarmee niet alleen geen enkel respect voor de drie kinderen en hun eigen vader,

maar ook niet voor de opgedragen wettelijke taken en last but not least:... voor de rechtbank Gelderland te hebben. De geldende ots-beschikking werd zowel door ziekelijk-egoistische 'moeder' als SVMN genegeerd en de RvdK vindt dat 'een juiste procedure en start geen onderzoek'...? Schokkend!

Kortheidshalve wordt verwezen naar een andere zaak beginnend in 2012 waar BJZ Groningen, toen de ouders met ook drie meiden besloten om naar Duitsland te ver-huizen, met veel machtsvertoon de kinderen - ook drie meiden - liet terughalen (opsporingsbevel) terwijl op dat moment er nog geen ondertoezichtstelling was uitge-sproken.

In ons geval worden drie Nederlandse kinderen die d.d. 27-06-2016 onder toezicht stonden van SVMN ontvoerd - want adres onbekend/ spoorloos, aldus de GI - en daar gaat de RvdK zonder enige moeite mee akkoord... precies tegengesteld aan hun/ BJZ-standpunt in die andere zaak. Rarara... dat stinkt gigantisch, RvdK.


Wat is daar hun 'reden' voor? Hoe kan dat...?

Het stinkt gigantisch in deze 'casus' = diep-trieste PAS-familiedrama voor de meiden, dit al sinds 2008!

Ieder eerlijk, weldenkende medeburger/ ouder begrijpt dat de RvdK daar een heel foute beslissing nam en primair poogt aan 'schadebeperking (voor henzelf; de kinderen interesseert deze RvdK niets!)' te doen en meewerkt aan 'in de doofpot houden' van dit enorme jeugd-'hulp'verlenings- en justitieel schandaal.

Deze oprechte vader, rechtzoekend burger en prudente man volhardt en zal dan ook alle onomstotelijke en sluitende bewijzen van hun jarenlange wangedraging-en (crimineel = te vervolgen naar het wetboek van Strafrecht) moeten publiceren. Want:

Dit is onacceptabel. Een ernstige schending van onze mensenrechten en abso-luut niet in het belang van de drie kinderen! De RvdK toont geen enkel respect voor Vrouwe Justitia en 'de juiste procedures in de juiste volgorde en met juiste = wetsgetrouwe en eerlijke! rechters'. Feit.
 

Wie zwaait nu de scepter bij de RvdK? Dat is mw. Roeters - een oude 'bekende'
 
Sinds d.d. 01-01-2015 wordt de RvdK 'geleid' door mw. drs. Roeters (eerder bij de IVO/ Inspectie van Onderwijs; schokkend artikel over haar 'succes' aldaar in voorbe-reiding!). Zie reeds aankondiging d.d. 30-05-2016 van artikel over Ministerie van Onderwijs (MinOCW) - kost erg veel tijd, helaas. Dit is wat deze algemeen directeur Roeters als marketingpraatje over zichzelf laat melden op hun website:
 
'Roeters is niet op een eenvoudig moment gestart. Vlak voordat ze kwam, kreeg de Kinderbescherming te maken met de consequenties van ‘de transitie’: per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg.

De gedachte is dat de zorg daardoor zo dicht mo-gelijk bij de burger wordt georganiseerd. Door dichter op de gezinnen te zitten, is het moge-lijk om escalatie eerder te signaleren. Via tijdige zorg kunnen problemen worden voor-komen, zo is de verwachting.' Jaja = neen dus!


Reactie Groenendijk: 'dichter op de gezinnen zitten en escalatie kunnen signaleren en tijdig voorkomen? In de jarenlange praktijk deed de RvdK niets en ook bij onttrekking van de kinderen aan de door de rechtbank Gelderland in hun belang geachte ondertoezichtstelling van SVMN haalt de RvdK feitelijk 'de schouders op'...

- ook eerder: bij niet-nakoming van de geldende beschikking en wettelijke plicht van de 'moeder' om iedere 2 weken de vader (per mail; zij weigert met vader te spreken) te informeren over 'gewichtige aangelegenheden in de levens van onze meiden (en hun vermogen)' zoals blijkt uit


en schopt Groenendijk figuurlijk en ja, 'keurig?' geformuleerd en 'met hoogachting' keihard in het vaderlijke kruis. Veel erger nog is dat de dhr. dr. Jansen (zie onder) en mw. drs. Roeters, aldus Groenendijk, daarmee bewijzen 'geen enkel gevoel voor kinderen en de rechtstaat' te hebben. Kinder- en Vrouwe Justitia-onterend...!

De feiten spreken voor zich.. helaas.


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn brief d.d. 18-07-2016 met ultieme vaderoproep en duidelijke samenvatting van zeer schandalige, maar nu opge-dekte criminele schandaal. Zoals dit verzoek tot correctie van de - bewust?! - falende SVMN als bijlage middels mailverzending direct aan de RvdK toegezonden en ondertekend per post nagezonden werd.


De 'reactie'/ RvdK-brief is schokkend arrogant,

namens regiodirecteur dr. B. Jansen van Arnhem

...maar b/ a? bij afwezigheid door een andere mede-werker; onleesbaar; wie zette feitelijk zijn of haar handtekening? gaarne melding RvdK; dank!...

d.d. 28-07-2016 gedateerd en d.d. 30-07-2016 ontvangen.

waarop volgende repliek werd verzonden:


Brief volhardend vader Groenendijk d.d. 02-08-2016, per directe mail-verzending d.d. 03-08-2016 en ondertekende, aangetekende postnazending.


Nochtans mocht geen (schriftelijke, met 'natte' handtekening) reactie van de RvdK ontvangen worden. Groenendijk blijft u informeren met de feiten...

Hypocriete RvdK te Arnhem en Den Haag keurt 3e kinderontvoering goed:
 
Jarenlang werd de RvdK door deze volhardend vader gepoogd te betrekken en om hun ingrijpen in werkelijk belang van de kinderen verzocht (start: de ziekelijk-egoistische 'moeder' psychologisch te laten onderzoeken en hun keuze van de juiste ouder te herzien!), maar zij deden niets anders dan 'alle kul van BJZNH/ BJZGL en toen SVMN goedkeu-ren'. Niets toezicht of controle op, maar juist onder-steunen en gegronde kritiek negeren.

Hoe hypocriet...

Dit klaarblijkelijk conform: 'in het land der blinden is een-oog koning(in)'...?

Herhaald werd de RvdK op diverse 'recht'szittingen verzocht om het grootste be-lang van de drie dochters/ kinderen: ondanks 'scheiding van hun ouders' toch verder op te kunnen groeien 'met mama' en 'met papa' = voortgezet ouderschap na scheiding (niet meer samen, dan maar 'om de beurt' en aldus; eerlijk delen) mogelijk te maken, maar steeds werd 'moeder/ de GI & curator' gesteund door de vaak ver-schillende RvdK-vertegenwoordigers bij de 'recht'banken en ge'recht'shoven in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zutphen en te Arn-hel.
 
Geweigerd werd om naar de argumenten en bewijzen van deze volhardend vader = 'papa non grata?' te luisteren. In plaats van 'terug te keren op de gemaakte fouten', besloot ook de RvdK om 'haar vazallen', de GI-jeugd'hulp'verleners, te blijven steunen.

Het overeind houden van de illusie van een 'goed-werkend systeem dat kinderbelangen altijd boven-aan stelt' - en hun jaarlijkse miljarden-'omzet' (maar geen hulp!) - en helemaal geen interesse/ hart voor de in ons diep-trieste PAS-familiedrama klemzittende kinderen...

dat is het ware gezicht van de RvdK/ Roeters, Jansen & Co. Onbestaanbaar!
 
Met 'open vizier' werd de RvdK deze publicatie toegezonden... of zij gebruik wenst te maken van hierbij aangeboden 'hoor en wederhoor'? Uiteraard zal een eventuele RvdK-repliek? gepubliceerd worden.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia