woensdag 17 augustus 2016

Ophangende Rijksrecherche schuift - onmogelijk! - af op OM Den Haag; corrigeert College Procureurs-generaal eigen stafdienst?

Rijksrecherche/ 088-6992800 verbreekt telefoonverbinding ivm audio-opname?!

Zoals d.d. 05-08-2016 met 'lollige?' audio-opname - 100% bewezen - verbrak de Rijksrecherche - ondanks urgente en schokkende melding van criminele gemeente Duiven en internationale kinderontvoering naar Duitsland - de telefoonverbinding nadat deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk bevestigde inder-daad een vertrouwelijke gespreksopname te maken...! Dit omdat helaas gebleken is dat 'achteraf opeens andere herinneringen aan gesprekken bestaan/ ontstaan' en tot onnodige wrevel en verwarring kunnen leiden'. Het opnemen van dergelijke gesprekken is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel om de feitelijke gang van zaken/ inhoud van het gesprek aan derden te kunnen bewijzen. 'Better safe than sorry' - voorko- men is beter dan genezen', nietwaar?!

Hier kunt u het 'onbeschofte? gedrag' van de medewerker van de Rijksrecherche zelf naluisteren en beoordelen - de waarheid spreekt voor zich. Er was geen aan-leiding voor de Rijksrecherche om de telefoonverbinding (eenzijdig) te verbre-ken, anders dan 'zij willen geen bewijs!'... en dat is onacceptabel; 'wat heeft de Rijksrecherche te verbergen?':
 

Want: niet alleen is het wettelijk - uiteraard, zie art. 139a Sr. - gewoon toegestaan om als deelnemer aan een gesprek daar een audio-opname van te maken (dus bij: 'wij geven geen toestemming'/ verbieden, bewijst dit juist de noodzaak van op-name!) maar ook de burger wordt 'overal en nergens' gefilmd met (binnenkort met spraak- en gezichtherkennings-) bewakingscamera's, afgeluisterd op en gevolgd middels hun telefoon en moet zich kunnen identificeren. Dat allemaal voor 'onze?' veiligheid... jaja!

Waarom doet de Rijksrecherche dan zo moeilijk als een burger zelf - ter verifi-catie achteraf/ voorzorgsmaatregel - een (telefoon-) gesprek wenst op te nemen?

Word wakker: het volk/ de individuele burger wordt steeds meer privacy afgeno-men omwille? van de 'veiligheid'? Wiens veiligheid? Die van ons of van 'de elite'...?

Klacht 'ophangen' van OM naar Rijksrecherche, terug naar OM ipv naar CPG!

Het wordt nog veel erger... de Rijksrecherche maakt het 'te bont' en moet zich 'blauw schamen'. Dat tegenwoordige: wespen-uniform is deze - anonieme - medewerker hoe dan ook niet waard en ons vertrouwen evenmin.

Groenendijk verzoekt de Rijksrecherche bij deze expliciet om te onderzoeken en vast te stellen 'wie het kul-mailbericht' d.d. 10-08-2016 verzond en tegen hem/ haar - na deze klacht-indiening vanwege 'per mail en zonder naamsvermelding' - gepaste maatregelen/ sancties te treffen en klager over de procedure, schriftelijk, op de hoogte te houden (wordt uitgeprint en ondertekend nagezonden!).

Als de Rijksrecherche zelf 'anoniem' wenst te blijven, dan betekent dit dat zij zelf weten dat het kul is wat zij schreven en daar 'schamen?' zij zich nu klaarblijkelijk dermate voor... dat zij hun naam niet wilden noemen en/ of aldus bewust pogen om persoonlijke herleidbaarheid en daarmee 'verantwoording afleggen', te voorkomen. Dat stinkt... enorm.

Zie de 'pittige reactie' van Groenendijk d.d. 14-08-2016: niet naar het OM/ arron-dissementsparket te Den Haag maar naar een kantoorgebouw verder; het College Procureur-generaal (CPG) is in de plicht om 'orde op zaken te (laten) stellen' bij de eigen 'staf-afdeling' en niemand anders. Wordt vervolgd...


Formele klachtindiening bij het OM, onderdeel DienstVerleningsorganisatie
 

Vaststelling DVOM; dit betreft de Rijksrecherche en 'wij zenden uw klacht aan hen door'. Groenendijk dankt de DVOM en wacht op behandeling door...
de Rijksrecherche.

tot dan 'geaccepteerd', want ordentelijk en professioneel. Echter, toen kwam:


  • d.d. 11-08-2016: Rijksrecherche (stafafdeling van CPG)

Schokkend-1:

Rijksrecherche meldt dat hun eigen nummer, 088-6992800, niet hun telefoonnummer is... hoewel dit wel zo vermeld staat op hun eigen site! Was deze anonieme - er werd (bewust?!) geen naam gemeld - Rijksrecherche-medewerker 'onder invloed of geestelijk verward'?

Een zorgmelding lijkt mij noodzakelijk, nietwaar?

Dat doet 'de overheid' namelijk zelf ook graag bij burgers die zich gegrond verzetten tegen door 'de overheid' aangedaan onrecht  ... zie: wetsinitiatief van minister Schippers van het MinVWS!


Schokkend-2:

De Rijksrecherche heeft het 'lef?' om 'in het midden te laten of er sprake was van het verbreken van de verbinding door betreffende RR-medewerker...


Hij kondigde dit zelf aan en

...uit de opname blijkt dat de verbazing van Groenendijk oprecht was. De suggestie = poging tot 'eerst maar alles ontkennen', van 'vermeend verbreken' is schandelijk en onjuist.


Schokkend-3:

De Rijksrecherche beweert zelfs dat betreffende medewerker niet bij hen maar voor het OM werkzaam zou zijn...

Daarbij 'vergeet' de Rijksrecherche echter dat dit betekent dat als een burger met meldingen over bijv. criminele  OM-medewerkers het daarvoor op de RR-site ver-melde telefoonnummer van de Rijksrecherche belt en meent met een RR-er te spreken... daadwerkelijk door een OM-medewerker wordt 'geholpen'!

Dat betekent dat de Rijksrecherche er klaarblijkelijk 'geen probleem mee heeft' dat niet zij, maar de te-controleren-partij, in dit voorbeeld namelijk het OM, zichzelf 'controleert'...! En de Rijksrecherche is 'aan het kaarten met de CPG'? Dan lok je allemaal schimmige deals tussen (hoofd-)officieren van Justitie? en misdadigers uit; waar dan weer 'bonnetjes van kwijtraken maar toch gevonden worden etc...'

Zie het VVD-trio - en dat is geen 'toeVal'! - van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' en de minister-presiDent samen... 'transparant en in het landsbelang of juist niet?!


Vlnr: staatssecretaris mr. Dijkhof, minister mr. Van - '5x sorry'- der Steur en 'primus inter pares' mr. Rutte die 'lachend altijd stevig tegen aande belangen van het volk in, gaat'...

Laat u niet (weer) misleiden door de komende verkiezingspraatjes en stem tegen! Maar wie dan (nog) wel? Ze (b)lijken allemaal corrupt... vooral die zo hard roepen dat niet te zijn! Misschien moeten we maar 'buurt-democratie' invoeren; ons kent ons en wij zijn tenminste eerlijk(er) naar elkaar!

Verhef uw stem voor de pacifistische revolutie van eerlijke Nederlanders die geen 3e herhaling van 2 al heel slechte B-movies/ kabinetten-Rutte willen. Uw hulp is hard nodig; de 'journaals' en 'reguliere = main stream media (MSM)' zijn 'gekocht'...

...spreekt het voort en kijk op alternatieve nieuwssites waaronder in ieder geval: Nico van den Ham/ melder van misstanden tegen de kleine mens met grote ge-volgen of een andere echte 'strijder des vaderlands'; Micha Kat en anderen.


Samen'werk'ing politie, Openbaar Ministerie en Rijksrecherche

Vandaar dat een burger bijna altijd nooit (meer) iets hoort ondanks de beloftes bij de politie, het OM en ook de Rijksrecherche.;

'u hoort zo spoedig mogelijk nader van ons'..!

'Uiteraard' gaan criminele elementen bij deze overheids-organisaties niet zichzelf aanklagen; zo niet- doende staat Nederland 'hoog-genoteerd' in - aldus gemani-puleerde - 'lijstjes waar de rechtstaat het goed? zou doen'. Wat een lage/ schijnvertoning! U weet nu beter.

Waarom weigert de Rijksrecherche deze klacht 'zelf' = door hun bazen = het CPG te laten behandelen? Doen zij niets verkeerd of is deze zaak voor hen soms 'te min'? De Rijksrecherche heeft zich te verant-woorden, net als iedereen, en niet - pogen - af  te schuiven!

Tussenstand:

Zelfs een 'simpele en niets-, maar nu  veel-/alles-zeggende klacht' over het ver-breken van de telefoonverbinding zonder enige (gegronde) aanleiding daartoe werd = 'tamelijk, nogal onbeschoft'  (dit enkel en alleen vanwege de gemaakte audio-opname = 100% bewijs en openbaarmaking van de werkelijke gang van zaken) groeit uit tot een 'grote(re) zaak'.


Dit dankzij de overduidelijke paniekreactie (of criminele intenties?!) van de Rijksrecherche met directeur Trip als eindverantwoordelijke middels hun onmogelijke, schokkende poging tot 'afschuiven naar' het daarvoor niet-ontvankelijke OM Den Haag'. No way.


Groenendijk meldt niet akkoord te gaan met de non-'oplossing', zoals uitge-dacht en aangeboden werd door de Rijksrecherche, maar gelet op wettelijke taakverdeling en -bevoegdheden de facto onmogelijk is... 'met een kluitje in het riet pogen te sturen'? Neen! Dat wordt niet geaccepteerd en aldus nu openbaar gemaakt.


Niet arrondissementsparket = OM Den Haag maar het CPG moet aan (in?) de bak!

Want: wederom gebaseerd op de vermeldingen op de officiele sites van het CPG is te lezen dat de Rijksrecherche - als enige - direct onder het College Procureurs-generaal valt, als zijnde een stafafdeling. Een klacht over het 'onnodige en aldus onbeschofte' verbreken van de telefoonverbinding kan dus enkel en alleen door deze Procureurs-generaals zelf behandeld worden en niet 'uitbesteed' aan wat voor OM dan ook.

Dat is onlogisch, onjuist en onwettig,

aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk...
(drs. en MSc. plus gemotiveerd schoolmeester maar nog net geen mr.).

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie ('Overheids Misdadigers'!) berust bij het CPG - College Procureurs-generaal/ Den Haag.

Het CPG bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het CPG ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit - we zullen zien of dat in deze 'casus'/ PAS-familiedrama inderdaad geldt... de doofpot wordt geopend!

Het CPG bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het CPG = het Parket Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het OM.Laat deze al dan niet 'heren' - met de klok mee; lb/ mr. Bolhaar, rb/ mr. Van der Burg, ro/ mr. Van Wijk en lo/ prof. mr. dr. Otte inderdaad nu maar bewijzen dat zij integriteit hoog in het vaandel hebben en deze doorzend-kul van de eigen dienst/ directeur Trip aldus - per omgaande - te corrigeren.

Een foto van directeur Rijksrecherche/ dhr. Trip werd (nog) niet gevonden, maar we wel zijn: presentatie over de Rijksrecherche in 2010... hij weet dus wel wat deze/ 'zijn' recherche zou moeten doen!

Met 'open vizier'/ in het kader van hoor en wederhoor werd de Rijksrecherche per direct mailbericht op de hoogte gesteld van deze 2e publicatie.

Het College Procureurs-generaal werd per mailbericht - via de RR - en onderte-kende postnazending/ brief - gaarne ontvangstbevestiging; dank - d.d. 17-08-2016 nader bericht en geinformeerd.
Word wakker eerlijke, wetsgetrouwe en vredelievende burgers van ons Nederland.

Big brother is watching you - 1984 is al veel verder dan dat... dat is geen 'voor-uitgang' maar echt 'heel eng'... want: als ik niets verkeerds doe, wil ik met rust gelaten en niet gevolgd/ bespioneerd worden. U toch ook?

Maar precies dat gebeurt bij al die supermarktpasjes en pinbetalingen waarmee ze weten wat jij koopt en aldus 'wie jij bent'. Waarom dat 'erg zou zijn?'...? Simpel: u loopt op straat en een u onbekend persoon, bijvoorbeeld Groenendijk, spreekt u aan en vertelt uw naam , waar u werkt en ook hoeveel u verdient, maar ook dat u nogal hoge schulden heeft of dat uw vrouw vreemdgaat, wat u (niet) lekker vindt en met wie u ge-trouwd bent of dat u juist nog single bent met die seksuele voorkeuren enz... terwijl u niets van mij weet.

U/ vele medeburgers zou(den) 'verbaasd zijn, mogelijk zelfs ook boos op mij worden' omdat u 'helemaal niet wilt dat ik dat allemaal van u weet', toch? En terecht, maar dat is 'het plaatje dat er nu (bijna helemaal) van u - en van mij - gemaakt kan worden en al wordt = big data...

Zelfs de foto's van uw (klein) kinderen en hun namen, zijn voor 'een beetje hacker' - illegaal - en 'van overheids- en bedrijfswege' - legaal - zo te achterhalen enz. Vindt u dat een prettig idee/ gevoel? Ikke niet, en gelukkig velen met mij... schud de rest/ nog slapende snel wakker.

'Kennis is macht en dat delen is kracht', maar zijn de huidige (nog de) macht'hebbers' nog wel 'bij kennis c.q. hun gezond? verstand' en willen zij eigenlijk wel (eerlijk) delen? Drie keer 'neen'... ook ik dacht dat.

Want: terwijl 'aanslagen door terroristen nooit helemaal te voorkomen zijn', aldus de overheid zelf, worden er stapje voor stapje wel steeds meer controle- en politie-maatregelen doorgevoerd en steeds ten koste van 'onze privacy en vrijheid'... word wakker Nederland. Met welk doel gebeurt dit desondanks? Niet om 'terroristen te stoppen'; dat gaat zelfs een in politiestaat niet lukken en dat is zeker niet een maat-schappij waar Nederlanders naartoe willen...

...maar '(morgen?) naar onderweg zijn'. Neen!

De sluipende inperking van de vrijheid van de individuele, wetsgetrouwe en vredelievende burger om niet-gevolgd/ bespioneerd en lastig gevallen te worden onder het mom van 'om terroristen te kunnen pakken', betekent dat 'de overheid' vooral haar eigen burgers wantrouwt.

Dat is schokkend; u en ik zijn bij voorbaat al ver-dacht en 'moeten' onder controle gehouden worden?

Hoezo? Wij kunnen best zelf nadenken, ons aan de wet houden en het goede doen. Als we hulp nodig hebben bellen we zelf de politie... en dan eerst maar wachten, wachten, wachten. Duidelijk.

Ga tijd/ geld investeren in het volk helpen en echte terroristen/ boeven te vangen - te beginnen die aan de top; met hun witte?-boorden, vaak stropdas - in plaats van onze vrijheid stapje voor stapje af te pakken...!

En dan zelf, andersom, 'ophangen' als er een audio-opname wordt gemeld... daarmee toonde 'de overheid'/ Rijksrecherche haar ware, huidige gezicht. Groenendijk laat zich niet intimideren en maakt openbaar.


In plaats van de eigen bevolking/ 'overal en iedereen als potentiele vijand/ terrorist te bestempelen en als zodanig te behandelen', zou de overheid beter kunnen (blijven) bewijzen dat zij zelf te vertrouwen is/ zou zijn. Dan komen 'de tips en medewerking' overal vandaan en geheel vrijwillig; want ook wij willen graag helpen om 'boeven en terroristen' te pakken.

Door het volk te wantrouwen, bewijst de huidige overheid/ macht'hebbers' dat zij zelf (mogelijk = waarschijnlijk) helaas niet te vertrouwen is/ zijn... wie speelt? hier nu de werkelijke 'terrorist'

Pas op Nederlanders... want wie controleert de controleurs? Wie zit er achter de beeldschermen te kijken wat 'u en ik' in onze vrije = niet bespioneerde, tijd doen? Wanneer hangen de drones permanent in de lucht om 'de veiligheid te bewaken?' = een opstand tegen de 'niet-voor-het-volk'-opererende... huidige 'overheid/ elite' de kop in te kunnen drukken?

Stop de inperking van recht op privacy en non-spionage door 'de overheid'; laat u niet wijsmaken dat daarmee 'aanslagen voorkomen worden'... onzin. Laat de macht'hebbers' eens stoppen met oorlog in Syrie/ Irak en elders te voeren; stop met het ons pogen op te zetten tegen de Russen, de Chinezen of wie dan ook. De 'elite' zit namelijk niet in een tank of aan het front, maar in betonnen bunkers - met eten/ drinken, lucht en luxe voor enkele jaren - diep onder de grond.

Een pacifistische 'oorlog' - contradictio in terminis - tegen huidige macht'hebbers'/ zij van de 'elite' die denken dat 'het gepeupel/ volk' niet telt, is nodig om een echte oorlog te voorkomen. Lang leve de vrede; lang leve de verschillen en lang leven eerlijk delen!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia