woensdag 24 augustus 2016

Criminele gemeente Duiven maakte internationale kinderontvoering mogelijk en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vindt dat prima....!

Hoe hoger je komt, des te 'hypocrieter en crimineler' ze worden... bah!

Deze vriendelijk lijkende mevrouw met bolle wangetjes mag er dan 'aardig' uitzien... haar handelen is dat geenszins. Feitelijk crimineel: in plaats van op te treden tegen de bewezen criminele gemeente Duiven die een ziekelijk-egoistische 'moeder' drie Nederlandse kinderen d.d. 27-06-2016 (juni) uit de BRP naar het RNI-deel liet overschrijven - na invulling van een emigratieformulier met 'nieuwe' = tijdelijke, ontvoer-adres' - hoewel de kinderen t/m d.d. 03-08-2016 (augustus) onder toezicht stonden, zoals door de rechtbank Gelderland in hun belang was geacht, 'besloot' deze 'dame' om... niets te doen!

Geen actie te ondernemen tegen een corrupte, niet-integere gemeente Duiven/ Gelderland. Terwijl dat nu juist haar wettelijke taak is... hoezo deze 'willekeur'? Onbestaanbaar.


Zoals de echt vriendelijke, wel-eerlijke medewerk(st)er mij - met veel geduld; dank! nu 'weet ik hoe het zit' - uitlegde... luistert u zelf, stukje voor stukje.

RvIG:    Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
              goedemiddag, wat kun ik voor u doen?

RvIG:    Telefoniste niet maar...
RvIG:    In het RNI

RvIG:   Ok, dat is dus foute informatie
GRN:    Oh?!

RvIG:   Wij hebben 19 RNI-loketten over heel Nederland


GRN:    Ja...

RvIG:   En als u dus informatie zou willen wat uit het RNI zou moeten
            komen dan kunt u bij 1 van de lokettenhet maakt niet uit 
            welke, daar kunt u dan informatie van uit halen...

GRN:    Nou ik...
RvIG:   ...daar halen.
RvIG:   Nee, maar ehm, van welke gemeente is dit?


RvIG:   Want wat zijn de, wat zijn de gegevens van, want uw kinderen
             zijn ingeschreven in het RNI onder geheimhouding?

RvIG:   Ze stonden dus eerst in het BRP ingeschreven met een geheim-
            houding dus dat er niet, informatie niet zo maar verstrekt wordt,
            dat kunnen wij niet zo maar namelijk...

RvIG:   ...dat komt van het BRP over en gaat naar het RNI
RvIG:   De gemeente geeft u door dat u contact moet opnemen met ons 
            omdat uw kinderen volgens de gemeente dan in het RNI staan,
            ik kan dat namelijk niet controleren.

 


RvIG:   Ehm wat ik... de reden waarom iemand in het RNI komt te staan
            is omdat ze zijn uitgeschreven naar 'onbekend' omdat de ge-
            meente onderzoek heeft gedaan en daar is niet op gereageerd 
            en ze hebben hem uitgeschreven...

RvIG:   ...of een van de ouders zijn uitgeschreven, die hebben niet ge-
            reageerd, ehm, op zo'n onderzoek, dan worden de kinderen ook 
            uitgeschreven of mensen zijn verhuisd en dan komen om de ge-
            gevens niet kwijt te raken, zodat als u weer terugkomt in Neder-
            land wordt je dan overgeheveld naar het register niet-ingezete-
            ne (RNI).

RvIG:    Dan hebben ze gewoon in de BRP ingeschreven gestaan!!!...


RvIG:    Als ze ingeschreven hebben gestaan onder geheimhouding...

GRN:     ...ja?

RvIG:     Dan komt dat wel eh eh... komt dat wel in het RNI.
RvIG:    En als ze onder de categorie inschrijving stonden dat derden
             geen informatie mogen opvragen voor een betrokkene dan kan
             u als vader ook geen gegevens opvragen.RvIG:   Als diegene die de kinderen hebben uitgeschreven een 'onbe-
            kend' adres heb dan kunnen wij ook niet helpen met waar zij nu
            ingeschreven staan. Het laatste adres wat inge... wat aan u
            wordt meegegeven van de kinderen dat is wat meegaat naar de
            RNI.RvIG:  Wat zijn de gegevens van de gemeente die zij dan zouden moe-
            ten leveren als zij de gemeente zelf niet op de hoogte is van 
            waar de kinderen naartoe zijn uitgeschreven?RvIG:    Als als eh als uw kinderen nog in de BRP ingeschreven zouden
             staan... De kinderen staan nu in het RNI ingeschreven.
RvIG:    Nee, je kan niet voor maximaal 4 maanden bij de gemeente in
             de RNI ingeschreven staan.

RvIG:    Dat heeft u verkeerd begrepen.
RvIG:    Wie minder dan 4 maanden naar Nederland wil komen, dan hoe
              je niet in de BRP ingeschreven dan kan je in het RNI inschrij-
             ven, blijf je langer dan 4 maanden dan moet je in het BRP inge-
             schreven worden. Maar als je wordt uitgeschreven naar de RNI
             dan blijf je daar staan, dan blijft u daar staan tot u weer in-
             schrijft in Nederland, dat is het principe.

GRN:     ok prima, maar...

RvIG:    dus als ze jaren geleden uitgeschreven zijn uit de BRP, dan
             staan ze dus nog steeds in het RNIRvIG:   ...als moeder ze heeft uitgeschreven of een kans heeft gekregen
             om ze uit te schrijven dan staan ze in het RNI met het laatste 
             adres dat de moeder heeft opgegeven.

GRN:     ok...

RvIG:    Een adres wat wij niet kunnen controleren want wij liever niet
             controleren in dat land of zij zich daar ook daadwerkelijk heb-
             ben ingeschreven, dus u kunt het beste, als u een bewijs heeft                dat de kinderen onder toezicht waren en dus nooit zou mogen
             uitschrijven dan kunt u naar 1 van de RNI-loketten en vragen...

            eisen dan bij deze, voor een overzicht wat het laatste adres is
             van de kinderen.

 


RvIG:    Via de verwijzing op de website kunt u dan...

RvIG:    Inderdaad, dan kunt u bij 1 van de gemeentes, loketten en dan
              kunt u met het bewijsje dat u dan heeft aangegeven dat de kin-
              deren onder toezicht waren, uw kinderen zijn weg en u wilt
              weten wat het laatste adres is geweest.

 


RvIG:   Uitgereisd, ja. 

RvIG:     U haalt nu de dingen door elkaar...


RvIG:     Dat van 4 maanden is alleen als je naar Nederland komt voor
               de 1e keer om te wonen.
RvIG:    Dat gaat automatisch zodra je uitschrijft (uit het BRP) dan
             wordt je automatisch in het RNI ingeschreven.
RvIG:     Je moet aan de balie geweest zijn, dus of iemand is aan de
              balie geweest en heeft een uitschrijving ingediend of de ge-
              meente heeft uitgeschreven omdat eer een onderzoek was en
              daar is niet op gereageerd en dan wordt je automatisch uitge-
              schreven en kom je in het RNI.

RvIG:     Inderdaad.
RvIG:   Wanneer je aan de balie komt, ik wil mij uitschrijven uit Neder-
             land dan dien je een emigratieformulier in en dan wordt het
             automatisch in het RNI ingeschreven zodat wanneer je weer 
             terugkomt naar Nederland, we de gegevens weer terug kunnen
             vinden
RvIG:    Nou ja, als hij dat beweert dan.. hoe kan moeder dan aan de 
             balie komen om ze uit te schrijven als ze nooit in de BRP inge-
             schreven hebben...
RvIG:    Dan... je kan je in het RNI inschrijven als je alleen een BRP-
              nummer nodig hebt maar dan kom je niet voor bij Burgerzaken 
              die de uitvoering heeft.

GRN:     nee, nee (bevestigend) 

RvIG:    als de gemeente aangeeft dat de moeder bij de balie is geweest
              om de kinderen uit te schrijven dan stonden ze daadwerkelijk 
              in de BRP.
RvIG:     okRvIG/ MinBZK bewijst zich corrupt en weigert criminele gemeente aan te pakken!

Dat de RvIG - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het MinBZK en t/m d.d. 31-08-2016 'geleid' wordt door mw. drs. Keijzer-Balde zich verdorven bewijst, blijkt daaruit dat zij, ondanks voorafgaande, herhaalde waarschuwing/ oproep dat niet te doen, toch akkoord bleek te gaan met de - bewezen - criminele (non-) gedragingen van de gemeente Duiven. Schokkend en onacceptabel.


Uit bovenstaand telefoongesprek met de eerlijke - en daarom niet 'met haar stem' weergegeven (tevens ter voorkoming van reeds ervaren 'politie-gedonder'; zie artikel 'open en eerlijke' wijkagent) - medewerker van de RvIG blijkt dat:

     1. de kinderen in de BRP stonden t/m 27-06-2016 = internationale ontvoering

     2. zij daar alleen door de 'moeder' na invulling van een emigratie-formulier - met daarop de 'nieuwe' = 3e ontvoer-gegevens') of na eigen onderzoek van de gemeente uit de BRP naar het RNI-deel overgeschreven kunnen worden

     3. de gemeente Duiven aldus, precies zoals Groenendijk reeds vaststelde/ beargumenteerde, haar bewuste medewerking verleende aan belemmering van de rechtsgang en huidige, 3e, internationale kinderontvoering naar Duitsland


Belangrijk: de gemeente Duiven is zelf diegene die SVMN 'inhuurde' gelet op haar verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg. En zelf medewerking verleende aan de bedachte non-'oplossing'... daarmee bewust tegen de geldende ots-beschikking van de rechtbank Gelderland inging. Schokkend!


Bij de politie werd reeds een afspraak gemaakt om aangifte jegens de betrokkenen, waaronder: criminele (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes, teamleider Hoogstraten, team'leider dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K. van 'Samen Veilig' Midden Nederland, jegens de 'zeer bijzondere' curator Hopmans alsmede jegens dito directeur regio Arnhem, dr. Jansen en algemeen directeur drs. Roeters van de Raad voor de Kinder'bescherming' te doen.

Ondanks herhaalde, urgente vader-oproep in voorgaande maanden, waaronder d.d. 03-08-2016 aan de RvdK werd 3 weken later d.d. 24-08-2016 nog steeds geen schriftelijke, inhoudelijke reactie/ 'verdediging' ontvangen! Laat staan dat de RvdK iets blijkt te willen doen aan de feitelijke onttrekking aan lopende toezicht zoals door de rechtbank Gelderland in belang van de kinderen was geacht en t/m d.d. 03-08-2016 liep... schokkende publicaties in voorbereiding!
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente correspondentie;

d.d. 05-08-2016 gemeente Leeuwarden/ medewerker G.G. aan Groenendijk ontv. d.d. 09-08

Al dan niet opgedrongen door 'hogerhand'/ RvIG - deed ook de gemeente Leeuwarden mee aan een vergeefse poging om de criminele gemeente Duiven 'te redden' en maakte zij zich aldus mede-schuldig = onbehoorlijk bestuur, aldus Groenendijk, en werd formele klacht ter zake ingediend bij de burgemeester van Leeuwarden/ drs. Crone (PvdA).

Met mijn repliek en formele klachtindiening jegens dhr./ mw. G.G. - dit namens het MinBZK? - via het 'contactformulier' van de gemeente Leeuwarden d.d. 21-08-2016 en mailverzending d.d. 22-08-2016 voor kantoorbegin...

Of hij net als burgemeester van Utrechtvoorzitter drs. Van Zanen (nog) niets van zich laat horen na publicatie d.d. 07-08-2016 van mijn klachtbrief aan het VNG...? Wordt vervolgd, VNG.


d.d. 10-08-2016 RvIG/ Keijzer-Balde aan Groenendijk ontv. d.d. 12-08

Directeur Keijzer-Balde bewees zich middels de onjuiste c.q. achterhaalde inhoud van haar brief als niet-goed geinformeerd en niet-geinteresseerd in 3 met mede-weten en -werking van de criminele burgemeester De Lange, dito secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde kinderen en werkte mee aan de 'te snel' bedachte non-'oplossing' van het MinBZK, zijnde het RvIG-afschuiven naar de gemeente Leeuwarden. Onbestaanbaar.
Ondanks mailverzending d.d. 21-08-2016 van mijn finale vader-oproep en indiening van klaagschrift per aangetekende post d.d. 22-08-2016, bleek het MinBZK/ afdeling RvIG 'niet in staat' - ?! - om d.d. 24-08-2016 (mail-)ontvangst te bevestigen. Dus ondanks directe mail, zowel aan directeur Keijzer-Balde alsook minister Blok en bij gemelde internationale kinderontvoering en bewezen criminele gemeente Duiven werd (nochtans) niets vernomen... toeval? Zeker niet. Want: keihard betrapt en dat mag het secretariaat 'klagend burger gaan afpoeieren/ temporiseren'. Hoe 'ziek' is dat?!

Want: geen (inhoudelijke en passende) schriftelijke reacties op schokkende melding... en minister Blok/ mw. Keijzer-Balde zijn evenmin 'telefonisch te bereiken'/ aanwezig te zijn (al 2 dagen) en werd er 'snel opgehangen', nog voordat Groenendijk zelfs maar naar ontvangst van zijn brief/ klachtindiening kon vragen...!

Klaarblijkelijk heeft dat 'alles' te maken met: 1) geen verantwoording willen afleggen omdat ze dan 'allemaal nat = de bak in (moeten) gaan' - sowieso! - en 2) per d.d. 01-09-2016 een nieuwe RvIG-directeur benoemd wordt (kennelijk heeft Keizer-Balde haar 'werk' = schade aanrichten, al gedaan). Op navraag werd daarover 'geen uitspraken gedaan' c.q. ze wisten het zelf niet en via de website(s) van de overheid kan Groenendijk evenmin een vervangende naam te vinden... ook minister Blok?


d.d. 20-08-2016 Groenendijk aan MinBZK/ minister Blok (vervangt Plasterk)

Finale en aan hem persoonlijk gerichte (want eindverantwoordelijk) oproep aan het MinBZKminister Blok om met de collega-ministers Van der Steur van MinVJ en Bussemaker van MinOCW te besluiten alsnog 'orde op zaken te laten stellen'... door de 3 tijdens lopende ots 'in die Heimat der Mutter' ontvoerde sinds 1412 en 10 jaar Nederlandse kinderen voor de start van ons schooljaar 2016-2017 terug te laten keren/ brengen!
Wordt Blok'de redder in nood' of doet ook hij niets = misdadigWe zullen zien...

Per mailbericht d.d. 21-08-2016 direct aan de vervangende minister Blok gezonden zodat hij de juiste stappen leidend tot onverwijlde! terugkeer van de 3 ontvoerde NL-meiden voor start van het komende Nederlandse schooljaar kan zetten. Alsook aan de RvIG/ Keijzer-Balde zelf, zodat zij alvast over een verweer op jegens haar formeel ingediende klacht kan gaan nadenken...

Op d.d. 22-08-2016 zal mijn finale oproep/ brief separaat, ondertekend en per aangetekende post aan het MinBZKBlok & Co alsmede aan de gemeente Leeuwarden/ burge-meester Crone verzonden worden (verzendbewijs volgt).


Terug naar Nederland, wijziging hoofdverblijfplaats en gezagsverhoudingen; dat is de enige en juiste, wettelijke oplossing, ook voor u..

Want in belang van de kinderen en in belang van Vrouwe Justitia... daar bestaat geen enkele twijfel over.

'U'/' de minister(s), bent daarvoor met zijn allen niet alleen (mede-) verantwoordelijk maar heeft ook 'de macht' om niet alleen 'recht en orde' te doen laten gelden, maar ook om de drie meiden eindelijk hun eigen papa 'terug te geven'.

Waar een wil is, kan eindelijk rechtvaardigheid gedaan/ hersteld worden en het 3x veilig kindergeluk bij hun vader te Bussum (weer) beginnen...!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia