donderdag 28 april 2016

Corrupte 'Justitiabelen' mishandelen kinderen emotioneel; OM weigert aangiftes te vervolgen; Politie poogt zich vrij te tweeten?!

Vooraf: erratum/ foutje mijnerzijds: met 'Justitiabelen' werd/ wordt 'de rechtspraak' = 'besturen, rechters, griffiers et cetera.' bedoeld...


Volk niet beschermd maar onderdrukt door misdadige 'Justitiabelen'


Inderdaad, en daar is geen woord van gelogen. De waarheid mag en moet zelfs benoemd en openbaar gemaakt worden. De feiten spreken voor zich, al is de 'droge' materie complex en (mogelijk) moeilijk te be-grijpen. De 'krom'gang bij het Paleis van Misdaad = 'recht'bank en Sof Arnhem tezamen, is niet alleen 'om te huilen' in de zin dat er ernstige 'fouten' gemaakt werden/ worden, maar zijn ook bewezen misdadig...!

Bewust en met voorbedachte rade... uiteraard totaal onacceptabel.Afbeeldingsresultaat voor wolf in schaapsklerenBewezen werd dat deze 'hoeders van het recht' de facto en bij voortduring zeer crimineel/ misdadigers van het allerlaagste allooi zijn! Weg uit hun ivoren torens/ Paleizen van Misdaad en zeer diep in het donkerste cachot met deze 'mensen' die - nogmaals 100% vaststaand/ aangetoond met schriftelijk en zelfs audio-bewijzen! - keihard 'liegen en bedriegen'. Hebben zij geen geweten/ slapen zij 'des nachts' lekker? Waarom verkrachten zij Vrouwe Justitia? Nog-maals: drie meiden en hun vader worden 'geslachtofferd' voor hun eigen 'macht/ waanzin'...

Onbestaanbaar! De pacifistische revolutie Nederland is aanstaande!

Afbeeldingsresultaat voor franse revolutie schilderij


Niet alleen beide besturen/ presidenten mrs. BlaisseVan der Winkel 


- recent zelf in het nieuws met 'opgeheven vingertje' naar de Belastingdienst (al dan niet terecht) terwijl hij zelf weigert de Nederlandse wet na te leven, de facto o.a. 'valsheid in geschrifte' pleegde en corrupte medewerking verleent door bij de 'krom'-bank d.d. 18-03-2016 door vader ingediend 'bezwaarschrift nietigheid van rechtswege', hun 'mis-interpretatie en doorzending' te accep-teren als een - gelet op gemeld vereiste vernietiging in 1e aanleg! - daarmee de facto onmogelijk - 'hoger beroep/ 2e aanleg' met door het Sof aangekondigde 'verklaring van niet-ontvankelijkheid' d.d. 15-04-2016 als 'verzuim van indie-ning zonder advocaat niet hersteld zou worden'.


Volgt u het nog? Mijn complimenten! Zie voor nadere uitleg de publicatie d.d. 11-04-2016 en d.d. 14-04-2016.


Vaststaat dat de gepoogde 'recht = krom'gang de facto juridische kul was/ is! Deze recht-zoekend burger weigerde dan ook hun 'oplossing'-sstrategie te volgen en reageerde schriftelijk en inder-daad expliciet. Nadien, tot op heden werd van beiden - 'krom'bank en Sof Arnhem - niets meer vernomen...! Wat dat betekent, is voor ieder eerlijk burger meer dan duidelijk. De niet-'Justitiabelen & Co' zijn inderdaad smerige misdadigers!


- bewijzen zich keer op keer als 'doorgewinterde' criminelen.Afbeeldingsresultaat voor zonnekoning onder de guillotineMaar ook: inmiddels een zeer lange lijst van misdadige 'rechters = krommers' en 'griffiers = gif-diers' waartegen dan ook consequent aangifte bij de politie Gooi & Vechtstreek (G&V) gedaan werd.

De inmiddels bekende namen zijn: mrs. Van Son, Sluyters, Kuypers, Kroon - familiekamer - Van Groeningen, Van Gameren, Van der Mei en Van Leeuwen - wrakingskamer. Diverse aangiftes zijn nochtans 'in behandeling en/ of in onder-zoek' bij politie en Openbaar Ministerie... dit tot Sint-Juttemis = strafvervol-ging wordt geweigerd = de wet geldt niet voor criminele 'Justitiabelen & Co'! Pardon? Dat is geen recht-staat maar een 'krommers-dictatuur'! Wie denken zij wel dat zij - niet! edelachtbare - zijn?

OM/ CPG/ MinVJ pogen PAS-drama in doofpot te stoppen: No Way!

Dat het Openbaar Ministerie - en het College Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar en Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'/ mr. Van der Steur en niet-mijn koning Willem/ ingelichte 2e Kamer - gemelde (non-!) 'behandelend' officier van Justitie mr. R. Esbir Wildeman op de lange lijst van - 100% ge-gronde en bewezen! - aangiftes maanden/ > 1 jaar lang niet reageerde en/of 2x seponeerde en het 'Sof' Arnhem niet wenste in te gaan op tijdig en conform vereisten ingediend beklag ex. artikel 12 Sr. d.d. 07-03-2016 en ook niet rea-geerde op nadien per aangetekende post en directe mailverzending in ieder geval 'bezorgde stukken', bewijst dat zij 'geen kant meer op kunnen'.


Meer leugens helpen hen niet meer; daarmee zakken de criminele '(hoe lang nog?) presidenten/ krommers/ gifdieren' te Arnhem namelijk alleen nog maar dieper in hun eigen stinkend juridische moeras van 'bedrog, valsheid in ge-schrifte en machtsmisbruik c.q. rechtsweigering', zoals aangetoond werd en nu stuk voor stuk en audio-opname na audio-opname gepubliceerd wordt!Hoogmoed komt voor de val: criminele 'Justitiabelen' en wijkagent XYZ


Het 'spel' is uit. Waarheid/ feiten winnen het altijd van leugens en bedrog. De 'krom'-bank en 'Sof' Arnhem bewezen niet alleen dat daar 'misdadigers van het allerlaagste allooi' zitten maar ook dat zij zich met hun totaal misplaatste arrogantie/ non- of kul-reactie als 'zeer slechte verliezers' tonen. Als een 'kat in het nauw' worden er nu rare sprongen (gepoogd te) gemaakt' en... werd de Bussumse wijkagent XYZ - door 'hen', dit 'via via', nietwaar?! - op verkenning/ naar het woonadres van de recht-zoekend burger te Bussum gezonden.

Dit onaangekondigd d.d. 15-04-2016 vanaf 15:10 uur; uiteindelijk niet leidend tot het geplande in diskrediet brengen van de vader met 'mutatie in het systeem' maar juist veel geluisterd bewijs van hypocrisie van deze wijkagent te Bussum.


Mij d.d. 18-04-2016 gaan volgen op Twitter maar dan snel weer te blokkeren en vervolgens op laffe wijze d.d. 24-04-2016 - zonder weerwoord te gunnen aan recht-zoekend burger - een zeer opmerkelijke opvatting van vrije menings-uiting te ventileren dat waarbij er 'alleen nog positieve berichten' getweet zouden mogen worden...? Dat is geen vrije meningsuiting maar juist een zeer zorgwekkende 'utopie'/ waanbeeld van wijkagent XYZ; in strijd met de waar-heid.


Werkelijk lachwekkend hoe gewapende wijkagent op de vlucht slaat voor de snijdende waarheid en hij zelfs weigerde om zijn dienstnummer te geven hoewel dit wettelijk verplicht is!
Luistert en 'geniet' u zelf dit uurtje 'hoor-spel' met de Bussumse wijkagent' van de politie G&V

Naschrift: na verhoor d.d. 09-06-2016 vanwege - vermeende! - 'belediging' werd besloten deze audio-opname te verwijderen en binnenkort te vervangen door een feitelijk transcript...!


Waarschuwing: feitelijk verhaal = PAS-familiedrama = een schokkend treur-'spel'!


Klacht-indiening jegens wijkagent en navraag vele aangiftes!

Zoals aangekondigd werd vandaag d.d. 28-04-2016 per mailbericht en (aangete-kende) post mijn brief d.d. 27-04-2016 zowel aan politie G&V/ wijkagent XYZ en Gelderland-Midden gezonden, alsook aan Openbaar Ministerie/ ovJ. mr. Esbir Wildeman en het CPG/ mr. Bolhaar, het Ministerie VJ/ mr. Van der Steur, de 2e Kamer en het kabinet van niet-mijn koning Willem-Alexander gezonden.

Afbeeldingsresultaat voor gekke manIn deze brief d.d. 27-04-2016 werd:

1. formeel klacht ingediend jegens politie G&V/ wijkagent
2. naar (inhoudelijke) reactie op mijn brieven en
3. navraag gedaan naar 'gestart onderzoek' ivm emotionele kindermishandeling.


Deze politie/ het OM werd tot d.d. 02-05-2016 de tijd gegeven... wordt vervolgd/ dan gepubliceerd.Voor de volledigheid kunt u hier zelf mijn brieven waarnaar verwezen werd; d.d. 15-01-2016, d.d. 06-02-2016, d.d. 29-03-2016 en d.d. 04-04-2016 nalezen. De politie/ het OM werd eenduidig en alles-omvattend geinformeerd, maar weiger-(d)en klaarblijkelijk om 'orde op zaken te (laten) stellen'. Ons mooie Nederland is geen 'recht'staat maar de facto een bananenrepubliek... onder leiding van de 'koning Pils' met zijn hijgende hofhouding/ misleide soldaten van Oranje' ge-worden... onacceptabel!
Ter afsluiting/ 'lering ende vermaeck' nog enkele lachwekkende, volkomen misplaatste tweet(s) van wijkagent XYZ van de politie G&V waarin hij - vergeefs - poogde 'zijn geschonden reputatie' op te poetsen door de recht-zoekend burger 'als een onruststoker die misbruik zou maken van de vrije meningsuiting neer te zetten.' Wat een kul!

Of/ hoe Bussumse wijkagent daarop met zijn tweets gaat reageren? Onze buurt en de rest van ons Nederland 'volgt' uw nogal schokkende praktijk(en)...!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia