dinsdag 8 maart 2016

Beklag art. 12 Sv: (nog) niet-vervolgen van misdadige magistrat(t)en te Arnhem blijft onacceptabel!

D.d. 10-12-2014: misdadige 'justitiabelen' vallen in de eigen valkuil

In mijn 2e artikel: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijt-geraakt' d.d. 01-02-2016 werd uitgelegd hoe deze 'krom'bank Arnhem op meest smerige wijze en geheel ten onrechte poogde om 'een grond tot ontzegging van de omgang - art. 1:377a BW' te maken door het - bij voorbaat gepland laten - mislukken van de poging tot omgangsherstel met PAS-expert dhr. J. Zander.


Afbeeldingsresultaat voor voorsorterenDit door de onmogelijkheid tot betaling - zoals door beide ouders op te'recht'-zitting d.d. 10-12-2014 gemeld werd en vader ook suggereerde dit uit het ots-budget te laten voldoen! - maar dit alleen van de moeder stond vermeld in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' en dan de vader de schuld te gaan geven van opnieuw het mislukken van om-gangsherstel; dit 'omdat hij niet bereid zou zijn om 75% van de kosten (tot max. van 2.000,- euro!) te betalen' terwijl dit met vader zijn melding op zitting reeds vaststond en bij de 'krom'-bank Arnhem/ mr. Van Son bekend was!


Hun bewuste voorsorteren op een mislukking en vervolgens de vader geheel - ten onrechte! - als de schuldige daarvoor aan te willen wijzen/ vast te stellen, bewijst dat mr. Van Son/ voorzitter en griffier dhr. Kraehe doortrapte misdadigers van het allerlaagste allooi zijn.


Want: de geplande motivatie tot ontnemen van de omgang zou dan zijn: 'Nu vader diegene was die PAS-expert Zander voor-gesteld/ in hem vertrouwen getoond had en het 'reguliere' traject tot omgangsherstel met BJZ Utrecht = nu 'Samen Veilig' Midden-Nederland evenmin succesvol was, meent de 'krom'bank Arnhem dat de vader helemaal geen omgang wenst en enkel bezig is om ruzie te schoppen'. Complete lariekoek, maar wel geplande strategie/ valkuil waarin deze misdadigers van de 'krom'-bank zelf vielen omdat recht-zoekend burger/ volhardend vader hen tijdig doorzag... Opsluiten die 'oplychters ende bedriegers'!


Niet alleen deze essentiele omissie in het 'proces-verbaal' = door Van Son/ Krahe gepleegd 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. maar ook het pas > 6 maanden na zitting opleveren van een 'veel te late akte = niet proces-verbaal' levert nietigheid van rechtswege op, zoals door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie werd bevestigd.

D.d. 03-12-2015: 100% audio-bewijs bedrog door 'krom'bank Arnhem 

Dat het misdadige college bestaande uit de voorzitter, plaatsvervangend 'rechter = krommer' mr. Van Son en leden Kuypers en Kroon met mr. Sluijters als griffier werkelijk schaamteloos 'de waarheid/ daadwerkelijk gedane en gezegde' veranderde en/ of niet werd vermeld om maar de gewenste uitkomst/ beschikking te 'kunnen' geven, blijkt onomstotelijk uit vergelijking van het feitelijk transcript van integrale opname van de te'recht'-zitting d.d. 03-12-2015 met het opgeleverde 'proces-verbaal'.


Het is weliswaar even nalezen, maar als 2e wrakingsgrond jegens mr. Van Son werd 'het bedrog' van 'krom'bank Arnhem omtrent 'misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert dhr. J. Zander' door de vader wel degelijk genoemd - pag. 11 'bedrog' - en daarvoor uitvoerig te zijn toegelicht - pag.'s 3, 4, 9 en 10 - verifieert u zelf maar; dank!Indien noodzakelijk zal de integrale audio-opname (deels) gepubliceerd worden, zodat u allen zelf kunt horen/ verifieren wat door de partijen op zitting d.d. 03-12-2015 gezegd werd. 

Nogmaals: het doen van een valse aangifte is strafbaar en het niet-opnemen van gezegde = omissie van de 2e wrakingsgrond in het aldus valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' is strafbaar - artikel 225 Sr. Ergo: of burger is een lastpak en maakt zich druk om 'niets', of de 'krommers' te Arnhem zijn de facto misdadige magistraten die geen recht kunnen spreken, maar in de gevangenis behoren!
Politie Gelderland-Midden/ Midden-Nederland en OM weigeren recht?!Waarom werd er door de politie Gelderland-Midden, dit 'namens de officier' = dhr. mr. R. Esbir Wildeman van het Openbaar Ministerie en ondanks de 'kant en klare'-aanlevering met onomstotelijk en sluitend bewijs (schriftelijk en op aanvraag: integrale audio-opname) dan toch geseponeerd? Omdat ze het 'te druk hebben en onevenredig beslag op de capaciteit gelegd wordt', aldus de politie?

Hoe durven ze dat als de - misdadige en onjuiste - 'sepot-reden' te melden? Het van de tv/ film bekende 'to serve and to protect' geldt kennelijk niet in Nederland; hier is het precies andersom; want de facto bewezen misdadige magistraten worden gediend en beschermd... pardon?!
  Vervolging misdadige niet-'justitiabelen' vereist en aan Hof verzocht

Door de politieke seponering - en niets anders dan dat; pure rechts-weigering door mr. R. Esbir Wildeman - van het Openbaar Ministerie d.d. 07-01-2016 via de politie Gelderland-Midden - te laf om zelf een brief te zenden/ bestaat deze ovJ mr. Esbir Wildeman eigenlijk wel? - werd het doen van beklag/ indienen klaagschrift conform artikel 12 wetboek van Strafvordering noodzakelijk en aldus d.d. 08-03-2016 werd gerealiseerd.

Kortheidshalve verwijst recht-zoekend burger naar mijn formeel beklag / klaagschrift zoals vandaag per aangetekende post en directe mail verzonden werd aan het Ge'recht'shof Arnhem.


Gelet op eerdere 'meten met twee maten = weigering de moeder te vervolgen voor maandenlange onttrekking aan het vaderlijk gezag bij 2e nationale kinderontvoering naar Duiven middels meest smerige en absoluut onjuiste beschuldigingen en keihard liegen door toen BJZ Gelderland over de logeerwensen van de kinderen die wel naar hun vader wilden!' (artikel volgt) werd om verplaatsing van behandeling van mijn beklag door het Gerechtshof Amsterdam en het maken van video-opnames door journalist dhr. N.G. van den Ham verzocht.


Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen...
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia